Archive for the ‘* energie hidraulica’ Category

Licenta de producere energie electrica – opis documente necesare

06/10/2013

SGC 2010 In completarea articolului referitor la obtinerea autorizatiei de infiintare centrale electrice va prezint un opis pentru obtinerea licentei de producere energie electrica

Pe site ANRE la sectinuea “Legislatie” pot fi gasite documentele primare. E drept trebuie insitat in primul rand pentru familiarizare cu modul in care sunt structurate informatiile pe site http://www.anre.ro si apoi studiind documentele postate pe site

E drept uneori trebuie coroborate mai multe ordine ANRE pentru a obtine imaginea completa a drumului cere trebuie parcurs. Cei interesati vor descoperi ce exista si destul de multi consultanti care le pot simplifica existenta!

Pentru o punere in tema preliminara prezint in acest articol o lista de de documente necesare obtinerii autorizatiei de infiintare pentru centrale fotovoltaice/eoliene/biomasa respectiv pentru centrale electrice hidraulice. Lista a fost descarcata de pe site http://www.anre.ro si este asociata cerintelor “regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice” aprobat prin ordinul ANRE 48/2013

Ord 48 13_acordare licente si autorizatii in SEN

Documente necesare pentru LICENŢE  PRODUCERE EN. EL.

Pentru exploatarea comerciala a centralelor electrice cu puterea instalata <= 1MW,

 solicitantul  anexeaza documentele marcate cu (*)

  Referinţa Document
1 art.17 alin. (1) (*) Cerere tip (model în Anexa 1)
2 art.17 alin.(4) (*) Dovada achitării tarifului  de analiză, care condiţionează înregistrarea cererii
3 art.18 alin.(a) (*) Certificat constatator, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii la ANRE
4 art.18 alin.(b(*)) Extrase, în copie, din ultima situaţie financiară.
5 art.18 alin.(c) (*) Declaraţii pe proprie răspundere, întocmite conform modelului 2.1 din Anexa nr.2
6 art.20, alin.(1), lit a) Adresele ampasamentelor unde sunt instalate capacităţile de producere a energiei electrice
7 art.20, alin.(1), lit b) (*) Specificaţiile tehnice ale capacităţilor energetice prevăzute la lit. a), în conformitate cu tabelul din Anexa 4
8 art.20, alin.(1), lit c) (*) Specificaţiile tehnice ale reţelelor electrice proprii, conform precizarilor din Regulament
9 art.20, alin.(1), lit d) Organigrama operatorului economic solicitant, indicând entitatea organizatorică responsabilă cu desfăşurarea activităţii pentru care se solicită licenţa
10 art.20, alin.(1), lit e) Fişa cu privire la personal – respectiv structura personalului, pe specialităţi,  minim un electrician autorizat … cu precizarile din Regulament
11 art.20, alin.(1), lit f) (*) Cifra de afaceri estimată a se realiza în anul acordării licenţei
12 art. 20, alin.(1), lit. g) (*) PVR la  punerea in functiune, conform HG 51/1996
13 art. 20, alin.(1), lit. h) (*) Documente care probează dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra capacităţilor energetice
14 art.  20, alin.(1), lit. i) Documente emise de operatorul de retea…  capacităţi energetice îndeplinesc cerinţele tehnice privind funcţionarea în cadrul SEN
15 art.20, alin.(1), lit. j) (*) Documente care atestă demararea de către solicitant a procedurii necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu
Documente suplimentare pentru centrale cu puterea instalata <= 1MW (conform art. 20 alin. (2))
16 art.19, alin.(1), lit. a) (*) Actele prin care solicitantul a dobândit calitatea de proprietar, concesionar sau deţinător cu orice titlu legal al terenului/ constructiei pe care se amplaseaza cap. en.
17 art.19, alin.(1), lit. b) (*) Extrasele de carte funciară, eliberate în anul solicitării autorizaţiei
18 art.19, alin.(1), lit. c) (*) Tabel cu evidenţa terenurilor/ construcţiilor şi a actelor doveditoare – modelul 3.1. din anexa nr. 3
19 art.19, alin.(1), lit. i) (*) Avizul tehnic de racordare în termen de valabilitate, însoţit de contractul de racordare în cazul în care a fost încheiat
20 art.19, alin.(1), lit. k) (*) Plan de amplasament al capacităţilor energetice, cu ZPS, cu detaliile precizate in Regulament.
21 art.19, alin.(1), lit. l) (*) Declaraţia ref. identificare obiective faţă de care sunt stabilite distanţe de siguranţă şi că au fost respectate distanţele de siguranţă – modelului 3.2. din anexa nr. 3

Autorizatia de infiintare centrala electrica -opis documente necesare

06/10/2013

SGC 2010 Un numar mare de oameni sunt interesati de pasii care trebuie urmati pentru rezlizarea unei centrale electrice pentru producerea  energiei electrice din surse regenerabile.

Pe site ANRE la sectinuea „Legislatie” pot fi gasite documentele primare. E drept trebuie insitat in primul rand pentru familiarizare cu modul in care sunt structurate informatiile pe site http://www.anre.ro si apoi studiind documentele postate pe site

E drept uneori trebuie coroborate mai multe ordine ANRE pentru a obtine imaginea completa a drumului cere trebuie parcurs. Cei interesati vor descoperi ce exista si destul de multi consultanti care le pot simplifica existenta!

Pentru o punere in tema preliminara prezint in acest articol o lista de de documente necesare obtinerii autorizatiei de infiintare pentru centrale fotovoltaice/eoliene/biomasa respectiv pentru centrale electrice hidraulice. Lista a fost descarcata de pe site http://www.anre.ro si este asociata cerintelor „regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice” aprobat prin ordinul ANRE 48/2013

Ord 48 13_acordarea licente si autorizatii in SEN

DOCUMENTE AUTORIZATIE DE INFIINTARE

 

  Document Referinţa
1 Cerere tip (model în Anexa 1) art.17 alin.(1)
2 Dovada achitării tarifului  de analiză, care condiţionează înregistrarea cererii art.17 alin.(4)
3 Certificat constatator, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data depunerii la ANRE art.18 alin.(a)
4 Extrase, în copie, din ultima situaţie financiară, cuprinzând prima pagină din aceste situaţii financiare cu dovada înregistrării la organele fiscale, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi. art.18 alin.(b)

 

 

5 Declaraţii pe proprie răspundere, întocmite conform modelului 2.1 din Anexa nr.2 art.18 alin.(c)
6 Actele prin care solicitantul autorizaţiei a dobândit calitatea de proprietar, concesionar sau deţinător cu orice titlu legal al terenului şi/sau construcţiei, pe care/în care se amplasează capacităţile energetice care se înfiinţează/ retehnologizează art.19, alin.(1), lit. a)
7 Extrasele de carte funciară, eliberate în anul solicitării autorizaţiei, care dovedesc intabularea drepturilor asupra bunurilor imobile prevăzute la lit.a) art.19, alin.(1), lit. b)
8 Tabel cu evidenţa terenurilor/ construcţiilor şi a actelor doveditoare a drepturilor solicitantulului autorizaţiei asupra acestor bunuri imobile, întocmit conform modelului 3.1. din anexa nr. 3 art.19, alin.(1), lit. c)
9 Dovada notificării intenţiei de realizare/retehnologizare de capacităţi energetice, transmisă autorităţii administraţiei publice locale, în vederea informării publice art.19, alin.(1), lit. d)
10 Dovada publicării în mass-media, de regulă locală, a intenţiei de realizare/retehnologizare de capacităţi energetice art.19, alin.(1), lit. e)
11 Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei/capacităţii energetice,  aprobaţi de către persoanele împuternicite ale solicitantului; art.19, alin.(1), lit. f)
12 Memoriul de prezentare/explicativ, în care solicitantul include date tehnico-economice referitoare la fiecare dintre capacităţile energetice, completate într-un tabel având  formatul prevăzut în anexa nr. 4, precum şi orice precizări pe care solicitantul le consideră utile art.19, alin.(1), lit. g)
18 Documente privind sursele de finanţare a lucrărilor: … conform precizarilor din Regulament. art.19, alin.(1), lit. h)

(art.19, alin. (2))

13 Avizul tehnic de racordare în termen de valabilitate, însoţit de contractul de racordare în cazul în care a fost încheiat art.19, alin.(1), lit. i)
14 Acordul de mediu sau decizia privind încadrarea proiectului; art.19, alin.(1), lit. j)
4 Plan de amplasament al capacităţilor energetice, pe care sunt reprezentate zonele de protecţie şi de siguranţă, cu detaliile precizate in Regulament. art.19, alin.(1), lit. k)
15 Declaraţia potrivit căreia, la stabilirea amplasamentelor capacităţilor energetice supuse autorizării, au fost identificate obiectivele existente sau în curs de înfiinţare, faţă de care sunt stabilite distanţe de siguranţă şi că au fost respectate distanţele de siguranţă faţă de obiectivele identificate. Declaratia va avea anexat tabelul întocmit conform modelului 3.2. din anexa nr. 3 art.19, alin.(1), lit. l)
16 Notă privind etapele de realizare a lucrărilor, precum şi durata totală a proiectului investiţional art.19, alin.(1), lit. m)
17 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului potrivit careia, pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de instalaţii electrice care fac obiectul autorizaţiei de înfiinţare sunt/vor fi angajaţi doar contractori/subcontractori atestaţi de ANRE conform legislaţiei în vigoare. art.19, alin.(1), lit. n)

 

 

Procedura de finantare a lucrarilor de intarire a RED determinate de centrale electrice

14/09/2013

SGC 2010 Oportunitatile financiare asociate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile (de ex vezi cerificatele verzi) au determinat un veritabil asalt asupra retelelor electrice de distributie (RED).

Aparitia si ulterior  proliferarea centralelor electrice racordate la RED aduce noi si noi particularitati in exploatarea RED. Pe anumite segmente de timp creste foarte mult solicitarea/uzura fizica a RED datorita cresterii incarcarii acestora datorata evacuarii puterii produse de centralele electrice racordate la RED. Asociat cu acesta crestere a sarcinii cresc foarte mult pierderile de energie electrica prin efect Joule-Lantz (incalzirea consuctoarelor care este proportionala cu patratul valorii efective a curentului electric).

Centralele electrice racordate la RED vin si cu pretentii sporite de continuitate, complica si ingreuneaza procedurile de retragere din exploatare a RED pentru lucrari. Aparitia sau perspectiva aparitiei pe termen scurt a mai multor zeci de km de retea 20 kV in cablu duce la schimbari ale modului de tratare a neutrului sau la necesitatea amplificarii echipamentelor de tratare a neurului cu efecte asupra tuturor clientilor racordate la respectivele RED.

In anumite zone de RED reginurile de functionare si solicitarile cele mai mari sunt legate de existenta centralelor electrice schimband modul traditionala de abordare in care „regulile” erau stabilite exlusiv de  existenta si necesitatile consumatorilor,

Treptat efectele existentei RED s-au deplasat de la nivelul posturilor de transformare (care necesitau redimensionare) spre circuitele (retelele) de medie tensiune (o particularitate importanta o reprezinta retelele 6 kV in care se racordeaza noi centrale electrice) si din ce in ce mai des efectele se concentreaza la nivelul statiilor electrice si al reteleor electrice 110 kV.

Mecanismele de sprijin financiar sustin apetitul investitional in centrale electrice racordate la RED iar viteza mobilizare a fondurilor  pentru infiintarea noilor centrale electrice au surprins operatorii de retea descoperiti din perspectiva reglemetarilor. Uneori s-a ajuns la situatia in care costurie generate in RED de evacuarea puterii din CE sa nu aiba mecanisme de recuperare de la cei care au  generat aceste costuri si sa preseze pe incarcarea tarifelor de distributie platite de ceilalti utilizatori ai RED sau doar pe rentabilitatea OD.

Evident ca treptat cadrul de reglemetare trebuie sa se dezvolte pentru a face fata noilor situatii din RED care nu se vor limita la situatia actuala si vor fi in continua evolutie atat in privinta capacitatilor de productie concentrale in parcuri/grupuri de putere mare dar in curand este previzibil sa se ridice valul investitional in „centrale electrice de apartament”. Este previzibil ca in gospodarii sa apara in curand un numar semnificativ de centrale electrice care vor debita surplusul de energie electrica in retelele electrice stradale.

CEF

EON Moldova propune procedurarea  contractarii si executarii lucrarilor de intarire retele electrice ca urmare a racordarii de centrale de producere a energiei electrice:

Procedura de incheiere contracte de intarire retele el_Proiect

Nota explicativa

Anexa 1 la Procedura_model acord cadru intariri_Proiect

Procedura a fost publicata la  13.09.2013 ca document de discutie

„ANRE supune consultarii publice proiectul de Procedura pentru contractarea si executarea lucrărilor de intarire retele electrice ca urmare a racordarii de centrale de producere a energiei electrice, elaborata de S.C. E.ON Moldova Distributie S.A. Documentul a fost elaborat in scopul fluidizarii procesului de racordare la retelele electrice, a centralelor electrice de producere a energiei electrice, eliminand riscul blocarii acestui proces din cauza problemelor aparute in legatura cu necesitatea efectuarii unor  lucrari de intarire a retelelor electrice de distributie.”

CEE

Proiectul procedurii poate fi accesat si direct de pe site ANRE utilizand acest: link

Ca o observatie personala la proiectul de procedura ar fi mentiunea ca ingeneral participarea partilor la finantare lucrarilor in amonte de punctul de racordare se poate asimila cu ponderea partilor la puterea avizata pentru evacuare in RED insa in situatia sistemelor de tratare a neutrului criteriile ar trebui sa tina cont de alte elemente constructive ala retelelor de evacuare a puterii in RED de exemplu de volumul de cablu 20 kV asociat fiecarei centrale electrice.

Satutul de „investitor fara portofoliu” al consumatorilor „traditionali” ai RED care pe calea certificatelor verzsi si al tarifelor de distributie sunt „capacitati” la sustinerea dezvoltarii centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile consider ca poate justifica interesul opiniei publice pentru reglementarea acestui nou domeniu investitional.

Implicatiile numarului mare  de centrale centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile nu se limiteaza la aspectele  financiare legate de asigurarea conditiilor de recuperare a investitiilor in aceste centrale prin scheme de sprijin care implica financiar consumatorii de energie electrica. Existenta acestui tip de centrale se interfereaza cu rentabilitatea functionarii unor centrale electrice traditionale care pierd parti importante de piata fara ca noile centrale electrice sa poata acoperi integral functiile vechilor  tipuri de centale.

Pentru a face mai usor de inteles afirmatiile din paragraful precedent dau exemplul centraleor termo electrice. Se poate conta pe functionarea lor „in banda” (continuu indiferent de conditiilor meteo. Rentabilitatea lor este conditionata tocmai de asugurarea conditiilor sa functioneze constant la incarcarea economica (sa zicem la incarcarea maxima). Pentru ca deja centralele electrice din susrse regenerabile au prioritate la productie apar perioade in care productia de ee in centralale termoelectrice trebuie restrictionata de aici efecte foarte „contondente” atat pentru centralele termo electrice restrictionate dar si pentru securitatea energetica in ansamblu si deci pentru toti consumatorii de energie electrica. In acelasi timp avem nevoie de energie electrica si cand vantul nu bate sau este innorat. Repornirea tremocentraleor sau incarcarea lor se face cu costuri de productie suplimentare care le scot din zona de rentabilitate. Cineva trebuie sa acopere aceste costuri pentru ca nu sunt posibile miracolele tehnice si/sau financiare!

Mai departe oprirea/restrictionarea centraleor termoelectrice duce la inchiderea minelor si lantul efectelor continua …! Dar in acelasi timp reactionam cumva la ideea de reducere a poluarii respectiv la amenintarea reala a epuizarii hidocarburilor!

Turbina hidraulica pentru micro hidocentrale electrectrice

Nu exista deocamdata decantata o solutie universala a aceste schimbari pe care le traim. Avem nevoie sa valorificam sursele de energie regenerabila dar in acelasi timp nu ne putem debarasa fara discernemant de productia de energie electrica din purtatorii „traditionali de energie electrica” : carbune, hidrocarburi, nuclear

Mecanismele de cerere si oferta nu sunt suficient de rafinate ca sa asigure un echilibru optimizat al productiei de energie electrica dintr-o gama difersificata de producatori de energie electrica. In aceste conditii ne asteptam la o continua adaptare a cadrului legislativ astfel incat pe de o parte pretul ee sa fie mentinut la cote suportabile iar pe de alta pare sa se asigure conditii tehnice corespunzatoare de functionare a reteleor electrice care sa garanteze clientilor  calitatea necesara a energiei electrice

Alocarea certificatelor verzi pentru stimularea productiei de ee din surse regenerabile

27/01/2012

 Aveti atasat OK-ul Comisiei Europene pentru intentia Romaniei de a acorda certificate verzi pentru stimularea productiei de ee din surse regenerabile:

Decizia Comisiei Europene ref acordarea de certificate verzi CE_RES_RO2011

Probabil ca acum mecanismul  de stimulare va functiona foarte bine!

SGC

Regulamentul de organizare si functionare a pietei certificatelor verzi

12/08/2011

Anre a publicat pe site www.anre.ro revizia 2 a Regulamentul de organizare si functionare a oietei certificatelor verzi din 11.08.2011

Aveti mai jos textul integral inclusiv anexele acestui ordin

 

Ordin 22_Rev 2_11 august_2011

Intentia ANRE de modificare a legii 220/2008: „certificate verzi”

01/05/2011

 ANRE a initiat procedura de dezbatere publica a propunerii de modificare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile

Deoarece  problematica centralelor energiei din surse regenerabile (eoliene si hidraulice ) si in asociere reglementarile legate de certificatele verzi sunt subiecte  de actualitate va prezint acest demers legislativ initiat de ANRE.

Pe site ANRE www.anre.ro se pot face propuneri legate de noile prevederi ale legii 220/2008

Nota fundamentare modificare lege 220_2008

Propuneri de moficari ale legii 220_2008

Pe blog poti citi textul in vigoare al legii 220/2008: Surse regenerabile de energie Legea 220/2008 actualizata in August 2010

Delimitarea raspunderii – protectia datelor personale!

10/04/2011

Actualizare 21.06.2018,

Protectia datelor personale este un subiect „cald” care preocupa practic pe toata lumea. Va sugerez sa reduceti la minimum  datele Dvs personale pe care le postati pe blog constienti plecand de la ideea ca ele sunt accesibile oricarui alt utilizator al blogului.

Postati pe blog doar acele informatii personale care nu va deranjeaza ca sunt publice. Daca postati la comentarii adresa de email valida trebuie sa stiti ca de regula nu o folosesc, din cate stiu eu nu poate fi vazuta de alti utilizatori, precis este in baza de date a platformei de comunicare/socializare care gazduieste blogul.

Pe de alta parte, consider ca este o chestiune de „fair play” ca macar prin adresa de email sa stiu ca discut cu o persoana care isi asuma mesajele si nu abuzeaza de „anonimat”!

Uneori, cand natura comentariului o impune, continui discutia pe email direct cu autorul comentariului ca sa aprofundam problema cu detalii care nu este necesar sa fie publice. Securitatea emailurilor si ea este dependenta de atitudinea, resursele companiei/companiilor care gazduiesc/ofera aceste servicii, gratuite!

Sunt cazuri in care intreb locatia/judetul unde mi se semnaleaza o problema pt ca s-ar putea sa cunosc zona sau apreciez ca solutia depinde de practica locala a APL/OD pe are uneori o cunosc. Asta o fac doar pt ca raspunsul sa fie cat mai adecvat pt Dvs respectiv pt imbunatatirea experientei mele.

Dupa aproape 4 ani de experimetare a comunicarii pe blog cu persoane interesate de probleme de energetica simt nevoia sa inserez un scurt articol dedicat „delimitarii raspunderii” acea sectiune  „disclaimer” asociata majoritatii web-site-urilor utilitare.

Postez informatii si dau raspunsuri cu buna credinta. Calitatea acestora depinde insa de acuratetea informatiei primare la care am acces  si/sau dupa caz de gradul in care am reusit sa definesc problema asupra careia mi se cere opinia. De asemenea calitatea opiniilor exprimate de mine este subsumata convingerilor profesionale pe care le am, la un moment dat, asupra unui subiect fara ca aceasta calitate sa corespunda tuturor exigentelor.

Nu in ultimul rand, accept ideea ca anumite opinii exprimate de mine pe blog pot fi gresite.

In timp imi pot schimba opinia asupra unui anumit subiect ca urmare a documetarii suplimetare si/sau accesarii unor noi detalii sau intelegerii mai bune a unui subiect. Este foarte posibil insa sa nu revin asupra unor afirmatii asupra carora mi-am modificat pozitia pur si simplu pentru ca, mai ales in cazul comentariilor, nu tin o evidenta a acestora!

Prin urmare va invit sa utilizati cu discernamant si circumspectie informatiile la care aveti acces pe blog. De preferat sa verificati informatiile din surse mai autorizate!

Raspunderea asupra consecintelor utilizarii informatiilor de pe bog apartine in intregime utilizatorilor  acestor informatii!

Prezentul mesaj are menirea de a constientiza utilizatorii asupra riscului de a utiliza niste informatii gresite si in acest mod sa previn nemultumiri si/sau pagube de orice forma sau cuantum.

Cu stima,

Stoian Constantin

Dinamica rezervei de energie in lacuri 2006-2009

16/12/2009

SGC 2002   Din raportul de monitorizare piata de energie electrica intocmit de ANRE pentru luna august 2009 am extras un grafic interesant referitor la dinamica rezervei de energie electrica in lacuri in perioada 2000-2009. In rapoartele ANRE exista foarte multe dinformatii interesante o parte din ele este important sa fie urmarite ca evolutie in timp. Anumite evenimente cu cere ne confruntam acum pot aparea ilustrate in rapoartele ANRE urmatoare dupa cum unele sinteze ca cea care face obiectul acestui articol pot constitui o bogata sursa de informatii utile. Rapoartele ANRE trebuie consultate in timpul limitat cat sunt afisate pe site www.anre.ro

Puterile instalate in CHE – urile din gestiunea Hidroelectrica

02/09/2009

SGC 2002

 

Aveti mai jos un extras interesant din licenta Hidroelectrica nr 332/2009 aprobata prin Decizia ANRE 1956/27.08.2009

a)      Puterea electrică instalată în unităţile de producere a energiei electrice, pe sucursale

 

Sucursala

Putere electrică instalată (MW)

  

SH BISTRIŢA

511,462

SH BUZĂU

302,050

SH CLUJ

330,126

SH CURTEA DE ARGEŞ

601,588

SH HAŢEG

695,686

SH ORADEA

227,158

SH PORŢILE DE FIER

1454,000

SH RM. VÂLCEA

1113,730

SH SEBEŞ

493,137

SH SLATINA

379,000

SH TG. JIU

192,966

TOTAL

6300,903 

 

 

b)      Puterea electrică instalată în unităţile de producere a energiei electrice

SH  BISTRIŢA

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalată grup (MW)

Putere instalată centrală (MW)

Amplasamentul centralei

DIMITRIE LEONIDA -STEJARU

HA1

1961

27,5

210

Comuna Pângăraţi

Localitatea Stejaru

Judeţul Neamţ

HA2

1960

27,5

HA3

1960

27,5

HA4

1960

27,5

HA5

1962

50

HA6

1962

50

PÂNGĂRAŢI

HA1

1964

11,5

23

Comuna Pângăraţi

Localitatea Pângăraţi

Judeţul Neamţ

HA2

1964

11,5

VADURI

HA1

1966

22

44

Comuna Alexandru cel Bun

Localitatea Vaduri

Judeţul Neamţ

HA2

1966

22

PIATRA NEAMŢ

HA1

1964

5,5

11

Localitatea Piatra Neamţ

Judeţul Neamţ

HA2

1964

5,5

VÂNĂTORI

HA1

1963

3,5

14

Comuna Săvineşti

HA2

1963

3,5

Judetul Neamţ

HA3

1963

3,5

 

HA4

1963

3,5

 
ROZNOV

HA1

1963

7

14

Localitatea Roznov

HA2

1964

7

Judeţul Neamţ

ZĂNEŞTI

HA1

1964

7

14

Comuna Zăneşti

HA2

1964

7

Localitatea Zăneşti

Judeţul Neamţ

COSTIŞA

HA1

1964

7

14

Comuna Costişa

HA2

1964

7

Localitatea Costişa

Judeţul Neamţ

BUHUŞI

HA1

1964

5,5

11

Localitatea Buhuşi

HA2

1964

5,5

Judeţul Neamţ

RACOVA

HA1

1965

11,5

23

Localitatea Racova

HA2

1965

11,5

Judeţul Bacău

GÂRLENI

HA1

1965

11,5

23

Localitatea Gârleni

HA2

1965

11,5

Judeţul Bacău

LILIECI

HA1

1965

11,5

23

Localitatea Lilieci

HA2

1965

11,5

Judeţul Bacău

BACĂU

HA1

1966

7,5

30

Localitatea Bacău

HA2

1966

7,5

Judeţul Bacău

HA3

1966

7,5

 

HA4

1966

7,5

POIANA UZULUI

HA1

1976

3,4

4,1

Localitatea Poiana Uzului

Judeţul Bacău

HA2

1976

0,7

STÂNCA COSTESTI

HA

1978

15

15

Localitatea Stânca

Judeţul Botoşani

HEMEIUŞI

HA1

1985

0,085

0,085

Comuna Bereşti Bistriţa

Judeţul Bacău

CARALIŢA

HA1

1994

0,333

1

Comuna Asău

Localitatea Ciobănuş

Judeţul Bacău

HA2

1994

0,333

HA3

1994

0,334

ANDRIEŞEŞTI

HA1

1985

0,022

0,022

Comuna Hemeiuşi

Localitatea Lilieci

Judeţul Bacău

ORAŞA 2

HA1

1989

0,112

0,336

Comuna Sănduleni

Judeţul Bacău

HA2

1989

0,112

HA3

1989

0,112

STRUNGA

HA1

1985

0,36

0,36

Comuna Strunga

Judeţul Iaşi

CEAHLĂU

HA1

1988

0,195

0,39

Comuna Ceahlău

Judeţul Neamţ

HA2

1988

0,195

BISTRA 1

HA1

1987

0,758

0,758

Comuna Bicazu Ardelean

Localitatea Telec

Judeţul Neamţ

BISTRA 2

HA1

1986

0,31

0,31

Comuna Bicazu Ardelean

Localitatea Telec

Judeţul Neamţ

CAPRA 2

HA1

1987

0,187

0,375

Comuna Bicazu Ardelean

Localitatea Telec

Judeţul Neamţ

HA2

1987

0,188

CAPRA 3

HA1

1990

0,205

1,23

Comuna Bicazu Ardelean

Judeţul Neamţ

HA2

1990

0,205

HA3

1990

0,82

NEAGRA

HA1

1989

0,236

0,236

Comuna Taşca

Localitatea Neagra

Judeţul Neamţ

BOLOVĂNIŞ

HA1

1991

0,275

0,55

Comuna Tarcău

Localitatea Schitu Tarcău

Judeţul Neamţ

HA2

1991

0,275

CRACĂU 1

HA1

2001

0,373

0,746

Comuna Crăcăoani

Judeţul Neamţ

HA2

2001

0,373

ROZNOV

HA1

1984

0,18

0,18

Localitatea Roznov

Judeţul Neamţ

PÎNGĂRACIOR 1

HA1

1986

0,321

0,321

Comuna Pîngăraţi

Judeţul Neamţ

PÎNGĂRĂCIOR 2

HA1

1986

0,247

0,247

Comuna Pîngăraţi

Judeţul Neamţ

GURA HAITII 1

HA1

1987

0,63

1,26

Comuna Şaru Dornei

Localitatea Gura Haitii

Judeţul Suceava

 

HA2

1987

0,63

NEAGRA ŞARULUI 1

HA1

1987

0,375

0,75

Comuna Şaru Dornei

Localitatea Gura Haitii

Judeţul Suceava

HA2

1987

0,375

NEAGRA ŞARULUI 2

HA1

1990

0,916

1,83

Comuna Şaru Dornei

Localitatea Neagra Şarului

Judeţul Suceava

HA2

1990

0,916

LUCACIU

HA1

1989

0,19

0,38

Comuna Şaru Dornei

Localitatea Gura Haitii

Judeţul Suceava

HA2

1989

0,19

PANACI

HA1

1986

0,22

0,44

Comuna Panaci

Localitatea Coverca

Judeţul Suceava

HA2

1986

0,22

ŞARU DORNEI 1

HA1

1987

0,914

1,829

Comuna Şaru Dornei

Judeţul Suceava

HA2

1987

0,915

ŞARU DORNEI 2

HA1

1989

0,849

1,698

Comuna Şaru Dornei

Judeţul Suceava

HA2

1989

0,849

PLAI MONAH

HA1

1992

0,54

1,62

Comuna Şaru Dornei

Localitatea Şaru Bucovinei

Judeţul Suceava

HA2

1992

0,54

HA3

1992

0,54

BARNAR

HA1

1983

0,487

0,487

Comuna Broşteni

Localitatea Barnar -Holda

Judeţul Suceava

VICOV

HA1

2000

0,220

0,660

Comuna Vicovu de Sus

Localitatea Laura

Judeţul Suceava

HA2

2000

0,220

HA3

2000

0,220

 
BUCECEA

HA1

1983

1,1

1,2

 

Localitatea Bucecea

Judeţul Botoşani

HA2

1984

0,1

ROGOJEŞTI

HA1

1988

1,4

3,2

Localitatea Rogojeşti

Judeţul Botoşani

HA2

1988

1,4

HA3

1988

0,4

FĂLTICENI

HA1

1984

0,13

0,26

Localitatea Fălticeni

Judeţul Suceava

HA2

1984

0,13

GURA HAITII 2

HA1

1990

0,5

1

Comuna Şaru Dornei

Localitatea Gura Haitii

Judeţul Suceava

HA2

1990

0,5

POIANA TEIULUI

HA1

2003

5,5

11

Comuna Poiana Teiului

Localitatea Poiana Teiului

Judeţul Neamţ

 

HA2

2004

5,5

MOVILENI

HA1

2008

1,8

3,6

Comuna Garoafa

Localitatea Ciuşlea

Judeţul Vrancea

HA2

2008

1,8

TOTAL SH BISTRIŢA

  

  

  

511,462

 

 

 

SH BUZĂU

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

NEHOIAŞU

HA1

1988

21

42

Localitatea Nehoiu    Judeţul Buzău

HA2

1988

21

CÂNDEŞTI

HA1

1989

5,6

11,45

Localitatea Verneşti

   Judeţul Buzău

HA2

1990

5,6

HA3

1996

0,25

VERNEŞTI

HA1

1990

5,9

11,8

Localitatea Verneşti

   Judeţul Buzău

HA2

1990

5,9

SIMILEASCA

HA1

1990

5,85

11,7

Localitatea Verneşti

   Judeţul Buzău

HA2

1990

5,85

AGIGEA

HA1

1987

5,5

11

Localitatea Agigea

   Judeţul Constanţa

HA2

1987

5,5

CERNAVODĂ

HA1

1998

3,15

3,15

Localitatea Cernavodă

   Judeţul Constanţa

HA2÷4

exec

0

 

Lopătari

HA1

1986

0,84

0,84

Localitatea Lopătari

   Judeţul Buzău

Mânzălesti

HA1

1987

0,94

0,94

Localitatea Vintilă Vodă

   Judeţul Buzău

Chiojd 1

HA1

1987

0,69

0,69

Localitatea Chiojd

   Judeţul Buzău

Chiojd 2

HA1

1987

0,75

0,75

Localitatea Chiojd

   Judeţul Buzău

Chiojd 3

HA1

1988

0,31

0,62

 

Localitatea Chiojd

   Judeţul Buzău

HA2

1988

0,31

Gresu

HA1

1987

0,45

0,9

Localitatea Tulnici

   Judeţul Vrancea

HA2

1987

0,45

PALTINU

HA1

1971

5,2

10,4

Localitatea Şotrile

   Judeţul Prahova

 

HA2

1971

5,2

 
Măneciu

HA1

1989

5

10

Localitatea Măneciu

   Judeţul Prahova

 

HA2

1989

5

 
IZVOARELE

HA1

1997

8

16

Localitatea Izvoarele

   Judeţul Prahova

 

HA2

1997

8

 
VĂLENII DE MUNTE

HA1

2005

5

10

Localitatea Teişani

   Judeţul Prahova

 

HA2

2005

5

   
VĂLENII DE MUNTE

HA1

1989

0,35

0,85

Localitatea Drajna

   Judeţul Prahova

CHEMP 2

HA2

1989

0,5

   
VĂLENII DE MUNTEMHC

HA1

2008

0,16

0,32

Localitatea Drajna

   Judeţul Prahova

HA2

2008

0,16

GALBENI

HA1

1983

14,75

29,5

Localitatea Nicolae Bălcescu

   Judeţul Bacău

 

HA2

1984

14,75

 
RĂCĂCIUNI

HA1

1985

22,5

45

Localitatea Parava

   Judeţul Bacău

 

HA2

1985

22,5

 
BEREŞTI

HA1

1986

21,75

43,5

Localitatea Tătărăşti

   Judeţul Bacău

 

HA2

1986

21,75

 
CĂLIMĂNEŞTI SIRET

HA1

1993

20

40

Localitatea Nicoreşti

   Judeţul Vrancea

 

HA2

1994

20

 
ZĂBALA 4A

HA1

2009

0,160

0,640

Localitatea Paltin

   Judeţul Vrancea

HA2

2009

0,160

HA3

2009

0,160

HA4

2009

0,160

TOTAL SH BUZĂU

  

302,050

 

 

 


SH CLUJ

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

MĂRIŞELU

HA1

1977

73,5

220,5

Comuna Mărişel

Localitatea Mărişel

Judeţul Cluj

HA2

1977

73,5

HA3

1977

73,5

TARNIŢA

HA1

1974

22,5

45

Comuna Gilău

Localitatea Someşul Cald

Judeţul Cluj

HA2

1974

22,5

GILĂU I

HA1

1977

5,4

6,64

Comuna Gilău

Localitatea Gilău

Judeţul Cluj

HA2

1984

0,62

HA3

1984

0,62

SOMEŞUL CALD

HA

1983

12

12

Comuna Gilău

Localitatea Someşul Cald

Judeţul Cluj

GILĂU II

HA1

1986

5,4

6,9

Comuna Gilău

Localitatea Gilău

Judeţul Cluj

HA2

1987

0,75

HA3

1987

0,75

FLOREŞTI I

HA1

1987

5,4

6,9

Comuna Gilău-Floreşti

Localitatea Floreşti

Judeţul Cluj

HA2

1987

0,75

HA3

1987

0,75

COLIBIŢA

HA

1988

21

21

Comuna Bistriţa -Bârgăului

Localitatea Bistriţa -Bârgăului

Judeţul Bistriţa -Năsăud

Budac 1

HA1

1989

0,378

0,756

Comuna Cetate

Localitatea Budac

Judeţul Bistriţa -Năsăud

HA2

1989

0,378

Bolovani

HA1

1986

0,55

1,1

Comuna Cetate

Localitatea Budac

Judeţul Bistriţa -Năsăud

HA2

1986

0,55

Bistriţa

HA1

1989

0,175

1,215

Comuna Bistriţa

Localitatea Bistriţa

Judeţul Bistriţa -Năsăud

HA2

1989

0,26

HA3

1989

0,26

HA4

1989

0,26

HA5

1989

0,26

UAC Floreşti

HA1

1983

0,05

0,05

Comuna Floreşti

Localitatea Floreşti

Judeţul Cluj

Huza 1

HA1

1988

0,208

0,208

Comuna Băişoara

Localitatea Muntele Bocului

Judeţul Cluj

Huza 2

HA1

1994

0,18

0,36

Comuna Băişoara

Localitatea

Muntele Bocului

Judeţul Cluj

HA2

1994

0,18

Mânăstirea Dej 1

HA1

1983

0,126

0,378

Comuna Mica

Localitatea

Mânăstirea

Judeţul Cluj

HA2

1983

0,126

HA3

1983

0,126

Mânăstirea Dej 2

HA1

1984

0,122

0,366

Comuna Mica

Localitatea

Mânăstirea

Judeţul Cluj

HA2

1984

0,122

HA3

1984

0,122

Someşul Rece

HA1

1986

0,07

0,28

Comuna Gilău

Localitatea

Someşul Rece

Judeţul Cluj

HA2

1986

0,105

HA3

1986

0,105

Sălaşele 1

HA1

1993

0,025

0,025

Comuna Băişoara

Localitatea

Muntele Bocului

Judeţul Cluj

Sălaşele 2

HA1

1993

0,025

0,025

Comuna Băişoara

Localitatea

Muntele Bocului

Judeţul Cluj

Floreşti 2

HA1

1986

0,216

1,3

Comuna Floreşti

Localitatea Floreşti

Judeţul Cluj

HA2

1986

0,216

HA3

1986

0,216

HA4

1986

0,216

HA5

1986

0,216

HA6

1986

0,216

Cluj 1

HA1

1988

0,157

0,94

Localitatea Cluj-Napoca

Judeţul Cluj

HA2

1988

0,157

HA3

1988

0,157

HA4

1988

0,157

HA5

1988

0,157

HA6

1988

0,157

Chiuzbaia

HA1

1987

0,165

0,495

Comuna Baia-Sprie

Localitatea Chiuzbaia

Judeţul Maramureş

 

 

HA2

1987

0,165

HA3

1987

0,165

Izvoare

HA1

1987

0,148

0,592

Comuna Deseşti

Localitatea Deseşti

Judeţul Maramureş

HA2

1987

0,148

HA3

1987

0,148

HA4

1987

0,148

Vişeuţ

HA1

1988

0,239

0,718

Comuna Borşa

Localitatea

Borşa

Judeţul Maramureş

HA2

1988

0,239

HA3

1988

0,24

Borşa Complex

HA1

1993

0,25

1,418

Comuna Borşa

Localitatea

Borşa

Judeţul Maramureş

HA2

1993

0,25

HA3

1993

0,518

HA4

1993

0,2

HA5

1994

0,2

Târgu Mures

HA1

1952

0,45

0,9

Oraşul Tg.Mureş

Judeţul Mureş

HA2

1952

0,45

Reghin 1

HA1

1983

0,030

0,06

Oraşul Reghin

Judeţul Mureş

HA2

1983

0,030

TOTAL SH CLUJ

  

330,126

 

 

 

SH CURTEA DE ARGEŞ

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

VIDRARU

HA1

1966

55

220

Localitatea Arefu

Sat Căpăţâneni

Judeţul Argeş

HA2

1966

55

HA3

1966

55

HA4

1966

55

CUMPĂNIŢA

HA

1968

4,8

4,8

Localitatea Arefu

Judeţul Argeş

VÂLSAN

HA

1969

5

5

Localitatea Arefu

Judeţul Argeş

OIEŞTI

HA1

1967

7,5

15

Localitatea Corbeni

Sat Oieşti

Judeţul Argeş

HA2

1967

7,5

ALBEŞTI

HA1

1967

7,5

15

Localitatea Albeşti

Judeţul Argeş

HA2

1967

7,5

CERBURENI

HA1

1968

7,5

15

Localitatea Albeşti

Judeţul Argeş

 

 

HA2

1968

7,5

VALEA IAŞULUI

HA1

1969

7,5

15

Localitatea Valea Danului

Judeţul Argeş

HA2

1969

7,5

CURTEA DE ARGEŞ

HA1

1972

3,85

7,7

Localitatea Curtea de Argeş

Judeţul Argeş

HA2

1972

3,85

NOAPTEŞ

HA1

1973

7,7

15,4

Localitatea Curtea de Argeş

Judeţul Argeş

HA2

1973

7,7

ZIGONENI

HA1

1973

7,7

15,4

Localitatea Băiculeşti

Sat Zigoneni

Judeţul Argeş

HA2

1973

7,7

BĂICULEŞTI

HA1

1974

7,7

15,4

Localitatea Băiculeşti

Judeţul Argeş

HA2

1974

7,7

MÂNICEŞTI

HA1

1975

5,75

11,5

Localitatea Băiculeşti

Sat Mâniceşti

Judeţul Argeş

HA2

1975

5,75

VÂLCELE

HA1

1976

7,7

15,4

Localitatea Merişani

Judeţul Argeş

HA2

1976

7,7

MERIŞANI

HA1

1976

5,75

11,5

Localitatea Merişani

Judeţul Argeş

HA2

1976

5,75

BASCOV

HA1

1971

3,85

7,7

Localitatea Bascov

Judeţul Argeş

HA2

1971

3,85

PITEŞTI

HA1

1972

3,85

7,7

Localitatea Piteşti

Judeţul Argeş

HA2

1972

3,85

BUDEASA

HA1

1978

5,75

11,5

Localitatea Budeasa

Judeţul Argeş

HA2

1978

5,75

GOLEŞTI

HA1

1983

4

8

Localitatea Călineşti

Judeţul Argeş

HA2

1983

4

CLĂBUCET

HA1

1985

32

64

Localitatea Rucăr

Judeţul Argeş

HA2

1985

32

LEREŞTI

HA

1987

19

19

Localitatea Lereşti

Judeţul Argeş

VOINEŞTI

HA

1987

5,2

5,2

Localitatea Lereşti

Judeţul Argeş

VĂCĂREŞTI

HA1

1989

2,42

4,84

Localitatea Văcăreşti

Judeţul Dâmboviţa

HA2

1989

2,42

MIHĂILEŞTI

HA1

1995

3,85

8,1

Localitatea Mihăileşti

Judeţul Giurgiu

HA2

1997

3,85

HA3

1995

0,4

DRAGOSLAVELE

HA1

2001

3,85

7,7

Localitatea Dragoslavele

Judeţul Argeş

HA2

2002

3,85

SCROPOASA

HA1

1984

6

12

Localitatea Moroieni

Judeţul Dâmboviţa

HA2

1984

6

DOBREŞTI

HA1

1930

4

16

Localitatea Moroieni

Judeţul Dâmboviţa

HA2

1930

4

HA3

1930

4

HA4

1930

4

MOROIENI

HA1

1953

7,5

15

Localitatea Moroieni

Judeţul Dâmboviţa

HA2

1953

7,5

Sinaia 0

HA1

1898

0,25

1

Localitatea Sinaia

Judeţul Prahova

HA2

1898

0,25

HA3

1898

0,25

HA4

1898

0,25

Sinaia 1

HA1

1993

0,333

1

Localitatea Sinaia

Judeţul Prahova

HA2

1993

0,333

HA3

1993

0,334

Sinaia 2

HA1

1988

0,4

1,2

Localitatea Sinaia

Judeţul Prahova

HA2

1988

0,4

HA3

1988

0,4

Sinaia 3

HA1

1989

0,4

1,2

Localitatea Sinaia

Judeţul Prahova

HA2

1989

0,4

HA3

1989

0,4

Peleş

HA1

1914

0,05

0,1

Localitatea Sinaia

Judeţul Prahova

HA2

1914

0,05

 
Nedelea 1

HA1

1987

0,187

0,75

Localitatea Filipeştii de Târg

Sat Nedelea

Judeţul Prahova

HA2

1987

0,188

HA3

1987

0,187

HA4

1987

0,188

Nedelea 2

HA1

1986

0,225

0,9

Localitatea Filipeştii de Târg

Sat Nedelea

Judeţul Prahova

HA2

1986

0,225

HA3

1986

0,225

HA4

1986

0,225

Valea Fetei 1

HA1

1994

0,13

0,13

Localitatea Buşteni

Judeţul Prahova

Călugăriţa

HA1

1982

0,63

0,63

Localitatea Arefu

Judeţul Argeş

Frasin

HA1

2000

0,6

0,6

 

Localitatea Dragoslavele

Judeţul Argeş

 

 

Schitu Goleşti

HA1

1999

0,65

1,55

Localitatea Schitu Goleşti

Judeţul Argeş

HA2

1999

0,65

HA3

2002

0,25

Limpedea

HA1

1985

0,315

0,315

Localitatea Arefu

Judeţul Argeş

Herăstrău

HA1

1984

0,091

0,18

Bucureşti

HA2

1984

0,092

Rucăr

HA1

2004

23

23

Localitatea Rucăr

Judeţul Argeş

Tei

HA1

1983

0,095

0,19

Bucureşti

HA2

1983

0,095

TOTAL SH CURTEA DE ARGES

  

601,588

 

 

 

SH HAŢEG

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

RÂUL MARE

HA1

1986

167,5

335

Localitatea Brazi

Judeţul Hunedoara

HA2

1986

167,5

CLOPOTIVA

HA1

1986

7

14

Localitatea Clopotiva

Judeţul Hunedoara

HA2

1987

7

OSTROVUL MIC

HA1

1986

7,95

15,9

Localitatea Ostrov

Judeţul Hunedoara

HA2

1986

7,95

OSTROVUL MARE

HA1

1987

7,95

15,9

Localitatea Ostrov

Judeţul Hunedoara

HA2

1987

7,95

CÂRNEŞTI I

HA1

1988

7,95

15,9

Localitatea Cârneşti

Judeţul Hunedoara

HA2

1988

7,95

CÂRNEŞTI II

HA1

1988

5,75

11,5

Localitatea Cârneşti

Judeţul Hunedoara

HA2

1988

5,75

PĂCLIŞA

HA1

1988

7,95

15,9

Localitatea Păclişa

Judeţul Hunedoara

HA2

1988

7,95

TOTEŞTI I

HA1

1988

7,95

15,9

Localitatea Toteşti

Judeţul Hunedoara

HA2

1988

7,95

TOTEŞTI II

HA1

1989

7,95

15,9

Localitatea Toteşti

Judeţul Hunedoara

HA2

1989

7,95

HAŢEG

HA1

1990

7,95

15,9

Localitatea Haţeg

Judeţul Hunedoara

HA2

1991

7,95

ORLEA

HA1

1991

5,75

11,5

Localitatea Sântamaria Orlea

Judeţul Hunedoara

HA2

1991

5,75

SUBCETATE

HA1

2004

6

12,215

Localitatea Subcetate

Judeţul Hunedoara

HA2

2006

6

HA3

2007

0,215

Baru Mare

HA1

1986

0,44

0,44

Localitatea Muncel

Judeţul Hunedoara

Căţănaş

HA1

1910

0,15

0,3

Localitatea Govăjdia

Judeţul Hunedoara

HA2

1910

0,15

Dobra 1

HA1

1988

0,2

0,81

Localitatea Cerbal

Judeţul Hunedoara

HA2

1988

0,2

HA3

1988

0,41

Valea Cracului 1

HA1

1987

0,268

0,536

Localitatea Zeicani

Judeţul Hunedoara

HA2

1987

0,268

Valea Cracului 2

HA1

1987

0,207

0,415

Localitatea Zeicani

Judeţul Hunedoara

HA2

1987

0,208

Valea Cracului 3

HA1

1988

0,186

0,56

Localitatea Zeicani

Judeţul Hunedoara

HA2

1988

0,187

HA3

1988

0,187

 
Zeicani

HA1

1986

0,183

0,365

Localitatea Zeicani

Judeţul Hunedoara

HA2

1986

0,182

Valea de Peşti

HA1

1984

0,200

0,200

Localitatea Câmpul lui Neag

Judeţul Hunedoara

Godeanu 1

HA1

1993

0,2

0,4

Localitatea Grădiştea de Munte

Judeţul Hunedoara

HA2

1993

0,2

Godeanu 2

HA1

2007

0,33

0,66

Localitatea Grădiştea de Munte

Judeţul Hunedoara

HA2

2007

0,33

Buta

HA1

1994

0,246

0,491

Localitatea Câmpul lui Neag

Judeţul Hunedoara

HA2

1994

0,245

Cinciş

HA1

1985

0,85

0,85

Localitatea Teliuc Inferior

Judeţul Hunedoara

HercULANE

HA1

1987

2

7

Localitatea Băile Herculane

Judeţul Caraş Severin

 

HA2

1987

5

 

RUIENI

HA1

1995

70

140

Localitatea Turnu Ruieni

Judeţul Caraş Severin

HA2

1993

70

 

MoCREA

HA1

1989

0,055

0,055

Localitatea Mocrea

Judeţul Arad

DEZNA

HA1

1986

0,098

0,098

Localitatea Dezna

Judeţul Arad

IOSĂŞEL

HA1

1990

0,126

0,126

Localitatea Gurahonţ

Judeţul Arad

SEBIŞ

HA1

1994

0,135

0,270

Localitatea Sebiş

Judeţul Arad

 

HA2

1994

0,135

 

BĂILE  HERCULANE

HA1

1909

0,09

0,27

Localitatea Băile Herculane

Judeţul Caraş Severin

HA2

1909

0,18

 

BISTRA  NOUĂ

HA

1989

0,675

0,675

Localitatea Marga

Judeţul Caraş Severin

MARGA

HA1

1996

0,63

0,880

Localitatea Marga

Judeţul Caraş Severin

                                                            

HA2

2004

0,250

 

POIANA MĂRULUI

HA1

2002

0,55

0,55

Localitatea Măru

Judeţul Caraş Severin

SURDUC

HA1

1986

0,85

1,7

Localitatea Surducu

Mic

Judeţul Timiş

HA2

1986

0,85

 

ZERVEŞTI

HA1

2005

0,76

1,52

Localitatea Zerveşti 

Judeţul Caraş Severin

HA2

2005

0,76

 

RÂUL ALB

HA1

2009

20,5

41

Localitatea Feneş

Judeţul Caraş Severin

HA2

2009

20,5

TOTAL SH HAŢEG

 

695,686

 

 

 

SH  ORADEA

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

REMEŢI

HA1

1985

50

100

Comuna Bulz , Localitatea Remeţi Judeţul Bihor

HA2

1985

50

 
MUNTENI I

HA1

1988

29

58

Comuna Bulz , Localitatea Munteni

Judeţul Bihor

HA2

1988

29

 
LUGAŞU

HA1

1989

9

18

Com. Lugaşu de Jos

 Loc.  Lugaşu de Jos

Judeţul Bihor

HA2

1989

9

 
TILEAGD

HA1

1989

9

18

Comuna Tileagd

Localitatea Tileagd

Judetul Bihor

HA2

1989

9

 
SĂCĂDAT

HA1

1994

5

10

Comuna Săcădat

Localitatea Sabolciu

Judetul Bihor

HA2

1994

5

 
FUGHIU

HA1

2007

5

10

Comuna Osorhei

Localitatea Fughiu

Judetul Bihor

HA2

2007

5

 

Baraj CET

HA1

1986

0,17

0,68

Localitatea Oradea

Judetul Bihor

HA2

1986

0,17

 

HA3

1986

0,17

 

HA4

1986

0,17

 
CET Restituire

HA1

1989

0,057

0,215

Localitatea Oradea

Judetul Bihor

HA2

1989

0,057

 

HA3

1989

0,057

 

HA4

1989

0,044

 

 
Boga 2

HA1

1989

0,389

0,778

Comuna Pietroasa

Localitatea Boga

Judetul Bihor

HA2

1989

0,389

 
Piatra Bulz

HA1

1987

0,877

1,754

Comuna Pietroasa

Localitatea Boga

Judetul Bihor

HA2

1987

0,877

 
Budureasa

HA1

1990

0,3

0,731

Comuna Budureasa

Localitatea Budureasa

Judetul Bihor

HA2

1990

0,431

 
Nimăiesti 4

HA1

2000

0,585

1,17

Comuna Curatele

Localitatea Nimăieşti

Judetul Bihor

HA2

2000

0,585

 
Munteni 2

HA1

1992

0,63

0,63

Comuna Bulz

Localitatea Munteni

Judetul Bihor

 

Leşu

HA1

1976

3,4

3,4

Comuna Bulz

Localitatea Remeţi

Judetul Bihor

Aştileu 1

HA1

1955

0,7

2,8

Comuna Aştileu

Localitatea Aştileu

Judetul Bihor

HA2

1955

0,7

 

HA3

1955

0,7

 

HA4

1955

0,7

 
Aştileu 2

HA1

1982

1,0

1,0

Comuna Aştileu

Localitatea Aştileu

Judetul Bihor

TOTAL SH ORADEA

 

227,158 

 

 

 

 

SH PORŢILE DE FIER

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

PORŢILE DE FIER I

HA1

2007

194,4

1166,4

Localitatea Gura Văii

Judeţul Mehedinţi

HA2

2004

194,4

HA3

2003

194,4

HA4

2002

194,4

HA5

2001

194,4

HA6

2000

194,4

PORŢILE DE FIER II

HA1

1985

27

233,6

Localitatea Gogoşu

Judeţul Mehedinţi

HA2

1985

27

HA3

2006

31,4

HA4

2005

31,4

HA5

2008

31,4

HA6

1986

27

HA7

1986

31,4

HA8

1986

27

GOGOŞU

HA1

1993

27

54

Localitatea Gogoşu

Judeţul Mehedinţi

HA2

1994

27

TOTAL SH PORŢILE DE FIER

 

1454,0

 

 

 

 

 

 

 

 

SH RÂMNICU VÂLCEA

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

LOTRU CIUNGET

HA1

1972

170

510

Comuna Mălaia

Sat Ciunget

Judeţul Vâlcea

HA2

1973

170

HA3

1975

170

MĂLAIA

HA1

1978

9

18

Comuna Mălaia

Sat Mălaia

Judeţul Vâlcea

HA2

1978

9

BRĂDIŞOR

HA1

1982

57,5

115

Comuna Mălaia

Sat Săliştea

Judeţul Vâlcea

HA2

1982

57,5

GURA LOTRULUI

HA1

1982

12,45

24,9

Oraş Brezoi

Judeţul Vâlcea

HA2

1982

12,45

TURNU

HA1

1982

35

70

 Căciulata-Călimăneşti

Judeţul Vâlcea

HA2

1982

35

CĂLIMĂNEŞTI

HA1

1981

19

38

Oraş Călimăneşti

Judeţul Vâlcea

HA2

1981

19

DĂEŞTI

HA1

1976

18,5

37

Comuna Dăeşti

Sat Dăeşti

Judeţul Vâlcea

HA2

1976

18,5

RÂMNICU VÂLCEA

HA1

1974

23

46

Oraş Rm.Vâlcea

Judeţul Vâlcea

HA2

1975

23

RÂURENI

HA1

1977

24

48

Oraş Rm.Vâlcea

Judeţul Vâlcea

HA2

1977

24

GOVORA

HA1

1975

22,5

45

Comuna Mihăeşti

Sat Stupărei

Judeţul Vâlcea

HA2

1975

22,5

BĂBENI

HA1

1978

18,5

37

Comuna Ioneşti

Sat Marcea

Judeţul Vâlcea

HA2

1978

18,5

IONEŞTI

HA1

1978

19

38

Comuna Ioneşti

Sat Ioneşti

Judeţul Vâlcea

HA2

1978

19

ZĂVIDENI

HA1

1979

19

38

Comuna Orleşti

Sat Aureşti

Judeţul Vâlcea

HA2

1980

19

DRĂGĂŞANI

HA1

1980

22,5

45

Oraş Dragăşani

Judeţul Vâlcea

HA2

1981

22,5

Horezu 1

HA1

1985

0,03

0,03

Oraş Horezu

Judeţul Vâlcea

 

 

Horezu 2

HA1

1986

0,5

1

Oraş Horezu

Judeţul Vâlcea

 

 

HA2

1986

0,5

Vlădeşti

HA2

1986

0,5

1

Comuna Vlădeşti

Sat Vlădeşti

Judeţul Vâlcea

HA3

1986

0,5

BISTRIŢA PRISLOP

HA1

2007

0,9

1,8

Comuna Costeşti

Sat Bistriţa

Judeţul Vâlcea

HA2

2007

0,9

TOTAL SH RM.VÂLCEA  

1113,73

 

 

 

SH SEBEŞ

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

GÂLCEAG

HA1

1980

75

150

Comuna Şugag

Sat Tău

Judeţul Alba

HA2

1980

75

ŞUGAG

HA1

1984

75

150

Comuna Şugag

Judeţul Alba

HA2

1984

75

SĂSCIORI

HA1

1987

21

42

Comuna Săsciori

Judeţul Alba

HA2

1987

21

PETREŞTI

HA1

1983

2

4,25

Localitatea Petreşti

Oraş Sebeş

Judeţul Alba

HA2

1983

2

HA3

1983

0,25

VOILA

HA1

1989

7,1

14,2

Localitatea Voila

Judeţul Braşov

HA2

1989

7,1

VIŞTEA

HA1

1989

7,1

14,2

Localitatea Viştea

Judeţul Braşov

HA2

1989

7,1

ARPAŞU

HA1

1991

7,1

14,2

Localitatea Cîrţa

Judeţul Sibiu

HA2

1992

7,1

SCOREIU

HA1

1992

7,1

14,2

Localitatea Porumbacu de Jos

Judeţul Sibiu

HA2

1993

7,1

AVRIG

HA1

1996

7,1

14,2

Localitatea Avrig

Judeţul Sibiu

HA2

1996

7,1

CORNETU

HA1

2002

16,6

33,2

Localitatea Racoviţa

Judeţul Sibiu

 

 

HA2

2002

16,6

SADU 5

HA1

1955

7,7

15,4

Localitatea Rîul Sadului

Judeţul Sibiu

HA2

1955

7,7

Cibin

HA1

1981

3,7

3,7

Localitatea Gura Rîului

Judeţul Sibiu

 

Gura Râului

HA1

1988

0,63

2,52

Localitatea Gura Rîului

Judeţul Sibiu

HA2

1988

0,63

HA3

1988

0,63

HA4

1988

0,63

Răşinari

HA1

1987

0,03

0,06

Localitatea Răşinari

Judeţul Sibiu

HA2

1987

0,03

Sadu 1

HA1

1896

0,26

1,68

Localitatea Sadu

Judeţul Sibiu

HA2

1896

0,36

HA3

1896

0,26

HA4

1896

0,8

Sadu 2

HA1

1926

0,36

1,54

Localitatea Sadu

Judeţul Sibiu

HA2

1926

0,36

HA3

1926

0,43

HA4

1926

0,39

Sadu Sat

HA1

1987

0,09

0,18

Localitatea Sadu

Judeţul Sibiu

HA2

1987

0,09

Sebeşu de Jos

HA1

1984

0,03

0,03

Localitatea Turnu Roşu

Judeţul Sibiu

Tălmaciu

HA1

1985

0,075

0,235

Localitatea Tălmaciu

Judeţul Sibiu

HA2

1985

0,160

Boia 1

HA1

1987

1

2

Localitatea Câineni

Judeţul Vâlcea

HA2

1987

1

Boia 3

HA1

1992

0,5

0,5

Localitatea Câineni

Judeţul Vâlcea

Boia 2

HA1

2001

0,5

0,5

Localitatea Câineni

Judeţul Vâlcea

Tîrlung 1

HA1

1984

0,73

0,73

 

Localitatea Săcele

Judeţul Braşov

Tîrlung 3

HA1

1990

0,6

1,2

Localitatea Săcele

Judeţul Braşov

HA2

1990

0,6

TÎrlung 4

HA1

1993

0,6

1,2

Localitatea Săcele

Judeţul Braşov

HA2

1993

0,6

Rîşnov 3

HA1

1912

0,364

0,658

Localitatea Rîşnov

Judeţul Braşov

HA2

1912

0,294

Rîşnov 4

HA1

1935

0,547

0,844

Localitatea Rîşnov

Judeţul Braşov

HA2

1935

0,297

Sebeş

HA1

1988

0,405

0,81

Localitatea Hârseni

Judeţul Braşov

HA2

1988

0,405

Vulcan 1

HA1

1912

0,44

1,3

Localitatea Vulcan

Judeţul Braşov

HA2

1912

0,86

Vulcan 2

HA1

1939

0,85

0,85

Localitatea Vulcan

Judeţul Braşov

Bran 0

HA1

1988

0,28

0,56

Localitatea Bran

Judeţul Braşov

HA2

1988

0,28

Bran1

HA1

1987

0,32

0,64

Localitatea Bran

Judeţul Braşov

HA2

1987

0,32

Bran 2

HA1

1988

0,806

1,612

Localitatea Zărneşti

Judeţul Braşov

HA2

1988

0,806

Tohan 1

HA1

1994

0,9

1,8

Localitatea Zărneşti

Judeţul Braşov

HA2

1994

0,9

Bran Vechi

HA1,2

casat

0

 0

Localitatea Bran

Judeţul Braşov

Tirlung 2

HA1-3

casat

0

 0

Localitatea Săcele

Judeţul Braşov

Bixad

HA1

1987

0,63

1,89

Localitatea Bixad

Judeţul Covasna

HA2

1987

0,63

HA3

1987

0,63

Obrejii de căpâlna

ha1

2008

0,140

0,140

Comuna Săsciori

Sat Căpîlna

Judeţul Alba

cugir

HA1

2009

0,108

0,108

Cugir, jud. Alba

TOTAL SH SEBEŞ

 

493,137 

 

 

 

SH SLATINA

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

STREJEŞTI

HA1

1979

25

50

Comuna Strejeşti

Judeţul Olt

 

HA2

1979

25

ARCEŞTI

HA1

1980

19

38

Comuna Pleşoiu

Judeţul Olt

 

HA2

1980

19

SLATINA

HA1

1981

13

26

Comuna Slătioara

Judeţul Olt

 

HA2

1982

13

IPOTEŞTI

HA1

1988

13,25

53

Comuna Coteana

Judeţul Olt

HA2

1987

13,25

HA3

1986

13,25

HA4

1986

13,25

DRĂGĂNEŞTI

HA1

1987

13,25

53

Oraşul Drăgăneşti-Olt

Judeţul Olt

HA2

1988

13,25

HA3

1988

13,25

HA4

1989

13,25

FRUNZARU

HA1

1988

13,25

53

Comuna Babiciu

Judeţul Olt

HA2

1988

13,25

HA3

1988

13,25

HA4

1989

13,25

RUSĂNEŞTI

HA1

1989

13,25

53

Comuna Cilieni

Judeţul Olt

HA2

1990

13,25

HA3

1990

13,25

HA4

1992

13,25

IZBICENI

HA1

1996

13,25

53

Comuna Giuvarăşti

Judeţul Olt

HA2

1998

13,25

HA3

1998

13,25

HA4

2000

13,25

TOTAL SH SLATINA

 

379 

 

 

 

 

 

SH TG. JIU

 

Centrala

Grup

An PIF

Putere instalata grup (MW)

Putere instalata centrala (MW)

Amplasamentul centralei

MOTRU

HA1

1979

25

50

Localitatea Padeş

HA2

1979

25

Judeţul  Gorj

TISMANA

HA1

1983

53

106

Oraş Tismana

HA2

1983

53

Judeţul  Gorj

CLOCOTIŞ

HA

1986

10

10

Localitatea Peştişani

Judeţul  Gorj

 

VĂDENI

HA1

1992

5,5

11,8

Municipiul Tg. Jiu

HA2

1992

5,5

Judeţul  Gorj

 

HA3

1992

0,8

 
TG. JIU

HA1

1996

5,5

11,8

Municipiul Tg. Jiu

HA2

1996

5,5

Judeţul  Gorj

HA3

1997

0,8

 
Suseni

HA1

1938

0,06

0,116

Localitatea Runcu

HA2

1938

0,056

Judeţul  Gorj

Tismana aval

HA1

1985

1,5

3

Oraş Tismana

HA2

1985

1,5

Judeţul  Gorj

Valea lui Iovan

HA1

1996

0,25

0,25

Localitatea Padeş

Judeţul  Gorj

TOTAL SH TG JIU

 

 

 

      192,966