Compatibilitatea instalatiilor electrice interioare cu retelele electrice de distributie publica in reglementarile ANRE


SGC 2010 Articole complemantare publicate pe blog:

Compatibilizarea instalatiilor interioare cu blocurile de masura si protectie (BMP)

Protectia diferentiala a bransamentelor electrice

Calitatea energiei electrice _ actualizat 12.12.2016

Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice

Bransament monofazat sau trifazat?

Blocurile de masura si protectie nu se pot proteja nici pe ele la supratensiuni

Calitatea energiei electrice este influentata mai mult de consumatori decat de distribuitori

Referinte europene privind nivelul de performanta reglementat al tensiunii

Analiza cerintelor din specificatiile tehnice emise de distribuitorii de energie electrica privind aparatajul de protectie by Klaxxy

Compatibilitatea dintre instalatile electrice interioare si retelele de distributie publica este menita sa asigure in egala masura buna functionare a aparetelor electrice si a retelor de distributie publica la care sunt racordate instalatiile electrice interioare.

In Art 5.1.1.5 din I7/2011 Normativ-ul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, compatibilitatea electromagnetica este definita ca mixul de caracteristici de care trebuie sa se tina cont la alegerea echipamentelor „astfel încât sa nu produca efecte daunatoare asupra altor echipamente si asupra retelei de alimentare, în functionare normala, inclusiv în timpul manevrelor, în afara cazului în care se iau masuri corespunzatoare în timpul montajului.

În acest context, printre factorii care pot avea influenta se pot enumera: factor de putere, sarcina asimetrica, curent absorbit, armonici, supratensiuni tranzitorii generate de echipamentele instalatiei.”

In regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public aprobat prin ord-59_2013-regulament-de-racordare compatibilitatea dintre instalatile electrice interioare si retelele de distributie publica este tratata (doar) in articolul 11 aliniatul 2 care prevede:

„Art. 11. – (2) Utilizatorii retelelor electrice au obligatia sa adreseze cererea de racordare sau cererea de actualizare a avizului tehnic de racordare ori a certificatului de racordare inainte de a incepe realizarea instalatiei de utilizare care urmeaza a fi racordata la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.”

Aceata cerinta a regulamentului de racordare este insa corelata cu structura cadru a Avizului Tehnic de Racordare (ATR) aprobata prin Ordinul ANRE 74/2014: ord-74-2014-continut-cadru-atr care rezerva spatiu pentru detaliere cerinte sau impune direct cerinte de compatibilitate la art 3, 11, 14, 15, 16(1), 16(2) si 20. In fisierul urmator in format Word am marcat articolele respective: continut-cadru-atr-consumator-casnic.docx :

„Art. 3(1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la interfaţa cu reţeaua electrică: …….. …….. ………….

Art 3(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin  Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 20/2004, cu modificările ulterioare, şi Codului tehnic al reţelelor electrice de distribuţie, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2008):

a)de monitorizare şi reglaj …….. ……………. ……………. ……..;

b)interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii …….. ……………. ……………. ……………. ………;

c)pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului …….. ……… .

Art 3(3) Condiţii specifice pentru racordare: …….. ……………. ……………. ……………. ……………. …….. ………….

Art 11(1) Lucrările pentru realizarea instalaţiei de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului de către o persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii pentru categoria respectivă de lucrări. Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.

Art 11(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în vigoare privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.

Art 14(1) În cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii, tehnologice şi/sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.

Art 14(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la pct. 13, utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de reţea.

Art 14(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecţie contra supratensiunilor tranzitorii de origine atmosferică sau de comutaţie, pe baza unei analize de risc.

Art 15(1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul va asigura corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.

Art 15(2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România.

Art 16(1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante, cu sarcini dezechilibrate, flicker etc.). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile instalaţiilor şi receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.

Art 16(2) În vederea reducerii consumului/injecţiei de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va lua măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare. Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în vigoare.

Art 20 Alte condiţii (în funcţie de cerinţele specifice utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare) …….. ………… .”

Pentru discutie va propun sa verificati ce prevederi contin Avizele Tehnice de Racordare (ATR) in baza carora s-au realizat bransamentele imobilelor Dvs. referitoare la instalatiile interioare. Le-ati aplicat? Sunt utile? Sunt necesare si suficiente?

Continutul ATR referitor la instalatiile interioare justifica existenta Art 11(2) in Ordinul ANRE 59/2013?

In sustinerea prevederilor de mai sus avem prevederi legate de compatibilitate in „Normativ-ul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 publicat in Monitorul Oficial Al României, Partea I, Nr. 802 Bis/14.XI.2011: i7-2011-1

„Art 3.6.1 Trebuiesc luate masuri adecvate pentru micsorarea influentelor pe care anumite echipamente electrice le pot avea asupra altor instalatii electrice, asupra surselor de alimentare si asupra retelei de distributie publica.

Aceste perturbatii pot fi:

– perturbatii de tensiune din care:

 • variatii de tensiune;
 • goluri de tensiune;
 • întreruperi de tensiune de scurta durata;
 • întreruperi de tensiune de lunga durata;
 • supratensiuni temporare între faze si pamânt;
 • supratensiuni tranzitorii între faze si pamânt;
 • nesimetrii de tensiune;
 • tensiuni si curenti electrici armonici.

– componente continue;

– oscilatii de înalta frecventa;

– curenti de fuga.

Art 4.3.7. Selectivitatea protectiei

Art 4.3.7.1 În cazurile în care mai multe dispozitive de protectie se inseriaza într-o distributie, caracteristicile lor se aleg astfel încât sa fie asigurata selectivitatea protectiei . În cazul unei avarii trebuie sa functioneze protectia cea mai apropiata de aceasta, izolând doar portiunea respectiva, fara a scoate din functiune întreaga instalatie (de ex. între curentii nominali ale fuzibilelor a doua sigurante consecutive, diferenta sa fie de cel putin doua trepte).

Trebuie asigurata corelarea protectiei la supracurentii din instalatia electrica de la consumator, cu protectia instalatiei electrice de racord a furnizorului de energie electrica, astfel încât sa fie realizate conditiile de selectivitate a protectiei.

Art 5.1.1.5. Compatibilitate

Echipamentele trebuie alese astfel încât sa nu produca efecte daunatoare asupra altor echipamente si asupra retelei de alimentare, în functionare normala, inclusiv în timpul manevrelor, în afara cazului în care se iau masuri corespunzatoare în timpul montajului.

În acest context, printre factorii care pot avea influenta se pot enumera: factor de putere, sarcina asimetrica, curent absorbit, armonici, supratensiuni tarnzitorii generate de echipamentele instalatiei.”

7 răspunsuri to “Compatibilitatea instalatiilor electrice interioare cu retelele electrice de distributie publica in reglementarile ANRE”

 1. Gheorghe Says:

  Am primit o solicitare de realizare a unui bransament trifazat pentru un atelier mecanic dotat cu aparate de sudura, strung si alte scule, conform ATR ( Pmax=20 kW [S = 23,53 kVA]) realizat in cablu tip AC2XABY 3×25+16 in lungime de 6m racordat direct din tabloul jt al unui PT si BMPTd40 pe suport metalic echipat cu intrerupator tetrapolar Ir = 40A, iar BMPT se va lega la priza de pamant a PT, punctul de delimitare fiind la bornele de iesire din BMPT(400V).

  De asemenea la instalatia de utilizare se prevede o priza de pamant de maxim 4 ohmi

  Atelierul se afla la o distanta de 960 m de la PT.

  La conditii specifice de racordare se da pentru instalatia de utilizare obtinerea acordului (obtinut deocamdata verbal) pentru amplasarea coloanei pe stalpi existenti ai unei retele a unui consumator (inst. monofazata realizata aerian cu TYIR 3x35mmp) care este proprietarul acelei retele si are traseul comun pana la atelier

  Sunt 2 stalpi SE10 de capat si 10 stalpi SE4 pe toata lungimea distanta intre ei este aproximativ cate 80 m.

  Pentru aceasta coloana ar trebui conductor torsadat cu 5 fire mimim 50mmp pentru faze, nul de lucru si PE. Dosarul de utilizare in acest caz trebuie sa cuprinda si un proiect al retelei electrice care sa includa si calculul mecanic si unde gasesc unasemenea program?

  Pentru ca daca aceasta retea nu corespunde din acest punct de vedere, se poate reproiecta, sau sa folosim alta solutie cu cablu subteran de tip ACYABY

  Pentru nulul de protectie se poate folosi banda de otel a cablului care se leaga la cele doua pize de pamant sau trebuie cablu ACYABY 5x50mmp(mai greu de procurat)?

  Pentru tabloul de distributie la consumator se prevede intrerupator diferential cu Ir = 25 A si baterie de compensare.

 2. stoianconstantin Says:

  As recomanda o solutie de recordare in cablu. De comun acord cu OD se poate adopta solutia de protectie TN-C (nul de lucru comun cu nulul de protectie) pana in TG al atelierului si in aval de acesta solutia TN-S (nul de lucru separat de nulul de protectie)
  Succes!
  SGC

  • Gheorghe Says:

   Multumesc!

  • Icob Mihai Says:

   Buna ziua,

   1) De regula distribuitorul nu accepta sa te racordezi cand declari ca activitate sudura.Pentru sudura trebuie sa demonstrezi ca ai o instalatie de utilizare beton inclusiv filtre de armonici.

   2) Electrica,E_ON, ENEL prevad BMPTd_uri si deci obligatoriu trebuie 5 fire.Mantaua cablului nu se accepta .Daca aduci dovada ca fabricantul de cablu garanteaza ca mantaua suporta curentul de defect, atunci se accepta.

   3) Sunt programe care calculeaza toate eforturile in stalpi(moment, forta de tractiune,sageata cabluri, etc)

   4) Solutia prin LES este cea mai buna tehnic

   -dispar eventuale armonici care pot deranja pe altii,
   -supratensiuni atmosferice _zero,
   -mai complicat la un defect, trebuie defectoscop pentru localizare defect.

  • stoianconstantin Says:

   Atentie ca LEA jt este una cu deschideri prea mari! Sunt deschideri mari si daca am vorbi de o retea de 20 kV!! Veti avea destule probleme cu realizarea circuitului Dvs aerian.

   Recomand solutia cu LES cu 4 conductoare cu realizarea schemei de protectie TN-C pana in TG Atelier cu acceptul OD. In aval de TG Atelier puteti avea schena TN-S & protectii diferentiale
   SGC

 3. Gheorghe Says:

  I7 specifica folosirea mantalei ca PE in cazul cablelor cu izolatie minerala si aceasta sectiune nu se calculeaza, deci fabricantul trebuie sa specifice in buletinul cablului acest lucru.
  Pentru instalatia de utilizare conductoare sau cable trifazate cu 5 fire si sectiuni >50mmp se gasesc mai greu

  • stoianconstantin Says:

   Dl Gheorghe,
   Voi sterge spre seara mesajul Dv si pe al meu. Va rog sa rescrieti comentariul utilizand butonul raspunde de langa numele Dvs la iprimul mesaj cu care ati deschis discutia.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: