Posts Tagged ‘contract’

Conventie pentru circuitele de alimentare jt racordate la RED

04/12/2007

OD __________                                                              SC…____________________

Nr ________________                                               Nr ______________________

 

Aprobat Sef                                                                 Aprobat Consumator

                                                                                    Director ….

  

           

 

CONVENTIE DE EXPLOATARE

ANEXA NR. __________ LA CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEIELECTRICE NR._______________DIN________________     

            Incheiata intre OD __________ , Centrul de Exploatare .Local __________. (denumit in continuare CEL) si ….SC ______________ (denumit in continuare consumator ) referitor la instalatiile de alimentare cu energie electrica a punctului de consum: ___________________________________________________________

  

Conventia de EXPLOATARE – REPARATII, este impusa de Instructiunile specifice de protectia muncii ISPM 1/2007 cap. 2.3, Regulamentul General de Manevre in instalatiile electrice, PE. 118/92 art.1.2, 2.1.3, Legea Energiei nr. 13/2007 si Regulamentul de furnizare HG 1007/2004 Decizia A.N.R.E 1/1999.

 1)      DOMENII DE APLICARE – DEFINITII

Prezenta conventie se poate utiliza pentru urmatoarele tipuri de instalatii:

         Consumator racordat din PCZ prin cablu 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din PTA / C.D prin cablu 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din PTA / C.D. prin retea aeriana 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din F.G. prin cablu 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din reteaua aeriana 0.4 kV

 

Pentru alte cazuri conventia de exploatare se va adapta la conditiile concrete ale instalatiei respective.

            S-au folosit urmatoarele denumiri / prescurtari:

 

            TDRI   – tablou de distributie al furnizorului

            C.D.     – cutie de distributie a furnizorului

            F.G.     – firida generala a furnizorului

            F.B.     – firida de bransament a consumatorului

            T.G.     – tablou general de distributie al consumatorului

            CEL     – Centru Local de Exploatare

 2)      GESTIUNEA INSTALATIILOR 

2.1 OD __________ are in gestiune urmatoarele instalatii:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2 Consumatorul are in gestiune urmatoarele instalatii:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.3    Punctele de delimitare a instalatiilor de alimentare cu energie electrica din punct de vedere al gestiunii (puncte de racordare) sunt:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.4    Schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica, precum si punctele de delimitare din punct de vedere al gestiunii instalatiilor sunt prezentate in ANEXA 1, parte integranta din prezenta conventie.

 3)      EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR 

3.1    Prin prezenta se stabileste ca partile semnatare a prezentei conventii isi asigura exploatarea si intretinerea instalatiilor din gestiunea proprie in conditiile definite prin prezenta.

 

3.2.1 Instalatiile in amonte de punctul de racordare sunt in gestiunea OD __________ si in exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie CEL si dupa caz a altor trepte de comanda operativa.

 

3.2.2 OD __________ executa lucrari de exploatare, intretinere si reparatii in instalatiile din gestiunea proprie realizand separari vizibile si legari la pamant in instalatiile consumatorului pentru asigurarea zonei de lucru, montand placute avertizoare si de interdictie corespunzator conform normelor de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice ISPM 1/2007.

 

3.2.3 Pentru executarea lucrarilor programate (revizii, reparatii etc.) care presupun intreruperea tensiunii, consumatorul va fi anuntat in timp util privind scopul si durata intreruperii.

 

3.2.4 Pentru executarea manevrelor si lucrarilor in caz de incidente, deranjamente sau preveniri de avarii anuntarea consumatorului nu mai este necesara. Realimentarea consumatorului la schema normala se va face dupa efectuarea reparatiilor. In acest caz consumatorul se va informa la CEL despre cauza si durata intreruperii.

 

3.3.1 Instalatiile electrice situate intre punctul de racordare in instalatiile din gestiunea OD __________ si tabloul general de distributie al consumatorului, (T.G.) sunt in intretinerea consumatorului, in competenta comuna a CEL si a consumatorului si in autoritatea de decizie a CEL.

 

3.3.2 Consumatorul poate executa lucrari de intretinere in instalatiile din gestiunea proprie situate intre punctul de racordare in instalatiile OD __________  si tabloul general de distributie (T.G.) propriu in urmatoarele conditii:

 

– Consumatorul va inainta la CEL cererea de retragere din exploatare a instalatiei care va cuprinde:

1  denumirea instalatiei

2  scopul retragerii din exploatare

3  ziua si intervalul retragerii din exploatare

4  responsabilul de lucrare

 

– CELva confirma data sau va reprograma lucrarea de comun acord cu consumatorul.

   – Personalul CELva emite AUTORIZATIE DE LUCRU si va admite formatia de lucru.

            – Mijloacele de protectia muncii vor fi asigurate de catre CEL / CONSUMATOR.

            Executarea lucrarilor mai sus mentionate se vor executa cu personalul autorizat propriu sau cu unitati atestate de ANRE.

 

3.3.3 Consumatorul va suporta contravaloarea cheltuielilor facute de OD __________ pentru asigurarea conditiilor de electrosecuritate la lucrarile mentionate la punctul 3.3.2.

 3.4 FORMATIA MASURA A OD  are montate grupuri de masura (proprietatea OD __________ ) in instalatiile consumatorului. Grupul de masura poate fi amplasat la unul din capetele circuitului care asigura racordarea tabloului general al consumatorului la instalatiile OD. Lucrarile initiate de FORMATIA MASURA A OD  prin formatiile sale de lucru se vor executa astfel:a) Formatiile  MASURA A OD  vor inainta la CEL cu autoritate de decizie asupra acestui circuit si dupa caz a unor instalatii din gestiunea CEL, situate in amonte de punctele de delimitare a gestiunii dintre CZE si instalatiile consumatorului care face obiectul acestei conventii (prin inscriere intr-un registru dedicat) cererea de retragere din exploatare cu obtinerea anticipata a acordului consumatorului pentru intrerupere .Cererea va avea continutul definit la punctul 3.3.2.b) Formatiile  MASURA A OD  dupa obtinerea aprobarii cererii de retragere din exploatare isi vor asigura masurile tehnice si organizatorice asa cum prevad normele de protectie a muncii ISPM 1/2007 si conventia de exploatare incheiata intre CEL (Servire operativa) si FORMATIA MASURA A OD .Pentru aceste lucrari consumatorul nu datoreaza sumele prevazute la art.3.3.3 cu exceptia cazurilor cind interventia la grupul de masura se face din culpa sau la cerrerea acestuia. 

3.5 Instalatiile in aval de tabloul general de distributie (T.G.) sunt in exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie a consumatorului. In aceste instalatii gestionarul poate programa si executa lucrari de exploatare si intretinere fara acordul OD _________ .

 

3.6. Personalul consumatorului nu are voie sa modifice masurile tehnice luate de personalul OD __________ pentru realizarea zonelor de lucru impuse de normele de protectia muncii pentru executarea de lucrari (ridicarea placutelor de avertizare si interdictie sau a legaturilor la pamant) din ratiuni de prevenirea accidentelor de munca prin electrocutare

 

3.7 Pentru instalatiile din gestiunea OD __________  aflate in incinta sau pe teritoriul consumatorului acesta va asigura paza impotriva distrugerii, sustragerii sau a patrunderii persoanelor straine.

 

3.8 Tensiunea in retelele de medie tensiune si in cele de 0.4 kV ale consumatorului poate sa dispara si sa apara la diverse intervale de timp, datorita manevrelor executate cu ocazia localizarii incidentelor, manevrelor in retelele de medie tensiune, actionarii automaticii de sistem DAS, RAR etc.

            In aceste situatii consumatorul va considera instalatiile sub tensiune si nu va intreprinde nici o actiune care sa conduca la accidente umane sau deteriorari de utilaje si va lua rapid toate masurile tehnice necesare ca reaparitia neanuntata a tensiunii sa nu provoace accidente sau deteriorari de echipamente. Consumatorul se va informa la OD __________ despre cauzele si durata intreruperilor.

  4)      EXECUTARTEA MANEVRELOR 

4.1 Personalul de exploatare al OD _________ , executa manevre la instalatiile din gestiunea proprie precum si la instalatiile din gestiunea consumatorului impuse de localizarea incidentelor sau deranjamentelor si asigurarii zonei de lucru.

            Se limiteaza accesul personalului OD __________ pentru manevre pana la nivelul tabloului general de distributie al consumatorului (T.G.) inclusiv.

 

4.2 Personalul operativ al OD __________ si al CONSUMATORULUI autorizat sa coordoneze si sa execute manevre in instalatiile OD __________ si ale CONSUMATORULUI este cuprins in ANEXA 2A si respectiv ANEXA 2B. Aceste anexe se reactualizeaza permanent prin grija unitatii la care au intervenit schimbari de personal, prin comunicarea in scris a modificarilor aparute.

 

4.3. Instruirea personalului care va aplica prezenta conventie revine unitatii de care acesta apartine.

 

4.4 Personalul autorizat al consumatorului, nominalizat in ANEXA 2B are / nu are dreptul pentru manevrarea urmatoarelor aparate de comutatie din gestiunea OD _________ :

            – IO 0.4 kV pe circuitul/ele ____________________________________

________________________________________________________________________

            – Sig. generale pe circuitul/ele ___________________________

________________________________________________________________________

 

4.5 Pentru firida de bransament a consumatorului (F.B.) se stabilesc urmatoarele:

            – F.B. este / nu este sigilata de OD __________ .

            – consumatorul are / nu are posibilitatea de rearmare a sigurantei automate / inlocuirea patronului sigurantei.

– consumatorul are / nu are acces pentru schimbarea sigurantelor.

– interventiile la F.B. impun / nu impun prezenta furnizorului.

  5. RASPUNDEREA JURIDICA A PARTILOR 

5.1 OD __________ raspunde pentru pagubele constand in avarierea instalatiilor si nelivrarea de energie consumatorului atunci cand aceasta se intampla din vina personalului propriu.

 

5.2 Consumatorul raspunde pentru pagubele constand in nelivrarea energiei electrice, avarierea instalatiilor OD _________ , si ale altor consumatori in cazul in care acestea se produc din vina personalului si / sau a instalatiilor sale.

 

5.3. In cazul aparitiei unui incident / deranjament in instalatiile electroenergetice ale OD __________ si, daca in urma manevrelor de izolare a defectului se constata ca incidentul / deranjamentul a fost cauzat de defectiuni in instalatiile consumatorului, acesta are obligatia de a suporta costul remedierii si al cheltuielilor de deplasare si manevre ale personalului de interventie al furnizorului.

            Consumatorul are obligatia sa participe operativ, la solicitarea OD _________ , pentru intocmirea unui proces verbal de constatare, in care se vor specifica: instalatia defecta, cauzele defectiunilor si daunele produse OD __________ si / sau altor consumatori, etc.

 

5.4 In conformitate cu PE117, PE118 si PE017/93 CEL are obligatia sa inregistreze riguros, cronologic, toate manevrele si evenimentele din instalatiile din gestiunea proprie sau din competenta sa. Prin urmare se convine prin prezenta ca, invocarea documentelor operative existente la nivelul CEL constituie dovada de necontestat pentru producerea si localizarea incidentelor / deranjamentelor, referitor la cele cu cauze in instalatiile consumatorului.

 6)      DISPOZITII FINALE 

6.1 In cazul in care OD __________ constata ca, consumatorul exploateaza propriile instalatii aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare va depune o notificare scrisa consumatorului prin care ii solicita sa participe la intocmirea unui program de lucrari in vederea readucerii instalatiilor la conditiile tehnice de functionare.

 

6.2 Consumatorul este obligat sa execute in termenul stabilit de OD __________ lucrarile necesare de reabilitarea starii tehnice a instalatiilor.

 

6.3 In cazul in care gestionarul instalatiei refuza sa participe la intocmirea programului de lucrari, sau nu respecta termenul de remediere stabilit de OD _________ . dupa o preavizare de 5 zile va intrerupe furnizarea de energie consumatorului.

 

6.4. CONSUMATORUL poseda / nu poseda grupuri electrogene pentru producerea de energie electrica la 0.4 kV.

            In cazul existentei de grup electrogen in instalatiile consumatorului, exploatarea acestuia se va detalia in conformitate cu conventia de grupuri anexata prezentei.

 

6.5 In cazul achizitionarii de grupuri electrogene in vederea montarii in instalatiile proprii consumatorul are obligatia sa anunte OD __________ in vederea completarii prezentei conventii.

 

6.6 Persoanele implicate in aplicarea prezentei conventii au obligatia in conformitate cu art. 45 din ISPM 1/2007 de a semnala sefilor directi si elaboratorilor, orice neconcordanta intre conventie si situatia din teren sau normele in vigoare la momentul respectiv.

 

6.7 Persoanele care incalca in mod voit sau din culpa prevederile prezentei conventii isi asuma raspunderea materiala sau penala dupa caz a consecintelor faptelor sale.

 

6.8 Unitatile semnatare a prezentei conventii isi asuma raspunderea pentru instruirea corespunzatoare a personalului propriu.

 

6.9 Telefoane utile:

 – OD __________ :

– C.EL __________    _________________

– Consumator_______________                    Fax ________________

 

6.10  Prezenta conventie s-a incheiat in 4 exemplare din care:

         Consumator                                                            1 ex

         FORMATIA MASURA A OD                              1 ex

         CEL           ………                                                   1 ex

         Anexa la contractul de furnizare                               1 ex

 

6.11 Alte mentiuni:___________________________________________

 

Din partea CEL                                                                        Din partea consumatorului

…..………………….                                                             …………………………..

..…………………….                                                             .…….……………………

Conventie de exploatare pentru racord radial mt aflat in gestiunea consumatorului de ee

04/12/2007

  

OD ___________                                                       SC…____________________

Nr ________________                                               Nr ______________________

 

Aprobat Sef OD ___________                                                            Aprobat Consumator

Ing                                                                                                       Director ….

  

                                                                                               

     CONVENTIE DE EXPLOATARE  ANEXA NR…….. LA CONTRACTUL DE FURNIZARE

A ENERGIEI ELECTRICE NR…………din…………………….

  

            Incheiata intre OD ___________, Centrul de Exploatare ____________. (denumit in continuare CE) si ….SC ______________ (denumit in continuare consumator ) referitor la instalatiile de alimentare cu energie electrica a punctului de consum:___________________________

  ___________________________________________________________

            Conventia de EXPLOATARE – REPARATII, este impusa de Normele specifice de protectia muncii ISPM 1/2007 cap. 2.3, Regulamentul General de Manevre in instalatiile electrice, PE. 118/92 art.1.2, 2.1.3, Legea Energiei nr. 13/2007 si Regulamentul de furnizare HG 1007/2004 Decizia A.N.R.E 1/1999.

1)      GESTIUNEA INSTALATIILOR 

1.1)            OD ___________, CE are in gestiune urmatoarele instalatii:

____________________________________________________

 1.2)            Consumatorul, are in gestiune urmatoarele instalatii___________________________ _____________________

____________________ 

1.3). Punctele de delimitare a gestiunii instalatiilor de alimentare cu energie electrica sunt clemele de racord la axul LEA 20 kV: ________________________________

  (denumit in continuare ax LEA 20 kV).

 

1.4) Schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica, precum si punctele de delimitare din punct de vedere al gestiunii sunt prezentate in SCHEMA 1, anexata prezentei conventii.

2EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR 

2.1) Instalatiile din amonte de punctele de delimitare din punct de vedere al gestiunii, sunt in exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie a OD ___________.

 

2.2) Personalul de deservire operativa al OD ___________ si al consumatorului este subordonat DED(L) ( Dispecerul Energetic Distributie Local) _____________, conform Regulamentului General de Manevre PE 118/92 si Regulamentului de Conducere prin Dispecer PE 117/92 a instalatiilr electroenergetice si ale prezentei .

 

2.3) Racordul 20 kV ____________________________________________________

denumit in continuare Racord 20 kV) de la clemele de racordare la axul LEA 20 kV pana la STE/STEPno__________  , inclusiv, este in:

– gestiunea, exploatarea, intretinerea si competenta consumatorului

– competenta C.E,

– autoritatea de decizie DED(L) ________ (Dispecer Energetic de Distributie)

 

2.4) Racordul 20 kV in aval de STE/STEPno_________________________   este in:

– gestiunea, exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie a consumatorului

– competenta CE.

– competenta DED(L) ________

 2.5) Grupul de masura a energiei electrice montat in CD PTA ________________________

 ____________________________________________________________ este proprietatea SDFEE ________fiind compus din : contor electronic activ / reactiv, reductoare de curent, reductoare de tensiune precum si conductoarele necesare realizarii schemei de masura

        Grupul de masura este in :

            – gestiune , exploatare si intretinere __________________;

            – competenta CE si consumator;

            – autoritate de decizie a CE

 

2.6) Articolul 2.3 coroborat cu PE 118 si PE 117 genereaza urmatoarele consecinte:

            a) Personalul de deservire operativa al consumatorului poate executa manevre de inchidere / deschidere ale _______________________________________ numai la dispozitia sau cu aprobarea prealabila a DED(L) ________, cu respectarea conditiilor tehnice impuse de fabricantul echipamentelor.

            b) Personalul de deservire operativa al CE.poate executa la dispozitia sau cu aprobarea DED(L) ________:

– manevre de inchidere / deschidere ale STE/STEPno___________________ pentru realizarea separarilor vizibile in vederea admiterilor la lucrarile proprii, depistarea defectelor in caz de incident

– manevre de deschidere ale STE/STEPno____________________ pentru izolarea incidentelor, atunci cind defectul a localizat pe racord ,intreruperea furnizarii pentru neplata energieielectrice.

 c) Se interzice in mod expres personalului de deservire operativa al consumatorului, respectiv CE sa inchida din proprie initiativa, fara acordul prealabil al DED ________ STE/STEPno___________________ gasit deschis la controlul liniilor. Nerespectarea acestei dispozitii poate conduce la extinderea unor avarii sau la accidente umane.

In aceasta situatie, personalul unitatii ce a constatat abaterea de la schema normala va lua legatura cu DED(L) raportand situatia din teren. DED(L) ________va stabili, in baza informatiilor pe care le are, daca STE/STEPno_________________ a fost deschis in baza unor dispozitii ale sale pentru lucrari / intreruperea furnizarii energiei electrice pentru neplata / izolari de incidente, sau manevre neautorizate. De asemenea DED(L) va stabili conditiile in care STE/STEPno__________________ se poate inchide (cu / fara control prealabil al racordului, cu / fara deconectarea prealabila a LEA.20 kV, etc.).

d) Prin exceptie de la art. 2.5 a, in caz de incident / prevenire de avarie / lipsa legaturilor telefonice cu DED(L) ________ va fi informat in cel mai scurt timp despre manevra efectuata.

e) Tensiunea in retelele de medie tensiune si implicit in retelele de 0,4 kV ale consumatorului poate sa dispara si sa apara neanuntat la diverse intervale de timp, urmare a functionarii protectiilor; functionarii automaticii de sistem DASf, RAR, AAR, etc; manevrelor executate cu ocazia localizarii incidentelor; manevrelor curente din retelele de medie si inalta tensiune; etc.

In aceste situatii personalul consumatorului va considera instalatiile sub tensiune si nu va intreprinde nici o actiune care sa conduca la accidente umane sau la deteriorari de utilaje si va lua rapid toate masurile tehnice necesare ca reparatia neanuntata a tensiunii sa nu provoace accidente umane sau deteriorari de utilaje. Personalul consumatorului se va informa la CE sau la DED(L) ________ despre cauza si durata intreruperilor.

f) Pentru executarea lucrarilor de mentenanta pe Racordul 20 kV, intre clemele de racordare la axul LEA.20 kV si STE/STEPno_______________, consumatorul va solicita prin cerere de oprire la DED(L) ________, aducerea in stare separat electric a axului LEA.20 kV integral / de la STE/STEPno _______________ pana la STE/STEPno _________________. Cererea de oprire va fi inaintata cu 48 ore inainte de data planificata pentru lucrari, respectand structura impusa de PE 117 / 92.

DED(L) ________ va comunica aprobarea / neaprobarea de principiu a cererii de oprire, dupa cel mult 24 ore de la inregistrarea acesteia. DED(L) ________ va lua masurile necesare de aducere in stare separat electric a axului LEA.20 kV, folosind in acest scop personalul de deservire operativa al CE.

            DED(L) ________va confirma personalului consumatorului cu atributiuni de admitent luarea masurilor de separare electrica in axul liniei, urmand ca aceasta la randul sau sa ia masurile de creare a zonei de lucru pe Racordul 20 kVsi sa admita la lucru formatia de revizii / reparatii.

            La terminarea lucrarilor admitentul va retrage formatia de lucru din instalatii si va demonta scurtcircuitoarele utilizate pentru zona de lucru confirmand la DED(L) ________ ca racordul, din punctul sau de vedere se poate reda in exploatare. DED(L) va da dispozitiile necesare repunerii sub tensiune a instalatiilor.

 

            g) In vederea reducerii numarului de intreruperi pe LEA 20 kV

lucrarile de mentenanta, revizii / reparatii , pe racoardele din gestiunea consumatorilor, se vor executa de regula simultan cu lucrarile similare efectuate de CE.pe axul LEA 20 kV.

            In acest scop, prin grija CE vor anunta din timp consumatorii interesati, pentru ca acestia sa se poata organiza pentru executarea lucrarilor mentionate mai sus. Si in aceasta situatie consumatorii vor respecta art.2.5.f. privind cererile de oprire.

 

2.7) In legatura cu art.2.6 punctul f. se fac urmatoarele mentiuni:

– aprobarea / neaprobarea operativa de retragere din exploatare a axului LEA 20 kV pentru lucrari pe Racordul 20 kV se decide operativ de DED(L), in functie de conditiile concrete, la data prevazuta in aprobarea de principiu pentru inceperea lucrarilor.

– admitentul anunta DED(L) cand este pregatit pentru inceperea manevrelor de retragere din exploatare. In acest scop, DED(L) decide daca conditiile din sistem permit / nu permit executarea lucrarilor, comunicand acest lucru admitentului.

            – la terminarea lucrarilor, admitentul sau o alta persoana a consumatorului, nominalizata in lista admitentilor (TABELUL 1 B) va lua legatura cu DED(L) si va comunica (asumandu –si responsabilitatea juridica asupra celor afirmate) terminarea lucrarii, demontarea scurtcircuitoarelor de pe traseu, pe care le-a montat, etc.

– daca, din diverse motive, consumatorul nu mai executa lucrarea, admitentul va anunta DED(L), pentru a nu imobiliza personalul de deservire operativa al PE.

 

2.8) Articolul 2.4 coroborat cu PE 118/92 si PE 117/92, genereaza urmatoarele consecinte:

– initiativa si aprobarea retragerii din exploatare in aval de STE/STEPno___________

   apartine consumatorului.

– pentru manevrarea STE/STEPno_________________ , inchidere / deschidere se va lua in prealabil, operativ, legatura cu DED(L) ________, solicitand aprobarea manevrei.

– luarea masurilor de realizare a zonei de lucru in aval de STE/STEPno____________

   revine in exclusivitate consumatorului.

 

2.9) Articolul 2.5 coroborat cu prevederile prezentei conventii , ale  PE 118/92 , PE117/92 precum si cu pevederile contractului de furnizare, genereaza urmatoarele consecinte :

– consumatorul va asigura accesul nerestrictionat pentru citirea contoarelor, verificarea integritatii grupului de masura si a sigiliilor aplicate precum si pentru lucrari periodice de mentenanta a grupului de masura;

– consumatorul va colabora prin reprezentantii sai la editarea procesului verbal de citire precum si a bonurilor de miscare contor/grup de masura atunci cand se efectueaza diferite lucrari de specialitate care presupun resigilarea uneia sau mai multor componente ale grupului de masura percum si ale usilor de acces la acesta;

Pentru lucrari la grupul de masura se va proceda la :

– emiterea de catre  CEL  a cererii de retragere din exploatare si aducerea acesteia la cunostinta consumatorului ;

– asigurarea de catre CEL a formelor organizatorice (emitere AL, consemnare in registrul ITI-PM sau semnarea registrului de tura de servire operativa)

– se autorizeaza personalul OD ________, ca atunci cand nu exista la consumator personal de specialitate energetica sau echivalenta , sa ia toate masurile tehnice de electrosecuritate necesare efectuarii lucrarilor la grupul de masura in conditiile prevazute de normele de protectia muncii;

– pentru deschiderea STE/STEPno___________________   va fi anuntat dispeceratul cu autoritate de decizie asupra STE/STEPno_________________  . Se va avea in vedere descarcarea in prealabil de sarcina a transformatorului prin manere in cutia generala de distributie 0.4 kV.

 

2.10) Personalul  CEL .si al consumatorului au obligatia ca la manevrarea STE/STEPno________________   sa monteze indicatoare de securitate cu caracter de informare / interzicere atunci cand normele de protectia muncii impun acest lucru. Se interzice ferm personalului celeilalte unitati sa neglijeze semnificatia indicatoarelor sau sa le demonteze. De asemenea se interzice personalului partilor sa modifice masurile de creare a zonei de lucru luate de parteneri.

 

2.11) OD ________ va executa lucrari in instalatiile de medie tensiune din gestiunea proprie. Avand in vedere numarul mare de consumatori proprietarii de retele electrice de 20 kV racordate la axul LEA. 20 kV, ale caror interese, practic nu pot fi sincronizate, OD ___________ va decide in functie de necesitatile de mentenanta ale LEA. 20 kV datele si duratele lucrarilor necesare, informand consumatorii in prealabil, de cate ori este posibil si urgenta o permite, despre programul intreruperilor.

 

2.12) Consumatorul are obligatia de a exploata si intretine instalatiile proprii in conformitate cu prescriptiile si normativele in vigoare, conform art. 8 , alin. b din HG 1007/2004.

 

2.13) In cazul in care OD ___________ constata exploatarea de catre consumator a instalatiilor sale intr-o stare tehnica necorespunzatoare, va depune o sesizare scrisa consumatorului, prin care il solicita sa participe la intocmirea unui program de lucrari in vederea readucerii instalatiilor la conditiile tehnice de functionare normala.

 

2.14) Prin prezenta consumatorul se obliga sa contracteze si sa execute, in termenul stabilit de OD  ________, cu unitati specializate, lucrarile necesare.

 

2.15) In cazul in care gestionarul instalatiei refuza sa participe la intocmirea programului de lucrari propuse, sau nu respecta termenul stabilit de OD  ________, dupa o preavizare de 5 zile, OD  ________ va intrerupe furnizarea de energie consumatorului.

  3) RASPUNDEREA JURIDICA A PARTILOR 

3.1) OD ________ raspunde pentru pagubele constand in avarierea instalatiilor si nelivrarea de energie consumatorilor, atunci cand acestea se intampla din vina personalului propriu.

 

3.2) Consumatorul raspunde pentru pagubele constand in nelivrarea energiei electrice, avarierea instalatiilor sale, ale OD ________ si ale altor consumatori, in cazul in care acestea se produc din vina personalului propriu.

            In cazul in care pagubele au fost produse de terti (persoane juridice sau persoane fizice straine), prin avarierea instalatiilor consumatorilor, acesta are responsabilitate juridica si obligatia de a actiona tertii pentru acoperirea pagubelor direct de la ei.

 

3.3) In cazul aparitiei unui incident in instalatiile electroenergetice ale OD ________ si daca in urma manevrelor de izolare a defectului, se constata ca incidentul a fost cauzat de defectiuni in instalatiile gestionarului, acesta are obligatia de a suporta costul remedierii si al cheltuielilor de deplasare si manevre ale personalului de interventie al furnizorului, conform Legii 13/2007 , HG 1007/2004 , art. 191-193.

           

Gestionarul instalatiei se angajeaza sa participe operativ, la solicitarea OD _____________, la intocmirea unui proces verbal de constatare, in care se va specifica instalatia defecta care a produs incidentul, in gestiunea cui se afla, echipamentele deteriorate, etc. Procesul verbal poate contine si angajamentul gestionarului de a plati cheltuielile de deplasare si de remediere, pe baza comenzilor interne, fiselor de incident si de echipament deteriorat, intocmite de OD ___________, indicand contul si banca din care se va face decontarea.

           

In conformitate cu PE 117/92 si PE 118/92, DED(L) ________ are obligatia sa inregistreze riguros, cronologic, toate manevrele si evenimentele din reteaua de 20 kV din autoritatea sa de decizie.

 

Prin urmare, se convine prin prezenta ca invocarea notelor informative in caz de incident, intocmite de DED(L) si prezentate in fisa de incident, constituie dovada de necontestat pentru producerea si localizarea incidentelor, referitor la cele cu cauze in instalatiile consumatorilor si pentru care OD ___________ va recupera daune conform Legii 13/2007 , HG 1007/2004 , art. 191-193.

 

In consecinta, in cazul incidentelor in instalatiile OD ________ cu cauze in instalatiile consumatorului, ce nu au fost urmate de deteriorari de echipamente, OD ________va recupera cheltuielile de deplasare si manevre pe baza unui deviz si a fiselor de incident si de echipament deteriorat.

 

3.4) In cazul in care gestionarul instalatiei a inchiriat punctele de consum altei unitati, OD ________ va recupera cheltuielile legate de incidente de la gestionarul instalatiei, iar acesta din urma va recupera aceste cheltuieli de la unitatile carora le-a inchiriat punctele de consum.

 4)      DISPOZITII FINALE 

4.1) Consumatorul nu poseda grup electrogen

           

4.2) Consumatorul are obligatia sa dimensioneze / regleze protectiile PTA _____________ cod ________________ in conformitate cu normativele tehnice in vigoare si corelat cu puterea nominala si sarcina transformatorului.

 

4.3) OD ________ nu executa lucrari de reparatii la transformatoarele defecte din gestiunea consumatorului aceste lucrari putandu-se executa cu alte unitati specializate (RETRASIB Sibiu, TMC Filiasi, etc).

 

4.4) OD  _________nu executa lucrari de remediere a defectiunilor din instalatiile de J.T. interioare, ale consumatorului.

 

4.5) Raspunderea pentru respectarea normelor de protectia muncii la executarea lucrarilor in instalatiile proprii, din aval de punctele de delimitare a gestiunii revine personalului consumatorului.

 

4.6) Persoanele care incalca in mod voit sau din culpa prevederile prezentei conventii isi asuma raspunderea penala a consecintelor faptelor sale.

 

4.7) Persoanele implicate in aplicarea prezentei conventii au obligatia, in conf. cu art. 45 din ISPM 1/2007, de a semnala sefilor directi si elaboratorilor, orice neconcordanta intre conventie si situatia din teren sau normele in vigoare la momentul respectiv.

 

4.8) Prezenta conventie are valabilitate de un an si se va prelungi de la sine atata timp cat nu apar schimbari referitoare la structura si gestiunea instalatiilor, aparitia grupurilor electrogene, etc. In caz contrar se va reactualiza din initiativa oricareia dintre partile semnatare.

 

4.9) Litigiile cu privire la calitatea parametrilor energiei electrice furnizate, cat si cu privire la durata intreruperilor, se rezolva in conformitate cu prevederile contractului de furnizare.

 

4.10) In TABELUL 1 A, este prezentat personalul OD ________ autorizat sa dispuna / sa coordoneze manevre, sa aprobe cererile de oprire si sa execute manevre. In TABELUL 1B este nominalizat personalul consumatorului imputernicit cu atributiuni de admitent, executanti de manevre in instalatiile electrice proprii de medie tensiune.

 

4.11) Telefoane utile:

– +OD ___________ : 

– DED (L) _________:

– C.EL

– Consumator __________________                    Fax __________________      

 

4.12) Prezenta conventie a fost inregistrata la OD ___________ cu nr. _________________ si la consumator cu nr. ___________________ fiind intocmita in 4 exemplare distribuite astfel:

         1 la consumator

         1 la C.EL..

         1 la DED(L) ________

         1 anexa la contractul de furnizare ee

 

4.13) ISPM 1/2007 reprezinta adaptarea Normei specifice de protectie a muncii pentru transpoprtul si distributia energiei electrice N65/2002 ca instructiune proprie de protectia nuncii valabila in cadrul OD ___________si in relatia cu clientii si constructorii OD. ISPM 1/2007 a fost pusa la dispozitia partenerului de conventie pentru instruirea personalului propiu.

 

4.14) Alte mentiuni: