Care sunt etapele si principiile racordarii la retelele electrice? Raspunsuri ANRE! actualizat 22.09.2014


SGC 2010 

Actualizare 22.09.2014 Va sugerez in completare sa cititi si articolul : Metodologia de finantare a electrificarilor localitatilor unede veti putea accesa si ordinul ANRE 75/2013 [ Ord 75 13 ref finantare electrificari] care are destule puncte comune cu Ordinul 59/2013 prin care s-a aprobat : regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public.

Actualizat 03.01.2014

In sectiunea INFO CONSUMATORI ANRE asigura informatii despre o gama destul de larga de subiecte care pot intaresa consumatorii de energie electrica

I. RACORDARE            Raspuns cadru ANRE sursa www.anre.ro  INFO CONSUMATORI
Care sunt etapele si principiile racordarii la retelele electrice?
Raspuns cadru
            In conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 90/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 12 februarie 2008, (noul regulament in vivoare a fost aprobat prin  Ordinul ANRE  59/2013, contine cateva modificari fata de GHR 90/2008 insa principiile si etapele sunt aceleasi. Pentru detalii va reconad sa cititi si: articolul:

A intrat in vigoare noul regulament de racordare la retelele electrice de interes public ) ref Ordin 59/2013

 procesul de racordare presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
            1. ETAPA PRELIMINARA DE DOCUMENTARE SI INFORMARE A VIITORULUI UTILIZATOR
            Inainte de demararea procesului propriu-zis de racordare, recomandam utilizatorul sa solicite operatorului de retea informatii privind conditiile si posibilitatile de realizare a racordarii la retea a unui anumit loc de producere sau de consum, prezentandu-i datele caracteristice ale acestuia. La solicitarea utilizatorului, operatorul de retea are obligatia de a oferii, gratuit, informatii generale privind: necesitatea obtinerii unui aviz de amplasament sau a elaborarii unui studiu de solutie, daca este cazul, posibilitatile de racordare la reteaua proprie a instalatiilor aferente locului de producere sau de consum, actiunile pe care trebuie sa le intreprinda utilizatorul si documentele aferente necesare, specifice fiecarei etape a procesului de racordare, tarifele in vigoare practicate de operatorul de retea pentru emiterea avizelor tehnice de racordare, respectiv tarifele de racordare si temeiul legal al acestora, etc.
            2. DEPUNEREA CERERII DE RACORDARE SI A DOCUMENTATIEI PENTRU OBTINEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE
            Pentru obtinerea avizului tehnic de racordare si a racordarii la reteaua electrica, solicitantul se adreseaza operatorului de retea cu o cerere de racordare care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
a) datele de identificare a locului de producere sau de consum, a utilizatorului si, daca este cazul, a imputernicitului legal, a proiectantului de specialitate sau a furnizorului;
b) tipul instalatiilor de la locul de producere sau de consum, pentru care se solicita racordarea: generatoare, instalatii de distributie, instalatii consumatoare etc.;
c) data estimata solicitata pentru punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare de la locul de producere sau de consum, puterea prevazuta a fi evacuata sau consumata si evolutia acesteia;
d) eventuale indicatii privind grupul de masurare a energiei electrice sau informatii pentru stabilirea acestuia;
e) declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la autenticitatea datelor si la conformitatea cu originalul a documentelor prezentate in copie, anexate cererii;

Pentru un loc nou de consum, documentatia anexata cererii de racordare trebuie sa cuprinda:
a) avizul de amplasament in copie, daca acesta este necesar conform reglementarilor, pentru obiectivul sau instalatia ce se realizeaza pe locul de consum respectiv;
b) studiul de solutie pentru racordarea la reteaua electrica, daca a fost elaborat;
c) datele tehnice si energetice caracteristice locului de consum al utilizatorului, conform reglementarilor in vigoare la data depunerii cererii de racordare, aprobate de autoritatea competenta;
d) certificatul de urbanism in termen de valabilitate, in copie;
e) planul de situatie la scara, cu amplasarea in zona a locului de consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexa la acesta, pentru constructiile noi sau pentru constructiile existente care se modifica, in copie. Pentru constructiile existente care nu se modifica este suficienta schita de amplasament, cu coordonate din care sa rezulte precis pozitia locului de consum;
f) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau a altor autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente;
g) actul de proprietate sau orice alt inscris care atesta dreptul de folosinta asupra terenului, incintei ori cladirii in care se constituie locul de consum pentru care se solicita racordarea, in copie. In cazul spatiilor inchiriate, este necesar si acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrari in instalatiile electrice;
h) autorizatia de construire a obiectivului, in termen de valabilitate, in copie, in situatia in care se solicita racordarea unei organizari de santier pentru realizarea acestuia.
Solutia de racordare se stabileste de catre operatorul de retea prin fisa de solutie sau studiu de solutie, dupa caz. Cheltuielile legate de elaborarea fisei de solutie sunt incluse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.
            3. EMITEREA AVIZULUI TEHNIC DE RACORDARE
            Avizul tehnic de racordare constituie oferta operatorului de retea la cererea de racordare a solicitantului si contine conditiile tehnico-economice de racordare la retea.
In termen de 7 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de racordare, operatorul de retea verifica documentatia depusa si transmite solicitantului factura de plata a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare.
Operatorul de retea are obligatia sa emita si sa transmita solicitantului avizul tehnic de racordare, in maximum 30 de zile calendaristice de la inregistrarea documentatiei complete depuse de utilizator. Pentru cazurile in care emiterea avizului tehnic de racordare la retelele electrice de distributie de medie si joasa tensiune se face pe baza unui studiu de solutie, termenul de emitere si transmitere a avizului tehnic se reduce la maximum 10 zile calendaristice.
In cazul modificarii unor elemente de natura administrativa, cum ar fi: schimbarea denumirii, a datelor de identificare a locului de consum din motive administrative, schimbarea titularului locului de consum prin cumparare, mostenire etc., actualizarea avizului tehnic de racordare se face in cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii cererii de catre utilizator.
            4. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE RACORDARE
            Dupa primirea ofertei de racordare, exprimata in avizul tehnic de racordare, utilizatorul poate solicita, in scris, operatorului de retea incheierea contractului de racordare. In cazurile in care nu se executa lucrari noi sau modificari ale instalatiilor de racordare existente, nu este necesar incheierea unui contract de racordare.
Pentru realizarea racordarii, utilizatorii achita operatorului de retea, detinator al retelei electrice, tariful de racordare stabilit conform metodologiei.

Pentru incheierea contractului de racordare, utilizatorul va anexa la cerere urmatoarele documente:
a) copia avizului tehnic de racordare;
b) copia certificatului de inregistrare la registrul comertului sau alte autorizatii legale de functionare emise de autoritatile competente, daca este cazul;
c) autorizatia de construire a obiectivului sau, in cazul constructiilor existente, actul de proprietate, respectiv contractul de inchiriere, in copie;
d) acordurile proprietarilor terenului, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si de servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare (numai in cazurile in care instalatia de racordare este destinata in exclusivitate racordarii unui singur loc de producere sau de consum).
Dupa incheierea contractului de racordare si in conditiile prevazute in acesta, operatorul de retea asigura: proiectarea, construirea si punerea in functiune a instalatiei de racordare, inclusiv realizarea in instalatiile din amonte de punctul de racordare a tuturor conditiilor tehnice pentru asigurarea capacitatii necesare in vederea preluarii consumului suplimentar solicitat de utilizator la parametrii calitativi corespunzatori normelor in vigoare.
            5. PUNEREA SUB TENSIUNE A INSTALATIILOR DE UTILIZARE
            Punerea sub tensiune a instalatiilor electrice ale utilizatorilor se face, cu respectarea termenului prevazut in contractul de racordare, dupa depunerea de catre utilizator la operatorul de retea a dosarului instalatiei de utilizare intocmit de executantul acesteia si, dupa caz, incheierea conventiei de exploatare.
Dosarul instalatiei de utilizare cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:
a) declaratia executantului, prin care se confirma: respectarea cerintelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalatiei de utilizare in baza proiectului tehnic verificat in conditiile legii, cu respectarea normelor tehnice in vigoare la data executarii acesteia si cu indeplinirea conditiilor care permit punerea ei sub tensiune;
b) procesele-verbale care confirma efectuarea verificarilor si receptiei la terminarea lucrarilor, cu rezultate corespunzatoare, buletine de incercari si altele asemenea.
c) schema monofilara a instalatiei de utilizare, la nivelul necesar pentru realizarea conducerii prin dispecer, dar cel putin la nivel de interfata cu instalatia de racordare, statia de conexiuni sau tabloul general, cu precizarea protectiilor prevazute si a reglajelor acestora;
b) schema de racordare la reteaua de utilizare a surselor proprii, avizata de operatorul de retea.
            6. PRINCIPII PENTRU REALIZAREA RACORDARII LOCUINTELOR INDIVIDUALE LA RETEAUA ELECTRICA DE DISTRIBUTIE
            A. In zone in care exista retea electrica de interes public de joasa tensiune
            Racordarea locuintelor se realizeaza pe baza solutiilor stabilite si consemnate in avizele tehnice de racordare emise pentru fiecare locuinta.
Punctele de delimitare se stabilesc la bornele de iesire din contoare, montate la limita de proprietate sau pe proprietatea consumatorului, in exteriorul locuintei.
Pentru realizarea racordarii, fiecare consumator trebuie sa incheie un contract de racordare cu operatorul de retea si sa achite acestuia tariful de racordare.
            B. In zone in care nu exista retea electrica de interes public de joasa tensiune
            Realizarea retelei este finantata, de regula, de catre autoritatile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite, pentru racordarea locuintelor individuale parcurgandu-se aceleasi etape.
            Prin exceptie, realizarea retelei poate fi finantata si de unul dintre viitorii consumatori, individual sau ca imputernicit legal al unui grup de consumatori, aceasta realizandu-se de catre operatorul de retea in regimul tarifului de racordare.
            Dupa realizarea retelei, pentru racordarea locuintelor individuale se parcurg aceleasi etape, consumatorul sau grupul de consumatori care a suportat costul retelei avand dreptul sa solicite si sa primeasca compensatii banesti de la ceilalti consumatori care se racordeaza ulterior la retea in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare. Valoarea acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, in baza unei metodologii aprobate de autoritatea competenta.
            C. Principii pentru realizarea racordarii la reteaua electrica de distributie a blocurilor de locuinte
            Pe baza datelor prezentate de finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte privind puterile absorbite, individual si pe ansamblu, operatorul de retea emite aviz tehnic de racordare pentru puterea totala necesara si in functie de care se dimensioneaza instalatia de racordare.

Punctele de delimitare vor fi la bornele de iesire din contoare. Contoarele se monteaza centralizat, la parter sau pe palier.

Instalatia de racordare se realizeaza de catre operatorul de retea, in baza contractului de racordare incheiat cu finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte si a tarifului de racordare achitat de acesta. Finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte nu suporta costurile aferente realizarii masurarii individuale a energiei electrice si verificarii dosarului instalatiilor de utilizare individuale.
Dupa realizarea instalatiei de racordare, operatorul de retea emite avizul tehnic de racordare fiecarui proprietar sau chirias al unui apartament, pentru puterea aprobata acestuia si care a fost avuta in vedere la stabilirea puterii totale aprobate pentru blocul respectiv, si pune sub tensiune instalatia de utilizare a acestuia. Fiecare proprietar suporta numai costurile aferente realizarii masurarii individuale a energiei electrice si punerea sub tensiune a instalatiei de utilizare.
Finantatorul blocului sau blocurilor de locuinte isi recupereaza cheltuielile aferente racordarii la retea, din veniturile realizate prin vanzarea si/sau inchirierea apartamentelor realizate, fara a mai fi perceputa plata altor compensatii nici de catre el si nici de catre viitorii utilizatori individuali.

Etichete: , , , , , , , , , ,

1.252 răspunsuri to “Care sunt etapele si principiile racordarii la retelele electrice? Raspunsuri ANRE! actualizat 22.09.2014”

 1. Gabriela Says:

  Buna ziua,

  Am cumparat un teren agricol, extravilan in jud Prahova, care este situat in spatele unor curti care beneficiaza deja de energie electrica. As dori sa construiesc o casa pe terenul cumparat si pentru aceasta am mare nevoie de racordare la reteaua electrica din sat. Am solicitat vecinilor acordul de a trece peste proprietatea lor ( chiar la limita dintre doua proprietati se poate instala un stalp) dar acestia se tem ca isi pierd dreptul de proprietate in zona unde se instaleaza stalpul.
  Singura varianta care ramane este aceea de a intala pe costuri proprii 6-7 stalpi conectati la reteaua stradala, care sa fie amplasati pe un drum ce figureaza in planul cadastral dar care acum nu este utilizat.
  Va rog frumos sa imi spuneti daca varianta cu 7 stalpi este posibila, ce aprobari sunt necesare si care ar fi aproximativ costurile totale ale unei astfel de lucrari.

  Va multumesc.

  • ionutzu1000 Says:

   buna ziua , am un teren intravilan si as vrea sa construiesc o casuta fara fundatie ceva gen casa modulara de 20mp fara proiect am stalp de curent la teren acum va intreb daca se poate sa ma bransez la reteaua electrica va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ionutz,
   Probabil ca se poate cu o viza de la Pirimarie pe cererea de racordare.
   Costul depinde de tipul stalului. Probabil intre 2500-3000 lei
   SGC

  • Adri Adrian Says:

   buna ziua ,am construit o anexa agricola si as vrea cateva informatii cum ma pot bransa la reteaua electrica, pe drumul de servitudine ar fi cam 700 m si costurile sunt imense ,am un vecin racordat la reteaua electrica prin subteran contorul la poarta lui, ar putea electrica sa ma branseze in racordul lui inainte de contor?
   sau sa trec pe proprietatea unui alt vecin (teren arabil)cca 150m prin subteran pana la reteaua stradala se poate?

  • stoianconstantin Says:

   Da conditionat de obtinerea acordurilor de traversarea proprietatilor respective
   SGC

  • BANCOS ION Says:

   Buna ziua ,parintii mei locuiesc la tara ,pana acuma contractul a fost tot pe vechiul proprietar de 10 ani acuma vor sa-si schimbe contractul pe numele lor ,cei de la electrica le-au spus ca trebuie sa-si mute contorul la poarta pentru ca acesta este intr-o incapere problema este ca ei au o pensie de 900 lei si nu-si permit o asemenea lucrare credeti ca exista o alta modalitate pentru a nu cheltui atata .Am inteles ca in lege exista si o clauza .V-as ruga sa ma lamuriti si pe mine dac exista o alta modalitate
   Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   V-as sfatui sa cerereti sprijinul ANRE. In acest caz s-ar putea sa va dea dreptate DV! Altfel din partea OD preocuparea de securizare a masurii este in principiu corecta.
   SGC

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Gabriela,
  In principiu este posibil. Solicita la Operatorul de Distributie (OD) Aviz Tehnic de Racordare. In ATR se va stabili solutia si costurile. De exemplu un km de retea stradala 0.4 kV costa cca 80000 ron. Totusi nu te speria ca sunt multe variabile care pot actiona in sensul scaderii pretului. Discuta cu OD.
  SGC

  • V Says:

   buna ziua,
   stimate domnule constantin stoian,
   doresc sa va trimit un email pentru o informare personala pentru mine privind noua lege a energiei electrice / 2012. numai ca am nevoie de adresa dvs. de mail. de aceea, va rog sa-mi scrieti dvs. pe adresa mea de mail un mesaj: w.mihaila@yahoo.com. multumesc, Valeria Mihaila

 3. Gabriela Says:

  Multumesc mult.

 4. ionutz Says:

  buna sunt ionut si detin locuinta in bucuresti cu rol si as dori sa beneficiez de reteaua electrica la care ne-ar mai trebui un stalp si as dori sa stiu daca se poate cu rol si cam cat mar costa imobilul se afla pe soseaua alexandriei astept raspuns multumesc mult

 5. stoianconstantin Says:

  Salut Ionutz,
  „Cu Rol”= fara autorizatie de constructie? Daca da, si mai ales daca casa este mai veche atunci pe langa adeverinta de la Primarie eliberata pt atestarea rolului si eliberata pentru „racordare imobil la reteaua electrica stradala” eventual cu mentiunea ca „pentru lucrarile de alimentare cu energie electrica Primaria va emite certificat de urbanism si autorizatie de construire” poti depune cererea de racordare la operatorul de distributie din zona.
  Succes!
  SGC

 6. ionutz Says:

  buna tot eu sunt ionut si as dori sa spun ca am rolul din 2000 si am luat terenul cu chitanta de mana si pe rol e trecut si pe chitanta casa si teren si nu stim daca fosti proprietari au avut autorizatie de constructie si am fost asta vara la enel si leam explicat si miau zis sa merg la taxe si impozite si sa cer precum ca pe teren prevede constructie si nu am fost am cerere acasa dar nu stiu daca mai trebuie ceva ca sa nu umblu pe drumuri si daca sar putea cu ceea ce am scris mai sus pt racordarea luminii la imobil mar interesa si suma cat mar costa si near mai trebui un stalp si as dori suma totala daca sar putea multumec mult si pt raspunsul de data trecuta

 7. ionutz Says:

  as vrea foarte mult sa mi de acorde acordarea luminii la reta pt ca am 3 copii mici si am si unu la scoala si stau la lampa cu ei

 8. ionutz Says:

  multumesc mult

 9. stoianconstantin Says:

  Salut Ionutz,
  Urmeaza sfaturile ENEL. In principiu corespund cu ale mele. Eventual iei amandoaua dovezile sau pe hartia de la Taxe si impozite rogi primarul sa iti puna viza conf care sa certifice ca este de acord cu electrificarea locuintei.
  Despre cost al bransamentului cred ca se va situa in jur de 2500 lei. La acesti bani se adauga sumele necesare realizarii instalatiei interioare din casa.
  Te rog sa citesti raspunsurile date altor oameni pe probleme de racordare la retea pt ca s-ar putea sa gasesti si alte sfaturi utile.
  Succes!
  SGC

 10. aura Says:

  cat m ar costa sa mi trag fir electric pe o distanta de 200 de metri pt organizarea unui santier

 11. stoianconstantin Says:

  Salut Aura,
  Nu pot evalua pt ca imi dai prea putine informatii. Poti citi raspunsurile date altor interpelari si vei afla avaluari grosiere.
  Iti recomand sa contactezi OD si sa urmaresti ca prin ATR sa finantezi de la inceput o parte cat mai mare din instalatia care va asigura alimentarea de baza a obiectivului (daca este posibil chiar integral) in acest fel vei face o economie mare de timp si de bani.
  Daca imi vei da amanunte sulpimentare pentru a putea intui solutia tehnica mai vorbim.
  Succes!
  SGC

  • mihaela Says:

   Buna ziua am si eu o intrebare am de la tatal meu mostenire cu clauza pana dupa moartea lui dar din cauza alcolului imi ia lumina mereu tin sa precizez ca am facut o casa noua pe terrnul lui si stau separat dar lumina foloseam de la el si o si plateam bineinteles ce pot face are dreptul sa faca asta sau cel mai bine e sami trag curent separat desi sant doar un viitor mostenitor cu acte cu donatie dupa moartea lui pot sa trag separat

  • stoianconstantin Says:

   Cred ca da!
   SGC

 12. ALINA Says:

  Buna ziua,
  As vrea sa stiu si eu ce este de facut in situatia in care as vrea sa schimb contractul de pe persoana juridica pe persoana juridica…

 13. stoianconstantin Says:

  Salut Alina,
  Este necesar sa soliciti actualizarea avizului tehnic de racordare (ATR). In mod normal daca este vorba doar de a actualizare motivata de o schimbare „administrativa” emiterea noului ATR n-ar trebui sa dureze mult!
  Cu intelegere din partea furnizorului tau s-ar putea face „schimbarea” contractului si inainte de emiterea noului ATR interperetamd convenabil prevederile HGR 90/2008. Dar ca sa nu intri in discutii cu rezultat incert depune la cat mai repede la operatorul de distributie cererea de actualizare a ATR.
  Succes!
  SGC

 14. emad Says:

  Buna seara.

  As dori sa ma ajutati cu cateva raspunsuri ref. la urmatoarea situatie.
  Sunt proprietarul unei case situate in com . Balotesti, mentionez ca nu locuiesc acolo, aceasta nefiind inca finalizata complet.
  Vecinii mei sunt racordati la reteau de energie electrica Enel,mai putin eu.
  As dori sa stiu daca este posibil si cat este de legal sa-mi cumpar un contor de la vecini si sa ma racordez la reteaua lor.Cum sa procedez?Sa merg la notariat?

  Multumesc.

 15. stoianconstantin Says:

  Salut Emad,
  Te sfatuisc sa soliciti operatorului avizul tehnic de racordare Ina cest document se va stabili solutia tehnica in care te poti racorda la reteaua electrica in mod legal.
  SGC

 16. ionela Says:

  buna ziua.locuiesc la casa la etaj si sora la parter cu contor comun,fiind ambii propietari.Instalatia casei e veche si trebuie sa o schimb la etaj.As putea sa ma racordez separat,ce pasi trebuie urmati?Eu am contor pus ca sa stiu cat sonsum si contorul general este pe numele sorei mele.Multumesc.

 17. ionela Says:

  Este adevarat ca racordarea este in jur de 3000lei?

 18. ionela Says:

  Toate materialele in casa sunt cumparate deja.Pot scoate din contor un cablu pana la firida si daca ma racordez sa se foloseasca cablul meu sa nu mai fie nevoie sa-mi stric peretii?

 19. stoianconstantin Says:

  Salut Ioanela,
  Ai nevoie de un aviz tehnic de racordare prin care sa ti se stabilesaca o solutie de racordare pt etaj. In instalatia interioara va trebui facuta o separatie.
  SGC

 20. mircea Says:

  Buna ziua!

  Am citit problemele/nelamuririle semnalate pina acum si cu riscul de a repeta partial unele dintre ele as dori – in masura in care este posibil – sa aflu o estimare (financiara) pentru o lucrare de bransament.
  Situatia concreta este urmatoarea:
  -am achizitionat un teren extravilan in judetul Giurgiu (zona rurala);
  – am solicitat informatii de la punctul de lucru local al Enel, iar inginerul (cel putin asa se recomanda) a precizat ca nu este nicio problema cu identificarea unei solutii pentru racordare…..desi a mentionat ca va fi destul de greu…..etc.;
  -distanta dintre transformatorul cel mai apropiat si terenuldetinut de mine este de cca. 750m<
  – transformatorul asigura necesarul de curent pentru alti 2 consumatori industriali;
  – in discutiile initiale am precizat reprezentantului local al Enel faptul ca am nevoie de o putere instalata de cca 30 kw trifazic si am fost informat (verbal) ca exista disponibil in transformator;
  – unul dintre cei doi consumatori deja existenti este situat pe partea opusa a drumului judetean din localitate – terenul meau se afla vis-a-vis de acest consumator;
  – am depus o cerere pe care mi-a dat-o inginerul Enel local, impreuna cu avizul de la primarie si documentele ce atesta dreptul de proprietate asupra terenului;
  -la ultima intilnire cu inginerul Enel a fost prezent, intimplator, si un sef al acestuia (de la centrul regional de contractare, facturare, etc. al Enel) si un "maistru" care mi-a fost prezentat ca cel ce se va ocupa probabil de executie;
  – ulterior acest maistru (care de fapt are sau lucreaza la o S.C. ce se ocupa cu lucrari in domeniu) m-a contactat si m-a indemnat sa stau de vorba cu inginerul Enel local, pentru aflarea detaliilor de continuare…;
  – la intilnirea cu inginerul local acesta mi-a comunicat pretul pe care il cere S.C. pentru lucrare, respectiv 6.000 Euro, pret cu care afirma el nu are nicio legatura dar stie ca nu este negociabil;
  -inginerul local a mai precizat ca desi au aparut unele probleme cu identificarea unei solutii de racordare, va gasi el o solutie la seful sau….etc.

  Ideea de baza este ca in cursul intilnirilor cu inginerul local s-a conturat destul de clar ideea ca trebuie avute in vedere anumite "stimulente", ceea ce ma asteptam insa suma de 6000 Euro pentru executia lucrarii mi se pare maricel, cu atit mai mult cu cit initial nu voi avea aprobare decit pentru 5kw, urmand ca ulterior (asa mi s-a spus) sa cer si sa obtin fara nicio dificultate suplimentare pina la 30kw.
  Din ceea ce am inteles cabllajul se va realiza pe stilpii (de lemn) ai consumatorului situat vis-a-vis de terenul meu (pentru al carui acord se pare a intervenit inginerul).
  Mi s-a spus ca in caz contrar va trebui sa trag linie pe stilpi proprii, ca nu se mai accepta stilpi de lemn si ca lucrarea ar ajunge in felul acesta la 100.000 de lei.
  Daca se realizeaza lucrarea pe stilpii deja existenti +2-3 stilpi de beton pentru traversare – pretul de 6000 Euro este un pret echitabil?
  Cam cit ar costa efectuarea racordarii cu stilpi si linie noua, avind in vedere distanta (750m)?
  Exista unele limitari legale sau impuse de operatori in ceea ce priveste distanta maxima admisa a unui consumator fata de punctul de transformare? (la intilnirea la care a fost prezent si seful inginerului, acest sef a fost foarte contrariat – chiar teatral as spune- cind a auzit de distanta de 750m afirmind ca asa ceva nu este posibil)
  Aceste bransament de 5kw (pentru pompa de apa – acesta este se pare artificiul justificativ) este un bransament definitiv? Ar putea exista eventuale complicatii in ceea ce priveste suplimentarea ulterioara? Se incheie un contract pentru acest bransament de 5kw in care se poate include si o clauza/precizare cu privire la posibilitatea ulterioara de suplimentare si cu eventual cu privire la disponibilul existent din transformator? Disponibilul existent in transformator poate fi rezervat pentru a fi cerut si "ocupat" ulterior?
  In situatia in care "ii deranjez" prea tare pe cei de la Enel local cu intrebarile si cu eventuale clarificari, au acestia posibilitatea de a ma obliga sa-mi pun transformator propriu? Cum ii pot contracara?

  P.S. In prezent nu exista nicio constructie pe teren….constructia va fi demarata anul viitor in primavara

  • Robert Says:

   Salut…ai putea sa ma ajuti cu nr de telefon. sunt intr o situatie asemenatoare si poate ma poti ajuta.
   mersi anticipat! 0728 031 037

 21. stoianconstantin Says:

  Salut Mircea,

  1 cu cat produsul (momentul sarcinii) dintre puterea maxima simultan absorbita si distanta este mai mare cu atat caderea de tensiune pe circuit este mai mare. Daca se depaseste -10% atunci circuitul respectiv este incarcat la maxim si nu mai permite sarcina suplimentara decat cu riscul de a avea tensiune la consumatori necorespunzatoare. in aceste cazuri fie se majoreaza secituea fie se multiplica numarul de circuite.
  2 pentru a putea solicita racordarea la reteaua stradala ai nevoie de o autorizatie de constructie. In acest caz pana la edificarea constructie vei avea un aviz tehnic de racordare pentru organizarea de santier si respectiv un contract de furnizare ee pt organizare de santier.
  3 dupa terminarea constructiei soliciti ATR pentru alimentarea locuintei si in consecinta se va schimba si contractul de furnizare.
  4 solutia de racordare pentru OS trebuie gandita astfel incat fie sa ramana aceeasi si pt alimentarea locuintei fie sa se poata adapta usor. De ex amplasarea BMPT la limita de proprietate este o solutia care poate ramane neschimbata daca puntul de delimitare este stabilit de la inceput la bornele contorului. Pt alimentarea locuintei este necesara doar coloana dedicata de la BMPT la tabloul interior al cladirii.
  5 termenul de emitere al ATR este de 30 de zile. Daca se incalca ceri protectia ANRE
  6 daca circuitul stradal are mai mult de 5 ani de la PIF si daca are capacitate suficienta de distributie atunci costul bransamentului eu il estimez la cca 3000 lei. Max maximorum 5000 lei
  7 ai dreptul sa iti alegi constructorul dupa ce in prealabil ceri mai multe oferte sau accepti suma trecuta de OD in ATR
  8 Poti accepta si sa ceri la inceput o putere mai mica cu conditia ca bransamentul sa fie realizat cu sectiuni de minim 25 mmp. Aici e o discutie legata de curba de sarcina rezultanta a unui circuit. Cand calculezi un spor de putere esti obligat sa il adaugi peste puterea maxima a circuitului si sa verifici ca tensiunea la capatul retelei nu scade cu mai mult de -10%. In realitate cele doua maxime pot sa nu amara in acelasi moment si atunci inca mai ramane „disponibila” capacitate de distributie. Si atunci ai ocazia sa ceri un spor de putere.
  9 dupa obtinerea ATR in termenul de valabilitate OD este obligat sa respecte solutia de racordare fara sa pretinda alti bani
  10 in amonte de punctul de racordare marirea capacitatii de distributie este in sarcina OD
  Mai vb dupa ce prelucrezi inf de mai sus
  SGC

 22. florin Says:

  Ca persoana fizica detin un imobil pe care doresc sa-l inchiriez unor firme. Pentru alimentare cu energie electrica am facut cerere la OD pentru locuinta, dorind sa inchei un contract de furnizare pe casnic (locuinta). Apoi sa inchiriez spatiile firmelor si sa le facturez energia electrica consumata. OD nu este de acord cu emiterea ATR pe casnic, solicita sa ma autorizez ca PFA si apoi sa solicit racordare pe agent economic si sa anexez un tabel cu subconsumatorii. Este corect?

 23. stoianconstantin Says:

  Salut Florin,
  Este corect! In principiu vorbim de tarife diferite casnic-agent economic si apoi te pregatesti sa faci tranzactii finaciare care reclama o forma de inregistrare fiscala.
  Exista si posibilitatea ca firmele respective sa obtina direct ATR si sa isi incheie singure contracte de furnizare in baza contractului de inchiriere. Va trebui sa ai doar separatiile facute pe grupuri de spatii pe care vrei sa le inchiriezi unor firme distincte. Separatiile se pot face si caz cu caz atunci cand apare pe cheltuiala respectivului beneficiar al separatiei facute.
  Succes!
  SGC

 24. florin Says:

  Multumesc!

 25. florin Says:

  Dar daca ma inregistrez ca PFA mi se va monta un contor electronic care masoara si energie reactiva. Este normal sa platesc si energia reactiva?

 26. stoianconstantin Says:

  Salut Florin,
  ca aget economic e normal sa platesti si energia reactiva insa pentru receptoarele electrocasnice sunt sanse sa ai un factor de putere peste valoarea de prag o,92 caz in care nu se mai plateste reactivul. Daca chiar vei ajunge sa platesti reactiv se potate monta o baterie de condensatoare si se poate aduce factorul de putere in zona in care nu se plateste reactivul.
  SGC

 27. ADRIAN Says:

  Buna ziua,
  Am luat si eu un apartament cu chirie de la primarie nu are contoar si bineinteles nici curent. Cat ma costa sa ma bransez, cat timp dureaza si ce acte imi trebuie.
  Multumesc

 28. stoianconstantin Says:

  Salut Adrian,
  Pe blog ai un articol dedicat acestei probleme cu trimitere la toata legislatia domeniului.
  Primul pas il constituie depunerea la operatorul de distributia ee din zona a unei cereri de emitere aviz tehnic de racordare. Exista un formular tip unede sunt trecute si actele necesare.
  In ATR ti se vor comunica solutia, costurile prognozate si etapele urmatoare.
  Succes!
  SGC

 29. ADRIAN ŞOIMU Says:

  Buna ziua!
  Am cumparat un teren agricol, intravilan in jud Arges, care este de fapt o livada. As dori sa construiesc o magazie din lemn si pentru aceasta am nevoie de racordare la reteaua electrica.Am cumparat si o rulota care ar avea nevoie de curent, pompa de apa, etc.
  Stalpul de curent este la 5m de poarta.
  Cum pot racorda la curent? Unde va fi contoarul(banuiesc ca in magazie).
  Pana la locul de constructie ar fi 25 de m. Cati stalpi ar fi necesari.
  Important de stiut este unde mergpentru acte?In sat, in Curtea de Arges la 7 km sau la Pitesti la ENEL
  Cu multumiri, A.SOIMU

 30. stoianconstantin Says:

  Salut Adrian,
  Probabil ca vei primi o solutie cu blocul de masura si protectie la limita de proprietate. Este si solutia pe care te sfatuiesc sa ti-o doresti pentru ca ulterior vei putea racorda casa fara alte costuri de modificare bransament.
  Trebuie sa contactezi unul din centrele de relatii cu clientii (CRC) de la Curtea de Arges sau de la Pitesti.
  Daca vei avea cu tine copie a actului de proprietate o schita topocadastrala a amplasamentului si copie a autorizatiei de construire completezi pe loc o cererea de eliberare a avizului tehnic de racordare si anexexi actele mentionate mai sus. In acest fel cu un singur drum rezolvi o problema importanta. Pasii urmatorii ii afli de la CRC,
  SGC

 31. adrian Says:

  BUNA ZIUA! Am autorizatia de constructie pt constructia unei case si doresc sa depun actele pentru organizare santier cu finalizare.Precizez ca am un teren intravilan intr-o comuna ,iar reteaua trece prin fata terenului.As dori sa intreb cat ma va costa racordarea la reteaua electica ?

 32. stoianconstantin Says:

  Salut Adrian,

  Probabil ca sub 1000 lei.
  SGC

 33. dorin hotca Says:

  Buna ziua! Am o casa in constructie si as dori racordarea aceseia la reteaua electrica. Mentionez ca strada pe care se afla constructia are retea stradala dar este la o distanta de 500 m de casa pe care o detin. Pe acesta distanta suntem 7 familii care am vrea sa ne racordam la reteau electrica. As avea rugamintea daca se poate sa-ma informati asupra costurilor unei astfel de extinderi de retea.
  Va multumesc,
  H.Dorin

 34. stoianconstantin Says:

  Salut Dorin,

  Ar mai trebuim si care este distanta de la postul de transformare pana la capatul retelei vizate de Dv pt extindere ca sa vedem daca extinderea poate fi acceptata de operatorul de distributie.
  Costul estimat pentru extinderea retelei stradale este de cca 40000 lei pentru 500 m
  Succes!
  SGC

 35. V.Cristian Says:

  Buna ziua, spuneti-mi va rog atunci cand fac o schema monofilara pentru o casa racordul acelei case daca imi iese din calcul Ps=15 KW il pun trifazat sau monofazat chiar daca in casa am numai consumatori monofazati ???
  iar atunci cand am pus racord trifazat am echilibrat pe faze acei consumatori.

  Va multumesc.

 36. stoianconstantin Says:

  Salut V.Cristian,

  Formal exista Ordinul ANRE 129/2008 care aproba regulamentul de stabilire a solutiilor de racordare la retelele de distrubutie. Conf art 9(1)a pana la 11 kVA se bransamentul va fi monofazat.
  Pana la urma si clientul instruit trebuie sa isi doreasca bransamente trifazate care asigura premise de incarcare mai uniforma a retelei stradale care da efecte bnefice pentru calitatea ee. De aceste efecte beneficiaza toti consumatorii racordati la reteaua stradala. Totusi aici este esential sa avem o corelare cu instaltia interioara care trebuie sa asigura o repartitie uniforma a consumatorilor monofazati pe fazele retelei. In curent monofazat pentru 11 kVA vorbim de cca 48 A (evident/faza) iar in trifazat vorbim de cca 16 A/faza deci trebuie sa asiguri o serioasa redistribuire pt ca pe oricare faza depasesti sa zicem 4 KVA ai declansarea protectiei.
  Si mai interesanta este situatia de receptoare trifazate + receptoare monofazate. Oricum cu grija necesara repartizarii sarcinii asociata cu arhitectura circuitelor interioare sunt avantaje reala la bransamentul trifazat atat pt retea cat si pentru client.
  Daca mai ai nelamuriri discutam cu placere pt ca subiectul poate fi util pentru mai multa lume.
  SGC

 37. Vasile Says:

  Buna ziua! am o casa in constructie si as dori s-o racordez la reteaua electrica , toate actele si ce trebuie sa fac le-am cam aflat de pe acesta pagina dar nelamurirea mea este ca reteaua de curent electric se afla la o distanta de 200m , asta nu ar fi problema dar acea retea a fost executata de un consumator privat , a platit el sa i se traga curent pe o distanta de alti 200m , iar acum acea persoana pretinde o suma de bani pentru oricine se racordeaza la reteaua lui , ceea ce vreau sa stiu eu este daca este legal ca acea persoana sa solicite suma pe care o doreste el sau operatorul de retea si cam care ar fi procentul din costul retelei lui tinand cont ca mai sunt si multe alte case in constructii care au nevoie de racordare .

 38. Vasile Says:

  Va multumesc mult

 39. stoianconstantin Says:

  Salut Vasile,
  Eu pot sa iti recomand doua lucruri:
  -sa citesti ordinul ANRE 90/2008 regulamentul de racordare la reteaua electrica de distributie
  – contacteaza direct operatorul de distributie cu o cerere de pentru obtinerea unui aviz tehnic de racordare. Este misiunea OD sa defineasca solutiile de racordare si sa refinateze primul investitor incasand, cu respectarea unei metodologii ANRE, sume de la urmatorii utilizatori (care apar in primii 5 ani de la PIF).
  SGC

 40. Vasile Says:

  Va multumesc foarte mult!

 41. Dani Says:

  Buna ziua,
  Am distanta de 150m pana la P.T. cat ma costa racordul ?

 42. stoianconstantin Says:

  Salut Dani,

  Reteaua stradala jt costa cca 80000 lei/km
  SGC

  • Robert Bv Says:

   buna seara am o casa construita la 300 de m distanta de reteaua electrica cat mar costa curentul

  • stoianconstantin Says:

   cca 25000 lei

  • Alexandra Says:

   Buna ziua,

   Avem o casa in constructie in intravilan, prin fata casei avem stalp de iluminat stradal functional.

   Transformatorul de curent se afla la o distanta de circa 300 de metrii de casa noastra. Acesta este de 250 kVA alimenteaza nu stiu cate gospodarii ( probabil ca aceasta informatie nu o sa va fie foarte edificatoare) si pentru a ne lega si pe noi ( ar mai fi si alte 12 case) ar trebui sa inlocuiasca transformatorul cu unul dublu sau de 400 kVA pentru a face fata .

   Actualul transformator nu face fata nici cartierului care este legat la el , deseori au probleme cu intreruperi de curent electric de cateva ore chiar.

   Primaria incearca sa ii convinga pe cei de la **** sa inlocuiasca acel transformator (unii zic ca primaria a cumparat deja transformatorul si ca **** intarzie cu lucrarile, altii ca cei de la **** nu doresc extinderea , nu au bani de investit ).

   Ce solutii avem noi -casele construite- pentru a ne putea lega la curent electric in afara de schimbarea transformatorului ? Daca schimbarea trasnformatorului ar fi singura varianta ce costuri presupune un transformator atat de puternic plus extinderea retelei ?

   Va multumesc frumos!

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Problema amplificarii transformatorului (daca este intradevar necesar!) este problema operatorului de distributie. In general problema maririi capacitatii de distributie a reteleor existente este problema OD.

   Dv ca viitor utilizator al retelei de distributie va revine doar „sarcina” sa depuneti la OD cererea de racordare insotita de documentele conexe prevazute in Ord ANRE 59/2013.

   In cazul Dv concret daca „stalpul de iluminat” la care va referiti este de fapt un stalp al retelei stradate veti primi solutie de racordare din acest stalp si gata! Alte case alta pozitionare in raport cu reteaua stradala probabil alta solutie!

   Personal nu cred ca transformatorul se defecteaza! Acest echipament electric daca se deterioreaza intreruperile ar dura mult mai mult iar OD ar lua imediat masura de inlocuire cu unul de capacitate mai mare. Doar in „folclorul urban” oamenii dau vina pe transformator indiferent de problema reala!

   Succes!
   SGC

 43. Madalin Says:

  Buna ziua,
  Am cateva intrebari la care sper ca puteti sa imi raspundeti.
  Am achizitionat un teren intravilan intr-un PUZ nou care nu are utilitati.S-a creat un proiect finantat de proprietarii din zona ptr racordarea la reteaua electrica la care momentan nu pot participa financiar.
  1)Mi s-a zis ca daca nu contribui in momentul acesta, in viitor nu ma voi mai putea racorda la aceasta retea (Fie din cauza transformatorului ca nu suporta alti utilizatori, fie din cauza proprietarilor). Este adevarat?
  2.De obicei proiectul prevede sa se racordeze si altcineva in viitor?
  3.Pot ceilalti constribuabili sa-mi puna bete in roata dupa 5 ani?
  4.Ce se intampla dupa 5 ani?Pot sa negociez direct doar cu Enel indiferent de proprietari?

  Multumesc.

 44. stoianconstantin Says:

  Salut Madalin,
  In orice caz discuti numai cu operatorul de distributie. Reteaua odata cu intarea in patrimonilu OD este retea publica de distributie la care prin lege accesul este neconditionat. Dupa 5 ani nu se mai pot percepe bani pentru refinatarea primului/primilor investitor/ri.
  SGC

 45. Madalin Says:

  Multumesc.

 46. Madalin Says:

  Inca o intrebare mai am va rog….Poate ma repet dar nu am inteles foarte bine….Daca intr-adevar proiectul se va face doar pe un numar de persoane NU pentru tot PUZ-ul,ce se intampla?Daca ei nu-mi dau acordul nu ma mai pot lega niciodata?(Adica daca transformatorul suporta doar un numar de persoane ce pot face daca nu pot fi lasat sa ma leg)?

 47. stoianconstantin Says:

  Salut Madalin,
  Iti faci prea multe probleme. Te rog reciteste raspunsul pe care ti l-am dat deja!
  SGC

 48. Madalin Says:

  mersi fain!

 49. Lorand Says:

  Buna seara.

  Cu doua intrebari va deranjez, am tot cautat dar nu am gasit:

  Definitia expresiei: „retea electrica de interes public de joasa tensiune”

  si

  Ce inseamna expresia: „In zone in care exista retea electrica de interes public de joasa tensiune”. Aceste zone insemnand ce? In oras? in intravilan? La 10 m de la LEA existent? La 100 m de la LEA existent? etc. etc. etc. etc.

 50. Lorand Says:

  Reţea electrica de interes public

  Reţeaua electrică la care sunt racordaţi cel puţin 2 utilizatori.

  Asta am gasit-o. Dar tot nu stiu ce inseamna in zona in care exista si in care nu exista astfel de retea.

 51. stoianconstantin Says:

  Salut Lorand,
  Probabil ca „zona” = in raza in care se poate realiza un bransament pana la 70m
  In rest trebuie extinsa reteaua daca din pdv tehnic este acceptabil adica daca curentul de scurcircuit la noul capat are valor suficient de mari ca sa poata fi „simtit” de protectia din post ca sa poata fi intrerupt (conditie de electrosecuritate) si a doua conditie este legata de calitatea ee sa zicem nivelul tensiunii prognozat la noul capat al circuitului. Evident putem avea si a3-a conditie incarcarea circuitului prognozata dupa racordarea noului client.
  Ultimele 2 cond sunt valabile si daca „existe retea stradala jt in zona”
  Mai vb!
  SGC

 52. Pericleanu Elena Says:

  Buna ziua!
  Am si eu nevoie de cateva informatii.
  Trebuie sa fac transferul de contract Enel al unui complex rezidential de pe firma ce a construit ansamblul, pe asociatia de proprietari infiintata.
  V-as ruga frumos sa imi spuneti de ce documentatie am nevoie pentru a realiaza acest lucru si care sunt etapele schimbarii de titular in acest caz.
  Mi-ar mai fi de folos si o durata aproximativa de timp a fiecarei etape ce trebuie parcursa.

 53. jaguar26iunie79 Says:

  buna ziua!Am si eu o neclaritate catre d-voastra.Deci..detin un apartament 3 camere,care acum ceva timp a fost separat legal.Vreau sa va intreb daca pot ramane pe acelasi contor pe care l-am avut inainte,doar sa imi schimb contractul in persoana economica si sa il folosesc pentru amandoua parti de apartament pe acelasi contor.Prima jumatate va fi magazin iar cealalta va fi locuita(aici platindu-se energia ca pe prima jumatate separata).Daca nu m-ati inteles va rog sa comunicam pe messenger.VA MULTUMESC ENORM

 54. stoianconstantin Says:

  Salut Elena,
  Soliciti ATR. In principiu ar trebui sa se emita in 30 zile de la data inregistrarii cererii.
  Succes!
  SGC

 55. stoianconstantin Says:

  Salut Jaguar79,
  Practic cred ca acum vrei sa anulezi separatia si sa ai un singur contract. Se poate. Pur si fimplu trebuie sa soliciti un ATR in acest sens. Ca sa nu ai alte probleme ar trebui sa declari tot spatiul „magazin”. Daca ai avut un contract pe agent ec si unul pe persoana fizica atunci pur si simplu ar trebui sa soliciti pe magazin un spor de putere (daca e cazul) si sa iei masurile necesare sa nu mai consumi de pe contoarul de persoana fizica. Eu totusi te sfatuiesc sa urmezi prima solutie.
  Succes!
  SGC

 56. sergiu Says:

  Buna! Am cumparat un teren intravilan si si as dori sa am acces la curetul electric de aproximativ 380v si 9 kw. De la limita terenului sint aproximativ 30 metri. Cum ar fi posibila bransarea, cum ar trebui instalat?

 57. sergiu Says:

  De la limita terenului sunt aproximativ 30 metri pana la retea.

 58. ALICE Says:

  Buna ziua! Am si eu o mare dilema…Am un cabinet medical individual stomatologic care este amplasat in jumatate din casa pe care o detin; cealalta jumatate fiind locuita de parintii mei.Instalatia pentru cabinet mi-a realizat-o cineva de la electrica, care mi-a zis ca atata timp cat eu am un consum <7kw/h nu necesit bransare separata mai ales ca un CMI e o forma de organizare care nu are personalitate juridica distincta ci functioneaza ca persoana fizica. Prin urmare, am racordat cabinetul impreuna cu restul casei la un singur contoar care este pt consum casnic. Consumul pe care il am la cabinet e de maxim 100 kw /luna(in lunile de iarna). Intre timp au tot venit diferite controale..si mi-au zis ca ar trebui sa ma bransez separat dar niciunul nu mi-a zis in baza carei legi;si nici nu mi-au dat vreun avertisment scris, pe de alta parte cel care mi-an facut instalatia sustine in continuare ca nu e cazul.. Care este pana la urma adevarul?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Alice,
   Pai daca in mod real nu te supara nimeni lasa deocamdata lucrurile asa cum sunt!
   Mai vb
   SGC

 59. anton mihail Says:

  buna ziua. sunt proprietarul unui teren extravilan langa galati, unde am construit o „anexa gospodareasca” cu mansarda… mai am doi vecini care sunt si ei in faze avansate cu constructiile. am intrebat la primarie cum putem beneficia de curent electric si apa potabila. vom vorbi doar de c.e. am fost trimisi la electrica, de unde am primit raspuns in scris, cum ca de extinderea retelei se va ocupa electrica, la cererea si pe banii primariei. mentionez ca pe tarlalele vecine s-au mai construit case si sunt racordate „in regim de santier”.respectivii proprietari ridicand din umeri cand aud de extinderea retelei de joasa tensiune, si nepasandu-le ca frigiderul se opreste tot timpul , si tv-ul se intrerupe in timpul meciurilor cu otelul…. mergand din nou la primarie mi s-a spus ca hartia nu e buna… nici macar de sters…. si ca nimeni nu poate obliga primaria sa faca o extindere in extravilan. suntem in 2010 ne pretindem totusi un stat civilizat, si drept urmare sincer avem nevoie de c.e. la respectivele constructii. am inteles ca se impune construirea unui punct de transformare in zona…. cum putem sa rezolvam situatia? primaria ne trimite la electrica si viceversa…

  • stoianconstantin Says:

   Salut Mihail,
   Sunt ceva sanse! Vezi ca am mai tratat pe blog subiectul acesta. mai cauta putin. Daca nu gasesti mai vb
   SGC

 60. Gina Says:

  Buna ziua! Care este procedura de racordare la reteaua electrica a unui apartament de bloc care a fost debransat de furnizor deoarece fostul proprietar nu si-a achitat facturile?

  • stoianconstantin Says:

   Aceiasi ca pentru un punct de consum nou. Este necesar aviz tehnic de racordare.
   SGC

 61. Dana Says:

  Este normal sa se taxeze verificarea unui contoar de apartament? Contoarul facea ceva zgomot, a venit un electrician, l-a verificat aprox. 5 min., iar acum am primit factura electrica unde am de plata 1.000.000 +TVA verificare contoar electric. Este legal?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Dana,
   Cred ca nu este corect!
   OD asigura, contracost, verificarea in laborator a contoarelor, la solicitarea clientilor in situatiile in care acestia contesta corectitudinea inregistrarii ee. Daca se confirma sesizarea atunci facturile de ee se recalculeaza iar daca nu se confirma atunci clientul plateste verificarea contoarului.
   In cazul tau cred ca vorbim de o semnalare a unei anomalii care putea duce la intreruperea furnizarii ee.
   Te sfatuiesc sa protestezi!
   SGC

 62. Nicolae Says:

  Am depus dosarul complet pt racordare la retea. Cine elaboreaza fisa de solutie pt racordarea la reteaua electrica a unei locuinte ? Cine executa lucrarea ? Aceasi persoana ? Se face licitatie pt aceste oparatiuni ? Multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Nicolae,
   am raspuns deja la aceste probleme. Te rog mai cauta pe blog. daca nu reusesti sa te lamuresti te rog sa revii.
   SGC

 63. sytrendum Says:

  deci pana la urma ce trebuie pt racordare c-tie noua, ca nu am inteles :))

  • stoianconstantin Says:

   Acestea sunt informatiile de pe site ANRE!
   Aveti pe blog cateva articole pt acest subiect. Poate reusiti sa va lamuriti. Daca nu va rog sa reveniti cu intrebarea Dv
   SGC

 64. tatiana Says:

  Buna ziua,
  Ne-am construit o casa la 40 m de strada principala. Pana acum am beneficiat de curent de santier iar acum trebuie sa facem retea definitiva. Costul total pentru 160 m retea cu 7 stalpi este de 35.000 ron. Suntem 14 proprietari din care doar 7 am construit case si vrem retea electrica. Intrebarea mea este cum se stabileste suma ce trebuie platita de fiecare vecin in parte, avand in vedere ca unul poate locuieste la 40 m de strada pincipala iar altul la 160 m?
  Nu se plateste in functie de distanta, de stalpi necesari pana la proprietatea mea ?
  Este corect ca aceasta suma sa se imparta in mod egal la fiecare?
  Care este cadrul juridic?

  • stoianconstantin Says:

   Tatiana,
   exista un alt articol dedicat ATR unde gasesti baza legala. Daca reteaua e realizata de un grup de vecini atunci participarea lor la costuri va fi facuta la libera lor intelegere. Evident ca distanta ar trebui intr-un fel sa conteze. Daca se analizeaza lucrurile corect atunci se va gasi o solutie rezonabila.
   Daca reteaua va fi finatata de un singur om sa zicem cel care locuieste la capat atunci el are statut de prim utilizator si va fi refinatat, prin OD, de urmatorii utilizatori proportional cu lungimea retelei utilizate si respectiv cu cota parte din capacitatea retelei de distributie.
   Succes!
   SGC

 65. andrei Says:

  am o casa in vcomuna berceni…can am cumparat imobilul reteua electrica era la 80m …anul trcut o persoana a tras reteaua electrica pana dupa casa mea si acum cere pt racordare 1500 euro …este corect sa ceara acesti bani…cum se calculeaza acesta suma …dupa 5 ani ma pot racorda fara sa platesc nimic persoanei respective….cat ar costa racordarea la curent in conditiile in care stalpul de curent este chiar langa gardul meu???

  • stoianconstantin Says:

   da, dupa 5 ani nu mai trebuie refinantat primul investitor.
   Suma cuvenita primului investitor se calculeaza de OD aplicand un algoritm aprobat de ANRE. Dv nu trebuie sa discutati decat cu OD.
   SGC

 66. ionel Says:

  Buna ziua. Am achizitionat un teren pe care este amplasat un chiosc (ghereta) metalica. As dori sa-mi precizati daca am sanse sa ma racordez la reteaua electrica. Daca nu cum ar trebuie sa procedez?
  Mentionez ca nu intentionez in viitorul apropiat sa construiesc o casa, poate doar o cabanuta de mici dimensiuni. Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ionel,
   Eu cred ca ai sanse! Eventual cu sprijinul Primariei care ti-ar putea pune o viza favorabila pe cererea de ATR pentru electrificarea „gheretei/atelierului/depozitului etc”
   SGC

 67. ionel Says:

  Se poate efectua instalatia electrica subteran? Unde ar trebui sa merg mai intai la Primarie sau la electrica? Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   1 mai intai la Primarie pt vizare cerere de racordare
   2 la OD pentru solutie. In principiu ar trebui sa se poata si subteran
   SGC

 68. ciprian Says:

  Buna ziua. Vreau sa ne construim o cabanuta din lemn si sa o racordam la reteaua de energie electrica. Stilpul de energie electrica se afla la circa 50 m de proprietatea mea ( de intrarea principala). Cabana va fi construita la distanta de 180 – 200 metri de intrarea principala. Care sunt costurile acestei retele si cum ar fi mai rentabil aerian sau subteran? Va multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ciprian,
   Probabil ca se preteaza amplasarea unui BMP (bloc de masura si protectie) la limita de proprietate. Costuri de cca 1000 lei aerian sau subteran functie de criterii estetice/poluare vizuala. Aceata parte se realizeaza prin plata unui tarif de racordare catre OD. Poti insa negocia costurile in prealabil cu contructorul ales de tine.
   De aici ca instalatie interioara probabil ca in cablu. Aceasta sectiune de circuit va fi finatata de tine in relatie directa cu un constructor autorizat ANRE. Estimez valoarea la cca 8000 lei valoarea coloanei intre BMP si tabloul general al casei.
   Se poate pune in discutie cu constructorul ales toata lucrarea. In varianta aeriana sunt mai putine elemente care se pot negocia!
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   ciprian spune:

   26/04/2010 la 20:12 | Răspunde modifică

   multumesc mult pentru indicatii

 69. viorel aldea Says:

  doresc sa cumpar o casa, constructie noua 2009, dar nu este racord. la reteaua electr.as putea sa solicit avizul de amplasament si cererea de emitere a avizului tehnic de racordare la retea, fara a avea inca actul de proprietate

 70. Alexx Says:

  Buna ziua.
  Am cumparat un apartament la bloc pe numele cabinetului medical individual,al carui titular sunt, cu destinatie de locuinta.
  Mentionez ca cabinetul medical se afla in alta locatie.
  Intrebare: Tariful curentul electric din acest apartament este ca pentru un consumator casnic sau nu?

  • stoianconstantin Says:

   Alexx,
   Triful ti-l alegi. Daca decizi ca e un „spatiu de productie” atunci ceri tarif de aget economic. Daca este un spatiu destinat unei „locuinte de serviciu” atunci tariful va fi de casnic. In cererea de aviz tehnic de racordare va trebui sa specifici desctinatia spatiului.
   SGC

 71. george lica Says:

  am facut parterul casei si nu mai am bani de etaj si mansarda,ca in proiect. pt racordare la curent mi s-a cerut sa am 60% din constructie. ma gandesc sa modific proiectul si sa renunt la mansarda, dar tot nu ajung la cei 60%…
  ce este de facut?
  multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Salut George,
   Ti-am mai raspuns la intrebarea asta!
   SGC

 72. dana gabriela Says:

  Buna ziua !

  In cazul in care doresc pentru o constructie existenta, ce are contract de furnizare energie electrica la 220 v pe persoana fizica, marirea puterii ( cca 25 kw) si trecerea la 380 V, la ce costuri apreciati ca s-ar ridica executarea lucrarii? si care sunt factorii de care ar depinde raspunsul OD si care ar influenta in mod sensibil costul lucrarii?

  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Daca reteaua stradala are capacitatea necesara pentru a suporta sporul de putere solicitat de Dv atunci raspunstul OD va fi favorabil. Capacitatea disponibila a retelei de distributie poate fi apreciata si prin nivelul tensiunii la in punctul cel mai indepartat de postul de transformare. Daca acesta este in jurul valorii de 219 V intre faza si nul sau 380V intre faze atunci sunt mari sanse sa vi se elibereze avizul de racordare pe varianta de cost minim. Daca tensiunea la capatut retelei este in jurul valorilor de 207 V / 360 V atunci reteaua stradala are capacitatea de distributie depasita iar solutia de racordare va trebui sa prevada marirea capacitatii de distributie suplimentar costurilor cu bransamentul trifazat.
   Daca toate conditiile preliminare va sunt favorabile si daca lungimea bransamentului e de cca 20-30 m atunci probabil ca ar trebui sa va asteptati la costuri de cca 2000 lei.
   SGC

 73. razvan Says:

  Am obtinut Avizul Tehnic de Racordare consumator casnic, iar cei de la Enel mi-au spus ca trebuie sa gasesc o firma autorizata ANRE pt executia lucrarii. Cand am intrebat cum pot obtine datele unei firme, mi-au spus sa caut pe siteul ANRE o lista cu firmele agreate. Am cautat, dar nu am gasit o astfel de lista.
  Intrebarea ar fi cum pot sa intru in posesia unei liste (daca puteti sa-mi trimiteti un link)

  • stoianconstantin Says:

   Salut Razvan,
   Chiar exista posibilitatea de cautare. Utilizeaza acest link Merge putin cam greoi motorul de cautare dar pana la urma o sa reusesti.
   Intradevar daca iti gasesti/alegi singur firma executanta poti face ceva economii. Daca insa nu doresti sa alergi atunci OD este obligat de lege sa preia activitatea de selectarea executantului. In acest caz platesti suma integrala mentionata in ATR
   Succes!
   SGC

  • Om bun Says:

   Dă clic pentru a accesa Societati_atestate_ANRE.pdf

  • stoianconstantin Says:

   Sper ca dupa 4 ani de la postare sa ii fie utila indumarea! Oricum multumesc, link-ul poate fi util altor oameni care eventual reusesc sa il descopere!
   Toate cele bune!
   SGC

 74. Florina Says:

  Buna seara,

  Am un teren cu o rulota pe el. Rulota va fi stationara mereu. Se poate racorda la reteaua electrica?

  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Florina,
   Cred ca da! Ca sa ai sanse sporite la OD ar trebui sa ai si o viza favorabila de la Primarie pe documentatia ta de solicitate a ATR. Solutia pe care ti-o recomand este de racord la reteaua stradala cu amplasarea blocului de masura si protectie (BMP) la limita de proprietata. Iti va sigura flexibilitatea maxima. Mai poti muta rulota prin curte din cand in cand (!) sau daca iti vei construi ulterior un imobil il vei putea usor alimenta cu ee
   Succes!
   SGC

  • Florina Says:

   Va multumesc pentru rapiditatea raspunsului si sugestii!

  • stoianconstantin Says:

   OK, Succes!

 75. georgeta Says:

  buna ziua!am si eu cateva intrebari va rog.!am construit o casa in jud ilfov .zona este in dezvoltare ..problema avem cu racordarea la electricitate, ultimi stalpi fiind la cca 500 m .consultand cateva firme am realizat ca nu avem bugetul necesar pt plata extinderi retelei. suntem 8-9 vecini .din cate am citit am vazut ca „Realizarea retelei este finantata, de regula, de catre autoritatile publice, din bugetele locale, din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite, pentru racordarea locuintelor individuale parcurgandu-se aceleasi etape.” dar daca ne lovim de „nu avem bani la buget” „nu se poate”???daca aceasta este legea nr 13/2007 art.12…. cine o si respecta?sau cine ii poate forta sa o respecte? neavand bani sa platim extinderea ma ingrozesc ca o sa vina iarna si o sa ne prinda cu copii in casa ,, fara curent.indrumati-ma va rog .cum sa procedam?multumesc anticipat
  cu respect!
  georgeta

  • stoianconstantin Says:

   Salut Georgeta,
   Vezi ca sunt mai multe comentarii pe acest subiect. te rog sa le citesti si daca mai sunt aspecte de lamurit mai vb.
   Vreau sa iti spun ca lg 13/2007 e corelata cu legile de urbanism care spun ca se interzice eliberarea de AC (autorizatii de construire) in zonele neviabilizate (fara utilitati) cu exceptia cazului cand beneficiarii AC se angajeaza explicit prin declaratii sa suporte viabilizarea terenului!
   Te rog sa utilizezi butonul „raspunde” de langa mesajul tau initial ca sa grupam discutia!
   Mai vb
   SGC

 76. Tudorescu Traian Says:

  buna ziua
  am avut pana in prezent un contract cu ENEL de organizare santier pentru POMPA APA (asa am fost sfatuit de o firma autorizata care a executat lucrarea anul trecut ),luna aceasta contractul expira si am mers pentru prelungirea acestuia sau eventual incheierea unuia nou .Doamna de la biroul respectiv unde am incheiat contractul anterior drguta si amabila mi-a spus ca acesta nu mai poate fi prelungit si nici facut unul nou pentru pompa apa.Mentionez ca nu am nici o intentie in viitor de a construi ceva pe acel teren .Ce pot sa fac in aceasta situatie?
  Multumesc anticipat pentru consiliere

  • stoianconstantin Says:

   Puteti solicita ATR nou pentru pompa de apa cu viza favorabila de pa primarie. Vi se va reactualiza avizul cu acceasi solutie th si atunci veti putea incheia contractul pe durata nedeterminata.
   SGC

 77. alin Says:

  buna ziua.este legal daca trag un cablu de la firida casei pana la o alta casa cu o camera din aceeasi curte?la o distanta de aprox 15 metri?
  multumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   Si da si nu!
   Este legal daca solicitati actualizarea avizului tehnic de racordare unde declarati intentia de extindere retea interioara. Lucrarile trebuie facute de o unitate autorizata ANRE. Noul dosar de instalatie intrerioara trebuie sa ajunga anexa la contractul de furnizare.
   Nu este legal daca faceti extinderea instalatiei interioare in oricare alt mod!
   SGC

 78. costy Says:

  buna ziua,miam construit o casa cu mansarda am tot dosaru pentru enel,as vrea sa stiu cat timp ddureaza dupa ce depun dosaru pana o sa am curent an casa am auzit ca dureaza 3,4 luni e adevarat asa mult,contuar vine cei de la enel cu el sau trebuie sa ami cumpar eu anainte

  • stoianconstantin Says:

   In principiu daca nu trebuie studiu de solutie in 30 de zile ar trebui sa aveti avizul tehnic de racordare (ATR). Daca treuie SS acesta are termen stabilit de ANRE sa se finalizeze in 30 de zile Deci in maxim 60 de zile puteti avea ATR.
   Daca vorbim de SS, de regula vb de o solutie complicata care mai mult ca sigur va necesita elaborarea unui proiect tehnic. In acest caz cu luarea autorizatiei de construire ar putea dura alte 60 zile.
   In sfarsit ajungem la contractarea executiei. Probabil cca 2 saptamani vor fi necesare pentru incheierea contractului si urmeaza executia cu durata ei.
   Pe varianta simpla bransament din reteaua stradala fara traversarea altor proprietati, si cu toate premisele favorabile Dv, puteti rezolva problema in cca 30-40 de zile.
   Daca cititi comentariile de pa pagina » – Avizul tehnic de racordare la retelele electrice de distributie (RED) poate mai aflati si alte informatii utile.
   Va doresc sa va dozati rabdarea, sa fiti perseverent si sa nu tolerati eventualele amanari si/sau intarzieri. In permanenta sa cam stiti stadiul actiunii. Aveti suficiente informatii!
   Succes!
   SGC

 79. costel Says:

  Buna seara,
  As dori sa fac o investitie in energie fotovoltaica.Sa construiesc un parc fotovoltaic din 200 panouri de 210w pe care sa le leg in sistemul national.
  Cam care ar fi pasii de urmat pentru realizarea proiectului.
  Am nevoie de ceva aprobari in realizarea parcului fotovoltaic din partea ANRE?
  Primesc ceva specificatii obligatorii de urmat pentru a putea efectua racordatea?
  Cam ce costuri estimati pentru racordare?

  Va multumesc !

  • costel Says:

   buna ziua,
   ma puteti ajuta si pe mine cu un raspuns la acest subiect?

   Va multumesc !

  • stoianconstantin Says:

   Salut Costel,

   Trebuie sa contactezi operatorul de distributie (OD) si sa soliciti avizul tehnic de racordare. Vei rezolva racordarea. Costurile depind de pozitionarea fata de reteaua electrica de distributie si de nivelul tensiunii la care se va face racordarea.
   In principiu racordarea s-ar putea face si la nivelul de tensiune de 0.4 kV. Complicatiile pot aparea in momentul in care vei dori sa valorifici eventualul surpus de ee. Nu stiu sigur dar presupun ca iti va trebui si o licenta de producere si o autorizatie de infiintare de la ANRE. Pentru valorificarea ee produse va trebui sa contactezi un furnizor autorizat. Aici pot interveni deosebirile intre racordarea la medie tensiune si racordarea la joasa tensiune. Pt ee debitata la jt probabil ca vei primi preturi mici pt ca la randul sau furnizorul va plati la OD tarife de distributie mai mari pt ee tranzitata prin retelele jt.
   Recunosc ca nu am facut efortul sa ma documentez asupra prevederilor legale si din acest motiv nu ti-am raspuns. Speram sa existe un alt utilizator al blogului binevoitor si mai bine informat.
   Vezi ca am mai postat pe blog ceva legislatie si raspunsuri ale ANRE pe unele probleme legate de ee din surse regenerabile. Poate iti vor fi de folos.
   In final daca ai placerea poti impartasi si altora din experienta ta sintetizand intr-un comentariu etapele parcurse.
   Daca mai pot sa te ajut cu ceva mai vb
   Succes!
   SGC

 80. Constantin Lupu Says:

  Buna ziua,
  As dori sa trec de la sistemul de incalzire pe gaz, pe cel electric. Deocamdata fac o evaluare a costurilor. Locuiesc in Buc. intr-o vila cu 4 ap.
  Toata lumea are 220v.As avea nevoe de 380v, max.25kW. Tabloul general, care are 380v, este langa usa de intrare in vila. De acolo pana la contorul existent din apartamentul meu sant circa 5m. Aveti ideie cam cat ar costa ( aproximativ) noul bransament,costuri totale?
  Va multumesc ! Cu stima Constantin Lupu.

 81. SARPE ELENA Says:

  BUNA ZIUA ! AM CONSTRUIT O CASA SI AS DORI SA MA RACORDEZ LA RETEAUA ELECTRICA .IMI PUTETI SPUNE CARE SUNT COSTURILE TOTALE ALE BRANSAMENTULUI AVAND IN VEDERE CA STALPUL DE CURENT ESTE CHIAR IN POARTA MEA SI DISTANTA DE LA EL LA CASA AR FI DE 20 M? AM INTELES CA ACUM BRANSAREA LA STALP SE FACE SUBTERAN IAR CONTORUL SE PUNE LA POARTA. ESTE ADEVARAT CA SUNT OBLIGATA SA FAC BRANSAREA SUBTERAN SAU SE POATE REALIZA CA SI PANA ACUM AERIAN ? MULTUMESC!

  • stoianconstantin Says:

   Cred ca ar trebui sa aveti mai multa incredere in OD. Nu are rost sa va alarmati cat inca nu ati discutat cu reprezentantii OD. Poate ca usa este deschisa!i
   Eu personal chiar nu vad care este motivul pentru care va doriti ca cineva sa aiba periodic nevoie sa intre in curtea dv cand acest lucru se poate evita. Nu vad de ce un operator de distributie s-ar gandi sa faca un bransament si sa depinda de bunavointa clientului de a avea acces la contor.
   Poate va mai ganditi inainte de a refuza ideea de a pune BMP (bloc de masura si protectie) la limita de proprietate.
   OD va va comunica si costul estimat pentru brasament.
   Utilizand acest link vei putea vedea si opinia ANRE asupra problemei amplasarii BMP la limita de proprietate!
   SGC

 82. olga Says:

  o mare nelamurire am si va rog ajutati-ma !acel deviz de lucrare trebuie semnat de beneficiar nu? el trebuie semnat de beneficiar inainte de inceperea lucrarii

  • stoianconstantin Says:

   Olga te rog reia subiectul un pic mai pe larg. Nu realizez daca continuam o discutie (initiata de tine sau de altcineva) sau e un subiect nou.
   Daca continuam o discutie atunci te rog sa utilizezi butonul raspunde din dreptul temei pe care doresti sa o aprofundam, apoi scrie comentariul tau.
   Daca e un subiect nou atunci probabil ca ajunge sa il dezvolti putin. Am raspunsul potrivit insa trebuie doar sa fiu sigur ca il asociez bine cazului si nu fac ipoteze gresite.
   SGC

 83. DORU Says:

  AM CONSTRUIT O LOCUINTA SI DORESC SA MA RACORDEZ LA RETEA.
  TRECEREA O VREU PE UN DRUM DE SERVITUTE AL VECINILOR CARE AU ACTE DE MOSTENITORI LEGALI
  . ESTE POSIBIL FARA ACORDUL NOTARIAL AL ACESTORA?
  VA MULTUMESC

 84. costel42kos Says:

  Am onoarea sa va salut, sunt unul din locatarii blocurilor ANL de la Mangalia, blocurile OD4, 5, 6, 7, 8, strada DIMITRIE CANTEMIR, in urma cu 4 saptamani am depus actele pentru bransarea la tensiunea electrica. Va rog frumos daca se poate sa ne spuneti care sunt urmatorii pasi pentru bransare si cat costa toata lucrarea, nimeni nu a putut sa ne lamureasca pana acum. Suntem 80 de familii in aceste blocuri. Eu, sotia si fetita noastra de 10 anisori locuim de o saptamana in apartament fara curent electric. Am ajuns la limita intelegerii despre acest lucru ENERGIA ELECTRICA IN SECOLUL NOSTRU. VA MULTUMESC ANTICIPAT. COSTEL

  • stoianconstantin Says:

   Salut Costel,
   Te rog citeste articolul despre Avizul tehnic de racorare si uita-te putin peste comentarii cu siguranta te vei lamuri. Daca mai raman aspecte neelucidate mai vorbim. pentru comentarii vezi ca se gasesc si aici!
   Despre costuri nu am suficiente informatii ca sa ma pronunt. Depinde de configuratia retelelor de distributie din zona si de incarcarea acestora. Indraznesc sa estimez poate situatia cea mai defavorabila in care ar trebui construit un racord de 20 kV de 1000 m in cablu = 200000 lei, un post de transformare de 250 kVA in anvelopa de beton = 120000 lei si cca 600 m cablu 0.4 kV= 80000 lei si bransamentele individuale din blocuri = 200000 lei. In total cca 600000 asta inseamna cca 7500 lei/familie.
   Probabil ca ar trebui sa va asteptati undeva intre 5000 si 7500 lei/familie.
   Citeste ce ti-am recomndat si vei afla si modalitatile in care se pot negocia costurile!
   Succes!
   SGC

  • costel42kos Says:

   Va multumesc, la toate blocurile OD este nevoie doar de contuar, instalatia externa de la inclusiv transformator pana in bloc si cea interioara este montata. Va rog, doar pentru acest lucru- am vrut sa stim pretul, cand am vazut intre 5000 si 7500 lei mi sau lipit ochii de monitor.Noi asteptam avizul si montarea contuarelor , doar ptr acestea vroiam sa ne spuneti aproximativ pretul. Cu respect COSTEL.

  • stoianconstantin Says:

   E altceva! Atunci vorbim de cca 800 lei
   SGC

  • costel42kos Says:

   Va multumesc mult, aseara nu am mai putut raspunde, sa consumat bateria de la laptop, abia azi am incarcat iar la munca. Cu respect COSTEL

  • costel42kos Says:

   Buna seara, va rugam frumos sa ne ajutati cu urmatoarea problema: cum putem afla cand vin avizele ptr conectare, fetita a inceput scoala iar cele 30 de zile de asteptare conform legislatiei sau scurs, suntem 4 familii cu cate 1 copil cel putin in fiecare familie, ne este foarte greu fara lumina, nu stiu daca cineva ar putea sta de 1 luna de zile fara curentul necesar activitatilor omenesti. Stiu ca sunt foarte multe bransari, dupa cum ni sa spus de la ENEL Mangalia. Chiar nu este nici o sansa sa putem fi conectati dupa cum am fost dusi cu vorba pana la 15 septmbrie? Sunteti singura persoana in cara mai avem incredere, cu respect va cerem ajutorul. COSTEL

  • stoianconstantin Says:

   Salut Costel,

   Iti multumesc pt incredere. Totusi nu am pargiile necesare sa te ajut direct!
   Pur si simplu trebuie sa citesti GHR 90/2008 sa vezi care sunt prevederile legale (in speta termenul de 30 zile de emitere ATR) pentru emiterea ATR si pasii ulteriori pentru racordarea efectiva la reteaua de distributie.
   Inarmat cu aceste informatii trebuie sa soliciti ferm OD sa respecte prevederile legale. Nu cunosc particularitatile dosarului si nu pot spune mai mult fara riscul de a gresi.
   Cel mai bun sfat pe care ti-l pot da este sa contactezi direct si repetat OD. Daca esti victima unui abuz atunci urmatorul demers trebuie facut la ANRE.
   Succes!
   SGC

 85. costel42kos Says:

  Va multumim mult, Dumnezeu sa va dea sanatate si tot ce va doriti. Cu respect COSTEL

 86. teodor Says:

  Buna seara
  Detin teren si doresc sa folosesc o rulota pe post de casa gradinarului, magazie, organizare de santier pentru o viitoare casa unifamiliala.
  Credeti ca pot obtine bransarea rulotei in interiorul proprietatii la puterea pe care o voi avea cand va fi gata casa ?
  Ideea este ca rulota nu are nevoie de autorizatie de constructie, suma totala pentru casa este de perspectiva indelungata
  Multumesc pentru efortul d-vs

  • stoianconstantin Says:

   Eu cred ca da. Va trebui sa ceri sprijinul primariei care sa iti vizeze cererea de racordare.
   SGC

 87. george Says:

  Am construit o locuinta si as dori sa o bransez la energie electrica. Stalpul este pe partea cealalta a strazii, deci e necasar sa pun un stalp pe partea mea. Doresc sa stiu cine pune acest stalp, Enel, primaria sau eu care doresc bransarea. Deasemeni cine plateste stalp. Exista posibilitatea ca sa fie amplasat de primarie sau enel. La ce pret se ridica costurile lui?

  Deasemeni as dori sa stiu cum e mai convenabil bransament aerian sau subteran si bineintele si din pct de vedere a costurilor.
  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut George,

   Probabil ca daca vei mai cauta putin pe blog o sa gasesti mute informatii relevante si edificatoare destre racordarea la retelele electrice de distributie (poate ca unele din informatii pot sa fie catalogate in continuare cu inca doua atribute: surprinzatoare si neplacute!).

   Pe scurt plateste cine cere. Costurile sunt de cca 2500 lei. platile se fac numai la OD in baza avizului tehnic de racordare care trebuie obtinut in prealabil.

   SGC

 88. cristi Says:

  Buna seara,

  In anul 2007 am achizitionat un teren pentru constructie locuinta.
  Pe drumul de servitute din fata terenului se afla amplasati mai multi stalpi Enel al caror bransament trece pe razor peste curtilor vecinie pana in strada principala (bransamentul este factut aerian din strada principala).
  In anul 2008 am incheiat cu Enel un contract de furnizare a ee la consumatorii casnici(380v).
  Unul dintre vecinii peste a carui curte trec firele doreste sa mute un stalp, deoarece bransamentul trece foarte aproape de balconul sau.
  Cine suporta costurile pentru mutarea stalpului?
  Dupa cat timp intra in proprietatea/responsabilitatea Enel, o astfel de retea deschisa in regie proprie?
  Asigura Enel serviciile de intretinere?

  Multumesc pentru raspunsuri,

  • stoianconstantin Says:

   Salut Cristi,

   Sunt cateva aspecte care imi sunt neclare insa in principiu o deviere de retele se finteaza de cel interesat. Cine cere plateste!
   SGC

  • cristi Says:

   Multumesc pentru raspuns,
   Dar in caz de avarie (se rupe un stalp)costurile sunt suportate de catre Enel?

  • stoianconstantin Says:

   Da, daca vb de cauze naturale. Daca avaria e produsa din culpa sau cu intentie atunci plateste cine strica.
   La avarie reteaua se reconstruiete pe acelasi amplasament.
   SGC

  • cristi Says:

   Multumesc pentru raspuns,

 89. Adrian Says:

  Buna ziua.
  Am cumparat un teren pe care l-am impartit cu un prieten, legal (cadastru, drum de servitute deoarece eu care am terenul in spate nu am acces decat pe acest drum). Eu am obtinut AC si am reusit sa ma racordez la reteaua electrica, trecand cablul pe terenul vecinului, subteran (acord notarial). Vecinul imi cere sa se lege si el la instalatia el, imediat dupa contorul meu care se afla pe stalp la poarta (deci nu sa fure curent, in acest sens si-a cumparat si un contor separat ca sa vada cat consuma). Este legal sau nu deoarece nu vreau sa am probleme cu legea sau cu cei de la electrica

  • stoianconstantin Says:

   Salut Adrian,

   Nu este legal! Dar exista solutii mai ales daca este buna intelegere si daca acel cablu suporta sarcina cumulata. Trebuie contactat OD.
   SGC

 90. dorin Says:

  Buna ziua , poate nu e tocmai subiectul pe care trebuie sa il discutam aici , dar problema meea sta astfel.Pot fce un contract de energie electrica pe baza unei chitante de mana sau daca este vreo alta solutie, mentionez ca timp de 30 ani suntem propietari pe teren prin aceasta hartie semnata si cu martori cu toate darile la stat achitate.
  Va multumesc .

  • stoianconstantin Says:

   Salut Dorin,
   Te rog sa precizezi daca este sau nu constructia facuta. In colaborare cu primaria probabil ca vei reusi. Altfel trebuie o actiune in constatare in justitie si vei obtine acte de proprietate.
   SGC

 91. Paraschiv Andrei Says:

  Buna ziua.Am si o intrebare: am achizitionat un teren intravilan in satul Posta,Comuna Draganescu si as vrea sa trag curent electric.Mentionez ca terenul se afla pe drumul principal si exista 2 stalpi de curent chiar in fata.Momentan nu o sa ma apuc de casa,dar as vrea sa stiu daca se poate trage curent fara sa existe o constructie pe teren.Vreau doar sa alimentez o pompa si sa scot apa pentru udat.Ce sanse am si ce acte imi trebuiesc?Multumesc tare mult

  • stoianconstantin Says:

   Salut Andrei,
   Daca te ajuta primaria cu o viza pe cererea de emitere ATR (aviz tehnic de racordare) prin care sa confirme necesitatea pentru irigare gradine cred ca vei reusi. Soliciti amplasarea BMP (blocului de masura si protectie la limita de proprietate si pt inceput alimetezi un tablou de exterior cu sigurante si prize mono/trifazate asociate. De aici vei alimeta „pompa” si ulterior organizarea de santier respectiv casa interactionad de fiecare data corespunzator cu OD.
   Vezi te rog ca exista o pagina dedicata ATR. Acolo gasesti mai multe informatii / cazuri analizate

 92. Val Says:

  Salut,
  Sunt profan in domeniu si prin urmare nici nu ma pricep sa dau detalii tehnice, dar nici nu le cer.
  Speta mea e urmatoarea: casa aproape gata (consum estimat la 10-15kv trifazat) si curent (cu stalp cu tot) deja la poarta.
  Practic, am nevoie de bransament, cu tot ce implica el (avize, BMP, tablou, manopera etc). Un „amic” mi-a estimat toata lucrarea la vreo 6.000 RON, in sensul ca eu stau si-mi vad de ale mele, iar in 2 luni am curent in casa si toata documentatia in regula. E un pret corect? Daca nu, cam cat ar fi?

  • stoianconstantin Says:

   e de 4 ori mai mare in ipoteza ca la poarta exista retea stradala trifazata cu suficienta rezerva de capacitate de distributie.
   Mai citeste cometarii pe blog si te lamuresti care sunt pasii si care iti sunt optiunile
   SGC

 93. adrian Says:

  salut!
  Pe acelasi teren am ridicat o noua casa langa cea veche .Cea veche este racordata la reteaua electrica ,la cea noua am autorizatie de constructie,este aproape finalizata si vreau sa o racordez la reteaua electrica.Cum ? 1 varianta sa extind reteaua de la casa veche cu tensiune de 220 v !! 2 varianta sa ma racordez direct la stalp cu 220 v! ce ma sfatuiti sa fac ? Cat m ar costa fiecare varianta ?
  Va multumesc!

  revin cu un amanunt stalpul este la o distanta de 10 m de imobil !!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Adrian,
   Amandoua variantele pot fi aplicate. Depinde de ce urmaresti. Flexibilitate maxima si poate si calitate mai buna a ee obtii cu doua bransamente.
   In amandoua cazurile ca sa fii in regula ai nevoie de aviz tehnic de racordare. In primul caz pentru extinderea instalatiei interioare la casa noua. In al doilea ca pentru racordarea directa la reteaua stradala.
   Costuri sunt in amandoua cazurile. Bransamentului nou te va costa cca 1000 lei. Extinderea instalatiei interioare la casa noua probabil ca v-a costa cca 300 lei.
   SGC

 94. adrian Says:

  Va multumesc!!

 95. Sandu Santa Says:

  Am casa in Bragadiru,sos. Alexandriei(cartier Haliu)Cat ma-ar costa racordarea la curent in conditiile in care stalpul este langa gard la circa 5 ml de casa.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Sandu,
   Daca toate conditiile legate de retea iti sunt favorabile atunci probabil ca poti rezolva racordarea cu cca 1000 lei.
   Exista si ipoteze de lucru in care costurile pot fi mult mai mari dar nu are rost sa fac presupuneri nefondate.
   Succes!

 96. dr. ing. Tudor Stomff Says:

  Am obţinut, la 16.09.2010, o hotărîre definitivă, irevocabilă şi executorie prin care s-a anulat Autorizaţia de construire pentru un centru de comunicaţii GSM al SC Orange SA.

  De atunci tot mă adresez OD din zona şi le cer să oprească alimentarea cu energie electrică a staţiei Orange.

  Refuzînd să pună în aplicare o horărîre judecătorească, enel sfidează practic cetăţeni şi legile acestei ţări.

  Nu au avut nici măcar o fărîmă de bun simţ să-mi răspundă la neneumăratele petiţii pe care le-am făcut.

  De la registratură mi s-a spus că marele directror OD nu are timp să răspundă la toate prostiile.

  Confirmă dispreţul OD faţă de România şi cetăţenii săi.

  Ce pot face pt a determina pe cei de la OD să oprească alimentarea cu energie electrică a locaţiei din str. baia de Arieş nr. 7, pentru care nu mai există Autorizaţie de construcţie.

  Vă mulţumesc anticipat.

  Sărbători fericite,

  • stoianconstantin Says:

   Dl dr ing Tudor Stomff,

   Cu permisiunea Dv am definit generic operatorul de distributie: „OD” ca sa putem continua discutia. Eu stiu ca unele hotarari ale instantelor se aplica cu executorul judecatoresc tertilor carora le sunt opozabile. De asemenea stiu ca sunt o gramada de erori juridice si respectiv de formulare a revendicarilor.
   Am vazut multe cazuri in care posesorii unor hotarari ale unor trepte de instanta incercau sa extrapoleze zona acoperita de hotarare si altor spete conexe.
   Mai mult de atat nu pot sa cometez in primul rand din lipsa de date si in al doilea rand nu acesta este profilul blogului. Cu certitudine daca m-as implica in litigii deschise in scurt timp ar trebui sa incetez activitatea pe blog.
   Eu ma rezum la o informare generala asupra legislatiei energetice si la probleme de instruire legate mai ales de autorizarea electricienilor.
   Imi inchipui ca in unele cazuri nu e suficient dar fac si eu ce pot!
   As prefera sa abordez doar partea placuta a energeticii legata de dezvoltare, de nou etc
   Si eu va doresc sanatate, sarbatori fericite si inspiratie sa gasiti o solutie cat mai amiabila la problema Dv
   SGC

 97. Akos Says:

  BUNA ZIUA !
  AM CONSTRUIT O CASA in municipiul Reghin (judetul Mures) si as dori sa ma racordez la reteaua electrica.
  Am citit in mare intrebarile postate pe acest blog impreuna cu raspunsurile pe care le-ati oferit.
  Cazul meu cred ca este mai dificil si am sa incerc din rasputeri sa prezint cat mai clar detaliile
  pentru a primi de la Dvs un raspuns cat mai sigur – raspuns pentru care va multumesc !

  Imi puteti spune care sunt costurile totale ale bransamentului avand in vedere urmatoarea situatie :

  Terenul meu este compus din doua parti.Prima parte este langa drumul principal si are o latime de
  doar 5 m si o lungime de 95 m.Este practic o ,,fasie,, care duce pe langa restaurant pana in spatele
  acestuia unde este ,,partea a doua,,a terenului care are 34m latime si 17m lungime.Aici este amplasat casa

  Dupa estimarile mele prima optiune este de a solicita bransamentul subteran (de la stalpul de curent situat
  langa drumul principal pana la casa construita, aproximativ 120m).
  Care este costurile totale in acest caz ?

  As dori sa va intreb totodata daca exista posibilitatea de a ma racorda la stalpul vecinului din lateral.
  In acest caz distanta este de aproximativ 50m.(Lateral cu casa construita de mine este spatele casei vecinilor)

  Este necesar sa obtin acordul veciniului pentru bransarea aeriana (cablurile ar trece peste teritorilul vecinului) ?
  Care sunt costurile in acest caz ?

  In speranta ca am resuit sa prezint cat mai clar situatia mea astept raspunsul Dvs.

  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Akos,

   1) sunt doua solutii de racordare:
   1.1 amplasare aunui BMPM (bloc de masura de protectie monofazat) la limita de proprietate (la strada) caz in care costurile ar fi de cca 1500 lei. Coloana de la BMP cablu cu 3 fire este parte a instalatiei interioare si o negociati direct cu o unitate de constructii instalatii electrice. Plaja de negociere e mare probabil ca pretul va fi intre 3-5000 lei
   1.2 amplasare BMPM sa zicem pe casa. In acest caz estimez costurile la cca 8-10000 lei
   2 racordarea la vecin poate fi posibila cu acordul vecinului pentru traversarea terenului si conditionat de aspecte tehnice sau cu redimensionarea respectivului bransament. Costuri probabil in jur de 2,5-3000 lei

  • Akos Says:

   Va multumesc foarte frumos pentru raspuns.

   Sa presupunem ca am ales solutia 1.1 de racordare si se amplaseaza BMPM la limita de proprietate.

   Intrebarea mea este daca instalatia interioara , inclusiv cablul cu 3 fire de la BMPM pana la casa de locuit poate fi executat si de o unitate neautorizata.(De exemplu, persoana fizica care a lucrat in acest domeniu) ?
   Care sunt prevederile legale in acest domeniu ?
   Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie sa fie o unitate autorizata. Exista si mici unitati autorizate pentru instalatii interioare cu foarte mare flexibilitate de negogiere. Alta solutie iti va crea dificultati la racordare!
   SGC

 98. bogdan 22 Says:

  buna seara.as vrea sa ma lamuriti int-o problema.am un teren la circa 200 de m de stalpul principal si acesta este situat intr-o livada care acum a devenit cartier de case.ma pot racorda de la acel stalp?trebuie sa m acordul acelora din livada sau mai nou cartierul respectiv/ar mai fi o solutie sa ma racordez la unul dintre ei care e la odistanta de 100 m,dar cere prea mult.imi puteti spune care ar fi costurile de la stalpul principal si daca pot trece cu cablu prin acea livada?va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Bogdan22,

   Trebuie contactat OD. Doar informatia cu distanta de 200 m nu ajunge. Trebuie sa obtineti acorduri notariale pentru traversarea terenurilor tertilor.

   Pentru avizele de traversare tertii pot cere despagubiri.

   SGC

 99. cristi Says:

  Buna ziua,
  Ma aflu si eu intr-o situatie similara cu cea a Gabrielei; intentionez sa fac trecerea la 380 de la 220.
  Imi puteti spune ce reprezinta mai exact costul de cca 2000 lei si daca in afara de acesta se mai plateste firma executanta, etc.
  Cu Stima,

  Cristi

 100. cristi Says:

  De asemenea daca beneficiez de vreun avantaj / compensare a cheltuielii cu bransamentul la 380, renuntand la bransamentul initial la 220.
  Multumesc,
  Cu Stima,
  Cristi

  • stoianconstantin Says:

   Salut Cristi,
   Ai doua variante:
   1) cu pastrarea si a bransametului monofazat
   2) cu renuntarea la bransametul monofazat
   In cel de-al doilea caz de regula bransametul monofazat v-a fi dezafectat si casat.
   Rareori se pot utiliza componete ale unui bransamet monofazat pentru a fi inglobate intr-un bransamet trifazat nou.
   OD va va explicita suma. In principiu aici intra cheltuielile cu bransametul, cu grupul de masura, receptie si punere in functiune. Trebuie tinut cont ca suma de 2000 lei este pur si simplu informativa.
   SGC

 101. Daniel Says:

  Buna ziua,
  Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii: am un teren intravilan in Bolintin Deal, ultimul stalp (de beton) de energie electica fiind la o distanta de aproximativ 130 m .Care ar fi costuri estimativ pentru racordarea la energie electrica si de unde ar trebui sa incep acest demers.
  Multumesc
  Cu stima Daniel

  • stoianconstantin Says:

   Salut Daniel,
   Poti incepe actiunea de pe acest blog. „Rasfoieste” putin paginile blogului si citeste comentariile pe spete similare si sunt convins ca te vei lamuri. Daca mai raman probleme de lamurit mai vb.
   Succes!
   SGC

 102. cristi Says:

  Multumesc frumos pentru raspunsuri.
  Cu Stima,
  Cristi

 103. catalin Says:

  buna ziua
  locuiesc in bacau . Am avut un contor de energie electrica si mi-a fost luat ca nu am platit abonamentul nefiind in Romania.
  va rog imi oate spune cineva cat costa sa mi se puna din nou contorul si sa imi dea din nou energie electrica?
  mentionez ca stau la apartament

  • stoianconstantin Says:

   Iti recomand sa suni la centrul de relatii cu clientii al furnizorului tau si vei afla si cat este eventualul denit pe care il ai respectiv tarifele de debransare/bransare si informatii despre alte costuri posibile. Cred ca ar trebui sa te astepti la minim 250 lei pentru taxele de bransare/debransare
   SGC

 104. rafael Says:

  buna ziua, o rugaminte am la dumneavoastra va derenjez cu o intrebare care este urmatoarea; am o casa in mediul rural care nu este racordata la energia electrica, dela reteaua stradala si pana la mine sunt 150m si pe distanta asta am nenoie si de stalpi ,sunt doar eu singur pe aceasta strada,va rog frumos sa-mi spuneti ce trebuie sa fac si cat mar costa. va multumesc mult!!!

 105. stoianconstantin Says:

  Salut Rafael,
  vesi ca exista si o pagina dedicata avizului tehnic de racordare cu destul de multe spete cometate.
  Te sfatuiesc sa contectezi OD ti se va da o solutie inclusiv o evaluare. Eu estimez costurile la cca 14000 lei cu drept de recuperare a unei cote parti din costul extinderii retelei stradale daca in decurs de 5 ani mai apar si alti utilizatori. Banii ii primesti la cerere de la OD.
  Evaluarea mea e dosr o opinie. Conteaza solutia si evaluarea OD!
  SGC

 106. Cornel Says:

  locuiesc in bragadiru, ilfov si a venit o firma sa puna stilpi pentru reteaua elctrica pe strada.
  Ce distanta trebuie sa fie intre stilpi si daca trebuie sa tina cont si de parerea celor carora in fata proprietatii le monteaza stilpii
  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   cca 40m. Pot exista si deschideri mai mari. De preferat ca deschiderile sa fie mai uniforme pentru un aspect placut. De preferat sa se amplsaeze stalpii urmarind limitele de proprietate dintre doua proprietati apropiate si sa se evite plantarea stalpilor in dreptul cailor de acces si/sau in locuri care afecteaza vecinatatile.
   Eu consider ca este in domeniul firescului sa se colaboreze cu riveranii. daca insa nu se colaboreza in faza de proiectare atunci la executie poibilitatile de modificare a amplasametelor stalpilor sunt mult mai reduse!
   SGC

 107. stoianconstantin Says:

  *!

 108. victor Says:

  Buna ziua,
  M-ar interesa si pe mine cam cit costa racordarea la energie electrica cu 380 pentru un restaurant Sunt din judetul Olt Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Victor,
   Imi oferi prea putine informatii. Sunt multi factori care influenteaza costurile ele pot varia de la sa zicem 2000 la sute de mii de lei!
   Poti citi cometarii pe blog si te lamuresti. Vezi ca exista mai multe articole pe subiectul racordare le reteaua electrica de distributie.
   Mai vorbim!
   SGC

 109. calota diana Says:

  buna ziua!
  avem o problema cu racordarea la energia electrica.Detin un teren si o casa neterminata pt care am autorizatie de constructie vala bila pana in 2012.capatul retelei se afla la aprox.350m.intre terenul meusa capatul retelei se afla si un pod peste un parau.stalpul cu reteaua electrica de inalta tensiune se afla chiar vis-a-vis.am solicitat OD o solutie si ne-au spus ca ne va costa aprox.100.000 lei.nici autoritatile locale nu ne pot ajuta din lipsa de fonduri.ce putem face ?de cateva luni avem si un vecin care este de acord sa impartim costurile.problema este ca toate firmele la care am apelat ne dau niste preturi pe care nu ni le permitem(incepand cu 50.000 lei ).va multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Diana,

   Se pate discuta cu OD solutia pana cand te convingi ca cerintele sunt obiectiv necesare. Se poate negocia cu constructorii in runde repetate pana te asiguri ca stii care este pretul cel mai mic posibil. De aici incolo trebuie gasite surse de finatare. In unele cazuri favorabile si Primaria ar putea finanta reteaua stradala. Desi se intampla cam rar acest lucru.
   Mai vezi pe blog comentarii pe spete similare. De exemplu discutia cu Raluca din 01.02.2010
   SGC

 110. Costin Says:

  Buna,

  Am cumparat un teren intravilan in Slatina, comuna Milcov Deal.

  Doresc sa ma racordez la instalatia electrica, care sunt pasi? Mentionez ca este nevoie sa pun stalpul, sa cumpar contoar electric si cutia unde instaleaza aparatul si 2 prize. In principiul ma intereseaza cat ma costa sa pun stalpul? Cumpar eu sau electrica?

  • stoianconstantin Says:

   Costin,
   Mai cauta putin pe blog ca tema e tratata copios!
   Mai vb
   SGC

  • Costin Says:

   Daca aflam raspunsul din toata tema asta copioasa, cu siguranta nu va mai intrebam! Doar ca prestul stalpului…. este din 2009… este acelasi pret si acum 2011? Cred ca nu!

   Multumesc

 111. bogdan Says:

  buna seara…am cumparat un teren intravilan in afumati jud ilfov…vrem sa construim doua case pe acel teren,stalpul de curent este la coltul terenului,pe teren nu se afla nicio constructie.ptr a demara lucrarile avem nevoie de curent..ce solutie putem gasi sa ne folosim de electricitate provizorie pana la construirea caselor si dupa aceea sa ne legam definitiv??? va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Bogdan,

   Trebuie sa discuti cu reprezentatii OD. daca ai autorizatia de construire nu sunt probleme!
   SGC

 112. bogdan Says:

  multumesc
  o zi buna

 113. daniel Says:

  Sotia a cumparat un teren de la parintii in localitatea Ciomagesti,jud Arges unde a ridicat o casa de circa 95 mp . Casa in momentul de fata este construita la rosu , si doresc sa stiu care sunt costurile de racordare la electricitate.Mentionaz ca distanta pina la sosea unde se gaseste stalpul este de 25 m, iar la 5 m de noua cladire se gaseste un stalp care alimenteaza casa batraneasca,care se gaseste la 10 m de cladirea noua. In momentul inceperi lucrarilor am obtinut toate autorizatiile de constructie de la primaria din localitate. In locuinta nu vor fi consumatori decat cei uzuali,1 frigider,1 congelator ,1 centrala pe lemne si eventual 3-4 televizoare plus iluminatul interior.

 114. Alex Says:

  Buna ziua. Am cumparat un garaj ce se afla la parterul unui bloc in sectorul 1 Bucuresti. Din pacate, garajul nu este racordat la reteaua de curent electric, fostul proprietar obisnuind sa isi scoata un prelungitor pe geamul de la etajul 2 si sa il bage pana in garaj. Care sunt pasii de urmat pt a beneficia de racordare si care ar fi costurile totale (aproximative bine nteles). Va multumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   Salut Alex,
   Pentru etape ar trebui sa citesti articolul de mai sus! E si o pagina dedicata acestui subiect: » – Avizul tehnic de racordare la retelele electrice de distributie (RED) cu multe informatii si comentarii utile.
   Despre pret, toate cele bune! Sunt multe variabile. La bloc poate uneori destul de complicat. Totusi un cost la care te poti astepta este de cca 1500-2000 lei depinde de lungimea bransamentului.
   Succes!
   SGC

 115. veronica Says:

  BUNA ZIUA.AS DORI SI EU SA-MI SPUNETI CE POT FACE IN CAZUL IN CARE SUNTEM 2FAMILII INTR-O CURTE,DAR CU CASELE SEPARATE RACORDATE LA ACELASI CONTUAR.PT A VEDEA CONSUMUL FIECARUIA?MENTIONEZ CA NICI UNUL DIN NOI NU POATE SA-SI TRAGA SEPARAT CURENT DEOARECE COSTURILE SUNT FOARTE PIPERATE.AM INTELES CA SE POATE MONTA INCA UN CONTUAR,PT A VEDEA CONSUMUL CELUILALT,SUB CONTUARUL EXISTENT.ESTE LEGAL ASA CEVA ?CINE POATE MONTA CONTUARUL DACA ESTE ASTA O SOLUTIE LEGALA?CUM CALCULEZ CONSUMUL CAND VIN FACTURI ESTIMATIVE?VA MULTUMESC DIN SUFLET/

  • stoianconstantin Says:

   Salut Veronica,

   In primul rand te informez ca in practica curenta se evita mesajele scrise cu majuscule!
   Referitor la problema pus ain discutie daca exista buna intelegele intre Dv puteti apela la solutia „contor pasant”. Energia totala se inregistreaza pe contorul principal care este al operatorului de distributie. Partile vor plati inregistrarea contorului pasant respectiv diferenta dintre inregistrarea contorului general si inregistrarea contorului pasant.
   Plata consumului estimat se poate plati dupa aceeasi regula. Cineva trebuie sa tina evidenta indexelor, a energiilor inregistrate de cele 2 contoare respectiv consumate in cele 2 imobile si platile facute. Nu e f complicat dar e o grija in plus.
   Probleme pot aparea daca unul din contoare se defecteaza. Cu intelegere si buna credinta s-ar putea depasi si aceste probleme.
   Daca apar restanta la plata catre furnizorul de energie electrica atunci veti suporta impreuna intreruperea furnizarii ee.
   Poate totusi discutati cu OD o solutie de separare de consum pe care sa o puteti finanta.
   SGC

 116. Ion Neagoe Says:

  Buna Seara!

  De multe ori mi-am pus intrebarea:

  Cum e mai ieftin sa incalzesti o casa, folosind gaze narurale sau energie electrica?
  (se au in vedere si costurile de racordare la reteaua publica de gaz sau energie electrica ce cred ca difera mult)

  Propun spre dezbatere acest subiect , avand urmatoarele date de intrare:

  – sursa de gas respectiv energie electrica: reteaua publica de gaz sau energie electrica;

  – imobil (casa la curte) 200 mp utili (sa zicem o casa cu o suprafata medie pe camera de 20 mp

  Astept cu interes opinia dvs.

  Cu stima,

  Ion Neagoe

 117. nanciu Says:

  Buna ziua. Detin un teren extravilan in sat Postavari,com.Frumusani,Jud.Calarasi. ultimul consumator este o casa la distanta de 150 m. am si un garaj pe tern ,acesta fiind din beton. Va rog sa-mi spuneti care sunt pasii pentru a ma racorda si eu la energia electrica .
  si care ar fi un pret estimativ .
  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Nanciu,
   Cel mai bine e sa contactezi OD cu solicitarea de aviz tehnic de racordare. Vei obtine toate informatiile. Nu este suficienta informatia de 150m fata de capatul retelei. Mai trebuie si distanta pana la postul de transformare, sectiunea retelei stradale si incarcarea acesteia.
   Pe blog inafara de articolul de mai sus, foarte util pentr primul contact cu problema racordarii le retelele stradale de alimentare cu ee, mai gasesti si alte informatii utile. Poate si evaluari!
   SGC

 118. Adrian Todosia Says:

  Buna ziua domnule Stoian.Tin sa va apreciez multa dvs rabdare in a da sfaturi celor ce nu se prea pricep.Vazand asta mi-am permis sa va adresez si eu o intrebare:Ati putea sa ma informati ce documentatie imi trebuie pentru racordarea la retea a unui chiosc folosit pentru comert stradal.Mentionez ca locul pe care va fi amplasat va fi inchiriat de la primarie.Puterea medie in jur de 5kw.
  Daca ati putea sa-mi spuneti si un pret estimativ al racordarii.
  Va multumesc anticipat si sa va dea D-zeu multa sanatate

  • stoianconstantin Says:

   2-3000 lei, acte de inchiriere, autorizatie de construire, copie CUI, plan de situatie si o cerere
   Succes!
   SGC

 119. Adrian Todosia Says:

  Am uitat sa mentionez ca distanta pana la retea este de max30 m iar pana in PT de cca 200m

 120. Cristi Says:

  Buna ziua. Detin un teren intravilan in sat Popricani ,IASI ,Detin toate autorizatiile necesare totusi petul ma cam sperie 3800ron plus 1200 pentru un stilp.va rog sa imi spuneti care este pretul sa declar santier in lucru pentru ca eu tocmai acum construesc casa .Va Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Cristi,
   te rog sa te uiti pe comntariile anterioare. Cred ca am mai tratat probleme similare. daca nu te descurci mai vb
   Succes!
   SGC

 121. seba Says:

  Buna ziua domnule Stoian
  As fi avut si eu ceva intrebari pentru dumneavoastra dar din fericire le-am gasit deja raspunsurile cat se poate de explicite .
  VA MULTUMESC in numele meu si in a acelora care v-au vizitat site-ul si vi-l vor mai vizita .
  Tineti-o tot asa!

 122. alexandra Says:

  buna
  as dori sa-mi fac lucrarea de bransament electric si doresc sa stiu cam la ce pret as ajunge avand in vedere ca reteaua este noua iar stalpii sunt pusi chiar la limita de proprietate intre vecini.
  am sunat mai multe persoane si mi-au zis ca preturile ar varia intre 1500-2200 ron
  ar costa mai putin daca ceasul o sa fie pe casa adica bransare aeriana?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Alexandra,
   Evaluarea orientativa e buna. Obtine ATR si solicita oferte pentru solutia din ATR la 2-3 constructori autorizati ANRE. Vei reusi sa iti dai seama care este pretul corect. Sunt cateva elemente neclare in datele furnizate de tine care nu imi permit sa pronunt si eu o evaluare. Oricum nu ai cale de intors ci doar calea ca sa iti negociezi un pret de care sa fii convinsa ce este corect.
   Atentie nu se plateste constructorului. Aceta va fi angajat de OD la recomnadarea ta. Vei plati pentru bransament numai la OD si daca vrei sa optezi pentru varianta unei incredintari directe, numai dupa ce faci aceasta incredintare.
   Daca mai vb te rog sa utilizezi butonul raspunde le langa numele tau ori de cate ori vei posta un nou cometariu.
   Poate iti faci putin timp sa studiezi oferta Win-4-All.
   Succes!
   SGC

 123. ALex Says:

  Buna ziua,

  Am vazut mai sus un coment cu pretul estimativ pentru racordarea la curent a unui chiosc As vrea sa va intreb daca este valabil si in cazul unei rulote comerciale si daca furnisorul de energie imi poate conitiona amplasarea sau poate sa imi dea curent de la orice stalp stradal.
  Va multumesc pentru rabdare!

 124. ALex Says:

  Si vreau sa va mai intreb ce se intampla in momentul in care imi mut rulota in alta parte. cand revin ma vor bransa pe gratis sau trebuie sa platesc alti bani?

  • stoianconstantin Says:

   Problema trebuie discutata cu OD si cu furnizorul implicit al zonei de retea in care activezi. Cu siguranta vei plati pentru fiecare bransare/debransare insa daca mutatul este frecvent poti conveni asupra conditiilor tehnice pe care sa le indeplineasca instalatia rulotei astfel incat unele etape ale racordarii sa mearga mai rapid.
   Probabil ca in cazul unei instalatii mobile delimitarea se va face la clemele de racordare la axul retelei staradale. In aceste conditii vor fi mult reduse anumite componente ale costului racordarii.
   Ca si cost initial probabil ca 2000 lei ar fi o cifra orientativa corecta.
   SGC

 125. ionela Says:

  Buna ziua. Pretul curentului pt agentii economici este la fel ca la utilizatorii casnici? sau e mai mare?

  • stoianconstantin Says:

   Ionela,
   Tarifele pentru piata reglementata sunt diferite, Cand spun tarife ma refer nu numai la un cost mediu al ee diferit ci si la componentale acestor tarif si la algoritmul de calcul. Pe site http://www.anre.ro poti vedea tarifele in detaliu pentu casnic si pentru agentii ec
   Pentru piata libera tarifele se negociaza. De mentionat ca se negociaza mult mai multe elemente intra care si curba de sarcina si costuri suplimetare in cazul nerespectarii curbei de sarcina.
   Am scris cateva articole pe acest subiect. Daca te intereseaza poti sa le cauti pe blog.
   Succes,
   SGC

 126. Viorel G. Says:

  Buna ziua !
  Intamplator am dat peste dumneavoastra in disperare de cauza si cand spun acest lucru ma refer la faptul ca eu personal ca si vecinii mei de la marginea unei localitati din Iasi incercam sa deslusim itele unei probleme.
  Iata cum stau lucrurile pe scurt, am sa incep mai intai cu o serie de intrebari :
  – Un post de transformare aflat in curtea unui fost C.A,P. cumparat dupa cum bine se stie in urma unei licitatii in proprietatea cui se afla ? cine dispune cine se conecteaza la acesta ?, cine il administreaza ?, cine il intretine ? De ce se nasc aceste intrebari ? pentru ca face obiectul unui litigiu in zona respectiva.
  Postul de transformare fiind capabil si probabil proiectat pentru acea zona sa faca fata cerintelor, ei bine cel ce a cumparat acel C.A.P. a tras heblul si a lasat pe intuneric pe vecinul meu de peste drum, in fine, problema a luat cumva amploare in urma cumpararii de terenuri in zona respectiva si inceperea de constructii de case, am efectuat PUZ, deci terenurile sunt in intravilan.
  Am ajuns in stadiul de depunere al cererii pentru autorizatia de constructie si am constatat ca nu am unde (cum) sa ma racordez desi acel PTA se afla la nici 50 m de parcela mea. Am discutat cu toti vecinii si bineinteles ca toti ar fi interesati mai devreme sau mai tarziu sa se rezolve aceasta problema, pe cheltuiala noastra conform noilor reglementari.
  Din cate stiam eu aceste PT-uri nu pot fi in proprietatea cuiva sa binedispuna de ele dupa bunul sau plac si sa opreasca dezvoltarea respectivei zone, chiar daca acestea se afla pe proprietatea acestuia.
  Consider ca cei ce ar trebui sa reglementeze aceste lucruri este OD din zona noastra. Desigur nu pot in cateva cuvinte sa va descriu ceea ce se intampla in acea zona, daca sunteti amabil acordati-mi un sfat iar daca doriti sa va relatez mai multe despre acest caz va stau la dispozitie,
  Va multumesc anticipat , cu respect Viorel G..

  • stoianconstantin Says:

   Salut Viorel,

   Exista destul de multe posturi de CAP pe care revolutia le-a prins in gestiunea OD. Cu acestea nu sunt probleme.
   Exista si foste posturi de CAP vandute odata cu alte active ale fostelor CPA
   Exista cazuri in care posturile au ramas in gestiunea Consiliilor Locale.
   Exista si cazuri de posturi de foste CAP „fara proprietar” unele cu consum industrial, altele cu consum mixt: industrial si casnic. Acestea OD va trebui sa si le asume dupa ce se fac investigatii sa se identifice un posibil proprietar.
   Operatorul de Distributie (OD) ar trebui sa aiba clar regimul patrimonial al postului.
   Daca exista consumatori cu contracte de furnizare la furnizorul implicit atunci OD are responsabilitatea de a asigura realimetarea lor in cazul in care din diferite motive proprietarul postului de transformare notifica OD si consumatorii terti ca nu mai doreste sa accepte alimentare lor din postul sau.
   Exista si cazuri in care OD nu are responsabilitati de realimentare functie de prevederile avizelor th de racordare si sau clauzelor speciale din contracte.
   Dv trebuie sa discutati cu OD despre situatia retelelor de distributie publica din zona. Acesta discutie poate imbraca si forma solicitarii avizului tehnic de racordare (ATR). Intrati pe cadru reglementat de ANRE si aveti dreptul la explicatii.
   Din cele de mai sus rezulta ca pot exista si cazuri care va pot fi defavorabile. In acest caz conform HGR 90/2008 va trebuisa finatati infiintarea unui nou post de transformare si/sau retea stradala functie de tipul instalatiilor detinute de OD in zona.
   In zilele noastre pot exista si cazuri cand electrificarea unor parcele si poate chiar imobile sa mu poata sa fie facuta daca de ex nu se pot obtine acordurile pproprietarilor de terenuri care ar fi necesar sa fie traversate si/sau pe care trebuie amplasate instalatii de distributie.
   Daca mai sunt necesare informatii te rog sa utilizezi butonul raspunde de langa numele tau ori de cate ori postezi un nou comentariu. Discutiile se vor pastra grupate.Intre timp poate studiezi si oferta Win-4-all!
   Succes

 127. vio28 Says:

  Multumesc pentru raspuns, voi incerca din nou saptamana ce urmeaza sa identific prprietarul acestui PT, ma voi duce din nou in audienta la reprezentantii E-on , ma gandeam sa urmez cursul demersurilor legale ce se impun in asemenea situatii, sa depun cerere pentru avizarea lucrarilor in vederea obtinerii autorizatiei de constructie si sa vad ce solutie prezinta acestia, dupa care voi actiona in consecinta functie de situatia data, e strigator la cer ceea ce se petrece acolo, o sa va trimit o schita sa vedeti si dumneavoastra mai exact cum stau lucrurile si atunci va puteti da seama cum stau lucrurile mai aproape de adevar, oricum va multumesc inca o data pentru sfat si sper ca o noua interventie de a mea pe acest blog/site sa nu deranjeze mai mult decat ar fi necesar. O zi buna va doresc ! Toate bune!

  • stoianconstantin Says:

   Mai vorbim! Te rog sa nu mai neglijezi utilizarea butonului „raspunde” chiar tin ca discutiile pe un subiect sa fie pastrate grupate. Nu imi pot permite sa consum timp sa aranjez ulterior comentariile grupat
   SGC

 128. bogdan Says:

  ce se intampla in cazul in care ma racordez subteran la un vecin? in cazul in care sunt descoperit care este pedeapsa? mentionez ca nu am act de proprietate pe imobilul in care urmeaza sa ma mut. ce solutie legala am pentru a nu avea probleme. multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Este cam ilegal. Daca este depistat vecinului i se poate sista furnizarea ee. Probabil ca cineva are act de proprietate si va poate da o procura sau puteti incheie un contract de inchiriere.
   Succes!
   SGCC

 129. bogdan Says:

  multumesc mult pentru raspuns. Totuis mai am o nelamurire: cei de la e on moldova mi au spus ca daca aceste transfer de energie se face printr un prelungitor atunci nu este problema. atat doar sa nu umblam la contor instalatie etc, daca e prin prelungitor e ok. Raspunsul dumneavoastra ma pune iar in dilema. ce e de facut totusi?

  • stoianconstantin Says:

   Bogdan,
   Ti-am dat un sfat bun! Specialistul citat de tine sunt convins ca nu ar reitera public solutia pe care ti-a sugerat-o!
   Daca mai vb te rog utilizeza cu incredere butonul „raspunde” de langa numele tau!
   Succes!
   SGC

  • bogdan Says:

   Dar cum ar putea cei de la electricitate sa ne depisteze? si nu inteleg de ce e ilegl atat timp cat curentul consumat este platit. ? Intr adevar stiu ca nu e tocmai corect ceea ce facem noi dar ilegal parca e mult spus. Problmea e ca terenul pe care e construita casa e al primariei si pana ce voi intra in posesia actelor va mai trece ceva timp. solutia cu prelungitorul de la vecinul nu e buna nici provizoriu? pentru o perioada nu prea lunga de timp. Va multumesc pentru tot si va felicit pentru tot ceea ce faceti. cu respect

  • stoianconstantin Says:

   Bogdan,
   este ilegal pt ca exista o reglementare care interzice explicit solutia ta de racordare. Faptul ca ee este contorizata e OK.
   Totusi viata bate filmul si uneori oamenii gasesc solutii alternative si isi rezolva problemele.
   Daca faci alimentarea provizorie ar trebui sa te asiguri ca e facuta in conditii care sa previna neplacerile asociate unor improvizatii.
   Succes!
   SGC

  • bogdan Says:

   Am ales ca solutie alimentarea provizorie in forma asta deoarece am primit confirmarea ca abia la inceputul anului viitor voi putea beneficia de acte pentru racordarea in ordine. Alimentarea se va face prin fir dublu izolat si copex de catre un tehnician, specialist in asfel de lucruri pentru a evita orice risc. Deocamdata nu am alta solutie. Va multumesc pentru raspunsurile acordate, mi au fost de mare ajutor!

 130. CerealKiller Says:

  Buna ziua,
  Am un teren si doresc inceperea unei constructii.As vrea sa fac o „organizare de santier cu finalizare” pentru racordarea la electricitate.Problema este ca postul de transformare si stalpul sunt la cca 200m.Intre mine si stalp este islaz comunal.Racordarea se face subteran.Urmeaza sa contactez OD din Curtea de Arges dar as dori o estimare sa stiu cam la ce suma se ridica tot bransamentul – groso modo.Va multumesc mult.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Destul de atipic cazul. Probabil ca solutia va fi montarea unui bloc de masura si protectie in apropierea retelei stradale. De aici ar urma sa trageti Dv un cablu (o coloana) apartinand de „instalatia interioara”.
   Pentru bransament in aceasta situatie cred ca veti plati cca 1000 lei (monofazat). Costul coloanei ar urma sa il negociati cu un constructor autorizat. Negocierea ar putea insemna si efectuarea lucrarilor de sapatura in regie proprie. Pentru coloana ati putea plati cca 15000 lei.
   Succes!
   SGC

  • CerealKiller Says:

   Multumesc mul.Tocmai am facut masuratorile si sunt 150 m iar bransarea se face suprateran – max 4 stalpi.Cam la cat m-ar putea duce instalatia respectiva?

 131. bogdan21 Says:

  buna seara : va deranjez si eu cu o intrebare: vecinii mei au investit si au facut retea pana la proprietatea lor de la 150 m distanta. La cat timp dupa investitie isi pierd dreptul de a fi despagubiti in cazul in care as vrea si eu sa ma leg de la stalpul lor? eu stau peste drum si as avea nevoie de doar un stalp.
  Am inteles ceva de 5 ani. astept un raspuns de la d_voastra. cu respect, multumiri anticipate

  • stoianconstantin Says:

   Salut Bogdan,
   Primul investitor are dreptul la refinatare timp de 5 ani. Totusi contacteaza OD pentru ca se plateste doar proportional cu volumul si capacitatea retelei stradale utilizte de noul solicitant si asta doar daca intre timp primul investititor nu a fost deja refinatat pana la concurenta cu capacitatea de distributie a retelei construite.
   Succes!
   SGC

 132. andreiu Says:

  salutare! as avea nevoie de ceva ajutor intr.o problema daca se poate . Speta este urmatoarea : posed un teren , pe care nu exista nicio constructie si nici autorizatia de constructie inca. Vecinul meu imi pretinde o suma , consider eu, mult prea mare pt a aduce curentul in zona si a-mi permita sa ma bransez la el : imi vinde un contor cu 5000 euro .
  1. Ce altrenative am?
  2. Este adevarat ca dupa trecerea unei perioade de 2 ani , vecinul meu are obligatia legala de a-mi permite bransarea gratuita la electricitate?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Andreiu,
   Cred ca cea mai buna optiune este sa adresezi operatorului de distributie o cerere de racordare la reteaua publica de distributie. Pentru cca 50 lei vei avea o solutie tehnica descrisa in amanunt si evaluata.
   Nu exista regula cu „2 ani”!
   Succes!
   SGC

 133. maria Says:

  Vreau sa procur un teren pentru constructia casei, insa chiar la hotar cu terenul respectiv se afla linia electrica de inalta tensiune.Spuneti-mi, va rog, prezinta asta vre-un pericol pentru sanatate, sunt careva restrictii in ce priveste distanta de la stipul de inalta tensiune si casa de locuit?

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   pe blog vei gasi raspuns la toate intrebarile in articole deja scrise si in comentariile asociate lor.
   Este important sa aflati tensiunea liniei invecinate. De obicei este scrisa pe stalpi!
   Daca raman probleme neclare mai vb. Va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ori de cate ori postati un comentariu nou pe acest subiect, pt ca discutia sa se mantina grupata
   Poate va faceti timp sa studiati si oferta Win pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

 134. theo Says:

  Buna ziua. Va deranjez cu urmatoarea problema: am o casa la tara pe care sunt proprietar doar 50%, fiecare proprietar detinand cate o jumatate din constructie (prin mostenire). A fost montat cu ceva ani in urma un contor pe zidul exterior al casei pe jumatatea celuilalt proprietar (fiind mai apropae de stalpul de curent din strada), eu avand pe proprietatea mea vechiul contor, plata facturii de curent facandu-se prin diferenta. Cand s-a inlocuit contractul vechi de furnizare a curentului (de pe numele vechiului proprietar decedat), proprietarul pe al carui zid este contorul nou nu s-a prezentat pentru intocmirea contractului, motiv pentru care pentru a nu fi debransata casa de la curent am intocmit noul contract pe numele meu. Deoarece casa nu era locuita contractul a fost cel minimal. Problemele au aparut cand celalalt proprietar a inchiriat jumatatea sa de casa unei firme care a deschis un bar. Acum primesc preaviz pentru schimbarea contractului intru-cat au constatat faptul ca nu mai este consumator casnic ci persoana juridica, desi eu nu am nici o legatura cu respectiva inchiriere a spatiului. Intrebarea mea ar fi: care este solutia cea mai convenabila din punct de vedere financiar pentru rezolvarea acestei situatii. Mutarea contorului pe proprietatea mea s-ar solda cu costuri semnificative? Separarea pe cele doua proprietati a furnizarii de curent electric implica multa tevatura si cheltuieli pe masura?
  Va multumesc anticipat si sper ca nu am fost prea confuz in prezentarea situatiei.

 135. Incze Andras Says:

  Situatia pare incalcita. Conform celor prezentate mi se pare ca contoarele ar fi in paralel, contorul celuilalt coproprietar masura tot consumul, iar contorul Dv numai ceea ce ati consumat. Daca exista 2 contoare atunci ceea mai curata treaba ar fi separarea contoarelor, dar asta ar presupune si refacerea bransamentului pana la cele 2 contoare care ar costa. Chiriasul coproprietarului este persoana juridica, nu Dv, asta ar trebui dovedit cu copia contractului de inchiriere si cu acte pentru proprietati din care sa reiese ca partea in care functioneaza chiriasul nu este proprietatea Dv. Elementul care incurca lucrurile este faptul ca contractul este pe numele Dv, dar nu si tot imobilul. Din cate stiu pentru incheierea contractului de furnizare se cere extras de carte funciara. Eu inclin pentru separarea locurilor de consum, pentru asta presupun ca ar trebui intocmit si un proiect, insa nu este specialitatea mea partea „administrativa”. Din punct de vedere tehnic, ar trebui vazuta situatia la fata locului, asa pe nevazute e greu evaluezi corect situatia.

  • theo Says:

   Multumesc. Intradevar e cam incalcita situatia. Problema ramane partea financiara deoarece costul consumului anual de curent este foarte mic in comparatie cu costurile separarii care ma tem ca ar „dubla” valoarea casei.

 136. mihai moisi Says:

  Buna ziua, am un teren intravilan in rural pentru care am certificat de urbanism si autorizatie de constructie; stalpul de curent e in fata terenului dar cand am discutat pentru viitor solutia de incalzire si am cerut o oferta pentru incalzire in pardoseala mi s-a spus ca am nevoie de 380; stalpul de unde ar trebui sa trag al cincilea fir ptr 380 (reproduc exact ce mi s-a spus) este la o distanta de 350m; este adevarat ca e musai nevoie de 380 si daca da aveti idee ce costuri implica si ce ar trebui sa cer in avizul de racordare si cui ar trebui sa ma adresez? Cu multumiri anticipate, Mihai M.

  • Incze Andras Says:

   S-ar putea ca sa fie necesar bransament trifazat, insa nu aveti nevoie de al cincilea fir, acolo sunt necesare numai 4. In unele cazuri se trage si un al cincilea fir care este legat la priza de pamantare al stalpului, cel putin la una dintre variantele intalnite asa era. Bransamentele trifazate „clasice” sunt cu 4 fire : cele 3 faze + nulul retelei de distributie, insa din cate am inteles, pentru bransamente trifazate este obligatorie priza de pamantare, care se poate realiza si local, nu este necesar fir suplimentar pentru asta.

  • Incze Andras Says:

   Asta din punct de vedere tehnic, insa operatorul de distributie poate sa impuna varianta cu 5 fire.
   Pentru inceput cred ca ar trebui sa cereti un ATR (Aviz Tehnic de Racordare) care va contine detaliile tehnice.

 137. George Says:

  Buna ziua,

  Va rog sa imi comunicati care ar fi costul estimativ pentru racordarea subterana la reteaua de energie electrica 220 V avand in vedere ca de la stalp pana la casa sunt 370 m.

  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut George,

   Cam greu de estimat fara alte detalii legare de reteaua existenta: lungime, sectiune, incarcare si fara informatii legate de puterea solicitata de tine.
   Totusi iti comunic ca pretul unitar estimativ al unei retele stradale este de cca 80000 lei/km
   Daca lungimea retelei existente este deja mare s-ar putea ca solutia de extindere sa nu fie acceptata de OD. In acest caz costurile vor fi mai mari necesitand infiintarea unui nou post de transformare.

   SGC

 138. Bogdan Says:

  buna seara dl Stoian!
  locuiesc intr un sat de langa iasi si am o casa nou construita fara autorizatie de constructie ca majoritatea vecinilor mei, as putea beneficia de energie electrica?
  Mentionez ca vecinii mei au energie electrica fara a avea autorizatie de constructie sau acte de proprietate racordul facanduse in baza unei adeverinte de la primarie si a unui aviz. La apa am putut sa ma racordez la fel cu o adeverinta ne fiind nevoie de acte de proprietate sau autorizatii de constructii. La energie cum sta problema?
  Stiu sigur ca vecinii nu au acte si autorizatie deoarece am construit toti intr o zona on care nu sau dat acte.
  Multumesc!
  Si daca pot beneficia traversarea peste un drum asfaltat se poate face si subteram sau numai aerian

  • stoianconstantin Says:

   Salut Bogdan,
   dupa parerea mea daca cererea de racordare e vizata de Primarie si e sustinuta de adeverinta de rol fiscal e OK.
   Bransamentul poate fi aerian sau subteran!
   Succes!
   SGC

 139. alina Says:

  buna ziua! as dori sa ma ajutati cu o informatie. socrii ne-au facut act de vanzare cumparare pe un teren. pe acest teren ei au o casa si contract la curent pe numele lor si langa ei, bunicii au avut casa(si ei aveau alt contract pe numele lor) casa bunicilor am daramat-o si am construit alta casa dar contorul de la casa bunicii l.am pastrat.(nu am intrerupt contractul), platim in continuare pe numele ei. am facut instalatia electrica la casa si am dori sa ne legam la contorul vechi al bunicii (pe care am precizat ca l.am pastrat). banuiesc ca trebuie sa schimbam proprietarul contractului de curent pt ca vine pe numele bunicii si tb sa vina pe numele nostru, si mai departe…cum se procedeaza sa ne legam instalatia electrica la contorul vechi? Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Alina,
   e un caz atipic! Probabil ar trebui vb cu cei care v-au lasat contorul!
   In mod normal s-ar fi trecut printr-o reziliere de contract de furnizare urmata de solicitarea unui nou ATR urmat de executarea unui nou bransament.
   Poate cei care v-au consiliat pana acum va pot consilia in continuare.
   SGC

 140. hadar oana Says:

  buna ziua,va rog frumos sa imi raspundeti si mie la aceste intrebari…am primit un teren de la soacra mea si noi anu trecut am ridicat temelia foarte greu dn cauza ca vecinii nu au vrut sa ne dea lumina ca sa putem finaliza casa,acum noi am vrea sa terminam casa si ne-ar trebui lumina.as dori sa stim puteam sa ne tragem lumina daca casa nu este ridicata,
  De la strada pana la casa sunt 70 m cu un drum de 3 m cati stalpi necesita si daca se poate pune stalp din cauza ca sunt numa 3 m latime la drum.
  Pe sub pamant am putea sa tragem lumina ne trebuie semnatura cuiva daca terenul este pe numele nostru si care ar fi mai bun la pret de tras lumina pe sub pamant sau stalpi…
  Sau sa ne racordam de la stalpul de la vecinul numai ca firul trece pe langa casa lui se poate asa daca el ar fi de acord.multumesc frumos

  • stoianconstantin Says:

   Salut Oana,
   Am mai raspuns la acest tip de intrebare. Poti citi comentariile.
   Aveti autorizatie de construire?
   Daca da atunci contactati cel mai apropiat centru de relatii cu clientii al operatorului de distributie (OD) si depuneti cererea de racordare.
   Daca nu atunci aveti o problema!
   OD va va da solutia de racordare si o oferta de pret.
   E bune ca aveti drumul de acces in proprietate. Se poate si cu stalpi 1 max 2 si in cablu probabil ca pretul este undeva intre 2 si 3000 lei
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!

 141. hadar oana Says:

  mai spuneti va rog aveti idee c-am cat m-ar costa un pret estmativ..multumesc

 142. ciobanel dumitru dan Says:

  buna ziua,am si eu urmatoarea problema.de curand am venit in casa socrilor mei care au o datorie foarte mare la enel iar noi am dori un contract pe numele nostru la enel.precizez ca nu avem acte pe camera unde stam,si ne-am legat la curent de la socrii mei.noi avem trei copii,iar in cazul in care li se taie lumina socrilor mei,eu ce as putea face sa facem un contract pe numele nostru.va multumesc din suflet

  • stoianconstantin Says:

   Salut Dan,
   Fara acte si cu debite este aproape imposibil. Te sfatuiesc sa ai in vedere, la momentul portivit, o esalonare a datoriei astfel incat furnizorul de ee sa nu treca la debransare.
   Aici poti aduce in dicutie aspecte sociale. Poti chema in sprijin si Primaria.
   Prevederile legale sunt net in favoarea furnizorului in spete de acest tip. Totusi daca se poate vedea bunvointa si buna credinta si perspectiva de recuperare debite atunci furnizorul de ee poate sa fie flexibil
   Daca vei avea acte: vanzare-cumparere sau donatie ai putea cere bransament separat pentru partea ta de casa.
   Succes!
   SGC

 143. maceX Says:

  Buna ziua

  Va deranjez si eu cu urmatoarea intrebare legata de un cost de racordare.

  Doresc sa construiesc o hala si puterea instalata de care am nevoie este in jur de 200-250 kW. in mod normal, ar fi necesar un post trafo pentru aceasta putere. Totusi, au fost identificate doua posturi trafo, proprietatea Electrica la o distanta de aprox. 240 ml de teren din care se poate aduce aceasta putere. Se pare ca se va trage din fiecare post cate un cablu de cca 125 kW. Cam cat ati estima costurile acestei racordari la retea ? Va intreb doar pentru a va afla parerea, ca persoana care s-a lovit de astfel de probleme. Nu trebuie cifre exacte, ci doar sa am un ordin de marime.

  Racordarea cu post trafo, este descurajanta ca pret.

  • Incze Andras Says:

   Eu as zice ca ar fi mai curata treaba din punctul de vedere al exploatarii, la postul propriu poti sa ai acces la orice ora, nu trebuie sa umbli dupa „povesti” si sa dai telefoane sa vina gestionarul etc. Eu as analiza si alte aspecte, nu numai cel financiar.

  • stoianconstantin Says:

   Distanta e cam mare. Cablurile o sa fie de sectiune cam pare. Si pierderile s-ar putea sa nu fie neglijabile.
   Un cost unitar realist este de de cca 100000 lei/km
   Daca fintezi un post de transformare ar trebui sa ei in calcul si o varianta de acces pe piata libera unde daca stii sa iti conduci curba de sarcina poti obtine avantaje mari finaciare si probabil ca in cativa ani din diferenta de pret iti recuperezi banii investiti.
   Cu solutia de racordare la joasa tensiune piata libera nu mai este atractiva datorita tarifelor de distributii ee cam mari la acest nivel de tensiune
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate iti faci timp sa aderi la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

 144. ZorracK Says:

  O intrebare pentru cunoscatori: daca am primit raspuns de la Enel ca nu trebuie sa platesc compensatie(am curent de 10 luni), si dupa o reclamatie de la „vecini binevoitori” la ANRE se poate sa imi ceara retroactiv aceasta compensatie?
  E vorba de vreo 2000 E am impresia.
  Ca sa stiu cum sa procedez, care e temeiul legal ptr asa ceva, daca doamne fereste se concretizeaza asta.
  In ATR se mentioneaza clar ca nu am de platit nimic.

  • stoianconstantin Says:

   In principiu n-ar trebui sa ai probleme. Se datoreaza bani primului investitor doar in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei finatate de acesta la care se racordeaza urmarorii utilizatori
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate iti faci timp sa aderi la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

 145. Gabriela Manole Says:

  Buna ziua! Am o costructie noua si vreau sa ma racordez la energie electrica. Distanta de la postul de curent si pana la casa mea este de 270m. Cat ar costa o lucrare de gen? Pot sa cumpar cablul in particular,iar enel sa faca doar legaturile? Este posibil asa ceva? Asta in cazul in care costurile cerute sunt foarte mari.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   Am tratat pe blog si in comentarii problema ridicata de Dv. Va rog sa incercati sa va lamuriti utilizand informatiile existente pa blog. Daca nu reusiti reluam discutia!
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate iti faci timp sa aderi la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

 146. CornelCiobanu Says:

  Am si eu o mare , mare problema:
  In 2007 am inceput constructia unei case. Avand in vedere ca distanta de la ultimul stalp din retea si pana la casa era mare, am fost la E-On si am vorbit cu cun inginer, depus dosar cu documentatia necesara si achitat lucrarea. In scurt timp au venit cei de la E-On au amplasat 2 stalpi cu instalatie cu tot, inclusiv contoar in fata casei. De la acest pas pana in 2010 nu am mai facut nimic la casa. In 2010 am incercat sa ma racordez la retea si a aparut urmatoarea problema: – avand in vedere ca sunt 2 stalpi era necesar proiect de retea, de care absolut nimeni nu mi-a pomenit nimic la depunerea actelor in 2008.
  Marea problema e ca eu nu am acte pe lucrarea aceea; inginerul care s-a ocupat a iesit la pensie si cei de la E-On nu mai gasesc dosarul.
  Intrebarea mea e , de ce trebuie sa platesc eu inca o data lucrarea aceea pentru a ma racorda?, daca ea este deja realizata.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Cornel,
   Cred ca trebuie sa ne mai dai niste detalii. In ce baza au venit acei oamei sa extinda reteaua si sa realizeze bransamentul. Ce prevede avizul tehnice de racordare pe care il ai, ce fel de contract ai avut: pe durata determinata de tip organizare de santier sau pe durata nedeterminata pentru utilizari casnice? Extinderea retelei stradale s-a facut cu autorizatie de construire?
   Functie de datele suplimentare pe care eventual ni le vei oferi vom putea sa ne pronuntam asupra situatiei care te preocupa!
   Daca mai vb te rog sa utilizezi butonul „raspunde” de langa numele tau pt a mentine discutia grupata.
   Poate iti faci timp sa aderi la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

 147. petre violeta Says:

  buna ziua,in martie 2010 am cumparat fiicei mele un ap. intr-o vila,racordata la reteua de curent electic si apa ,am semnat definitiv actele in martie 2011,atunci am aflat caci acele racorduri nu se pot trece pe numele nostru.Sunt ilegale racordate?in contactele noastre ?(si a vecinilor)scrie ca exista „intrerupatoare si prize racordate la reteuaua electrica respectiv bateriile de la baie si bucatarie la apa.Contuarul electric se afla in casa si nu afara ,ex.proprietarul ne incaseaza banii si de restul ca nu suntem in regula suntem ignorati total,jigniti,nu gasim o cale amiabila,dorim sa intentam un proces,dar doresc si parea dvs.,cu respect violeta petre

 148. stoianconstantin Says:

  Salut Violeta,
  Probabil ca trebuia sa fiti mai vigilenti! Uneori avem imtresia ca toti oamenii sunt din principiu corect. Adeseori viata ne invata ca aceasta este o ipoteza falsa!
  Va sfatuiesc sa cereti la operatorul de distributie racordarea la reteaua publica. veti vedea atunci realitatea si dimensiunile finaciare ale problemei. S-ar putea sa nu va coste foarte multsa puteti intra in legalitate si sa evitati solutia litigioasa. Oricum va ramane deschisa calea actiunii in instanta.
  Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
  Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
  Succes!
  SGC

 149. soare maricela Says:

  buna ziua .avem o casa veche care urmeaza a fi demolata avand actele necesare si vrem sa mutam contuarul pe cladirea noua pe care am construit_O langa cea veche . Trebuie sa platim ceva la mutarea contuarului sau e de datoria renelului .va multumesc .astept raspuns.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Dv trebuie sa suportati costurile. Se va putea muta doar un bransament care corespunde th cerintelor actuale. Este necesar sa solicitati un aviz tehnic de racordare Vi se va stabili solutia th si se vor evalua costurile
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate vai faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

 150. Nicu Scarlat Says:

  Buna seara,
  Am cumparat un teren intre case si ma intereseaza daca ma pot racorda la curent fara a avea un proiect de casa sau ceva de genul … imi trebuie doar pentru pompa curent momentan …

 151. Caba Bogdan Says:

  Buna seara
  va rog sa-mi dati un raspuns la urmatoarea problema. Am o cabana in constructie si vreau sa o racordez la reteaua de energie electrica. In zona, cel mai apropiat transformator este la 250 de metri si apartine unei persoane care l-a montat in urma cu ceva vreme prin fonduri proprii. M-am inteles cu persoana respectiva pentru a ma lasa sa fac racordul, am gasit si firma autorizata care face lucrarea, insa sunt surprins ca aceasta nu a spus nimic de niciun proiect, niciun aviz etc. Sa inteleg ca daca ma leg la transformatorul privat al vecinului meu si imi instalez un contor de consum penru a plati catre acesta contravaloarea energiei electrice, nu este nevoie de avize si autorizari de la E-on? Care este sfatul dumneavoastra? Pretul de 8000 RON cerut de firma autorizata pentru cei 250 de metri liniari este ok?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Bogdan,

   Este necesara actualizarea ATR al proprietarului PT in care se va mentiona de catre OD ca acesta are subconsumatori si obtinerea de catre Dv a unui ATR in care vi se va stabili/confirma solutia de racordare.
   Din acest moment veti putea incheia un contract de furnizare chiar si cu furnizorul implicit al zonei. Altfel atat proprietarul postului cat si Dv sunteti inafara prevederilor legale. Dv veti fi insa cel mai vulnerabil si in final la bunul plac al proprietarului PT
   Constructorul trebuie sa prezinte un dosar tehnic al bransamentului acesta, daca instalatia nu e prea complicata, poate tine locul proiectului th.
   Pretul pare Ok. Evident ca depinde de tipul instalatiei care se realizeaza pe cei 250 m si parametrii ei LEA/LES sectiuni, tip: mono/trifazat.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate vai faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

  • Caba Bogdan Says:

   Va multumesc foarte mult pentru rapuns, multa sanatate!

 152. Anamaria Says:

  Buna ziua ! As avea nevoie de ajutor!
  Dorim sa cumparam o parcela. Vecinii de langa parcela care au deja casa construita de cativa ani au curent aerian iar unul din stalpi se afla pe parcela pe care dorim sa o cumparam ( spre margine) si mentionez ca sunt stalpi de santier. Alt vecin care se afla dupa cel cu casa construita si-a tras curent subteran si trece tot pe parcela pe care dorim sa o cumparam ( tot pe o margine). Vecinii au intrat pe parcela si nu au tinut cat mai aproape de drum pentru a micsora distanta dintre stalpi si casa. Intrebarile mele sunt:
  1. Din acest motiv am putea avea dificultati la solicitarea autorizatiei de constructie ( actualii proprietari ai parcelei au avut autorizatie de constructie dar pe atunci nu statea asa situatia curentului), vom putea construi cu aceste cabluri subterane pe parcela?
  2. Ii putem determina daca va fi cazul sa iasa cu cablurile de pe proprietate.
  3. Daca din greseala in timpul constructiei se deterioreaza vreun cablu, in special cel subteran, care este dificil de localizat, vom fi noi responsabili pentru repararea lui desi nu a existat acordul proprietarilor de a intra pe parcela.
  4. In cazul defectiunii cablului subteran suntem obligati sa-l lasam pe vecin sa ne strice curtea pentru a remedia.

  • Incze Andras Says:

   In principiu daca nu au acordul Dv sau al vechiului proprietar in scris atunci se poate ataca in justitie sau la operatorul de distributie de care apartine zona si se poate cere mutarea sau devierea cablului si al stalpului in afara proprietatii Dv, pe motiv ca au fost amplasate fara drept pe proprietatea Dv, in caz contrar se complica lucrurile.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Punctuale intrebarile!
   1) depinde la ce distanta vreti sa construiti de cabvlurile respective. Daca distanta este mai mare de 1 m nu sunt probleme
   2) da
   3) discutabil spre nu! De evitat pe considerente de electrosecuritate
   4) nu
   Raspunsurile pleaca de la premisa ca la CF nu aveti inscrise servituti legate de cablurile respective.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate vai faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

  • Anamaria Says:

   Multumesc foarte mult pentru raspunsuri!!!

 153. Stefan Says:

  Buna ziua
  Am o casa in Dambovita unde as vrea sa realizez un bransament trifazic. Distanta de la cutia de distributie a curentului electric (monofazic si trifazic) pana la casa, este de 25 metri. Ati putea estima costul acestei lucrari? Am inteles ca dupa analizarea actelor de la dosar urmeaza sa fie emisa o factura. Care sunt elementele care se iau in calcul pentru a emite un pret, o factura, pentru operatia de racordare? exista un tarif fix al operatiilor care intra in procesul de bransare?
  Va multumesc

 154. SCUTELNICU VALI Says:

  Buna ziua am obtinut si eu un aviz tehnic de racordare si suma calculata pe aviz pt bransare este de 1105.78leisi o firma care am contactato mia spus ca ma ajunge la 2000 de lei e posibil asa mare diferenta?Datele pentru realizarea instalatie de racordare sunt conform normelor unificate din LEA j.t existenta ,bransament monofazat aerian10+10mmp(25m).Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kv la PTA OVIDIU.Punctul de masura este la tensiunea 0,23kv la BMPM.masura energiei se efectueaza al contor electric monofazat(5-60)A clasa 1afisaj LCD pentru monotarif (enel)in BMPM -in=16Acu protectie diferentiala si intrerupere nul peperetele imobilului.Punctul de delimitare a instalatiei este de 0.23kv la borne iesire contor.Si am inteles ca trebuei sa depun si o garantie la CEC pt ca sunt chirias si cam ce suma trebuie depusa daca am consumul de 2.01kva si 1.85kw.VA MULTUMESC

  • stoianconstantin Says:

   Salut Vali,
   Operatorul de distributie iti garanteaza ca poate realiza racordarea daca accepti oferta finaciara pe care ti-a facut-o. E usor sa gasesti constructor care sa iti ceara mai multi bani pentru aceleasi lucrari.
   Ref la garantie poate ca te referi la contractulde furnizare. Consumul trebuie sa il dai in kWh. Oricum nu cunosc pretentiile furnizorului din zona ta!
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate vai faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC
   SGC

 155. daniela Says:

  Buna,
  am cumparat o casa in sectorul 5 pe chitanta de mana acum 4 ani la momentul cumpararii persoana de la care am cumparat-o mi-a spus ca locuinta este dotata cu curent electric canalizare si apa curenta cand am mers la enel sa ne interesam pt a ne face contract pt energia electrica ni sa spus ca pe acel teren nu figureaza nici un utilizator de energie electrica la accea adresa.
  Mergand la taxe si impozite am aflat ca pe acel teren nu figureaza nici o constructie.
  Am luat legatura cu fostul proprietar i-am expus cele aflate si atunci am mers si am facut un act notarial pe suprafata terenului unde se afla casa.
  Ce proceduri trebuie sa urmez pentru a intra in legalitate si pt a imi trage bransament la locuinta de pe acel teren ??
  Multumesc astept un raspuns cat mai curand posibil

  • Incze Andras Says:

   In princioiu trebuie sa solicitati un ATR (Aviz Tehnic de Racordare) de la Enel in care se va specifica solutia de racordare, dar inainte de asta trebuie sa „legalizati” cumva constructia, cumva clarificata situatia acestuia la primaria sectorului respectiv si la cartea funciara.
   Daca va apare constructia si pe foaia de carte funciara puteti sa cereti ATR-ul de la Enel.

 156. vius Says:

  Salut.
  Se schimba bransamentul.
  Vor sa i-mi gaureasca acoperisul (Lindab).
  Nu vor pe vechiul bransament,vor la vedere.
  Ce fac ca afara ninge si o sa-mi intre apa in casa.
  Dupa ce lege lucreaza ei.
  Multumesc mult.

 157. mihais Says:

  Buna,
  cunoasteti vreun site (sau articol/publicatie oficial/a) care ofera informatii cu privire la intervale de costuri unitare sau costuri unitare medii pentru LEA JT, MT si IT (HT), respectiv pentru LES?

  Eventual, daca va rog, ma puteti ajuta si dvs, d-le Stoian…din discutiile anterioare (mai vechi insa), am regasit costuri unitare pentru unele dintre linii.

 158. taub emeric Says:

  am ramas fara curent.de ce trebuie platit de la stalp pana la contor inca o data daca este curent si nu trebuie decat contorul,am platit tot si mi sa spuc ca nu mai corespunde normelor cablul de la stalp..am depus actele necesare dar mi se pare o jecmaneala sa platesti 2000 de lei pentru un singur cablu.sant si firme care fac in rate

  • stoianconstantin Says:

   Salut Emeric,
   Imi dai prea putine informatii ca sa iti pot rapunde. Daca imi descrii mai pe larg situatia probabil ca voi putea emite o opinie.
   Ultime propozitie este o afirmatie sau o intrebare?
   Probabil ca daca te vei stradui sa citesti informatiile de pe blog vei avea si raspunsurile cautate.
   SGC

 159. Ovidiu Says:

  Buna ziua,

  Am nevoie de ajutorul/sfatul dumneavoastra in legatura cu o problema intampinata in aceste zile.

  Detin un teren aflat in extravilanul satului si doresc sa construiesc o casa in primavara anului 2012. Acest teren este prins in noul PUG sa intre in intravilan.

  Pentru a ma racorda la reteaua electrica este nevoie de o extindere de retea de 200m. Am depus la EON cererea ai am primit ATR-ul, scopul extinderii fiind pompa de apa. A trebuit o declaratie notariala ca nu exista constructie pe teren.

  Cand am fost la primarie cu documentatia necesara pentru obtinerea unui certificat de urbanism in vederea obtinerii autorizatiei de constructie pentru retea, mi-au comunicat ca nu-mi vor eliberea acest certificat deoarece terenul este (mai nou) in intravilan si ca nu „se justifica” pompa de apa pe intravilan !!! Mi-au spus ca trebuie neaparat sa am constructie pe teren pentru a efectua reteaua, deci proiect de casa, obtinerea autorizatiei de constructie – deci o intarziere de macar 3 luni. Se pare ca in actualele conditii n-am nicio sansa sa am curent in primavara la teren.

  Mi se pare aberanta argumentarea lor, eu le-am comunicat ca doresc poate sa fac agricultura acolo si atata timp cat platesc integral reteaua si extinderea se face pe un drum proprietate privata ( cu cota indiviza intre vecini) nu inteleg refuzul lor.

  Imi puteti sugera/recomanda o solutie legala pentru extinderea retelei in actualele conditii ? O alternativa (pe care as dori sa o evit) este obtinerea autorizatiei de constructie pentru casa (minim 2 luni), obtinerea noului ATR (~2 luni) executia lucrarii deci o intarziere de ~4 poate 5 luni.

  Va multumesc,
  Ovidiu

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ovidiu,
   De regula recomandam alierea cu Primaria pt documentarea ATR pentru pompe. MI se pare aberanta pozitia Primariei.
   Eu zic sa fortati nota. CU sunt obligati sa va acorde. AC daca obtineti avizele din CU iar sunt obligati sa va dea.
   Eventual o sa va ceara documetatie pentru fantana. Probabil ca veti rezolva aceasta cerinata. De legalitatea actelor emise de primarie se ocupa: Inspectia in Constructii, Prefectura si Cons Judetean prin directia de urbanism.
   Succes!
   SGC

  • Ovidiu Says:

   Va multumesc pentru raspuns. Am fost azi iar la primarie si un alt domn de la urbanism mi-a spus ca nu poate elibera certificatul pentru pompe de apa deoarece nu permite legislatia, am nevoie neaparat de AC.
   Insa cautand pe net am gasit pe site-urile multor primarii certificate emise in acest scop.
   Aveti idee poate daca este o referire anume intr-o anumita lege/reglementare pe care ar trebui sa i-o aduc la cunostiinta?

   Sigur ei sunt dezinformati.

   Va multumesc,
   Ovidiu

  • stoianconstantin Says:

   Ovidiu,
   Este aplicabila legea 50/1991 cu actualizarile si modificarile succesive. Dv trebuie sa cereti scris certificat de urbanism. Primaria este obligata sa va elibereze acest certificat
   In acest certificat Primaria conf legii 50/91 are posibilitatea sa va treaca toate avizele care dlor apreciaza ca sunt necesare pentru realizarea acelei fantani. Daca nu va da certificatul dupa 30 de zile conf legii acceptului tacit (nu ii stiu nr acum dar il gasiti pe net) considerati ca nu vi s-au pus conditii pt emiterea AC si depuneti cerere pet AC in locul CU depuneti o adresa prin care invocati acceptul tacit. Dupa alte 30 de zile aveti posibilitatea sa solicitati in instanta sa vi se elibereze AC si Primaria va fi obligata tot de legea acceptului tacit sa va elibereze acea AC
   Succes!
   SGC

  • Ovidiu Says:

   Tocmai citeam legea 50/1991. Voi cauta si modificarile ulterioare.
   Miercuri dimineata ma voi duce la primarie (din nou) si le voi prezenta mai multe detalii. Sper sa gasesc pana atunci toate articolele necesare.

   Nu am stiut ca primaria este obligata sa imi elibereze acest certificat. Ei au spus ca imi vor elibera un raspuns la cererea efectuata de mine (acum 1 saptamana) si ca nu imi vor elibera acest certificat.

   Va multumesc,
   Ovidiu

  • stoianconstantin Says:

   Fiecare hartie pe care o vor scrie va poate ajuta sa va atingeti obiectivul!
   Succes,
   SGC

 160. sanda Says:

  Buna, am un teren amplasat la cca 50 m te stalpul de curent, cine imi spune cat m-ar costa bransamentul.
  Si inca ceva. Trebuie neaparat sa am si autorizatia de constructie?

  multumesc

 161. Adelin Jari Says:

  Buna seara,

  Vroiam sa stiu daca este necesar acordul vecinilor pentru a executa un bransament pe drumul de servitute comun noua. Toti vecinii (suntem 7) am cedat din terenurile noastre pentru crearea acelui drum. Ca si procent eu avant lotul cel mai mare „detin” aproximativ 17% din el. Ce nu inteleg eu insa este ca, in codul civil am gasit ca trebuie acordul proprietarului, dar cine este de fapt proprietarul unui drum de servitute? Cu totii suntem, zic eu Trebuie sa ne acordam unii altora acorduri pentru diversele utilitati? Inclusiv eu trebuie sa imi dau mie… glumesc…

  Este destul de greu de obtinut aceste acorduri de la toti vecinii, cu totii avem servici si se pierde mult timp.

  Daca trag bransamentul fara aceste acorduri, ce se poate intampla din punct de vedere legal?

  Multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Va trebuie acel acord. Fara el OD nu va permite racordarea la reteaua publica de alimentare cu ee.

   In fapt fiecare e proprietar pe bucatica de teren lasata cu rol de drum. Probabil ca nu ati facut dezmembrari ale terenurilor si respectiv comasarea drumului si inregistrarea lui ca proprietate comuna. Cred ca ati procedat ca 99% din cazuri ati lasat pur si simplu cale de acces.

   Veti avea probleme si daca ulterior veti dori sa cedati acea cale de acces la Primarie.

   Daca mai vb te rog sa utilizezi butonul „raspunde” de langa numele tau pt a mentine discutia grupata.

   Poate iti faci timp sa aderi la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Succes!

   SGC

  • Adelin Jari Says:

   Multumesc.
   La dezmembrare, in cadastru, drumul de acces este trecut ca Lotul X, din care fiecare detine suprafata Y.
   Inca odata, multumesc.

 162. Ank Says:

  Buna ziua.De curand am dezmembrat un teren cu constructii pe el.O parte din teren cu o casa am dat-o fiicei mele.Acum trebuie ca ei sa faca un nou bransament?Daca da,ce pasi trebuie facuti pentru a detine propriul bransament?Va multumesc….si daca se poate niste costuri estimative…

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Etapele pentru obtinerea avizului tehnic de racordare sunt detaliate in articol.

   In baza ATR, duspa executarea instalatiei de racordare si a instalatiei interioare se poate solicita incheierea contractului de furnizare ee.

   Costul bransamentului depinde de pozitia fata de reteaua stradala. Uzual cca 1200-1500 lei.

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Succes!

   SGC

 163. opris ioan Says:

  buna eu am o altfel de problema,

  sunt din Oradea si am dobandit un teren dintr-o fosta pasune, s-a facut intravilan destinat pt constructii dar trece pe terenul meu o retea de curent, ce este de facut eu nu pot sa incep constructia din cauza asta,

  va rog lamuriti-ma ce pot sa fac.

 164. Muresanu Daniel Says:

  Sunt proprietarul unui teren in intravilan pe care nu am nici o constructie si nici nu doresc sa construiesc dar doresc sa introduc curent pe postament pentru utilajele cu care lucrez pamantul . Reteaua electrica trece chiar pe langa terenul meu . Daca vreau sa ma mut intr-o rulota asezata pe acel teren am dreptul sa cer sa mi se traga curent pe acel teren . Care sunt actele pe care trebuie sa le intocmesc catre electrica pentru a-mi trage curentul . Pina in acest moment nu am intelegere la ei .
  Cum pot sa rezolv sa am curent la acest teren fara ca sa-mi trebuiasca vreo autorizatie de constructie .

  • stoianconstantin Says:

   Salut Daniel,

   Am mai raspuns unor intrebari similare. te rog sa citesti comentariile anterioare.
   De asemenea actele necesare sunt mentionate intr-un articol dedicat pe blog.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

  • Muresanu Daniel Says:

   Electrica nu vrea sa i-mi dea aviz pentru rulota . Ce pot sa fac , deoarece nu pot sa construiesc nimic pe teren din cauze financiare , dar curent am nevoie pentru rulota .

  • stoianconstantin Says:

   Daniel!

   Nu vreti sa faceti nici un efort pentru documetare! E bine totusi ca utilizati corect butonul „raspunde”!

   Despre Win-4-Allce se aude?

   Acum cu problema Dv. In principiu operatorul de distributie (OD) are dreptate asa spun instructiunile. Se alimenteaza imobile. Totusi mai sunt si exceptii.

   Daca anexati la cererea de racordare in care solicitati alimentare cu ee rulota sau poate o pompa de apa pentru uz gospodaresc si obtineti o viza explicit favorabila de la Primarie atunci OD nu mai are motive sa se opuna.

   Va recomand sa optati pentru solutia cu BMP la limita de proprietate pt ca in viitor cu o coloana (cablu) sa poteti sa va racordati casa fara alte probleme.

   Va fi necesar sa aveti „instalatia interioara” pregatita. Fie in rulota fie sub forma unui tablou de exterior cu grad de protectie IP54 si prize pentru racordarea receptoarelor electrice mobile corespunzatoar protejate cu sigurante/intrruptoare si o priza de pamant corespunzatoare.

   Mai vb daca mai e cazul!
   Succes!
   SGC

 165. TudorB Says:

  Buna ziua.

  Locuiesc In Voluntari si de curand am finalizat o casa noua la care am facut receptia finala si apoi intabulata la cadastru.

  As dori sa stiu exact ce acte imi trebuiesc (ca vad scris si certificat de urbanism si AC printre multe altele) si cam cat m-ar costa in total racordarea la 220V, avand in vedere ca stalpul este in fata portii iar pana la casa sunt cca 17 metri?

  Asta ca sa am idee cat mi-ar cere cei autorizati ANRE.
  Multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Saalut TudorB,

   Cred ca pentru inceput ar trebui sa cititi articolul de mai sus. Daca mai raman probleme neclare le discutam.

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Succes!

   SGC

  • TudorB Says:

   Va salut din nou! O sa-mi iau cu mine toate actele posibile in original si copie dar as vrea sa stiu cum calculez puterea de instalare pe care trebuie sa o completez in cerere?

  • stoianconstantin Says:

   Salut TudorB,

   In principiu se insumeaza puterea receptoarelor existente sau pe care previzionati ca le veti achizitiona.
   Daca vb de o casa „normala” atunci cca 7 kw puterea instalata si 5 putere maxim simultan absorbita ar fi suficient.
   Componenta cea mai importanta ar putea sa fie data tipul incalzirii. Daca este electrica atunci se adauga la datele de mai sus puterea centralei. n-ar trebui sa exagerati. Va mai sfatuiti cu OD
   Succes,
   SGC

 166. jk Says:

  buna seara.

  detin in intravilanul unei localitati o parcela, pe care doresc sa incep constructia unei case.

  ultimul stalp de curent se afla la 150 m, iar de acolo spre parcela mea exista un drum pietruit aflat in proprietate primariei si alte 4 parcele, libere de constructii, proprietate privata.

  pe stalpul amintit se afla un contor de la care s-a racordat proprietarul unei mici ferme (acum desfiintata si dezasamblata) prin cativa stalpi de lemn.

  eu detin PUZ-ul zonei cu hartile de rigoare, iar acolo e specificat ca de la acel stalp amintit pot executa bransarea fie prin extinderea retelei supraterane, prin stalpi, fie subteran. am luat legatura cu o firma specializata, iar ei mi-au spus ca solutia cea mai ieftina e ca sa ma bransez subteran, iar contorul sa ramana pe stalpul existent.

  costul bransarii prin stalpi e de aproximativ 4500 euro, iar subteran 1000 euro.

  cei de la firma de bransare pot rezolva toate avizele la electrica pentru bransarea subterana.

  intrebarea mea e in ce masura depinde toata procedura de primaria localitatii in care se afla terenul. ei pot da un aviz favorabil/nefavorabil in privinta tipului de bransament (sub/suprateran) ori de ei depinde doar autorizarea lucrarilor de sapare a santului?

  va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   mare parte din problemele ridicate deja sunt tratate pe blog. Sunt convins ca daca va documentati putin va veti lamuri.

   Nu incurajez negocierea de solutii cu constructorii inainte de a contacta OD. In fond constructorii au un interes clar si cand ei recomnada solutii au in vedere in primul rand interesul lor.

   OD va da solutii in cunostinta de cauza pe care dV trebuie in primul rand sa le intelegeti si evident sa le acceptati. Abia dupa aceea ar fi potrivita discutia cu constructorii.

   Eu v-as recomada o solutie care sa aiba in vedere si interesele Dv ulterioare racordarii:

   – posibilitatea de a va recupera o parte din bani,
   – posibilitatea de extindere iluminat public
   – crearea unui suport pentru circuitele telefonie, Tv
   – garantia ca veti beneficia de toate serviciile prestate de OD ulterior racordarii calitate ee, marire capacitate de distributie etc fara alte costuri pt Dv. Aceste servicii fizic se limiteaza la bornele de sarcina ale contorului. Daca acestea sunt la ditanta de locul de consum atunci „coloana” lunga este in grija Dv.

   Daca aceste aspete nu conteaza atunci puteti opta pentru alte variante

   SGC

 167. daniel Says:

  Buna ziua

  Am contruit o hala noua si am depus documentele pentru bransament electric din iunie 2011.

  La acest moment lucrarea este executata urmand a se intocmi procesul verbal de receptie. Contract de racordare semnat; contract de furnizare semnat (un exemplar nu mi l-au dat).

  La limita de proprietate este amplasat punctul de conexiune cu acces din strada (retea subterana). Am incheiat cu ei un contract de uz.
  Intrebarea mea este ce mai urmeaza dupa aceste operatiuni?

  Ei imi cer sa inscriu dreptul de uz in cartea funciara, sa fac dezmembrare pe loturi.

  Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Daniel,

   OD te poate forta sa accepti inregistrea la CF conditionand racordarea. Dezmembrarea nu e obligatorie. Cei care accepta dezmembrarea nu doresc ca intreaga proprietate sa fie grefata de servituti ca sa poata nestingheriti sa o instraineze sau cel mai des sa gajeze cu ea diverse imprumuturi fara sa fie necesar sa implice si OD in dosarele respective.

   In rest daca se rezolva problema cu CF se pare ca nu mai sunt probleme si vei avea ee!

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

 168. Dragos Says:

  Buna ziua.Am cumparat o casa veche,are lumina,dar in spatele casei am construit un garaj.As vrea sa o demolez,si sa ridic alta noua.Ma intereseaza stiu,ce trebuie sa fac inainte de a incepe sa o demolez.1″-sa imi mute contoarul pe garaj?,sau 2″-sa mi-l puna provizoriu?,si care este mai ieftin?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Dragos,

   Solutia depinde de starea actualului bransament. Daca e unul vechi solicitarea de mutare este echivalenta cu reconstructia bransamentului.

   Daca e unul nou se poate conta pe aprobarea unei cerei de mutare.
   Trebuie discutat cu OD

   Eu presupun ca e unul vechi. In acest caz va reconad sa va boriti unul nou cu BMPM amplasat la limita de proprietate. Probabil ca lucrarea va costa cca 800 lei

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

  • Dragos Says:

   Bransamentul este nou,a fost montat cand am cumparat casa in 2002.Sa reformulez intrebarea:care solutie este mai avantajoasa la pret,1″-mutarea contoarului de lumina,la garaj,sau 2″-cand incep constructia casei sa il pun provizoriu,si la terminare sa il montez pe noua constructie?Problema este,ca cei de la Electrica-Moreni,nu vine cu o solutie buna,decat sa jumuleasca omul de bani.vA MULTUMESC.

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata,

   Daca vb de schimbare amplasament atunci pare mai ieftin sa repozitionati BMP o singura data decat de doua ori asta daca tinem cont ca de fiecare data instalatiile atat in aval cat si in amonte trebuie realizate in solutie th care sa permita exploatarea fara pericol. Personal nu sunt adeptul improviztiilor indiferent de motivatia lor.

   In continuare rezolvarea problemei depinde de modul cum OD abordeaza acest tip de problema. Legal avem o „deviere” a unei parti de instalatie din gestiunea OD. La sectiunea de aviz de amplasament gasiti destul de multe detalii despre reglemetari/proceduri.

   Problema in sine e insa e prea simpla pt ca sa se rezolve pe calea contractului de deviere.
   Va sugerez sa va definiti Dv optiunile legate de configuratia finala a bransamentului si de eventuala etapa intermediara. Cautati un constructor autorizat si negociati lucrarea. Contactati apoi OD cu o cerere mentionand si constructorul ales de Dv pentru efectuarea lucrarilor. In cerere solicitati aprobarea unui program de lucrari, asigurarea conditiilor de electrosecuritate si operatiile de desigilare/sigilare BMPIp. Pentru program va consultati in prealabil cu constructorul Dv.

   In continuare actionati conform celor stabilite de OD.

   Va recomand sa nu platiti constructorul decat dupa ce aflati daca acesta va fi platit direct de Dv sau prin intermediul OD.

   Sper sa gasiti intelegerea necesara si sa rezolvati problema cat mai simplu.

   OD ar fi indreptatit sa va pretinda si reactualizarea ATR si chiar sa va impuna sa treceti prin regimul de organizare de santier pana la finalizarea lucrarilor. Este posibil sa aduceti utilaje electrice pe care sa le folositi la constructia noii case si care sa aiba nevoie de redimensionarea protectiilor din BMP si poate chiar a BMP si a bransamentului.

   Probabil ca va trebui sa urmatiti cat mai strans ca OD sa isi defineasca cu operativitate pozitia asftel incat sa puteti progresa.

   Ati avut timp de Win-4-All?

   SGC

  • Dragos Says:

   Buna ziua.As dori sa stiu 2 lucruri:1-am gardul facut cu vecinul din boltari de beton si cu grinzi din beton armat,si are 2 m de inaltime..As putea muta contoarul dupa casa,pe acest gard,este permis?2-se poate schimba de de la monofazic la trifazic?Cam cat ar costa in mare?Multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Da, se poate. Trifazic = bransament nou. Cost cca 1500-2000lei poate mai mult daca sunt distante mari pana la retea
   SGC

  • Dragos Says:

   Va multumesc.O zi buna in continuare.

 169. gabi A Says:

  Buna ziua,

  In anul 2011 am construit o casa P+1. In acelasi timp am parcurs toti pasii care trebuiau parcursi pentru bransarea la reteaua de electricitate, am luat ATR-ul am platit taxa de racordare din august cred, s-a executat si lucrarea, mai putin montarea contorului si punerea sa in functiune. Persoana care s-a ocupat de toate demersurile a invocat ca pana nu avem de la primarie procesul verbal de finalizare a constructiei cei de la electrica nu imi dau voie sa montez vreun contor. In decembrie am obtinut si PV de finalizare a constructiei si pana la momentul actual nu s-a intamplat nimic.

  E normal sa dureze atat? este vorba de Bucuresti, sector 5 daca conteaza in vreun fel.

  Multumesc,

  Gabi

  • stoianconstantin Says:

   Nu este normal,
   Va recomand sa mergeti la cel mai apropiat centru de relatii cu clientii si sa solicitati incheierea contractului de furnizare. Daca intampinati dificultati depuneti pentru OD o sesizare la care atasati si PV de finalizare a constructiei.

   Sunt aproape convins ca veti reusi din prima incercare!

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

  • Gabi a Says:

   Da, cred ca voi face asta. Dar e adevarat ca aveam nevoie de pv pt finalizarea constructiei, Asa se cere la electrica?
   Multumesc pentru raspuns!

   Cu stima,

   Gabi a

 170. aurel Says:

  buna ziua! sunt aurel. am o casa batraneasca si as dori sa ma racordez la reteaua electrica. am doar act de propietate si certificat de mostenitor,cel mai apropiat stalp este la max 100 de m de casa mea. cat m-ar costa si ce acte mi-ar trebui.va multumesc anticipat

 171. flavius Says:

  Buna ziua

  Sunt pe organizare care expira in 1 martie.Este trasa de la 350m acum 4 ani.intre timp a aparut pe strada si retea definitiva iar electrica nu mai vrea sa-mi prelungeasca organizarea pe care eu am dat 4500 lei in 2007.Nu mi se pare corect sa fiu fortat pentru a ma racorda la definitiva in contextul in care nu mai am nici bani.Va rog ajutati-ma cu o solutie caci nu mai stiu ce sa fac.Este aici la noi un director care nu vrea sa-mi aprobe inca un an de parca ar avea ceva cu mine.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Din mesajul Dv n-am prea intele care este configuratia reteleor in zona. Imi imaginez ca reteaua stradala s-a extins in paralel cu bransamentul Dv.

   Trebuie facut efortul de a intelege care sunt obiectivele OD a caror atingere este coditionata de dezafectarea bransamentului DV. este posinil sa fie probleme de coexistenta si/sau de asigurare a unor conditii de electrosecuritate mai buna.

   Daca motivatia este obiectiva atunci OD este in pozitia de a-si putea atinge obiectivele regimul de OS fiind acceptat doar pentru o durata limitata.

   Daca in schimb nu exista probleme de stare th, de coexistenta si/sau de electrosecuritate cred ca situatia este negociabila. la nevoie incercati sa va asigurati sprijinul Primariei care ar putea confirma OD ca este inca necesar regimul de OS.

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

 172. matti Says:

  Bună seara, sunt branşat la reţea dar vreau să-mi montez o centrală elecrică şi am nevoie de 380, aveţi idee care sunt paşii care trebuiesc făcuţi ? Centrala este de 15 kw la care se adauga si consumatorii casnici, trebuie vr-un contract special?
  Multumesc !

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Trbuie sa contactati OD pentru obtinere ATR. In cel mai simplu caz vi se confirma posibilitatea de a utiliza actualul bransament pemtru sporul de putere solicitat.

   Este posibil sa fie nevoie sa fie amplificate anumite parti ale bransamentului si/sau chiar lucrari de redimensionare retea stradala in amonte de punctul de racordare

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

  • matti Says:

   Multumesc , toata reteaua stradala inclusiv stalpii si contoarele sunt schimbate acum vreo 2 ani, deci cred ca o sa fie bine.

  • stoianconstantin Says:

   Succes!
   SGC

 173. leahu maria Says:

  buna ziua,
  sunt din bucuresti si in zona voluntari am un teren de 10000 m3 extravilan.
  pe lungimea terenului am fire de inalta tensiune.acum un an am inceput o afacere cu animale,o mica ferma.avem o camera din lemn unde locuieste ciobanul cu familia lui si grajduri,necesitam curent.
  ce trebuie sa fac si ce acte imi trebuie ca sa am curent,am privilegii pentru ca sunt fire de inalta tensiune pe lungul terenului? sunt si lasate firele cam 12 m de la sol.
  astept urgent un mesaj.
  multumesc anticipat.maria

  • stoianconstantin Says:

   Maria,
   si urgent si gratuit si faca sa faci nici-un efort sa te documentezi nu cred ca se poate!
   Te rog citeste articolele despre avizul tehnic de racordare si unele raspunsuri la comentarii si cu certitudine, cu putin efort, o sa gasesti raspunsurile cautate!
   Altfel legislatia care treteza subiectul este publicata pe http://www.anre.ro

   Succes!
   SGC

 174. leahu maria Says:

  precizez ca in 2 laturi ale terenului sunt stalpi de curent si constructii care beneficiaza de curent

 175. monica Says:

  am o mare problema.in urma cu ceva timp enelul fara sa intrebe pe nimeni s-a gandit sa-mi rupa gardul si sa amplaseze pe terenul meu stalpul de curent electric.tin sa specific mi-a rupt gardul pur si simplu,fara acordul proprietarului.vreau sa merg mai departe.va rog ajutati-ma cum trebuie sa procedez
  va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Monica,

   Singurul sfat pe care vi-l pot da este acela de a face niste fotografii si de a merge la conducerea operatorului de distributie cu ele.
   Sunt convins ca veti gasi o cale de mediere!
   Succes!
   SGC

 176. ionut Says:

  Am si eu o intrebare! Pe 17 luna trecuta am depus toate actele pentru racordarea la infectENEL, termenul este de 30 de zile pana iese avizul ala nenorocit. Cum pot proceda pentru a baga curent mai repede in tara asta infecta, pentru ca m-am saturat, am copil mic care cere desene, e greu. Trebuie pus doar contoarul atat.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ionut,
   Du-te peste ei! Incearca sa ajungi la conducere altfel cele 30 de zile ii protejeaza in raport cu ANRE.
   Totusi inteleg ca este un bransament existent. Eventual faci si niste poze. Daca e in stare buna atunci cred ca cresc sansele de rezolvare mai rapida.
   Probabil ca problema OD este un numar mare de ATR-uri care trebuie eliberat si probabil multe desi simple ca solutie sunt nevizitate. Oricum cred ca daca tii aproape nu are ce sa strice!
   Succes,
   SGC

 177. vlad Says:

  Salut!Va rag sa mi spuneti daca as putea trage curent electric subteran pe o distanta de aproximativ 1000 m si cam cat m ar costa ?

  • stoianconstantin Says:

   Se poate, depinde de putere si de distanta pana la transformator. O retea stradala 0.4 kV in LES costa cca 120000 lei/km Depinde de sectiune, depinde de tipul de sol, de eventuale betoane de spart etc

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

 178. strinbu adrian Says:

  ma numesc adrian am o intrebare ptr cine ma poate ajuta cu informati eu am o casa formate din doua corpuri de casa eu am doua camere si am contoar pasant leget de fapt la toata casa de cel central si vreau sa fac separat cu racordare contract separat pe partea mea de casa propietate astept raspuns ce acte si cam la ce suma se ridica tot vreau tablou nou sigurante de la stilp deci nou contract persoana fizica sigur astept raspuns cine ma poate ajuta si pe mail va rog adriansk_75 astept urgent

  • stoianconstantin Says:

   Salut Adrian,
   Speta este tratata in comentarii pe blog. Ai de asemenea informatiile necesare demersului in articolele dedicate avizului th de racordare.
   Succes!
   SGC

 179. Marius Says:

  Va rog sa-mi spuneti care ar fi costurile pt. racordarea la reteaua electrica prin bransament subteran in conditiile in care transformatorul (o incinta de aprox 1,5 x 1,5 m – sper sa nu ma insel) se afla la aprox. 200 m de teren (din ce am obseravat nu ar fi necesara traversarea vreunei caii de comunicatie). Vreau sa spun ca pe acest traseu, la o distanta de aprox 60 – 70 m de acel transformator (incinta), o alta persoana s-a mai racordat prin subteran si mi-a spus ca la costat aprox. 5000 euro in conditiile in care mai bine de jumatate din suma a platit-o particularului care a amenajat acel transformator (incinta) cu titlu de „despagubire” pt investitia facuta.
  – Aveti idee care este perioada dupa care aceste instalatii private intra in domeniul public (daca exista o asemenea prevedere) si de cand se calculeaza acest termen pentru a nu mai plati aceasta „despagubire” ? cum pot lua la cunostinta daca s-a scurs acest termen ? opereaza de drept acest termen sau va trebui sa fac vreun demers ?
  – in situatia in care m-as racorda la aceasta retea imi este de ajutor faptul ca pe traseul spre imobilul meu s-a mai racordat altcineva, asa cum am precizat mai sus, sau va trebui sa-i platesc si acestuia vreo despgubire pt. investitia facuta ?
  Va multumesc,
  Marius

 180. ciobanel dumitru dan Says:

  buna seara,ma numesc drumea andreea si locuiesc in aceeasi curte cu socrii mei,dar in case separate,dar am dori un contract pe numele nostru.mentionez ca nu avem acte pe casa.ce putem face?va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Poate reusiti sa incheiati un contract de „inchiriere” sau poate solicita socrii separatia respectiva si pe noul contract platiti dv ee pe numele lor
   SGC

  • Ciobanel Dumitru Dan Says:

   va multumesc dar socrii mei nu vor sa faca un contract de inchiriere si au si o factura destul de mare la enel.va rog sa mi spuneti daca e ceva de facut

  • stoianconstantin Says:

   Dl Dan,
   In primul rand va rog sa utilizati butonul raspunde ori de cate ori doriti sa dati o replica noua pe un subiect odata ce acesta a fost deschis!
   Nu sunt decat cele doua variante pe care vi le-am sugerat. Cum viata bate filmul DV puteti incerca sa obtineti ATR de la OD si cu acesta sa solicitati incheierea contractului de furnizare ee
   Succes!
   SGC

 181. gavril dorneanu Says:

  am o consructie la aproximativ 500 metrii de ultimul stalp electric. cat m-ar costa sa trag curent? daca nu ma pot incadra cred ca o sa raman tot la generatorul pe benzina.Va multumesc

 182. gavril dorneanu Says:

  as avea o varianta prin pamant am vorbit cu vecinu si este de acord sa ma lase sa trec pe la el

  • stoianconstantin Says:

   Problema trebuie discutata co OD ca solutie. 1km de retea in cablu poate costa intre 120-150 mii lei. Veti avea o problema cu caderea de tensiune la acesta distanta.

   Dupa ce aveti o solutie validata de OD indiferent de evaluarea OD trebuie sa stiti ca la un circuit in cablu sunt multe elemente de negociat. Probabil ca veti putea obtine reduceri mari in urma negocierilor.

   Va recomand sa mai cititi pe blog raspunsul la alte spete sa va lamuriti cu etapete si cu momentul in care aveti oportumitatea de a negocia

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   Cu stima,

   SGC

 183. gigi onitoiu Says:

  buna seara,
  Am si eu o intebare:

  am construit de curand la etaj patru camere pentru baiatul cel mare si am dori sa le alimentam la energie electrica ce ar fi mai indicat:

  1) o deschidere de partida separat sau
  2) o extindere la cea existenta dar cu contor separat,

  acum nu stiu daca se poate si care ar fi mai ieftin…..multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   varianta doua nu exista (nu este acceptata de OD).
   Va ramane solutia extinderii instalatiei interioare pe acelasi contor sau bransament separat pentru noul apartament.
   SGC

 184. andreea Says:

  Buna ziua!
  Am si eu o intrebare:Am un teren intr-o comuna si vreau sa construiesc o casa ,dar ultimul stalp de la Enel e la 100 m de teren.Ca sa pot trage si eu curent cati stalpi imi sunt necesari?si care este distanta minima intre stalpi?

  • stoianconstantin Says:

   1-2 st, mai cititi raspunsuri date pa blog. Daca nu va lamuriti mai vb
   SGC

 185. dorin strugar Says:

  Buna seara,
  Am o casa racordata monofazat si doresc sa trec pe trifazat,etapele sunt ca la un bransament nou ? si daca se poate c-am cat ar ajunge costul .

  stima

  • stoianconstantin Says:

   Br nou, cca 2500 lei. Va rog sa cititi raspunsuri date pe blog la intrebari similare. daca nu va lamuriti mai vb
   SGC

 186. mary Says:

  buna ziua ,am de putin timp un contract la o casa de icral(afi),este gen garsoniera intr-o curte,in trecut acolo a fost racordare la enel dar din cauza neplati s’a intrerupt si s’a luat inclusiv contoarul,deci nu este nimic elecric acolo ce anume mi-ar trebui si cam cat m-ar costa racordarea din nou.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Cred ca ati nimerit exact articolul care va poate lamuri. Suplimentar daca lecturati cateva comentarii cred ca este suficient ca sa va descurcati cu solicitarea unui nou aviz tehnic de racordare.
   Costurile depind da solutia th, Sunt multe variabile, Cel mai adesea un bransament „tipic” costa cca 2000 lei.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul raspunde ori de cate ori doriti sa postati un nou comentariu pe acest subiect.
   Succes,
   SGC

 187. daniela Says:

  buna ziua

  va rog sa ma ajutati si pe mine cu niste raspunsuri

  am cumparat anu trecut un teren (a fost agricol si extravilan….apoi scos din circuitul agricol bagat in travilan si parcelat).nu existau utilitati pe acel teren.

  in zona sunt construite 3 case.tranformatorul de c.e. este la 470m de terenul meu.2 vecini si-au tras c.e. de la transformator si din cate am inteles de la ei pe acel trasformator sau cum s-o numi am fost doar 3 casute( contoare nush sigur cu se numec) care in momentul de fata sunt ocupate toate. am depus cerere la OD sa vedem ce zic ei….cum sta treaba pe acolo, dar dureaza pana primesc raspunsul si nush ce sa fac ca am cheltuit ceva bani pe diferitele avize pt constructia unnei case si nu as vrea sa am neplacuta surpriza ca nu am sa am lumina.
  acum nelamuririle:

  1…..daca vecini au dreptate si nu mai am loc pe trasformator ce fac raman fara curent?

  2….din ce am mai citit pe net as putea sa devin subconsumator la unul din vecini( asta daca este vre-unul de acord) in acest caz ar trebui sa-i platesc omului jumatate din lucrarea pe care a facut-o pt a avea curent……corect?

  3….cat costa o marire a puterii sigurantei vecinului de la 16 parka are acum la 25 sa zic (precizez ca are 360 adika instalatia ar suporta) ?

  4….sa zicem ca devin subconsumator la vecinu si peste 10 ani se supara pe mie ma poate lasa pe intuneric?

  multumesc mult

 188. daniela Says:

  precizez ca c.e este subteran si cablu vezinului trece prin fata terenului meu iar veciul este gard in gard cu mine sunt loturi alaturate

  • stoianconstantin Says:

   Va stafuiesc sa cititi articolul de mai sus si dupa ce va informati sa solicitati OD sa va elibereze aviz tehnic de racordare.
   Informatiile pe care mi le-ati dat nu sunt suficiente sa va dau alte recomandari. Discutam daca aveti probleme dupa ce contactati OD
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ori de cate ori veti posta o noua replica pe acest subiect. Mentine discutia grupa.
   Va trimit raspunsul si pe email.
   Succes!
   DGC

  • daniela Says:

   revin cu intrebari si nelamuriri……din cate am inteles eu la trasformator nu ar mai fi casute libere ca sa ma bransez si eu direct la transformator……ce solutie as avea sa am lumina ca nu vreau sa ma apuc de constructie si apoi enel sa-mi spuna sa cumpar trasformator sau mai stiu eu ce solutie de sute de milioane sa-mi dea.
   din cate stiu eu sa obtin un atr trebuie sa am autorizatie de constructie si asta inseamna proiect avize etc.. vre-o 2000e bani pe care nu vreau sa-i investesc pana nu aflu cam cat m-ar costa sa am lumina
   multumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   Daniela,

   1) cand dau un raspuns unei probleme de regula il formulez astfel incat sa il pot sustine ori de cate ori reapare problema respectiva sau una cu grad mare de similaritate.
   2) nu am ce sa va spun mai mult la informatiile mai mult decat v-am spus la informatiile sumare despre reteaua stradala din zona, pe care mi le oferiti
   3) aveti pe blog toata legislatia problemei. OD este obligat sa dea o solutie de racordare oricui, oriunde! Solicitantul trebuie sa suporte costurile de racordare.
   4) in ipoteza in care nu stiti nimic despre retelele electrice din zona singurul in masura sa va dea informatii este OD. Cititi cu atentie GHR 90/2008 si va veti lamuri cum se pot obtine informatiile preliminare. Nu numai ca nu costa nimic dar OD este obligat sa vi le comunice
   5) v-am facut niste sugestii in email. Am constatat ca nu puteti sustine actiunile pe care eu le recomand!
   SGC

  • daniela Says:

   iar va plictisesc.
   am fost azi la od si am reusit pana la urma sa vb fata in fata cu inginerul care se ocupa de zona aia si mia zis ca solutia pt mine momentan (asta daca vreau lumina acum ca poate peste ani se vor mai construi case in zona si va investi od ceva banuti in extinderea retelei) este sa maresc trasformatorulu (adila trasformatorul are 3 sigurante si eu sa mai pun inca una inclusiv sa schimb si cutia transformatorului ca sa incapa si siguranta mea si nu mai stiu eu ce smecherii trebuie acolo) si apoi de la siguranta aceea sa pun 450m cablu trifazat as vrea eu de 360 ca sa imi ajunga lumina pana la poarta si restu bransamentului este treaba mea dar asta e alta socoteala dupa ce imi fac casa.

   acum cu aceste noi informatii ma puteri ajuta ca rog cu niste preturi aproximative…..adika cam cat ar costa sa fac chestia aia la trasformator? dar 450m cablu trifazat?

   multumesc anticipat

  • daniela Says:

   aaaaaaaa amplificare a trasformatorului cred ca ii spune corect…si precizez ca totul este subteran

  • stoianconstantin Says:

   70-90 mii lei!

  • daniela Says:

   700 -900 milioane de lei vechi ??????? sau 70-90 milione lei vechi?????

  • stoianconstantin Says:

   avem o singura moneda in circulatie!

 189. sivestru a Says:

  Buna ziua. Am 1 ha de teren la 2 km de sat si as fi vrut sa-mi fac acolo o casa. Dar nu este curent electric pana acolo. Citind comentariile, m-am demoralizat. Nu voi putea plati niciodata sumele necesare racordarii. Ce ma sfatuiti?
  Multumiri

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Probabil ca ar trebui sa va ganditi la surse alternative de ee. Daca vb de o locuinta de vacanta un grup electrogen de 3-5 kVA ar fi suficient.
   Pentru o casa locuita permanent e putin mai complicat si destul de costisitor sa va produceti singur ee pe care sa o aveti oricand la dispozitie similar unei conexiuni la o retea stradala.
   Va trebuie o mica „uzina electrica” care presupune pe langa generator si/sau captatori solari sau dupa caz o turbina eoliana si un set de baterii de acumulatoare redresoare si inveroare care sa transforme curentul alternativ in curent continuu stocabil in baterii si din cc in ca pentru alimentarea receptoarelor electrice din gospodarie.
   Poate ca merita sa aprofundati subiectul si sa vedeti la ce costuri ajungeti. Pana la urma cred ca nu inventam noi alimentarea cu ee a locuintelor izolate.
   Totusi nu va fi prea izolata casa Dv? Credeti ca si peste ani veti avea aceeasi dorinta de izolare? Dar urmasii Dv? Va fi o proprietate vandabila?
   Pentru un OD o astfel de retea stradala (la 2 km vb si de un post de transformare) sunt din capul locului nerentabile chiar daca initial investitia este suportata de solicitant.
   SGC

 190. ankalina Says:

  Buna ziua!
  Cumpar o casa care nu are autorizatie de constructie, construita in 1992, dar care este trecuta la primarie, stalpul e in fata casei. o sa ma pot racorda la curent daca nu am autorizatie de constructie?

  • stoianconstantin Says:

   Cred ca problema ramane: constructie neautorizata! E previzibil sa aveti probleme. Poate cu ajutorul Primariei s-ar putea depasi daca de exemplu reusiti sa obtineti o viza favorabila pe cererea de recordare.
   Altfel cred ca ar trebui sa existe o cale de intrere in legalitate daca constructia este totusi OK si nu deranjeaza pe nimeni.
   Pentru partea de constructie s-ar putea face o experiza care sa suplineasca lipsa chiar lipsa cartii constructiei. Avize s-ar putea obtine si in acest fel card ca veti putea obtine chiar o autorizatie de construire.
   Recunosc ca nu am experienta pe care sa o invoc. Cele de mai sus, lagate de AC, sunt simple presupuneri.
   SGC

 191. ankalina Says:

  va multumesc!

  • ankalina Says:

   Am facut toate demersurile la enel pentru racordare, am platit si ultima taxa aceea de racordare, dar cei de acolo au spus ca nu o sa vina sa ne racordeze decat daca o sa le ducem un aviz de realizare a instalatiei electrice interioare, de unde il obtin, avand in vedere faptul ca instalatia interioara a fost realizata de un electrician pensionar???

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   e cea mai mica dintre probleme pe care le-ati fi putut avea!
   Va sugerez sa contactati o firma autorizata ANRE care sa va verifice instalatia interioara si sa va constituie dosarul de expertiza/executie al instalatiei interioare.
   SGC

  • ankalina Says:

   mi s-a spus ca va mai trebui sa platesc si contorul cand o sa vina sa-l monteze, este adevarat? pentru ca mai bine imi spuneau ca am de dat 2000 lei si terminam treaba decat sa mai adauge costuri neprevazute din punctul meu de vedere?

  • stoianconstantin Says:

   Dna Dv trebuie sa aveti un contract de racordare cu operatorul de distributie si un aviz tehnic de racordare. Din cele doua documente trebuie sa rezulte clar sumele pe care trebuie sa le platiti si ce reprezinta ele.
   Da si contorul va trebui sa il platiti dar la operatorul de distributie odata cu semnarea contractului de racordare.
   Eu va sugerez sa apelati pentru lamuriri direct la OD pentru ca am senzatia ca lucrati prin intermediari care se pare ca nu sunt foarte seriosi. E parerea mea bazata pe foarte putinele informatii pe care le am despre cazul DV, poate ma insel!
   SGC

 192. dumitru Says:

  sunt racordat la monofazat dar intentionez sa cumpar o centrala electrica de 9 kw si ma gandesc ca imi trebuie trifazat. poate functiona aceasta fara probleme + ceilalti consumatori la actualul bransament monofazat ? precizez ca instalatia a fost facuta in 2009 , din fire de cupru si este destul de solida zic eu . care sunt pasii de urmat pentru trifazat si cam cat ar costa ? multumesc

 193. dumitru Says:

  locuiesc la curte, sunt racordat la monofazat dar instalatia interioara facuta de curand din cupru. care este puterea maxima in KW admisa de enel ? pot folosi o centrala electrica monofazata de 9 kw impreuna cu ceilalti consumatori ( masina de spalat, 2 frigidere, 2 tv, 1 pc, 1 boiler de 1,5 kw si 10 lampi a cate 75 w ) ? multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Dumitru,
   Va recomand sa solicitati aviz de racordare si sa realizati un bransament separat pentruu centrala electrica. Cu accesi bani va rezervati dreptul de a opta pentru un contract de furnizare mai adecvat acestui tip de utilizare a ee. In acest caz nu veti avea probleme cu puterea. Trebuie doar sa vedeti ce tipuri de centrale exista in comert mono sau trifazate.
   Aveti pe blog o analiza bransament monofazat vs trifazat si multe alte informatii utile pentru fiecare etapa pe cate o aveti de parcurs.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele DV
   Poate va faceti si timp sa aderati la platforma Win-4-All pe care eu o sustin!
   SGC

  • dumitru dumitrache Says:

   cat ma costa avizul de racordare ? oricum intentionam sa realizez bransament separat pentru centrala, sa o leg direct din tabloul de sigurante cu fir de 6 mm si o siguranta de 30 A, nu ? in comert exista si centrale monofazate iar din calculul necesarului termic a rezultat ca una de 9 kw ar incalzi suprafata de 75 mp pe care o am dar mai sunt si alti consumatori de aia ma gandeam ca o sa am probleme cu puterea la bransamentul monofazat dar si trifazatul cred ca m-ar costa destul de mult, nu? insa nu cred ca am alta solutie…..

  • stoianconstantin Says:

   Daca veti dori ca toate receptoarele sa functioneze simultan este foarte probabil ca OD sa va indrume catre un bransament nou trifazat.
   Va rog sa incercati sa va documentati pe blog citind articolele recomandate. Am tratat pe larg subiectele care va preocupa.
   SGC

 194. ionut Says:

  Care sunt costurile per un bransament industrial de 150 kw.

 195. ionut Says:

  Trebuie sa suport cheltuiala instalarii unui nou transformator?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ionut,
   Va recomand sa mai zaboviti putin pe email. Sunt multe alte informatii utile care v-ar putea aduce beneficii.
   Altfel raspunsurile seci sunt: costurile depind de contextul energetic din zona si respectiv da, trebuie sa suportati costurile de racordare.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele DV ori de cate ori postati un nou comentariu pe acest subiect.
   Succes!
   SGC

 196. CORNEL Says:

  Cornel intreaba,

  As vrea sa cumpar o micro ferma de pe timpu Tovarasului, care este situata la 2,5km de comuna, si nu are curent electric.

  Am mai multe ideei de a duce curentul electric (dar as alege-o pe ce-a mai eftina)

  1) Am la iesire din comuna un transformator din care gandesc eu ca mar putea rebransa fie pe stalpii sau subteran (de la transformator pana la micro ferma este imas si teren arabil)

  2) Putin mai aproape af fi coloana care alimenteaza comuna cu curent electric, nu stiu daca mar putea rebransa direct

  3) Ma mai gandesc sa-l duc eu pe cale subterana de la casa mea, dar cred ca sunt cam nebun.

  4) am auzit o vorba (daca as pune eu STALPI PROPRII decat mi-ar trebui un electricean autorizat sa-mi monteze firele, nu stiu cat poate sa fie de adevarat)

  5) primaria comunei mar putea ajuta (stiu eu) cu ceva fonduri

  6) sa presupunem ca l-as duce eu ar trebui sa indemnizez pe fiecare consatean

  7) informatima ca mar costa toata nebunia.

  VA MULTUMESC O ZI BUMA,

  • stoianconstantin Says:

   Cornel,

   Sunteti unde trebuie! Aveti informatii suficiente pe blog. Trebuie doar citite. Mai „rasfoiti” putin blogul si mai vb daca nu reusiti sa va lamuresti.
   Daca mai vb va rog sa utilizatii butonul „raspunde” de langa numele Dv. Mentine discutia grupata.
   Succes,
   SGC

 197. ovidiu Says:

  Buna ziua
  In decursul saptamanii o sa achizitionez o casa care inca nu este racordata. In zona a fost instala anul trecut o retea de catre vecini care mi-au spus ca pentru 5 stalpi au achitat 38.000 ron si in cazul in care doresc sa ma racordez si eu trebuie sa achit o suma in jurul a 7000 ron. Va rog sa imi spuneti estimativ daca OD imi poate impune prin atr o asa suma (7000 ron mai ales ca primul stalp din retea este in dreptul casei care as vrea sa o cumpar)
  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Ovidiu,

   Va rog sa cititi raspunsul dat mai sus dlui Cornel. Mai vb
   SGC

  • ovidiu Says:

   Am citit toate raspunsurile de mai sus insa nu am gasit informatia necesara. Specific ca am contactat deja o firma care mi-a spus ca lucrarea efectiv ma costa 2100 ron insa ei nu imi pot spune cat o sa calculeze OD conform formulei de mai jos suma care o voi plati vecinilor (cea care ma si intereseaza estimativ)
   T = B + C
   B reprezinta componenta tarifului de racordare corespunzatoare instalatiei de racordare si se stabileste in functie de tipul retelei, lungimea racordului/bransamentului, pe baza unor indici specifici reprezentand costuri medii pe unitatea de masura (km, kVA, kW, buc. etc.).
   C reprezinta componenta tarifului de racordare corespunzatoare receptiei lucrarilor si punerii sub tensiune a instalatiei utilizatorului.
   Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Inceracati si pagina dedicata Avizului Tehnic de Racordare
   SGC

 198. Raluca Says:

  Buna seara!
  Am si eu nevoie de un sfat in problema mea:

  Am construit o casa si pana acum am avut contract pe organizare de santier,mi-a expirat si acum cica trebuie sa imi taie curentul.

  Ce pot face eu in situatia asta? Pot sa ma racordez definitiv? mentionez ca pana acum am avut fir tras de la un transformator ,pe o distanta de 450 m,pe reteaua de medie tensiune,la 1,5 m sub firele de tensiune.

  Pot face racordare definitiva ramanand aceleasi fire pe stalp?

  Va rog sa ma ajutati! Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   In principiu un contract de furnizare ee pe OS este un contract pe durata limitata.

   Ori de cate ori este posibil OD ar trebui sa consilieze clientii ca cel putin o parte din instalatia de OS sa poata ramane si pentru solutia definitiva de alimentare cu ee.

   Daca circuitul DV de OS a fost creat respectand toate cerintele tehnice ar fi posibil si sa fie reiterata solutia ca solutie definitiva cu a gestiunii la postul de transformare. Este totuis atipic ca tertii sa setina circuite pe stalpii retelei publice.

   O discutie aparte trebuie facuta in legatura cu documetatie tehnica cu avizele si respectiv daca s-a obtinut autorizatie de construire pentru circuitul electric

   In ultima instanta OD va poate pretinde sa desfiintati circuitul de OS.

   Eventual ca sa casigati putin timp ati putea prelungi autorizatia de construire a imobilului pentru care ati primit alimentarea in regim de OS.

   Este necesar sa va duceti la OD pentru a discuta care va sunt optiunile. Am incredere ca veti fi consiliata corect.

   Mai vb dupa ce aveti un prim raspuns de la OD. In acest caz va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele DV pentru mentinerea discutiei grupata.

   SGC

 199. Marius Says:

  Buna seara,
  Am si eu nevoie de un sfat,va rog.
  Am o constructie si as vrea sa bag curent electric.
  Am un act de vanz-cump pe respectiva constructie dar calea de acces este de 1,5 m latime,iar vecinul nu doreste sa-si dea acordul sa ma leg la stalpul pe care il are el in curte.
  Ma puteti sfatui cum sa procedez si ce acte imi sunt necesare?
  Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Marius,
   Va invit sa citeiti articolul de mai sus si sa contactati OD. Mie mi-ati oferit prea putine informatii ca sa pot emite o opinie.
   Mai vb daca apar probleme. In acest caz v-as ruga sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv. mentine discutia gupata.
   Succes!
   SGC

 200. Marius C Says:

  Buna seara,
  Am depus cerere la eon pentru extinderea retelei de joasa tensiune, de la ultimul stalp pana la mine sunt 200m. Ultimul stalp se afla pe un drum public, iar intrarea catre mine se face pe un drum de servitute, fiecare parcela(proprietar are parte din drumul de servitute). Pe acest drum sunt 10 parcele pe care sunt 6 constructii noi. Din pacate nici unul nu vrea sa puna bani acum sa tragem curent. Din cate am inteles, trebuie un acord notarial din partea fiecarui proprietar al parcelelor pana la mine, ca sa pot trage curent. Daca vreunul din vecini nu vrea sa fimi dea acest acord notarial, ce pot sa fac? Cam cat din banii dati pe extindere retea(20000 ron) ii pot recupera de la vecini? Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Cred ca problema se poate transa favorabil in instanta. Va va intarzia doar putin!
   Evident ca se poate modifica si solutia de ex cu montare a bransamentelor la intrarea pe drumul de servitute. De acolo va trageti coloana pe drumul de servitute cu notificarea prealabila a vecinilor.
   Cui nu ii convine va da in judecata si castigati!
   Recuperati destul de mult poate 50-60% e un algoritm destul de comlex de proportionare a sumelor cu care veti fi refinantat functie de cota parte din instalatie si respectiv din capacitatea de disrtibutie utilizata de urmatorii utilizatori pana la concurenta cu capacitatea nominala de distributie.
   Succes,
   SGC

  • Marius C Says:

   Multumesc frumos.

  • Marius C Says:

   Din pacate, inca nu am rezolvat problema intrucat astept pe cineva de la EON sa imi dea un act, pe care trebuie sa il fac cu toti cei care au parte din proprietate, la notar. Problema o sa se rezolve foarte greu, pentru ca cel putin 2 dintre proprietarii celor 10 parcele nu sunt in tara. Notarul mi-a spus ca legea nu e ca la bloc, unde daca ai 50+1% din Ok-urile vecinilor, poti sa tragi curent, cica EON-ul nu da OK-ul pana toate actele sunt in regula. Cum as putea proceda, considerand ca din momentul OK-ului din partea EON, pana in momentul cand o sa am curent va dura cel putin 2 luni? iar eu ar trebui sa ma mut la casa in August …

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   Imi mentin solutiile de mai sus! In ultima instanta pentru o perioada limitata de timp puteti utiliza un grup electrogen de cca 3 KVA. o sa fie cam incomod insa poate rezolva un timp problema Dv.
   Succes!
   SGC

  • Marius C Says:

   Este exclusa mutarea cu generator, 1- costa foarte mult, 2 – face zgomot foarte mare, 3- costa 5000-6000Ron, ceea ce mi se pare mult.

 201. Mitrea Cristina Says:

  Buna ziua,

  Am citit intrebarea dl. Marius C si situatia mea este oarecum similara adica, am depus cerere la eon pentru extinderea retelei de joasa tensiune, de la ultimul stalp pana la mine sunt 100m.

  Ultimul stalp se afla pe un drum public, iar intrarea catre mine se face pe un drum de servitute, noi fiind singura constructie. Am contactat o firma care ne-a facut o evaluare a pretului de extindere retea (in jur de 20000 lei pt 100 m retea).

  Am vazut ca la dl. Marius care are o distanta dubla pretul este tot 20000 lei. Considerati ca firma la care am apelat a cam exagerat pretul si daca puteti sa ne recomandati o firma de incredere si cu experienta in acest domeniu.

  Multumesc
  Mitrea Cristina

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Este exagerat! Un pret corect este in jur de 12-14000 lei. Evident ca depinde de caracteristicile retelei respective. Tipuri de stalpi si de conductoare.
   Am trimis mesajut Dv unui cunoscut din zona, Daca va poate ajuta va va contacta pe email.
   Succes!
   SGCC

 202. raluca Says:

  Buna ziua,

  Am cumparat un teren intr-o zona rurala, care acum este incadrat la intravilan, fara utilitati.

  Reteau publica de ee, care alimenteaza satul, respectiv stalpii de ee, traverseaza si terenul meu.

  Cum pot sa beneficiez de racord la curent daca nu exista nicio constructie mai veche, si nici nu am proiect pentru una noua, din moment de nu doresc sa-mi contruiesc o casa prea curand? De la primarie mi s-a oferit urmatoare solutie: as putea sa-mi construiesc o baraca de lemn, sau o camaruta de caramida… insa fara fundatie, si pe acesta sa obtin mai intai autorizatia, respectiv numarul de casa… cu care ulterior sa demarez cerere de bransament la ee…

  Eu doream curentul ca sa-mi amenajez o sera,mai degraba solar, deci un sistem de irigatie, sa pot cosi restul terenului cu masina electrica.. respectiv lucrari agricole. Exista vreo modalitate legala de a primi aviz de exploatara e energiei electrice fara sa construiesc baraca, sau fara sa obtin dosar de autorizare a unei casa( care ma costa destul de mult), asa cum au facut alti vecini din zona.. dar n-au mai contruit nimic.. si folosesc curentul pentru lucrari agricole?

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Vad ca Primaria va este aproape. Cred ca ajunge sa va vizeze cererea de ATR pentru pompa de apa.

   Optati pentru Blocul de Masura si Protectie amplasat la limita de proprietate si va va fi usor si pentru situatia ca veti construi ceva sa alimentati respectiva constructie cu ee

   Succes!
   SGC

 203. marian Says:

  Buna seara,
  v-as fi foarte recunoscator daca m-ati putea lamuri in aceasta situatie:ma pot racorda la reteaua electrica daca nu am obtinut autorizatia de constructia?
  Mentionez ca toate actele sunt depuse la primarie in vederea obtinerii acesteia, si constructia deja am inceput-o.
  Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Marian,
   Putin probabil. Trebuie insistat sa primesti AC. Eventual cu o viza pe cererea de ATR din partea Primariei poti depune aceasta cerere la OD sub rezerva prezentarii ulterior a AC astfel incat sa iti poata documenta solutia de racordare.
   Deoarece reglementarile prevad necesitatea AC depinzi de intelegerea personalului OD pentru arice alternativa. Este si posibil sa fii refuzat politicos!
   SGC

 204. Nico Says:

  Buna seara. locuiesc cu socrii si nu prea ne intelegem la consumul energiei electrice. ma puteti ajuta cu un raspuns?
  pot pune un contor separat in aceeasi curte, doar ca sa vad cat se consuma la mine? sau cum este legal montatul , sau ce ar fi mai bine sa fac si cat m–ar costa?

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Se poate face in doua moduri:
   1) montati un contor in aval de contorul de decontare care sa masoare consumul uneia din familii. Prin diferenta din energia masurata de contorul de decontare aflati si consumul celei de-a doua familii
   2) solicitati separarea consumului celor doua apartamente si racordarea la reteaua stradala si a celui de-al doilea apartament. Costul depinde de distante fara de reteaua stradala. De obicei un bransament monofazat costa cca 1200-2000 lei.
   Succes!
   SGC

  • Nico Says:

   Multumesc mult pentru informatie! o zi buna.

 205. ionel Says:

  Salut, ma numesc ionel si am nevoie de citeva informati: – am o casa veche de paiente{ asa cred ca se cheama } cu instalatia electrica in regula si vreau sa demolez aceasta casa si in acelasi loc sa construiesc alta casa noua cu proiect si autorizatie de constructie ,dar nu stiu cum sa fac cu contuarul eu vreau sa pastrez acelsi contuar si contrac care este pe numele meu pentru ca nu are rost cred eu sa fac alt contract.Va rog mult daca ma puteti ajutat cu astfel de imnformatie,multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ionel,
   Sunt cateva variabile: starea bransamentului, solutia terhnica de racordare, locul unde este montat contor si vechimea bransamentului.

   Daca toate variabilele ar fi favorabile pastrarii bransametului atunci trebuie contactat OD pt debransare temporara, peperioada construirii casei noi, urmata in final de solicitarea repunerii bransamentului sub tensiune.

   Daca doresti sa ai acces la ee pe perioada construirii noii case atunci este necesar in prealabil sa fie modificat bransamentul/realizat un bransament nou de preferat cu blocul de masura amplasat la limita de proprietate.

   Pt modificare bransament ai nevoie de un aviz tehnic de racordare nou.

   Daca pe durata lucrarilor la casa ai nevoie de alta putere si/sau pentru utilaje de santier atunci este necesar sa trecu cu bransamentul printr-o perioada de organizare de santier.
   Succes!
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Am inteles ca BMP si bransamenul sunt relativ noi.
   In acest caz varianta cu retragerea temporara din exploatare sta in picioare.
   De asemenea s-ar putea lua in discutie si mutarea la limita de proprietate cu refolosirea BMP. In acest caz trebuie solicitat un ATR nou.
   Daca mai vb te rog sa utilizezi butonul raspunde de langa numele tau, voi sterge mesaju anterior care nu este postat corect!
   SGC

  • ionel Says:

   ok,multumesc mult

 206. Nicoleta Says:

  Buna ziua!

  As dori sa va intreb ce trebuie sa fac in situatia in care am un aviz de racordare valabil 3 luni pe organizare de santier mi sa spus ca trebuie sa aduc o firma autorizata sa imi traga un alt cablu si sa il anuleze pe cel prezent pentru organizare de santier.

  Firma mia cerut 10 mil. vechi apoi trebuie sa merg din nou la OD pentru a ma lega la un alt stalp de beton mi sa spus ca atunci trebuie sa mai platesc odata racordarea la reteaua electrica pentru a mi se face contract definitiv.

  Ce fac ca tot platesc tot felu de taxe la OD si de garantie. Nu se poate plati mai putin sau daca vine firma si ma leaga direct la stalpul de beton sa platesc direct la firma si firma sa imi dea ceva la mana cu care OD sa imi faca definitiva.

  Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   mai ieftin si/sau o singura plata ati fi putut avea daca am fi vb inainte de a solicita ATR pentru OS.

   Acum s-ar putea realiza ceva economii daca OD v-ar putea reconfirma solutia de OS ca solutie pentru alimentarea cu ee „pe definitiv” evident cu mutarea punctului de delimitare a gestiunii la bornele de sarcina ale contorului. Daca este posibil mai vb.

   Daca solutia de racordare pentru utilizari casnice este alta atunci trebuie sa colaborati cu OD. Puteti negocia executia bransamentului si comunica OD decizia DV ca acesta sa incredinteze direct lucrarea firmei alese de Dv la pretul negociat de DV.

   Evident ca daca dati o procura corespunzatoare oricine poate alerga pentru DV sa va rezolve problemele de alimentare cu ee. Acest serviciu ar putea fi realizat chiar de „firma” aleasa de Dv pentru executia bransamentului.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma Win-4-All pe care eu o sustin!

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele Dv ori de cate ori postati un nou comentariu pe acest subiect. Mentine discutia grutata si ii asigura coerenta necesara pentru alte persoane interesate de speta analizata.

   SGC

 207. mihaela Says:

  Buna seara am o intrebare am un teren arabil si de curind fostul proprietar la transformat in teren construibil si doresc sa-mi instalez si eu curent electric am tarlaua nr 16 adica distanta de la sosea si pina la terenul meu este de 350m in apropierea soselei un alt vecin si-a tras curent si-a pus stilp si pe stilp are contoar dar terenurile nu are nr. postal intrebare cit costa instalarea unui stilp cu cablu subteran pentru o magazie provizorie care exista pe teren va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Depinde de multi factori. Costul poate uneori depasi 35000 lei. In cazul Dv dor cu informatiile oferite nu se poate spune mai mult. Este necesar sa contactati OD.
   Va sugerez sa cititi raspunsuri date pentru teme similare cu cea pusa in discutie de Dv
   SGC

 208. georgeta moise Says:

  buna ziua,
  va rog din suflet sa ma ajutati cat de repede se poate in urmatoarea problema:
  am incheiat un antecontract pentru cumpararea unui apartament in imobil nou prin care vanzatorul se angaja ca pana la perfectarea actului (stabilita pentru 25 mai 2012 ora 15) sa asigure predarea contoarelor si contractelor de utilitati.

  Astazi, 22 mai ma afluin urmatoarea situatie:nu e montat contorul de curent si vanzatorul (constructorul) spune ca a depus dosarul si a platit 7000 eu pt obtinerea bransarii definitive.

  Unde ma pot adresa pentru a ma asigura de realitate privind acest aspect?

  vreau sa ma asigur ca dupa perfectare voi putea incheia contract de furnizare a energiei electrice fara constrangeri si costuri suplimentare.

  Mentionez ca a existat bransare de santier.

  In speranta ca raspunsul dvs va veni in timp util si ma va ajuta,va multumesc anticipat.

  cu stima,
  georgeta moise

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Este necesar sa contactati operatorul de distributie. Va va da informatii complete.
   In plus trebuie sa tineti cont ca va trebui sa faceti in nume propriu cerere de aviz tehnic de racordare (ATR).
   Functie de costurile acceptate de dezvoltatorul imobiliar in raport cu OD va mai pot reveni si Dv unele costuri.
   Fara ATR individual nu veti putea incheia contract de furnizare ee.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul raspunde, de langa numele Dv, ori de cate ori postati un nou comentariu pe acest subiect.
   SGC

 209. Manea Daniela Says:

  Buna seara, as dori sa-mi da-ti o informatie in legatura cu mutarea contuarului din interiorul casei in exteriorul acesteia.
  Care sunt demersurile pe care trebuie sa le urmam pentru a face mutarea si costurile acesteia.
  Multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   OD are unele programe proprii de scoatere pe cheltuialai sa a contoarelor din interiorul caselor. mai nou se scot la limita de proprietate. Va puteti interes de aceste programe
   La cerere, pe cheltuiala Dv, in principiu se poate face oricand. Costurile sunt de cele mai multe ori egale cu cele ale unui bransament nou pentru ca de regula se procedeaza la inlocuirea tuturor componentelor. Poate ca ar fi si loc de putina negociere, depinde insa de starea bransamentului actual. Astfel evaluez intre 500 si 1200 lei pentru un bransament aerian, uzual, fara stalp intermediar.
   Succes!
   SGC

 210. Stefan Says:

  buna ziua am si eu o rugaminte as dori sa stiu care sunt etapele legislative care trebuie parcurse pentru a obtine autorizatia de constructie a unui parc fotovoltaic si care ar fi demersurile pentru obtinerea acesteia

  • stoianconstantin Says:

   Salut Stefan,
   relativ simplu obtinere certificat de urbanism, obtinere avize si acorduri pretinse de CU, proiectarea parcului si intocmirea DTAC: documetatie tehnica de obtinere autorizatie de construire.
   Interfata cu reteaua de distributie si cu ANRE s-ar putea sa fie mai rugoasa!
   Succes!
   SGC

 211. mihaela Says:

  Buna seara pentru un teren extravilan se poate instala cablu de curent electric subteran avind stilp la sosea iar distanta de la sosea pina la teren este de 350m si la ce cost se ridica si daca primaria are obligatia de-a instala curent electric pentru dezvoltarea zonei urbane va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Daca terenul este extravilan aveti o problema in al introduce in prealabil in intravilan pentru a putea construi.
   Pentru terenuri intravilane Primariile nu pot da legal AC decat daca asigura in prealabil viabilizarea (asigurarea utilitatilor stradale) sau daca beneficiarul isi asuma explicit costurile viabilizarii.
   Costul unitar pentru 1 km de cablu de joasa tensiune este de cca 80000 lei dar sunt si multe variabile care ar putea duce la scaderea sa in anumite conditii. Solutia thnica de racordare le retea poate insa sa fie alta. Sunt multi facori influenteaza acesta solutie de racorare de ex incaracrea circuitului stradal si distanta pana la postul de transformare.
   SGC

 212. albert Says:

  buna ,bunica mea are o casa la tara dar este la vreo 200 de metri de drumul pe unde trece reteaua electrica ,a trait 87 de ani acolo fara curent ,as vrea sa stiu cat ar costa sa se racordeze la retea incluzind 3 sau 4 stalpi distanta fiind +- 200 de metri si sa zicem puterea 5 kwa sau ma rog cat ar fi necesar pentru aparatele casnice ,sau un pic mai mult sa nu se arda siguranta :))

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Probabil ca bransamentul ar costa cca undeva la 12000 lei.

   Problema este daca reteaua stradala mai poate fi extinsa? Trebuie sa acceptati ideea ca exista retele stradale, deja lungi, care din motive de caderi de tensiune in lungul lor si a unor considerente legate de electrosecuritate nu se mai pot extinde.

   In acest caz de regula este necesar in prealabil un nou post de transformare care sa conduca la scurtarea lungimii circuitelor stradale astfel incat acestea sa poata fi extinse la nevoie. In acest caz costurile de asigurarea conditiilor de extindere a retelei stradale depsesc frecvent 150-200000 lei functie de configuratia retelelor 20 kV din zona.

   Este necesar sa contactati operatorul de distributie ee din zona Dv.
   5 kW sunt pentru o gospodarie obijnuita sunt suficienti rareori pot fi atinsi cu dotari comune cu electrocasnice uzuale.

   Succes!

   SGC

 213. Mihaela Says:

  Buna seara pentru un teren intravilan ce acte necesare imi trebuiesc pentru am pune si eu curent electric iar distanta de la sosea si pina la teren este de 350m , cu toate ca un vecin si-a construit casa iar distanta de la sosea si pina la terenul lui este de 150m si si-a tras curent electric subteran si are stilpul la capatul strazi as putea sa ma leg si eu de stilpul lui tot cu cablu subteran si la ce costuri sar ridica aceasta lucrare pentru cei 350m de la sosea si pina la terenul meu si unde trebuie sa ma adresez pentru instalarea curentului electric va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   va rog sa cititi articolul de mai sus si cred ca va veti lamuri. Primele demersuri se fac la operatorul local de distributie ee.
   Daca treceti in revista comentariile anterioare veti gasi tratate suficiente cazuri similare cu al Dv
   Succes!
   SGC

 214. Razvan Says:

  Buna seara,

  Va solicit ajutorul in urmatoarea problema:

  am cumparat un teren intravilan in localitatea Dascalu (Ilfov). Terenul este situat la aprox 90m de primul stalp de pe strada, stalp de joasa tensiune (nu prea ma pricep la termeni, am inteles doar ca este vorba de ceva trifazic).

  Accesul la teren se face printr-un drum de servitute (acest drum este perpendicular pe strada).

  Intre strada unde se afla stalpul mai sus mentionat si terenul meu se afla terenul celui de la care am achizitionat acest teren (practic vanzatorul mi-a vandut 1/3 din teren, partea din spate fata de strada).

  Din ce am aflat de la vanzator, acesta are un contract cu ENEL din 1993, tip tarifar MONOM JT cu rezervare, racordarea facandu-se de la stalpul de la strada mai sus mentionat.

  Intrebarea mea este: in conditiile expuse mai sus ce solutie de a ma racorda am si cat m-ar putea costa, tinand cont ca pe terenul achizitionat nu dispun de nici o constructie si nici nu intentionez sa realizez vreuna.

  Terenul achizitionat il voi folosi doar pentru depozitarea de fier vechi si altele asemanatoare, eu neavand nevoie decat de iluminatul general al locatiei (de exemplu1-2 becuri).

  Este posibil sa obtin racordarea fara a avea vreo constructie sau o autorizatie de constructie pt terenul mentionat?

  Iar daca raspunsul este nu, care ar fi solutia si costul total aproximativ al racordarii in situatia in care voi intentiona sa realizez o constructie pe acest teren?

  Ma pot racorda la vecinul care deja este racordat sau e nevoie la stalpul de la strada?

  Astept cu interes raspunsul dv. Multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Razvan,

   Va rog treceti in revista raspunsurile anterioare si cu certitudine veti gasi spete care se potrivesc cu a Dv pt ca ridicati mai multe tipuri de probleme,

   Daca mai raman aspecte neelucidate mai vb

   Succes!
   SGC

 215. sabin Says:

  Care sunt costurile orientative pentru bransamentul monofazat pentru organizare de santier (inainte de a ne apuca de construit casa)
  Ce intra in aceste costuri (inclusiv cofretul cu blocul de masura si protectie). ?

  • stoianconstantin Says:

   Dl Sabin,
   Subiectul e tratat destul de bine in comentarii. Poate mai „rasfoiti”putin blogul.
   Daca nu va descurcati mai vb
   Succes!
   SGC

 216. Catalin Says:

  Buna seara,

  Va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie:

  Detin un teren care, impreuna cu alte 8 parcele, are iesire la drum de servitute. Impreuna cu un vecin am hotarat sa ne racordam la reteaua electrica si sa impartim costurile. Pentru aceasta am apelat la o persoana ce se ocupa de executarea de bransamente.
  Problema a aparut in momentul cand a venit cu actele de la OD, acestea fiind intocmite doar pe numele vecinului, practic eu nu apar pe ATR nu o sa apar nici in contractul de racordare si nici pe factura pe care o sa o platim in mod egal. Persoana respectiva a spus ca pentru mine se rezolva cu o declaratie notariala pe care o s-o dea vecinul in care este specificat ca eu sunt coplatitor si ca el este de acord cu racordarea mea la reteaua electrica efectuata pe numele lui si nu o sa aiba pretentii financiare ulterioare.

  Va rog sa-mi spuneti daca se poate asa (adica cu declaratia notariala) si ce probleme pot aparea.

  – in cazul in care eu nu apar in acte mai pot fi despagubit de OD daca in urmatorii 5 ani se leaga si alti vecini la retea?

  Va multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Intradevar daca nu suteti mentionat in ATR ca si coplatitor nu veti fi luat in ecuatie de OD la refinantare. Acest lucru poate fi facut de vecinul DV respectiv ar putea mentiona acest aspect in declaratia notariala pe care o va da.
   Daca omul e serios lucrurile vor fi OK. In practica curecta sunt multe cazuri similare.
   SGC

  • Catalin Says:

   Va multumesc pentru raspunsul dat.

   Mai va deranjez cu o intrebare.

   Autorizatia mea de constructie expira peste cateva zile si nu mai poate fi prelungita, deci nu o sa mai fie valabila cand o sa se termine executia bransamentului.
   Am inteles ca dupa bransament urmeaza sa inchei un contract de furnizare intre mine si Enel, o sa fie nevoie sa scot o alta autorizatie atunci?

  • Catalin Says:

   Buna seara,

   Am mai cautat pe net si am vazut ca pentru contractul de furnizarea este nevoie printre altele si de ATR, deci o sa am nevoie de ATR pe numele meu si implicit de autorizatie in termen.

   Va rog sa-mi spuneti daca am dreptate.

   Multumesc.

  • stoianconstantinoian Says:

   Buna seara,
   E un caz la limita!
   Daca Dv aveti casa construita atunci nu conteaza ca AC in baza careia ati construit casa a expitat. Cu acesta AC dovediti ca ati construit casa legal. Aveti conditii de obtinere ATR. Pentru executia bransamentului si/sau a retelei stradale este posibil ca autoritatile locale sa va impuna sa obtineti AC dedicata,
   Dupa ca evti avea bransamentul, PV de receptie +ATR + AC Casa + acte de proprietate teren + dosar instaltie interioara va sunt necesare pentru contract furnizare ee
   Succes!
   SGC

 217. ralu Says:

  Buna ziua,
  As dori sa stiu care sunt etapele si poate costurile pentru trecerea de la bransament monofazat la trifazat?
  Consumatorii au crescut si mai doresc sa montez si aparate de aer conditionat.
  Ce imi recomandati?
  Va multumesc,

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua

   In principiu vorbim de aceleasi etape ca la obtinerea primului ATR cel pentru bransamentul monofazat.

   Una dintre decizii pe care trebuie sa o luati este daca veri renunta la bransamentul monofazat si il veti inlocui cu unul trifazat sau daca veti solicita suplimentar un bransament trifazat.

   Daca nu aveti consumatori trifazati si daca nu vorbim de o gospodarie atipica din pdv al dotarilor cu aparate electrocasnice probabil ca ar trebui sa luati in discutie si un spor de putere pe bransamentul nonofazat actual. Se poate merge pana la 11 KVA (cca 9 kW) putere maxim simultam absorbita

   Va recomand pentru inceput sa cititi articolul dedicat „dilemei”: bransament nonofazat vs bransament trifazat.

   Un bransament trifazat „tipic” nou costa cca 2000 – 2500 lei!

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

 218. dana Says:

  Am un SRL. si nemaiavand activitate pe el decat ffff rar as vrea sa fac un transfer adica firma care are sediul langa firma mea (in aceeasi cladire) sa poata folosii contoarul meu ,neavand partida deschisa.Am inteles ca se poate face acest lucru.Asa este? Si mai am o intrebare .Daca se poate face acest lucru mai am o nelamurire.La ultima regularizare am pe plus 950 lei.(bani platiti dar curent neconsumat).Ce se intampla cu aceasta suma? Se mai pot recupera cumva? Se pot transfera firmei respective?
  Sper ca am fost destul de explicit si multumesc pt raspuns.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Dupa parerea mea Dv trebuie sa solicitati rezilierea contractului de furnizare iar noua firma trebuie sa depuna cererea de aviz de racordare.
   Banii Dv platiti in avans vi se vor returna. Nu poate fi vb de tranfer catre urnmatorul utilizator a unor sume platite de utilizatorul anterior care a functionat pe acelasi loc de consum.
   SGC

 219. Lenuta Anutei Says:

  Buna seara, am cumparat un teren fara utilitati pt a-mi face casa.am un stalp de curent in fata.e posibil sa ma racordez la retea inainte de a face proiectul de casa?

 220. Iulian Says:

  Buna dimineata!

  prezint urmatoarea speta cu rugamintea de a primii in limita posibilitatilor un raspuns din partea cunoscatorilor daca reusesc sa ma fac inteles in explicarea situatiei.

  Fratele meu detine o casa situata la marginea unui sat si doreste sa se racordeze la reteaua electrica.

  Aceasta retea a fost prelungita de vecinul sau cu trei stalpi de beton si respectivul cablu (un singur cablu mai gros) acum 7 ani dar nu a mai reusit ulterior sa/si traga si energia in casa pana acum 3 luni.

  Acum vecinul cere fratelui meu o suma destul de mare pentru posibilitatile lui financiare pentru ai permite sa se lege de la el in continuarea retelei cu inca un stalp care va fi pozitionat in curtea fratelui meu.

  Intrebare:

  *cei 5 ani prevazuti in lege pentru compensarea primului utilizator se considera din momentul cand a facut demersurile la enel banuiesc pentru a monta stalpii si cablul (respectiv acea declaratie ca dupa 5 ani este de acord ca reteaua sa intre in proprietatea OD si sa devina retea publica fara a mai primii compensatii de la urmatorii utilizatori) sau incepand cu data cand primul utilizator a bagat energia in casa cum spuneam anterior, respectiv acum trei luni,

  Fratele meu este obligat sa compenseze cat cere el (OD permite o intelegere dintre cei doi) sau este strict calculata compensatia de catre OD conform normelor din lege si cam care ar fi formula de calcul in cazul in care este bun de plata?

  Astea ar fi datele problemei si in speranta ca m-am facut inteles va multumesc anticipat si astept cu interes raspunsurile acoperite de lege

  Cu stima, Iulian

  • stoianconstantin Says:

   5 ani de la data infiintarii capacitatii energetice de catre primul utilizator!
   Pentru primul utilizator poate fi frustrant sa constate ca a sponsorizat dezvoltarea RED si ca vecinii asteapta sa treaca cei 5 ani ca sa poata sa beneficieze gratuit de efortul lui financiar!
   Dar asta e legea!
   SGC

 221. Cosmin Says:

  Buna seara,
  voi incerca sa prezint succint cazul nostru specific. Am constuit o casa cu 3 apartamente, casa este la rosu, intabulata si apartamentata, fiecare pe cont propriu, vrem sa ne racordam definitiv la energ. electr., (pana acum am folosit generator). Ultimul stalp enel este la vreo 300-400 m, o solutie verbala am primit-o de la o firma electrica, adica sant sapat pe marginea drumului de la ultimul stalp pana la limita prorietatii dar nu a vrut sa se pronunte in ceea ce priveste costul. Ceea ce va cer este daca ati putea sa estimati asemenea cost. Mentionez ca e vorba de 3 contoare sub acelasi acoperis, Ce solutie ar fi optima trifazic sau monofazic?

  P.S. mai avem doi vecini care au ee trasa pe stalpi de lemn dar din alta directie, cum s-ar schimba datele problemei daca ar vrea si ei sa se branseze definitiv ca si noi?
  Multumesc !

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,
   Conteaza mult sectiunea retelei stradale, distanta pana la postul de transformare si incarcarea retelei. De asemenea esie foarte inportanta puterea solicitata de Dv. Din aceste date rezulta daca extinderea retelei stradale este podibila si fezabila.
   Evaluarile depind daca masura se realizeaza la ultimul stalp al retelei stradale sau la locul de consum.
   Ca preturi unitare 1 km retea stradala aeriana costa cca 100000 lei iar un km retea stradala in cablu costa intre 130000 – 170000 lei Costurile depind de sectiune conductoare pondere stalpi spaciali (grosi) respectin pondere traseu care presupune spargeri de betoane, reasfaltari etc.
   Daca vin si vecinii creste puterea consumata la capatul circuitului si prin urmare creste caderea de tensiune pe linie. Apare necesitatea unor sectiuni mai mari. Totodata vecinii pot contribui la costul extinderii retelelor stradale.
   Un bransament monofazat costa cca 1500 lei iar unul trifazat cca 2500 lei. Vezi pe blog o analiza bransament monofazat vs bransament trifazat.
   Succes!
   SGC

 222. Lucian Says:

  Buna ziua!

  Intampin urmatoarea problema: Vreau sa racordez la retelele electrice de distributie( Electrica Transilvania Nord) un producator de energie electrica. Este vorba de un parc de panouri fotovoltaice cu puterea totala instalata de Pi=600kW.

  Avand in vedere ca pana acum am racordat la retelele OD doar consumatori, am nevoie de ajutorul dumneavoastra in ceea ce priveste racordarea producatorilor.

  In „Ghid pentru racordarea producatorilor la retelele electrice de interes public” elaborat de ANRE se gasesc 10 pasi aferenti acestei racordari. Primul pas este: „Etapa preliminara de documentare si informare a viitorului utilizator”.

  Am inteles ca in aceasta etapa trebuie pregatita o documentatie(studiu de consultanta preliminara-SCP) care se va depune atat la filiala cat si la sucursala de care apartine zona studiata.

  Intrebarea este: Ce documente trebuie sa cuprinda acest SCP avand in vedere ca in ghidul mai sus amintit, la pasul 1 se precizeaza ca in cererea scrisa a solicitantului trebuie prezentate datele caracteristice ale locului de producere.

  Multumesc foarte mult.
  Lucian

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Greul este la OD! Dv doar trebuie sa ii spuneti ce vreti sa racordati la RED iar OD trebuie sa va asigure informatiile preliminare despre RED si despre posibilitatile de racordare.

   Succes!

   SGC

 223. Clauditza Says:

  Am si eu o intrebare detin un apartament cu 2 camere si as dori sa schimb instalatia de curent deoarece e foarte veche, cum trebuie sa procedez. Si daca o schimb structura blocului ramane aceeasi? Daca e bloc de beton si fac doar santuri fara a distruge fierul existent in placa se poate asa ceva? Poate fi schimbata cumva instalatia sau se recomanda curentul aplicat aparent chiar daca nu arata frumos? Cum ar trebui procedat in acest caz? Va rog sa-mi raspundeti caci sunt foarte nedumerita nu stiu cum se procedeaza ca sa fie totul ok? Multumesc mult

 224. razvan Says:

  cine are obligatia de a schimba coloana de furnizare energie intre
  contor si firida ?

  cu stima razvan

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   De regula este in gestiunea OD si acesta are obligatia sa intretina coloana intre firida de bransament si contorul care masoara ee.

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

  • razvan Says:

   buna ziua
   cum trebuie procedat pentru schimbarea coloanei deoarece aceasta este subdimensionata tehnic (conductor de aluminium 2,5mm) si tubul de protectie folosit este de 50 ani de tip pantzer

   cu stima razvan

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Ati avut vreo problema cu inscrierea pe Win-4-All ?

   SGC

 225. Bogdan Says:

  Ce presupune mutarea unitatii BMPT de pe stalp la limita de proprietate? Distanta intre stalp si limita de proprietate este de 340m.
  Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Presupune in primul rand extinderea retelei stradale. Nu in toate cazurile aceasta extindere este si posibila din pdv al normelor de electrosecuritate si/sau al caderilor de tensiune.

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

 226. cristescuvali Says:

  Buna ziua,

  am cumparat de curand un teren in comuna Berceni, curentul este situat la cca 500m de lot, toti vecinilor sunt bransati la curent prin pamant si contoarele se situeaza la inceputul drumului (adica la 500m)

  as dori sa stiu aproximativ cam care sunt costurile ca sa aduc curentul la lot si de ce contoarele nu se pot pune la fiecare la lot ci la capatul drumului?

  Am discutat cu un vecin care mi-a spus ca ENEL-ul nu pune contoarele la lot pe motivul ca drumul este proprietatea noastra, fiecare detinand o cota din acesta in baza CV.

  S-a intamplat necazul ca unui vecin sa i se fure contorul in iarna, iar ENEL-ul l-a obligat sa isi cumpere altul, de ce atata timp cat ma conditioneaza sa am contorul la 500m sa raspund eu de el, chiar nu se poate pozitiona contorul la fiecare lot in parte?

  Multumesc anticipat pt. raspuns !

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   De mute ori dezvoltarea noilor zone de locuinte se face „chinuit” din pdv al asigurarii utilitatilor. Se incearca felurite solutii, aparent de cost minim care sunt insotite de multe constrangeri si care la un moment dat actioneaza ca o frana in evolutia ulterioara a unora dintre locatii.

   Desigur ca se pot amplasa contoarele la limita de proprietate (individuala) dar pe calea de accea aflata in proprietate indiviza (comuna) trebuie realizata o retea stradala aeriana sau subterana!

   Trebuie sa existe conditii ca sa se obtina de la toti coproprietarii acordurile notariale pentru ocuparea amplasamentului cu reteaua stradala si respectiv pentru servitutile prevazute de zonele de protectie si de siguranta. Aceste acorduri trebuie sa aiba conditii de inscriere la cartea funciara a caii de acces.

   Daca conditiile de mai sus nu pot fi indeplinite atunci OD nu poate accepta infiintarea retelei stradale.

   E drept ca si pentru coloanele individuale ar trebui sa existe acordurile coproprietarilor insa aici OD sa zicem ca ar putea sa lase problema in seama proprietarului coloanei. Prin coloana inteleg conductorul care leaga BMP (blocul de masura si protectie) de tabloul general al unui imobil.

   Un alt aspect poate fi legat de faptul ca o retea stradala nu poate fi extinsa oricat. E posibil ca deja circuitul stradal in amonte de locul unde sunt amplasate grupul de contoare sa fie deja o retea lunga. In acest caz prelungirea retelei stradale necesita un nou post de transformare. Acesta scumpeste solutia de extindere retea stradala si complica solutia finantarii.

   Si in acest caz al gruparii BMP-urilor la extremitatea actuala a retelei stradale, la 500m de unele loturi de casa OD a facut un fel de „concesie„. Asigura in punctul de delimitare parametrii de calitate a ee impusi de standardul de performata si conditii de electrosecuritate in schimb nu isi asuma raspunderi in legatura cu parametrii ee la locul de consum.

   In felul de mai sus se „asigura” racordarea la RED (retea electrica de distributie) la costuri reduse, ca si cand casa s-ar invecina cu reteaua stradala. Cresc costurile coloanei si se complica problemele in aval de BMP. In schimb se atinge obiectivul imediat, atat de dorit de proprietarii caselor: alimentarea cu ee. la cost cat mai mic.

   Costul unitar al unei retele stradale este de cca 150000 lei/km. Daca vorbim si de necesitatea unui nou post de transformare atunci se mai adauga cca 120000 lei/post de transformare si 200000 lei/km racord de 20 kV

   Legat de imputarea contorului daca vecinul l-a platit inseamna ca a fost convins de OD ca aceasta este solutia legala!

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

  • vali cristescu Says:

   buna ziua, revin cu o noua problema. unuia dintre vecini i-a iesit avizul de la electrica si m-a intrebat daca vreau sa impartim costul santului, asta insemnand ca eu sa imi cumpar cablu (500m)
   si sa il ingrop iar ulterior sa depun actele pentru avizul meu. Problema mea este ca cel care face bransamentul din zona mi-a spus ca pe timp de iarna tensiunea din retea este de 180 si ca exista posibilitatea ca electrica sa imi dea aviz negativ din cauza ca nu tine reteaua. In cazul acesta nu stiu ce sa fac, sa imi cumpar cablul si sa contribui cu vecinul la sant sau nu ?

  • stoianconstantin Says:

   Eu va recomand sa va adresati Operatorului de Distributie inainte de a face alte cheltuieli!
   SGC

 227. florentina.nedelea Says:

  BUNA ZIUA
  am si eu o intrebare se poate monta un contoar pe un gard de boltari si o deschidere a terenului de 4 metri fara constructie pe el.
  va multumesc

 228. Gabi Says:

  Buna ziua
  Am in curte casa si un grajd racordate la curent si intentionez sa construiesc o casa noua la circa 20m tot in aceiasi curte cum trebuie sa procedez?.I-mi trebuie alta cerere de racordare?

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata!

   Depinde de Dv!

   Este posibil si ca o extindere a uneia din instalatiile racordate la reteaua publica sau printr-un nou bransament.

   Riguros legal, in ambele variante aveti nevoie de aviz tehnic de racordare.

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

 229. nitalacrima Says:

  sunt in italia si vin acasa odata pe an cu as putea face sa nu platesc in plus?

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata!

   Daca ati formula problema in mai multe cuvinte probabil ca as putea intelege mai bine care este problema pe care doriti sa o rezolvati.

   Oricum cred ca prin alegerea unui tarif adecvat veti putea reduce costurile. Cred ca trebuie sa va duceti la un centru de relatii cu clientii si sa solicitati consiliere in alegerea celui mai potrivit tariv pentru profilul Dv de consum.

   Puteti cere si o simulare de costuri!

   Sunt convins ca veti fi corespunzator consiliat si veti fi multumit!
   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

 230. Maria Says:

  Buna ziua,
  Am si eu o intrebare la care sper sa imi puteti oferi lamuriri.
  Sunt in faza in care s-a emis avizul tehnic de racordare pentru o cladire existenta,pe care am obtinut-o in instanta dupa iesire din indiviziune, si incheierea contractului de racordare.Terenul si o alta constructie existenta in aceiasi curte apartine altcuiva, eu fiind proprietar pe cladire, avand servitute si superficie asupra terenului din curte si de sub casa. Urmeaza sa inchei la notar contractul de servitute cu Cez.
  Intrebare: desi pana acum nu mi s-a spus ca ar fi probleme, eu expunand la cez situatia juridica…pot aparea probleme referitor la faptul ca in contract am vazut ca apare termenul „proprietarul” terenului? Eu detin hotararile judecatoresti definitive de proprietar al constructiei, servitute si superficie- cu schita, indicarea exacta a servitutii si superficiei.Din moment ce am rezolvat problemele in instanta, e exclusa vreo intelegere cu proprietarii terenului.Bransamentul se va face subteran. Cei doi notari din oras sunt in concediu, nu am avut unde intreba. In acelasi timp, am achitat unele cheltuieli privind racordarea, mi-e teama sa nu am probleme pana la faza finala si sa dau banii degeaba.
  Se va putea semna contractul pentru servitute intre mine si electrica in calitatea mea, aceea de a detine drept de servitute pe terenul necesar pentru realizarea racordarii..adica de la stalp (care este in afara curtii, in stada), prin curte..pana la contorul care urmeaza sa fie instalat si constructie?
  Va multumesc anticipat pentru raspuns.

  • stoianconstantin Says:

   Mergeti inainte!
   Probabil ca BMP-ul (cutia cu contor!)se va amplasa in domeniul public iar prin curte veti poza Dv coloana in virtutea dreptului de uz si servitute castigat in instanta.
   SGC

 231. mihai Says:

  Buna ziua,
  Doresc sa achizitionez un teren extravilan, este la cca 300m de strada,stalp de curent la cca 100m de teren, pot sa trag curent aerian si cat ma costa aproximativ, va multumesc

 232. regep belgin Says:

  buna ziua, va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac pentru rebransarea la reteaua electrica intr-o garsoniera in care prorietarul nu este in tara…se poate cu procura de la notariat ?de ce fel de acte mai am nevoie?

  • stoianconstantin Says:

   Se poate cu procura! Daca contractul de furnizare nu s-a reziliat atunci ajunge sa platiti restantele si cu procura sa solicitati rebransarea.

   Daca contractul s-a reziliat trebuie reluate demersurile incepand cu cererea de elibarare ATR. Sunt detalii mai sus.

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

 233. costin Says:

  am un teren extravilan situat la circa 2 km de linia de 20kva. acolo exista un transformator care alimenteaza prin cablu subteran o cabana aflata la circa 500 m distanta de mine (1,5 km de transformator). eu doresc sa amplasez pe teren un sistem solar, insa in acelasi timp as dori sa am si pentru consum propriu pentru restul de teren. care ar fi cea mai economica solutie? sa prelungesc linia de 20 kva pana la mine si sa montez aici transformatorul acela local? aducand-ul mult mai aproape si de actualul consumator. problema e mai complexa, insa daca e posibil as dori sa discutam in direct si sa imi dati un sfat pertinent si daca am vreo sansa.

  multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Problema nu este foarte complicata!

   Totusi va trebui sa stiti ca OD va va impune, conform reglementarilor ANRE, sa finantati intocmirea unui studiu de soluitie. In acel studiu un proiectant autorizat va analiza optiunile concrete.

   Din ce mi-ati spus vad necesar sa prelungiti racordul 20 kV si sa realizati un post de transformare de putere corespunzator puterii instalate in centrala solara.

   Racordul 20 kV se va putea realiza in solutie subterana si/sau aeriana.

   Vorbim de o lungime de 2 km daca punctul vizat pentru racordare este in gestiunea OD. Daca nu, cu probabilitate ridicata va creste lungimea racordului 20 kV.

   Instalatiile despre care am vorbit pot fi estimate la cca 0,5 milioane lei

   Din noul post de transformare puteti racorda si circuite de pentru alimentarea cu ee a altor obiective.

   N-am prea inteles unde e pozitionata cabana in raport cu locatia centralei insa daca s-ar reduce lungimea circuitului de alimentare daca ar fi racordata la noul post de transformare atunci e foarte bine.

   In cele de mai sus daca puterea centralei depaseste 1000 kVA pot aparea unele costuri suplimentare in amonte de punctul de racordare.

   N-ar fi bine sa amplasati totusi centrala mai aproape de LEA 20 kV?

   Daca va fi necesar va voi contacta pentru continuarea discutiei pe email. Deocamdata poate fi mentinuta in spatiul public!

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

  • costin Says:

   In masura in care puteti as dori sa discutam pe mail si daca aveti timp as putea veni pana la dvs sa va relatez exact situatia si motivele mele. Ca sa stiu cum pun problema la eventualii parteneri.
   Daca va ocupati de partea de autorizare putem chiar initia o colaborare. Dupa cunostinta mea investitorii vin la proiectele care sunt aprobate si au trecut de birocratia nimicitoare de la noi.
   Multumesc pentru raspuns.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Continuam discutia pe email!
   SGC

 234. Lucian Says:

  Buna ziua, am trecut de primul pas in realizarea proiectului „Racordarea la retea a unui parc fotovoltaic” si anume am prezentat SCP-ul la filiala si am obtinut acceptul acestora.
  Urmatorul pas(Pasul 2) din ghidul de racordare al producatorilor la RED spune:” Utilizatorul adreseaza cererea de racordare si documentatia pt. obtinerea ATR. Pasul 3 este: OD verifica documentatia si transmite utilizatorului oferta pentru studiul de solutie.
  Am urmatoarele intrebari:
  1. Ce cuprinde un studiu de solutie aferent unui parc fotovoltaic (Pi=600kW, distanta pana la LEA 20kV unde se poate realiza racordarea distranta fiind L=700m)?
  2. In functie de ce criterii se stabileste pretul pentru elaborarea studiului de solutie de catre OD?
  3. Care este diferenta intre studiul de solutie si un proiect( fazele SF, PT+CS) care poate fi realizata de un operator economic proiectant de specialitate? deoarece am inteles ca si dupa ce se va realiza studiul de solutie va fi nevoie si de proiect( fazele SF, PT+CS)

  Multumesc frumos!
  Lucian

  • Lucian Says:

   care sunt conditiile de factor de putere pt. invertoarele ce vor fi folosite intr-un parc fotovoltaic. Exista ceva reglementare (ANRE/Electrica) in aceasta privinta? Cu factor de putere cos(fi)=0.85 poate functiona o asemenea centrala? Multumesc f. mult anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Veti plati ee reactiva pentru factorul de putere sub cel neutral (0,92)!
   Totusi invertoarele moderne ar trebui sa stie sa debiteze ee la un factor de putere bun si chiar reglabil.
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Veti plati ee reactiva pentru factorul de putere sub cel neutral (0,92)!
   Totusi invertoarele moderne ar trebui sa stie sa debiteze ee la un factor de putere bun si chiar reglabil.
   SGC

 235. dumitrache elena Says:

  buna ziua !
  am o casa la tara si de cateva luni aparatele electrice cu componente electronice (centrala termica ,masina de spalat automata si laptop)nu functioneaza normal din cauza tensiunii variabile .am cuplat masina de spalat la un stabilizator de 5000 VA si acesta indica in 5-10. min tensiuni intre 150 W si 300 w .ce este de facut ?

  • stoianconstantin Says:

   Va sugerez sa luati neintarziat legatura cu OD si sa ii comunicati problema.
   Pana la rezolvare ar trebui sa evitati utilizarea unor receptoare electrice scumpe! Am o opinie despre ce e vb, am pus raul inainte caz in care este necesara o interventie urgenta dentru diagnosticare si reparare.
   Va rog sa imi spuneti daca aveti bransament monofazat sau trifazat
   SGC

 236. george Says:

  Buna ziua,

  am construit o casa de vacanta in extravilanul orasului Alba Iulia.

  Pana acum am functionat pe OS la o putere de 6 kw max dar trebuie sa trec pe „permanent”.

  Am depus o cerere de conectare si am primit un Aviz tehnic cu o valoare estimata de 35000 RON pentru 210 m de cablu subteran 3×150 70 si o firida.

  Drumul unde ar trebui sa ingrop acest cablu nu este viabilizat iar latimea lui este foate mica, in timpul iernii accesul fiind destul de greu fara masina de teren.

  Din discutiile cu OD am inteles ca nu au aprobat o conectare aeriana deoarece in urma emiterii Ordonantei de Guvern care impune bransament subteran in intravilanul localitatilor, OD are o intelegere cu Primaria Alba in care este impusa aceasta prevedere si terenurilor extravilane.

  De asemenea, in perspectiva, pe acest drum nu vor mai fi mai mult de 2/3 alti utilizatori, sectiunea cablului parand astfel excesiva.

  As aprecia orice idee prin care sa pot reduce costul acestui bransament. Exista o limita de putere sub care pot ramane pe monofazat? (am cerut 12 kw) E semnificativ mai ieftin un bransament monofazat?

  Multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   As fi intersat sa stiu care este solutia de alimentare a organizarii de santier.
   SGC

  • george Says:

   Actual este alimentare supraterana pe stalpi de lemn monofazat.

  • stoianconstantin Says:

   unde este amplasat contorul?

  • george Says:

   Contorul este amplasat la distanta de 210 m de casa pe stalpul cu reteauna supraterana ce alimenteaza un alt cartier. Practic, conform aprobarii primite ar trebui sa ma leg in acelasi loc cu reteaua permanenta dar trebuie sa trec in subteran…

  • stoianconstantin Says:

   George,
   puteti solicita mentinerea locului de amplasare a contorului si puteti veni de acolo cu ce cablu doriti DV.
   Altfel daca vreti solutie aeriana ar trebui sa discutati subiectul cu Primaria. Daca aproba extinderea retelei stradale atunci comunicati respectiva aprobare la OD si solicitati acesta varianta. Att costurile s-ar putea sa fie comparabile!
   SGC

  • george Says:

   Sa fiu sigur ca am inteles sugestia Dvs. : daca cer sa ramana contorul jos conexiunea pana la casa nu mai este dimensionata de OD? In acest caz, pentru a ingropa reteaua e necesar acelasi gen de proiect si autorizatie de constructie ca si in cazul in care reteaua e dimensionata de OD? Si in acest caz reteaua devine proprietatea OD? Puteti sa-mi dati un sfat la cum sa abordez cu OD aceasta schimbare? Nu stiu in ce masura particularitatile acestei discutii sunt relevante celor care consulta blogul Dvs., in cazul in care considerati ca nu sunt as aprecia f. mult daca puteti sa-mi dati un nr. de telefon pe mail. Cu stima

  • stoianconstantin Says:

   Instalatia in aval de contor (spre casa, asa zisa coloana) va fi in gestiunea Dv si va fi dimensionata de proiectantul care va va intocmi proiectul tehnic la comanda Dv.

   Operatorului de distributie doar trebuie sa ii comunicati ceea ce doriti prin inscrisuri in cererea de racordare.

   In „oglinda” instalatia in amonte de contor atunci cand se realizeaza pe tarif de racordare (bani asigurati de DV) intra in gestiunea OD si este dimensionata confor solicitarii acestuia exprimata de regula in avizul tehnic de racordare.

   Daca mai sunt neclaritati mai vb eventual va contactez pe email

   Eu sunt convins ca discutia este interesanta pentru toti cei care se confrunta cu probleme similare!

   Dv trebuie sa realizati insa avantajele/dezavantajele fiecarei solutii.

   In cazul „coloanei lungi” eventualele redimensionari si/sau defectiuni va privesc pe Dv as zica ca sunt si alte implicatii sa aveti o coloana lunga pe domeniul public de ex „pericolul Dorel

   In cazul „coloanei scurte”. Probabil ca veti plati ceva mai mult insa OD se ocupa de toate problemele legate de electrosecuritate pe domeniul public, redimensionari si reparatii in timp.

   Intodeauna OD asigura parametrii de calitate a ee in punctele de delimitare cu clientii cu cat coloana e mai scurta cu atat mai bine pentru DV.

   Succes!
   SGC

  • george Says:

   Va multumesc foarte mult pentru timpul si sfaturile acordate.

   In urma lor voi avea o discutie cu o firma ce mi-a facut deja o oferta pentru realizarea bransamentului si voi incerca sa obtin devize estimative pentru cele doua solutii – bransament subteran cu contorul pe locatia actuala si dimensionarea coloanei facuta de proiectantul meu sau bransament suprateran dimensionat de OD, intre timp azi am si depus o cerere la primarie pentru a se aproba o astfel de solutie.

   Cu stima,

 237. alex Says:

  buna ziua.
  Intentionez sa construiesc o anexa gospodareasca pe un teren extravilan aflat la o distanta de aprox.270m de un stalp de electricitate cu transformator,ce proceduri si costuri implica bransarea la stalpul respectiv in cele doua situatii:bransament subteran,bransament suprateran.

  multumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   LEA (linie electrica aeriana) cca 120.000-130.000 lei/km LES (subteran) cca 100.000-120000 lei/km.
   Sunt multe variabile care influenteaza costul!
   SGC

 238. casadinpom Says:

  multumesc pentru raspuns.in cazul acesta prefer energia alternativa decat sa investesc in infrastructura enel,se pare ca respectivilor de la electrica nu le pasa de dezvoltare si vor sa faca totul pe spinarea oamenilor desi in contractul de privatizare se angajau sa suporte si sa investeasca bani in dezvoltarea,extinderea infrastructurii

 239. casadinpom Says:

  multumesc oricum pentru raspuns,in situatia data prefer sa apelez la energia alternativa decat sa investesc in infrastructura enel,din cate stiam eu la privatizarea electrica s-au pus niste conditii:sa se investeasca bani in infrastructura,dezvoltarea si modernizarea retelelor electrice dar enel o face pe spinarea oamenilor care n-au nimic de castigat,dupa ce platesc bransamentul si restul echipamentului electrica devine propietar ceeace este un abuz.La scorurile practicate de electrica pentru bransament si echipament raportat.la distanta la care vreau sa ma conectez la retea ma costa mai mult bransamentul decat constructia ce va fi construita pe teren.intrebare retorica:pot lua ca persoana fizica energie ieftina ca pentru baietii destepti se poate?

 240. casadinpom Says:

  cu tot respectul preturile sunt exagerate si prefer sa apelez la energia alternativa,asa cel putin nu investesc in infrastructura si echipamentul electrica,acestea devenind ulterior proprietatea lor,eu n-am nimic de castigat,din cate stiu eu investitiile de modernizare si extindere a retelei electrice se fac de catre furnizor,conform contractului de privatizare,nu pe spinarea consumatorului ,in tara asta doar baietii destepti se aleg cu reduceri de tarife nu oamenii de rand care sunt nevoiti sa stea la lumanare din cauza preturilor exorbitante practicate de companii de genul asta

 241. casadinpom Says:

  din cate observ comentariile mele sunt de prisos atat timp cat va deranjeaza si ating un subiect sensibil,probabil ca prostimea nu trebuie trezita la realitate,vorba aia :corb la corb nu-si scoate ochii

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   am recuperat, intamplator, mesajele DV din folderul de spam! De obicei sterg mesajele catalogate de WordPress ca spam fara sa deschid acest folder!
   Nu inteleg care este problema. Daca doriti sa sa ne consultam intr-o problema concreta sau sa va exprimati opinia asupra unei spete puse in discutie pe blog sunteti bine venit!
   De preferat sa pastrati acelasi pseudonim si sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ca discutia sa se pastreze grupata si sa castige in coerenta.
   Pe de alta parte va rog sa constientizati ca este un blog utilitar, bazat pe voluntariat. Numarul utilizatorilor este mare si nu intodeauna reusesc sa fiu atat de operativ cat si-ar dori fiecare.
   Prin urmare ultima Dv remaraca o consider nepotrivita si nemeritata!
   Cu prietenie,
   SGC

 242. gabi Says:

  buna seara .
  Am cumpa\rat o casa de curind, cit ma costa sa schimb contractul de furnizare a curentului, de pe numele vechiului propietar pe numele meu.
  va multumesc anticipat

 243. Iulian Mirion Says:

  Buna ziua!
  Am citit informatiile referitoare la realizare unui parc solar, si as vrea sa stiu daca exista vreun document legislativ sau tehnic care stipuleaza ce nivele de tensiune poate fi folosit (0.4KV sau 20 KV), sau este in intregime la latitudinea OD de care apartinem( in acest caz Oltenia). Sunt interesat in realizarea unui parc solar de aproximativ 100KW, si as vrea sa ma documentez cat se poate de bine inainte de a incepe.
  Multumiri!

  • stoianconstantin Says:

   Solutia depinde de puterea parcului si de tipurile de retele existente in zona. va recomand sa cititi cu atentie HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, publicata in M.O. nr. 109/12.02.2008 veti vedea ca reglementarea va ofera cateva oportunitati de informare!

   Poate ca ar fi util sa cititi si:

   Ghidul pentru racordarea producatorilor la retelele electrice de interes public

   Ord. 129 /2008- Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

   Procedura de racordare la RED (retele electrice de distributie) presupune pentru capacitatile de productie, ca etapa obligatorie, realizarea unui studiu de solutie. Veti plati acest SS si veti avea posibilitatea sa optati, in cunostinta de cauza, asupra uneia dintre solutiile analizate.

   Daca in imediata apropiere a amplasamentului (maxim 300 m) exista un post de transformare (PT) al OD atunci o solutie previzibila ar fi un circuit direct de racordare in cutia de distributie a PT, dupa caz, cu/fara inlocuirea cutiei de distributie a PT eventual cu inlocuirea tranformatorului daca are mai putin de 100 kVA si cu masura ee la PT. Daca nu, atunci este previzibil sa va asteptati la o solutie de recordare prin post propriu 20/0.4 kV la cea mai apropiata linie de distributie publica de 20 kV existenta in zona.

   Daca mai vorbim va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.

   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing Win-4-All pe care eu o sustin.

   Succes!
   SGC

 244. Koko Says:

  Bună seara,
  Speţa noastră este următoarea:
  Am realizat pe strada noastră lucrările necesare branşării la reţeaua de canalizare. Din cauza diferenţei de nivel, a fost necesară montarea unei pompe, într-un cămin comun, amplasat la capătul străzii, înainte de racordul la conducta de canalizare.
  Strada este privată, deţinută în cotă indiviză de către toţi proprietarii. Acum este necesară alimentarea cu energie electrică a acestei pompe.
  Este posibilă conectarea ei la reţeaua interioară a proprietarului cel mai apropriat de pompă?
  Este posibilă conectarea unui contor pasant astfel încât consumul acestei pompe să fie suportat de toţi proprietarii de de stradă?

  Vă mulţumesc pentru atenţia acordată!

  Cu respect,
  Cornel

  • stoianconstantin Says:

   2*da!
   – Prima varianta depinde de puterea pompei
   – Varianta a doua necesita ATR + lucrare + contract!
   SGC

  • koko Says:

   Bună seara, din nou,
   Vă mulţumesc pentru promptitudinea răspunsului.
   În privinţa pompei, este vorba de o putere de 1,4 kw. Timpul de funcţionare zilnică ar fi în medie de 4-5 ore.
   Îndrăznesc să vă mai întreb dacă putem conecta pompa la vecinul nostru până obţinem aprobarea pentru varianta contorului pasant.

   Cu stimă,
   Cornel

  • stoianconstantin Says:

   Se poate. Pentru contorul pasant nu e nevoie de aprobare. Sper ca pompa va fi utilizata pentru scurt timp (cateva zile).
   va recomand sa apelati la un electrician autorizat sa va asigure alimetarea pompei.
   Circuitele „provizorii” adesea sunt improvizate ceea ce prezinta riscuri care este bine sa fie evitate apaland la specialisti.
   SGC

 245. Florin Says:

  Buna ziua.
  Am urmatoarea situatie:
  Vreau sa imi fac un mic atelier pentru tamplarie, asta presupune utilizarea de catre mine a unor utilaje cu un consum de aproximativ 2.5-4.5 kw/h la 380V.
  In locatia respectiva se afla o casa la curte.
  Casa are bransament la 230V.
  Noua constructie pe care am realizat-o este ca un mic atelier 4x8ml nu are instalatie electrica in acest moment.
  In fata curtii este un stalp de curent la aproximativ 5ml de noua constructie.
  Va rog sa imi spuneti daca pentru noua constructie pot opta pentru 380V si cam care ar fi costurile totale, fara a pune la calcul realizarea instalatiei electrice in interiorul atelierului.
  Multumesc, Florin

 246. florin Says:

  Va multumesc, foarte mult pentru raspuns, Florin

 247. Alex Says:

  Buna seara.
  Am si eu urmatoarea situatie.

  Am facut anul acesta un contract nou la enel, in bucuresti, zona cartier henri coanda. AM sperat ca o sa vina gazele pana in iarna, dar evident ca nu a fost asa.

  Problema este urmatoarea: avem curent trifazic, dar puterea este de doar 10 kW. Vrem sa montam o centrala electrica de 9 kw, asftel ramanand doar 1 kw disponibil cand centrala functioneaza.

  Care sunt pasii de urmat pentru marirea puterii? banuiesc ca fiind deja trifazic nu trebuie bransament nou, ci doar schimbata siguranta generala probabil si as dori si un cost daca se poate. Va multumesc.

  • florin Says:

   Salut, cat te-a costat toata treaba racordarii la 380V, multumesc

  • Gazdi Says:

   Trebuie solicitat spor de putere de la Enel si bineinteles redimensionarea sigurantelor pentru noul consum aprobat.

  • Alex Says:

   @florin. Pai toata treaba m-a costat 3800 RON la enel + inca 600 RON la o firma care a executat instalarea +bransamentul. [distanta a fost de 75m, subterana, norocul a fost ca era copexul tras de la cutie pana in fata portii, a necesitat doar tragerea cablului.

   @Gazdi Banuiam ca asta trebuie. AM inteles ca s-au mutat acum cei de la enel undeva pe la statia de metrou Pipera.[asta ca informatie pentru cine nu stie].

   Sa vedem cat costa acum toata distractia cu marirea puterii, desi eu unul nu cred ca are cum sa fie mai mult de 1000 lei, ca totusi doar se schimba sigurantele nu se realizeaza un nou bransament.

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie solicitat printr-un nou ATR sporul de putere necesar. Este posibil sa fie vb doar de redimensionarea protectiei in BMPT
   CC 60 lei ATR si probabil cca 200 lei reechiparea
   Succes!
   SGC

 248. MIRCEA Says:

  Va multumesc anticipat pentru raspuns la urmatoarea problema;

  Am facut impreuna cu alti vecini o retea electrica (8 stalpi) pe banii nostri. In prezent are o vechime de 1 an si au aparut alte bransari la retea de la care nu am primit cota parte.

  Enel spune ca am depasit ceva kw si cei ce se branseaza acum nu platesc cota la noi.

  NU cred ca este corect stalpi si cablu l-am platit noi sau cumva din cauza depasiri curentul este mai greu si cad stalpi cu cablu NU?

  Enel nu a schimbat nimic pe linia noastra CE PUTEM SA FACEM IN PRIVINTA ASTA. Vrem sa ne recuperam cota parte pe investitie stilpi, montaj, cablu, cablu prin care circula acea tensiune mai mica sau mai mare dar baga bani in buzunare.

  Cum ar fi sa plateasca enel taxa de transport electricitate catre propietari retelei sa isi poata vinde produsul.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Sub anumite forme am mai raspuns la aceasta intrebare.

   Reglementarea ANRE vorbeste de obligatia OD de a refinanta primul investitor (incluzand sumele respective in tariful de racordare al utilizatorilor care beneficiaza de efortul investitional al primului investitor) pana la concurenta sunei puterilor maxima simultan absorbite aprobate cu capacitatea de distributie a instalatiei realizate de primul investitor.

   In realitate acesta suma a puterilor maxime aprobate nu se consuma practic nicioadata cu un coeficient de simultaneitate egal cu 1 ci cu un coeficient de simultaneitate subunitar. Acesta inseamna ca in realitate desi suma puterilor maxime aprobate depaseste capacitatea de distributie a retelei, datorita coeficientului de simultaneitate subunitar (de ex la o retea cu 100 de bransamente acest coeficient poate fi 0,3-0.4) reteaua poate alimenta respectivii consumatori fara sa ii fie depasita capacitatea de distributie.

   Regulamentul ANRE face din pacate referire la suma puterilor maxime simultan absorbite aprobate!

   Exista si situatii neacoperite de regulamentul de refinantare. De ex daca se utilizeaza doar stapii pt realizarea unui nou circuit nu se calculeaza nici o suma pentru refinantarea primului investitor.

   De retinut ca OD are responsibilitatea redimensionarii instalatiilor, in momentul in care fie prin cresterea nr de consumatori fie doar prin modificarea coeficientului real de simultaneitate (de ex consumatorii isi modifica obiceiurile de consum!), se depasete capacitatea de distributie a retelei respective.

   In conscluzie rezolvarea nu este la OD ci la reglementator: la ANRE. Din pacate sunt sanse mici ca Dv sa mai puteti fi refinantat pt ca o decizie favoranila a ANRE de a modifica algoritmul de calcul nu se va aplica retroactiv deoarece celalti consumatori deja au contracte de furnizare definitive si nu mai exista nici o cale de ai obliga sa plateasca eventuala suma datorata primului investitor care v-ar reveni dupa un nou algoritm.

   Pe de alta parte trebuie sa stiti ca sumele calculate cu algoritmii actuali sunt simbolice!

   SGC

  • Mihai Says:

   Ma scuzati ca ma bag. Adica practic daca 4-5 locatari finanteaza un bransament pentru strada pe care locuiesc, si pe urma vin alti locatari si se conecteaza la acea retea, cei care au finantat bransamentul initial care foarte probabil are un cost urias, nu primesc nimic. Ce tara de rahat avem, ma scuzati de expresie. Adica aia 4-5 sunt ,,fraieri” care fac o retea si vin altii se conecteaza da banii ii plates la enel, deci enel iese castigator si prin consum si prin retea deja facuta, ceea ce este foarte incorect. Ar trebui enelu sa isi revizuiasca anumite reguli, pentru ca deja s-a depasit nivelul de nesimtire.

  • stoianconstantin Says:

   Mihai,
   Avem un potential urias de indignare dar daca este asezat pe un strat de nepasare si neinformare in ceea ce priveste contextul legislativ totul este in van!
   Daca vrem sa avem opinii de care sa se tina cont in primul rand trebuie sa cunoastem legislatia actuala si in al doilea rand sa ne implicam atunci cand legile/normativele sunt puse in discutie publica.
   Eu sunt convins ca exercitarea drepturilor de cetatean este o chestiune dificila. E mult mai simplu sa ne indignam serios din cand in cand si sa ne varsam oful cu o injuratura suculenta. In rest ii lasam pe altii sa ne reprezinte cum or sti ei mai bine.
   In Romania regulile in sectorul energiei electrice le face ANRE. ENEL si alti operatori de distributie (OD) au obligatia sa le aplice. Chiar sunt sever sancionati daca nu le aplica! Pe blog sunt date reglementarile care guverneaza problematica racordarii la reteaua de distributie si a eliberarii amplasamentelor. Daca veti avea curiozitatea sa le studiati veti vedea ca OD le aplica.
   Aceste reglementari au o structura destul de coerenta care in final este legata strict de tariful de distributie. Fiind o activitate de „monopol” distributia energiei electrice este strict monitorizata de ANRE prin cerintele de performata, proceduri, reglementari tehnice si managementl costurilor. Referitor la costuri trebuie sa amintesc ca OD au obligatia sa isi justifice toate categoriile de costuri si au o marja de profit de 3% recunoscuta de ANRE cu conditia sa isi indeplineassca indicatorii de performanta.
   ANRE tine un echilibru intre performanta si costuri pentru ca altfel nu ar fi posibil ca acest urias sistem sa functioneze garantat si sa fie deschis pentru toti utilizatorii.
   Revenind la problemetica finantarii extinderilor de retea e clar ca cineva trebuie sa plateasca, OD sau cei care solicita acces la retea. Acest cost in actuala viziune este strict legat de un client si/sau un grup restrans de clienti. ANRE zice ca este firesc ca acestia sa suporte aceste costuri. Altfel intr-un cuantum extrem de larg variabil ceilelti consumatori ar trebui sa suporte in tariful de distributie costuri care nu ii privesc direct.
   E de discutat asupra algoritmilor de refinantare. Pot fi imbunatatiti pt ca au si aspecte nedrepte. Cineva trebuie sa solicita acest lucru. Ori la noi la romani indignarea sterila este unica treata de implicare in viata sociala!
   As mai precia ca atat in cazul finantarilor de la persoane fizica cat si a celor atrase de pa agenti economici pentru finantarea extinderilor de retea si a bransamentelor OD nu introduce in costuri amortismente. In schimb agentii economici isi introduc in costuri (si isi recupereaza din impozit) sumele reprezentand amortismente ale investitiei facute cu extinderea retelelor de distributie. Aceste aspecte nu sunt cunoscute opiniei publice dar ele sunt juste! In plus dupa punerea in functiune OD are toate obligatiile din licenta pentru performata instalatiilor finantate din tarifele de racordare si obligatia finatarii costurilor de intretinere si modernizare ulterioara.
   As mai dori sa punctez necesitatea de a se face distinctie intre activitatile de furnizare si cele de distributie. Adesea se confunda si judecatile rezultate sunt profund incorecte si nedrepte! Furnizarea ee este practic liberalizata. Exista un calendar destul de strans legat renuntarea la tarifele reglementate pentru casnic si micii agenti economici care inca nu si-au exercitat drepturile de a contracta ee de pe piata libera (n-am spus nici ca e bine nici ca e rau, dar sunt lucruri care se intampla si sunt de mult reglementate).
   Daca facem acesta diferentiere ne va fi mai usor sa intelegem anumite aspecte legate de functionarea sistemului energetic national (SEN) si vom fi mai aproape de adevar cand emitem opinii legate de performanta diversilor operatori SEN.
   Subiectul este complex insa merita sa fie pus in discutie ca sa stim ce avem de facut sau cel putin ce traim! Blogul a fost conceput special pentru a facilita intelegerea reglemetarilor ANRE privitoare la functionarea sistemului energetic si pentru a ajuta oamenii sa isi rezolve unele probleme legate de accesul la reteaua electrica de distributie (RED), coexistenta cu RED si utilizarea ee.
   Cu prietenie,
   SGC

 249. ionut Says:

  buna ziua,as dori sa costruiesc o casa,in curtea parintilor,cam cat m-ar putea ajunge sa ma leg la reteaua electrica tinand cont ca aceasta trece prin fata curtii

 250. Andy Says:

  buna ziua!
  imi puteti da, va rog, o solutie pentru urmatoarea problema:
  in curte se afla o cladire racordata la retea. ulterior a fost construita o alta casa la cca 40 m distanta.
  pentru racordarea celei de-a doua cladiri este necesar un alt bransament?(este acelasi prprietar)
  daca da imi puteti spune un cost estimat al bransarii tinand cont ca stalpul de la reteaua publica este la cca 5 m in fata portii (ar fi deci cca 50 m pana la cea de- a doua cladire)
  va multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Depinde de Dv! daca doriti bransament separat trebuie sa solicitati ATR
   Cost cca 1500 lei cu amplasare BMPM la limita de prorietate!
   Succes,
   SGC

  • Andy Says:

   doar 1500 lei pt un bransament la 50 m de stalpul de retea?
   in plus am inteles ca ar trebui sa cumpar si un stalp…
   va multumesc!

   imi cer scuze am descoperit mai tarziu butonul raspunde

  • stoianconstantin Says:

   „BMPM montat la limita de proprietate” adica langa stalp!
   E adevarat ca pana la 50 m va va costa coloana!
   Pt alte detalii va rog sa cititi comentariile de la aceasta sectiune respectiv de la atle articole dedicate ATR
   Succes,
   SGC

 251. ovidiu Says:

  Buna ziua
  Am achizitionat o casa luna trecuta racordata la lumina si gaz de vanzator acuma 1 luna (prin extinderea retelei electrice cu un stalp si 50 ml de teava gaz).
  La aceasta retea ar trebui sa se racordezi vecinul de la casa de langa mine si as vrea sa stiu daca in momentul in care am achizitionat casa mi-au revinit si anumite drepturi asupra retelelor ceea ce ar implica un acord din partea mea sau toate drepturile le detine inca vanzatorul care a extins retelele pe numele lui.
  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Speta este interesanta. Reprezinta o premiera pe blog!

   Sincer nu m-am gandit pana acum la acesta situatie desi poate fi destul de frecventa.

   In opinia mea sunt argumente si pentru a considera ca prin vanzarea/cumpararea imobilului racordat la retelele publice de alimentare cu ee, in primii 5 ani de la racordare, s-ar transmite implicit drepturile prevazute de legislatie pentru primul investitor cat si pentu a sustine ca aceste drepturi, daca nu sunt explicit mentionate in contractul de vanzare-cumparare al imobilului, sau intr-un alt document de cesionare, apartin in continuare persoanei fizice/juridice care a semnat contractul de racordare prin care s-a relalizat extinderea retelei stradale.

   Eu sutin varianta doua. Daca nu s-a facut vorbire explicita despre preluarea drepturilor „primului investitor” in extinderea/infiintarea unei capacitati publice de distributia ee atunci aceste drepturi nu sunt transferate odata cu vanzarea/cumpararea imobilului a carui alimentare cu ee a impus extinderea/infiintarea retelei electrice.

   Daca ar fi sa dau un „argument” indirect, dupa vazare-cumparare imobil contractul de furnizare ee al fostului proprietar se va rezilia iar Dv va trebui sa solicitati un nou aviz tehnic de racordare in baza caruia veti putea sa incheiati un contract de furnizare pe numele Dv. in aceste conditii Dv veti plati in tariful de racordare o cota parte din bani pentru refinatarea „primului investitor”

   In fapt drepturile de care vorbim se rezuma la restituirea primului investitor a unei parti din suma cheltuita pentru extinderea/infiintarea retelei electrice de distributie (RED) aplicand un algoritm aprobat de ANRE.

   OD nu are obligatia de a cere aprobarea de la „primul investitor” pentru racordarea altor solicitanti din RED extinsa/infiintata din banii platiti de „primul investitor” ca tarif de racordare.

   Dupa semanrea PV de punere in functiune, si racordarea imobilului „primului investitor” la RED, OD are fata de acesta, ca si fata de oricare alt utilizator pe care in racordeaza la acesta RED, obligatia de a asigura parametrii ee conform standardului de performanta aprobat de ANRE si sa suporte toate costurile de exploatare, reparate si modernizare a RED construita initial din fonduri atrase prin tariful de racordare astfel incat sa mentina ee la parametrii de calitate normati.

   NB: cu ajutorul unui coleg foarte documentat avem si prevederea legala:

   Speta este tratata in Ord.ANRE nr.28/2003, la art.6, alin.(3): „Compensaţia se plăteşte primului utilizator sau celui căruia primul utilizator i-a transferat legal şi explicit acest drept”
   Felicitari pentru punerea in discutie a unei teme noi!
   SGC

 252. alex Says:

  Buna ziua vreau sa stiu si eu daca pot baga curentul inainte sa construiesc casa, pe terenul respectiv este construit un beci pe care nu sunt intabulat .

 253. Alex Says:

  Buna seara! am cumparat o casa fara sa fie racordata la curent electric,de vreo 3 luni ne chinuim sa tragem curent, inclusiv vecinii nostri care sunt racordati la curent de santier si le expira termenul.Reteaua electrica se afla la 170 m , a venit primaria in urma cu 2 luni ,a pus stalpi de intindere ,au pus iluminat si urma sa aduca si reteaua electrica,dar din pacate a intrat primarul in puscarie si vad ca nu se mai intampla nimic.Acum intrebarea mea este daca am putea sa tragem noi propietarii din zona reteaua electrica ? si ce am mai avea de platit ?tinand cont ca stalpi de intindere au fost deja pusi.

  • stoianconstantin Says:

   Eu pot sa emit opinii insa este posibil sa gresesc din lipsa unor informatii. Va indrum sa consultati operatorul de distributie (OD) din zona care ar trebui sa aiba toate informatiile despre extinderea de retea inceputa de Primarie.
   Sunt destule cazuri in care Primariile intai fac si apoi se intereseaza de cadru legal!
   Va pot spune un pret unitar al unei retele stradale cca 100000 lei/km. Daca vorbim doar de conductor pretul unitar ar putea scadea la cca 40000 lei/km.
   Colaborand cu/mediind intre Primarie si OD sunt sanse sa gasiti o cale pentru a va asigura conditiile necesare alimentarii cu ee.
   Succes!
   SGC

 254. Alex Says:

  Va multumesc pentru raspuns,o sa ma interesez.

 255. Florin Nechita Says:

  Buna ziua,
  va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema: locuiesc la o casa si avem o alimentare cu contorul in holul casei. Titularul contractului de furnizare a fost sotia. Acum vreau sa inchei un contract pe mine. Am depus o cerere la Electrica si mi s-a dat un aviz prin care mi se impune sa execut pe banii mei lucrari pentru ca sa scot contorul la gard. Sunt obligat sa cheltui eu banii astia?

  • stoianconstantin Says:

   Asta este solutia care se practica acum! In principiu daca se trece printr-o reziliere OD poate impune acesta solutie mai ales daca starea bransamentului nu este corespunzatoare.
   SGC

  • Florin Nechita Says:

   Nu vreau sa reziliez. Vreau sa transcriu de pe sotie pe mine.

 256. Andrei Says:

  Buna ziua,
  Urmeaza sa cumpar un teren extravilan pe care sa construiesc o pastravarie. La limita terenului, vecinul are construita o casa de vacanta si este conectat la reteaua de electricitate (220 V). Reteaua de electricitate care ajunge la el, vine peste un deal ca sa scurteze probabil distanta fata de cea mai apropiata localitate. Cum pot face sa ma racordez si eu la aceasta retea? Ultimul stalp ajunge cam la 30 m de casa vecinului si de la stalp, firele vin suprateran spre casa lui. Casa vecinului este chiar la limita terenulu ce urmeaza sa il iau. Pentru racordare este nevoie de un stalp intermediar; trebuie sa ma racordez la stalpul la care este racordat vecinul sau cum?
  Sunt constient ca o sa pot face racordarea in momentul obtinerii autorizatiei de constructie, dar pana atunci vreau sa stiu la ce costuri ajung cu electricitatea.

  Multumesc,

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Trebuie sa vedeti unde este contorul vecinului. Daca este pe casa sau la limita de proprietate atunci reteaua in amonte de contor este a OD si deci disponibila si pentru Dv. In verianta asta puteti bugeta costurile cu alimentarea cu ee la cca 2500 lei. Solutiile concrete nu mai pun probleme le stabiliti impreuna cu OD care va tine cont si de optiunea DV
   Daca insa contorul se afla „peste deal” atunci aveti o problema serioasa deoarece vorbim de o „coloana” mai lunga in gestiunea vecinului DV care nu prea este disponibila pentru noi racordari. In acest caz solutii „atipice” puteti discuta cu vecinul Dv si cu OD. Poate ajungeti la o solutie cat de cat rezonabila.
   SGC

  • Andrei Says:

   Buna ziua,
   Multumesc mult de raspuns. Mi-ati dat o veste buna,
   Vecinul sigur are contorul unde este si casa, intrucat inainte de ultimul stalp mai este o casa conectata la retea. Si pe reteaua ce vine peste deal mai sunt inca vreo 3 case.

   Multumesc mult si un an nou fericit!

  • stoianconstantin Says:

   La multi ani cu satanate si fericire!
   SGC

 257. manuel Says:

  am si eu o intrebare daca vreau sa bag curent intr-o cladire in care a mai fost bagat si taiat ,avand in vedere ca nu am titlu de proprietate pe ea dar utilajele dinauntru sunt ale mele si valoreaza mai mult decat cladirea cum procedez se poate .vreau sa precizez ca contractul de inchiriere a expirat dar proprietarul nu ma poate scoate afara datorita investitiei foarte mari pe care am facut-o in cladire . astept un raspuns in legatura cu energia electrica daca ma pot racorda va multumesc .mail

 258. monica Says:

  Am un teren intravilan , am obtinut avizul de amplasament insa se precizeaza ca nota la finalul documentului ca nu exista linii de joasa tensiune in zona, cea mai apropiata fiind la 150m de teren.(acolo este un stalp cu aviz de racordare organizare santier persoana fizica consumator casnic, pana la reteaua stradala mai sunt 240m insa nu stiu unde este postul trafo) Se poate face racordarea in conditiile acestea , cam la cat s-ar ridica costurile pentru racordare avand in vedere ca pana la teren sunt stalpi de curent si un cablu care evident sunt facute ilegal … Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Cinstit sa fiu n-am prea inteles cum stam cu retelele din zona. Dar:
   – la retele construite ilegal nu va veti putea racorda (cel putin nu legal!)
   – la organizrile de santier ale altora, nu va puteti racorda
   – ar ramane capatul retelei stradale situate la 240m de terenul Dv
   Ca si solutii ar fi trei care ar merita sa fie analizate (in realitate pot fi mai multe solutii dar trebuie sa avem informatii mai multe despre retelele existente in zona!):
   – BMP (bloc de masura si protectie) amplasat pe ultimul stalp al retelei stradale + o coloana lunga de 240m pana la casa Dv cel mai probabil in cablu
   – extinderea retelei stradale (daca nu este deja prea lunga din perspectiva OD)
   – insfiintarea unui nou post de transformare + retea astradala LEA/LES (aeriana/subterana) pana la casa Dv
   A treia solutie am pus-o doar teoretic pentru ca evident e foarte scumpa.
   Referitor la avantajele dezavatajele extinderii reteleor jt vs realizarea unor „coloane lungi” (coloana se numeste legatura dintre BMP si tabloul general al imobilului) am vorbit in alte comentarii pe care le puteti gasi pe blog.
   Costul unitar orientativ al extinderii Ljt este de cca 100000 lei/km (pot fi situatii in care acest cost unitar este mai mare). Solutia tip „coloana lunga” poate ca v-ar costa cca 15000 lei + suma de dezajantaje aferente ei
   Sunt convins ca daca mai cititi si alte raspunsuri de pe blog date la spete similare o sa va faceti o imagine mai buna asupra optiunilor DV.
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ori de cate ori postati o noua replica pe acest subiect. pastreaza discutia grupata si coerenta!
   Succes!
   SGC

  • monica Says:

   Va multumesc pentru raspunsul acordat. Sincera sa fiu, nici eu nu stiu cum stam cu reteaua stradala. formularea exacta din avizul de amplasament favorabil:
   ” In zona amplasamentului propus nu detinem retele electrice de distributie de joasa tensiune (cel mai apropiat punct de racordare este la circa 150m)”
   In postarea mea anterioara am mentionat si o distanta de 240m deoarece, pentru o alta persoana care detine lotul de teren alaturat si a facut deja cererea de racordare, i s-a raspuns ca cel mai apropiat punct de racord este stalpul capat de retea aflat la 120m, retea realizata sia chitatade o persoana fizica x ca prim utilizator care a extins reteaua pe o distanta de 240m pana la acel stalp pentru organizare santier, de asemeni se specifica ca reteaua aeriana existenta pe drumul de servitute este facuta fara aviz si la o distanta mult prea mare fata de postul de transformare.

 259. george Says:

  buna ziua este posibil intr-o curte in care se face prelungire in continuarea casei(constructie) sa se monteze contor separat de restul casei si daca da cam cat ar costa? va multumessc

 260. chivu florin Says:

  buna ziua!
  m-am mutat de curand intr-o locuinta inchiriata.Chiriasul anterior doreste sa inchida partida electrica cu OD iar eu trebuie sa deschid o noua partida cu OD.Ce acte i-mi sunt necesare?In afara de contractul de inchiriere trebuie sa mai iau adeverinta sau un alt act in care sa specifice proprietarul ca este de acord sa deschid partida electrica cu OD?
  Proprietar este o persoana juridica(societate comerciala cu capital integral de stat).
  Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Contractul ar trebui sa fie suficient. Pt siguranta cred ca ar trebui sa aveti si acea adeverinta! S-ar putea sa va pretinda sa obtineti si un aviz tehnic de racordare. Aceleasi documente ar trebui sa fie suficiente.
   SGC

 261. catalin Says:

  sal’tare
  am si eu un teren agicol si vreau sa ma racordez la reteaua electica.Pe 2 km cat mar costa?

  • stoianconstantin Says:

   400000 lei! Asta in ipoteza ca la 2 km exista o linie 20 kV pentru racordare.
   SGC

 262. B.Zsolt Says:

  Buna
  M-ar interesa cam cat ar costa aprox si daca ar fi posibil racordarea la reteaua electrica al unei cabane care nu dispune de curent electrica si se afla la o distanta de aprox 200m de la stalpii amplasati pe drumul principal.
  precizez ca aceasta cabana nu are autorizatie de constructie doar actele terenului.

  • stoianconstantin Says:

   Va rog sa postati intrebarea la un articol care trateaza racordarea la retea. Acolo puteti citi si raspunsuri date in spete similare!
   SGC

 263. Liliana Says:

  Buna ziua,

  Mi-am construit o locuinta noua in cartierul Berceni, sursa cea mai apropiata de curent fiind la o distanta de 250 metri – un stalp de curent. As vrea sa aduc lumina pana la teren, insa nu stiu cati stalpi mi-ar trebui pe aceasta distanta si care sunt costurile aferente.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   stalpii se pun de regula la o distanta de 40-50 m intre ei. Cred ca mai important ar fi sa stiti ca OD decide daca extinderea retelei stradale se face aerian sau subteran. Dv trebuie sa stiti ca un km de reta stradala uneori poate depasi 100000 lei!
   Mai cititi si alte raspunsuri de pe blog la spete similare si cred ca va veti lamuri asupra optiunilor alternative.
   O vizita la OD este necesara!
   SGC

 264. marian Says:

  Buna ziua,
  Am si eu urmatoarea problema :
  – Lucrez la o firma unde avem PT 20/04 kv propriu si dintr-un tablou de distributie alimentez si 5 subconsumatori.
  Amintesc ca operatorul principal nu are cum sa ii alimenteze .
  in Atr -ul meu ei sunt trecuti si folosesc actual provizoriu procedura din 2005 pentru subconsumatori, dar am vazut ca in cea din 2007 imi trebuie o decizie de la ANRE.( Ordinul ANRE nr. 3/2007 de aprobare a Metodologiei de stabilire a tarifului pentru distributia energiei electrice de catre persoane juridice, altele decat operatorii principali de distributie a energiei electrice precum si a conditiilor pentru retransmiterea energiei)
  – Subconsumatori lor le trebuie sa le emit eu ATR pentru fiecare sau cine ?

  • stoianconstantin Says:

   Daca va castigati statutul de operator de distributie atunci DV veti emite ATR-uri. Pana atunci le poate emite OD ca subconsumatori ai DV, cu acordul prealabil pe care l-ati in cererea dV de ATR dat cand ati acceptat sa ii aveti subconsumatori. E cam acelasi lucru in final!
   SGC

 265. Cristi Says:

  Buna ziua, ma numesc Cristi.
  Am inceput sa construiesc o casa, stadiul lucrarii este la jumatate.
  Stalpul electric este la o distanta de 35mt fata de casa.
  Intrebarile mele ar fi urmatoarele:
  -Pentru racordare este nevoie de alt stalp?
  -Subteran se poate pune cablu pana la casa?
  -Cat mar costa montarea unui stalp?
  -Bransamentul in casa pot sa il fac eu? Trebuie sa fiu autorizat?

  Multumesc.

 266. Micliuc Nelu Says:

  Buna ziua. Am cumparat un teren si dorim sa tinem rulota pe acest teren.Cum putem sa ne bransam la curent?Stalpul se afla langa poarta.

  • stoianconstantin Says:

   Cerere de aviz tehnic de racordare vizata de Primaria din zona.
   SGC

 267. magda Says:

  vecinul din dreapta mea si-a construit casa noua si vrea sa se racordeze la curent electric de la vecinul din stanga mea pt ca acolo este stalpul. trebuie astfel sa traverseze aerian cu firul pe deasupra proprietatii mele. are nevoie de la mine de o declaratie legalizata la notar care sa-i permita trecerea firului electric? afecteaza acest lucru proprietetea mea in vreun fel? dar daca face racordarea subteran traversandu-mi terenul?

 268. tase Says:

  bunaziua ,in primul rand as vrea sa va sal pentru initiativa acestui sait.am si eu mai multe intrebari despre racordare si extindere. m-am apucat de casa prin 2008 si de atunci tot ma milogesc ba la primarie ba la enel ,am ajuns la concluzia ca ma iau la misto,nu stiu ce sa mai fac.cei de la enel ma trimit la primarie ,primaria ne abureste ca va face extindere de retea dar nimic.Am nr de casa din 2010 am domiciliu acolo sunt casatorit am copil mic si nu ma pot folosi de bunul meu.PAna si drumul de circa 200 metrii l-am amenajat pe banii mei si ai vecinilor .Cei de la enel n-au facut un calcul si ne ajunge racordarea cu tot cu retea circa 3000 euro de persoana si suntem circa 25 de numere.am Am intrebat de ce e asa de scum sio mi-au spus sa citim documentatia ,am citit si acolo pe linga retea incluzand stilpi cablu mana de lucru si racordare mai era si transformatorul de curent care trebuia sa-l cumparam tot noi ,ce este de facut?????va multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   O varianta ar fi sa incercati sa cititi legea ee 123/2012 si regulamentul de racordare la reteua de distributie a ee HGR 90/2008
   Mai vb!
   SGC

 269. florin Says:

  Buna seara,
  Ma bucur ca am gasit acest site cu discutii interesante.
  Am nevoie cateva informatii legate de racordarea unei rulote comerciale la reteaua de curent. Mentionez ca rulota se afla amplasata pe domeniul public la 5 m distanta de stalpii de curent. Care ar fi pasii? cat dureaza procedurile? cat costa toata afacerea?
  va multumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   Pasii sunt redati in articolul de mai sus!
   Va trebui sa depuneti la OD o cerere obtinere aviz tehnic de racordare vizata de Primarie sau insotita de o aprobare/contract etc de ocupare domeniu public si de racordare la utilitati a rulorei.
   Durata 30-40 zile, cost cca 1500 lei
   Succes!
   SGC

  • florin Says:

   va multumesc pentru raspuns.
   contractul de ocupare a domeniului public il iau de la primarie, insa nu am idee de cel de racordare la utilitati – eu am apa in rulota dintr*un bazin cu pompa de apa si boiler, iar apa rezultata se scurge intr-un rezervor pe care il golesc

 270. Sapera M Says:

  Buna ziua. Am in constructie o cladire P+2 etaje, ce pe viitor 2016-2017, va fi transformata in pensiune. Am ajuns la faza instalarii retelei interioare de curent, pe care intentionez sa o realizez ‘ingropata in pereti’. Din calculele mele, consumul viitoarei pensiuni (10 camere), ar fi de 13 -14 kw (12 aparate aer cond,12 tv, etc). Ar trebui sa ma gandesc la o retea trifazica ? Sau face fata o retea normala?
  Care este diferenta intre o instalatie interioara ce va fi racordata (ulterior) la 380 si una normala ? De ce trebuie sa tin cont? Mentionez ca racordul cladirii la reteaua furnizorului il voi solicita in momentul punerii in functie (peste cel putin 2 ani). Multumesc pt raspuns

  • stoianconstantin Says:

   Aveti pe blog un articol Bransament monofazat sau trifazat? care va va lamuri asupra optiunilor.
   In ceea ce priveste structura instalatiei interioare ca sa puteti trece usor de la un bransament monofazat la unul tifazat este necesar sa impartiti consumatorii pe cat mai multe circuite astfel incat ulterior aceste circuite sa le puteti distribui pe cele 3 faze ale unui presupus bransament trifazat.
   Altfel spus faceti din start impartirea receptoarelor pe circuite ca si cand veti realiza un bransament trifazat. Daca puterea este mica nu va fi nici o problema sa alimentati aceste circuite dintr-un tablou monofazat.
   De ex e de evitat ca in casa sa aveti doar 1-2 circuite si sa va realizati un bransament trifazat!
   Succes,
   SGC

 271. ION Says:

  daca am revizia finala la casa mai pot trage curent de santier?

 272. Alberto Says:

  Buna ziua! Eu am in constructie o casa in jud.Prahova si doresc sa stiu daca nu am facut instalatia electrica in casa pot face instalarea de la stilpul din strada la casa? Am avizul de constructie de la ENEL de zona! Multum.!!

  • stoianconstantin Says:

   Da daca vorbim de un ATR pentru organizare de santier. Atunci se va pune sub tensiune un tablou electric de OS.
   SGC

 273. silviu Says:

  va salut am o intrebare , am construit o casa si vreau sa ma bransez la stalp numai ca omul care a venit sa execute lucrarea mi-a spus ca nu se mai trage cablul de la stalp la casa aerian ci prin pamant si ca diferenta de pret este de: aerian 2500 lei; si prin pamant 4800 lei ca asa este legea, acum vreau sa stiu daca este adevarat ce spune , stalpul se afla vizavi de casa cam 8-10 metri. De ce este atat de scump prin pamant la o distanta atat de mica ,casa este in chitila .va multumesc!

 274. Elisabeta Says:

  Buna ziua. Detin un teren extravilan pe care doresc in cursul anului sa construiesc grajduri. Cel mai apropiat stalp de tensiune e la 200m. Cati stalpi mi-ar trebui pana la proprietatea mea si cat m-ar costa amplasarea lor plus costurile de racordare. Pot sa fac ceva ca stalpii sa fie montati de primarie? Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Ce distanta este pana la postul de transformare si de ce putere credeti ca veti avea nevoie?
   SGC

  • Elisabeta Says:

   Sunt maxim 300 m pana la postul de transformare. Vreau sa construiesc grajduri si un gard electric de jur imprejurul terenului. In principiu sa am putere sa-mi sustina iluminatul, gardul si eventual 1-2 hidrofoare.

  • stoianconstantin Says:

   E posibila extinderea retelei stradale eventual cu masura la limita intravilanului. Din cate apreciez eu nu veti reusi implicare aPrimariei la finantarea extinderii. Costurile vor fi ce cca 15000-20000 lei intr-o oarecare masura negociabile.
   Mai cititi si alte raspunsuri date pe blog unor spete similare
   Succes!
   SGC

 275. ramona Says:

  Buna ziua .V a rog sa ma invatati si pe mine pe unde tb sa maindrept pt inceput si ce acte imi trebuiesc si cat costa aceeasta treaba.locuim 2 fam in curte si am vrea sa ne separam cu bransament cu tot .contoarul actual este in casa ca asa erau cu ani in urma si as vrea sa stiu mai tb sa platesc si pt contoarul din casa ?

  • Incze Andras Says:

   Veti avea contor separat pentru fiecare apartament si platiti numai cat consumati.

  • stoianconstantin Says:

   Etapele unt in articol!
   Costa cca 2000 lei!
   SGC

 276. danescu daniel Says:

  Buna ziua,
  Va rog sa ma consiliati in urmatoarea problema.
  Daca imi montez o instalatie de panouri fotovoltaice (Pinst 5kw monofazat), ca persoana fizica pot obtine avizele de la ANRE pentru a debita energie electrica in sist energ national SEN ?
  Cu respect
  Daniel Danescu
  daniel_danescu@yahoo.com

  • stoianconstantin Says:

   Va rog sa cititi raspunsul dat dlui Scurtu Cosmin si daca mai sunt probleme mai vb.
   Probabil ca ar ajuta daca v-ati adresa ANRE pt ca Autoritatea sa vada ca sunt cerinte si sa completeze corespunzator legislatia.
   SGC

 277. Sapera M Says:

  Buna ziua.
  Pt executia retelei interioare am apelat la 2 firme specializate.Ambele mi-au dat indicat aceiasi solutie: o mare parte din reteaua electrica sa fie pozata pe placa de beton a fiecarui nivel, urmand ca apoi sa fie acoperita de o sapa de ciment, care sa aibe o grosime de cel putin 4 cm. Dupa spusele lor, protectia cablurilor ar avea 3 cm. De ce asa de mult??? Eu unul, nu prea as fi adeptul acestei solutii, mai ales ca o sapa de ciment si nisip de cel putin 4 cm, ar costa mult si ar cantari enorm. Ce ma sfatuiti

  Multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Daca doriti o puteti aplica si aparent. Exista un sistem de canalet modern cu un aspect placut.
   Simplu, ieftin si usor!
   SGC

  • Sapera M Says:

   1. Pot solicita executia bransamentului daca nu am realizat instalatia interioara?
   2. Pot solicita executia bransamentului, urmand ca punerea sub tensiune sa o solicit ulterior(dupa 1 an)? Daca da, pana la punerea sub tensiune, Enel emite factura, se plateste ceva lunar?

  • stoianconstantin Says:

   In principiu instalatia interioara trebuie realizata inaintea bransamentului tocmai pentru a evita ca bransamentul sa ramana nepus sub tensiune!
   SGC

 278. Mihaela Says:

  Buna seara .
  Ptr un teren extravilan se poate instala bransament electric si la ce costuri ar ajunge instalarea pe o distanta de aproximativ de 400 m de la sosea si pina la teren si pentru instalarea unui stilp va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Sunt prea putine informatiile. Cititi si alte spete similare de pe blog.
   Costul unei retele aeriene stradale este de cca 100000 lei/km . Evident ca un simplu „bransament” ar putea costa mai putin ins anu sunt sigur ca intelegem acelasi lucru prin bransament!
   SGC

 279. alex Says:

  buna ziua am un teren pe care ma-m intabulat si as vrea sa stiu si eu daca pot baga curentul inainte sa fac vreo constructie pe el si ce trebuie sa fac ?

  • stoianconstantin Says:

   Va recomand sa cititi articolul pe de acesta pagina si sa treceti in revista cateva raspunsuri date pe teme similare!
   Succes!
   SGC

 280. Mihaela Says:

  Buna ziua am un teren extravilan si vreau sa-mi trag curent electric,iar distanta de la stilpul de la sosea si pina la terenul meu este de 400 mp la cit ma duce costul pentru instalarea curentului electric va multumesc.

 281. alexa_andracris@yahoo.com Says:

  suntem doua familii care locuim intr-un apartament cu 4camere si avem contor electric comun se poate monta un al doilea contor pentru a plati fiecare cat consumam ce trebuie sa facem si cat ne costa daca se poate sa ne raspundeti

  va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Actiunea se numeste separare de consum si s-ar putea sa va coste cca 7-800 lei. Se va solicita aviz tehnic de racordare.
   SGC

 282. badea larisa Says:

  buna ziua,am un teren intravilan si avem o promisiune de vanzare -cumparare bilaterala si nu am obtinut autorizatia de constructie

  • Badea Larisa Says:

   Buna ziua! Am un teren intravilan si avem o promisiune de vanzare -cumparare bilaterala si nu am obtinut autorizatia de constructie. Avem proiectul casei si certificatul de urbanism. As vrea sa ma racordez la curent electric, daca se poate si fara autorizatia de constructie. Astept un raspuns. Va multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Aveti nevoie de AC!
   In baza certificatului de urbanism ati putea obtine ATR pentru organizarea de santier. pentru racordare va trebuie AC
   SGC

  • Badea Larisa Says:

   Va rog frumos daca ati putea sa imi spuneti ce inseamna AC si SGC.Iar deschiderea unui santier este provizoriu sau permanent.Va multumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   AC = Autorizatie de Construire
   SGC = acronimul numelui meu. Utilizez acest acronim sa „semnez” mesajele pe blog!

   SGC

 283. stan adriana Says:

  buna seara nu va suparati am si eu o intrebare cat costa ca sa iti bagi lumina de la stalp la casa sunt aproximativ 12 metri daca se poate plati in rate eu stau in mogosoaia va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Probabil cca 1500 lei. Nu se poate plati in rate!
   SGC

 284. teo chiru Says:

  Buna ziua, pentru reactivarea unui punct de consum energie trifazica, ce documentatie trebuie indeplinita si care ar fi costurile ce le implica reactivarea.Va multumesc anticipat.Cu stima!

  • stoianconstantin Says:

   Ar trebui explicat ce intelegeti Dv prin reactivare si cum s-a ajuns „dezactivare”.
   Practic daca s-a reziliat contractul si s-a desfiintat bransamentul trebuie reluate demersurile de la solicitarea ATR!
   SGC

  • teo chiru Says:

   Poate m-am exprimat gresit cu „reactivarea”,imi cer scuze.Acum 10 ani am inchis firma si am renuntat la furnizarea curentului trifazic platind o taxa de reziliere(probabil a contractului,caci pe chitanta e scris tx rez.) dar bransamentul exista.In momentul de fata doresc reinnoirea contractului de furnizare.

  • stoianconstantin Says:

   Puteti incerca doua cai. Solicitati ATR nou iar in cerere mentionati ca exista bransamentul eventual atasati vechiul ATR sau solicitati direct incheiere contract de furnizare atasand vechiul ATR + metiunea legata de istoricul relatiei Dv contractuale precedente.
   Succes!
   SGC

  • teo chiru Says:

   Va multumesc pt raspunsul dvs., cunoasteti cumva si care sunt costurile?

  • stoianconstantin Says:

   Data starea tehnica a bransamentului este Ok probabil ca vorbim de 3-400 lei
   SGC

 285. Raul Says:

  Buna seara ,
  Imi spuneti va rog daca se poate transforma un bransament pentru foraj apa in solutie definitiva la intabularea casei ?
  Multumesc frumos !

  • stoianconstantin Says:

   Salut Raul,
   Daca solutia de racordare este definitiva (daca nu vorbim de un ATR pentru organizare de santier) atunci in principiu atunci cand casa este gata de alimentat cu ee se depune o noua cerere de racordare care va avea anexat vechiul ATR si noua lista de receptoare electrice. Pt evitarea surprizelor legate de necesitatea de redimensionere a bransametului ar fi bine ca sa va incadrati in puterea maxima simultan absorbita aprobata prin primul ATR.
   Succes!
   SGC

 286. Roxana Duta Says:

  am cumparat o casa fara autorizatie in pantelimon pe un teren extravilan PUZul iese la vara.am dat 3000ron ca sa ma racordez la enel. a venit cineva si a facut legatura la stalpul de iluminat public deci voi avea lumina doar noaptea ..ce pot sa fac?

  • Roxana Duta Says:

   va rog sa ma ajutati cu un raspuns.va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Interesant!
   Presupun ca a gresit. Firesc ar fi sa va adresati urgent operatorului de distributie.
   Totusi Dv ati apucat sa petreceti o zi intraga acasa ca sa vedeti cand si daca aveti tensiune in instalatia interioara?
   SGC

  • Roxana Duta Says:

   s-au pus stalpi noi si sint singura legata ca organizare de santier chiar de operatorul de distrib de la enel. mi s-a spus ca in citeva zile vor da drumul la curent. toata strada e legata la stilpii vechi cei cu iluminatul public sint de 2 saptamani. au spus ca daca ma legau de stilpii de lemn dupa un timp eram obligata sa ma bransez la cei noi si ma costa inca 1000ron. nu ma pot muta acolo casa nefiind finalizata.oare am fost pacalita?

  • stoianconstantin Says:

   Roxana,

   Nu reusesc sa inteleg ce spuneti si evit sa imi dau cu parerea doar ca sa ma aflu in treaba!

   In principiu daca ati contactat oficial operatorul de distributie se presupune ca ati fost corect tratata. Oricum aveti protectia ANRE pentru prestatiile facute de operatorul de distributie in cazul in care se dovedeste ca nu ati fost tratata corect!

   SGC

  • Roxana Duta Says:

   cred ca m-am exprimat gresit prima data. imi cer scuze. am cumparat o casa in com pantelimon printr-o agentie. dar casa nu are autorizatie de constructie fiind pe un teren extravilan.mi s-a spus ca in iunie iese PUZul cu tot cu autorizatie.nu stiu ce inseamna dar sper sa fie bine. in legatura cu racordarea la energie am vorbit cu doamna de la agentie care a spus ca rezolva ea ca are cunostinte. a venit la mine si a zis ca au fost baietii de la enel au facut masuratori si ma costa 2680lei bransamentul plus 450 lei cerere la primarie pt nu stiu ce autorizare. am completat si cateva cereri si i-am dat si banii.intradevar cum v-am mai scris am fost legata la stilpul din strada dar curent electric nu am decit seara cind se aprinde iluminatul stradal. au montat si o cutie pe casa pentru contoar si au spus ca in citeva zile voi avea curent. dar au trecut 3 saptamani si nimic. cred ca nu e legal si a inceput sa-mi fie teama. stalpii din strada sint pusi acum o luna si a mai spus ca daca ma bransau la stalpii vechi de lemn peste cateva luni trebuiau sa ma rebranseze la cei noi de beton si mai ma costa 1000 lei . oare chiar asa sa fie? va rog sa ma ajutati cu un sfat pentru ca a ajuns sa-mi fie teama ca am pierdut banii,neavand nici o chitanta sau contract la mana. cind am intrebat-o pe doamna de la agentie a spus ca toate actele sint la domnul de la enel. nu ar trebui sa fie la mine?

  • stoianconstantin Says:

   Dna Roxana,
   Sunt cam multi intermediari pe fir. Unii dintre ei pot sa nu fie de buna credinta!
   Va recomad sa contactati neintarziat direct OD (Enel Distributie) poate chiar sa mergeti in audienta la un responsabil de zona pt ca nu este firesc sa fiti racordata la un circuit de iluminat public si in plus inainte ca sa aveti „lumina” trebuia sa fi incheiat un contract de furnizare a ee cu ENEL Furnizare.
   Cred ca este cel mai bun sfat pe care vi-l pot da!
   SGC

  • Roxana Duta Says:

   au mai trecut cateva luni si nici un rezultat . nu pot lua legatura cu cel de la enel care a facut legaturile. unde pot sa ma adresez mai exact pt ca eu nu am lumina decat seara si nici un contract sau chitanta pt banii dati. cred ca am fost inselata. va rog din suflet sa ma ajutati. multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Trebuie sa va adresati la conducerea operatorului de distributie din zona Dv. Eu voi trimite emailul DV la un cunoscut. Daca imi dati datele dv de contact, adresa locului de consum si o ATR-ul scanat incerc si eu sa apelez la cineva (va transmit un email la care imi puteti trimite informatiile) insa DV nu asteptati contactati conducerea OD neintarziat.

   Rog verificati emailul lasat pt ca mi s-a intors mesaj de eroare!
   SGC

  • Roxana Duta Says:

   adresa este com pantelimon tarla 26 parcela 586

  • stoianconstantin Says:

   Asta da adresa! Sper ca numele nu este un pseudonim si ca de data asta ati lasat un email valid!
   Nu stiu cum stati Dv cu timpul dar eu fac eforturi sa va raspund la interpelari. Ca sa fiu mai clar v-am cam spus tot ce aveam sa va spun pe acest subiect. Acum Dv trebuie sa si puneti in aplicare recomnadarile facute daca chiar aveti o problema reala
   Va doresc succes!
   SGC

  • Roxana Duta Says:

   aceasta este adresa terenul fiind inca extravilan ,dar sunt numai case acolo care nu stiu cum au current nici o casa nu are autorizatie de constructie

  • roxana duta Says:

   am platit pe 8 iulie facture de racordare enel si nu s-a montat inca contorul. cat trebuie sa mai astept?

  • stoianconstantin Says:

   Ati asteptat prea mult!
   Contactati operatorul de distribitie si cereti explicatii!
   SGC

  • roxana duta Says:

   am vorbit si imi spune de o luna sa mai astept cateva zile.

   am fost si la punct **** unde am depus actele si mi s-a spus ca dosarul a plecat la distributie pe 9 iulie. am dat telefon la distributie si acolo iar mi s-a spus sa mai astept si au notat sesizarea ca pe o reclamatie.

   nu stiu ce sa mai fac pt ca vine iarna si am nevoie de energie elec. pt centrala. va rog sa ma ajutati cu un sfat.

   va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Probabil ca va trebui sa ajungeti la conducerea zonei de retea cu cazul Dv!

   Succes!
   SGC

 287. marius Says:

  buna ziua! aproape am terminat casa, si am hotarit sa imi trag lumina, precizez ca firelele prin casa sunt deja puse de o persoana autorizata, dar pentru a avea lumina 🙂 cum e si normal trebuie sa ma leg la stalp. stalpul este pe drum la maxim 10 m in fata casei, vroiam sa va intreb asa in mare cat am sa platesc, mai mult sau mai putin? multumesc anticipat!

 288. Alin Says:

  Buna ziua,
  am si eu o problema destul de delicata.
  Am un restaurant situat langa un drum national ,pe langa care trece o linie de medie tensiune.(pe partea cealalta de drum)
  Restaurantul este in extravilan.
  La 250 m exista alt restaurant mai vechi 1900…toamna care are transformator ,fiind al unei firme.
  Eu acuma sunt subconsumator si platesc o chirie de ~10 ani 100 euro/luna plus KW cu 0.6 lei.
  Cat m-ar costa bransamentul la reteaua de medie in conditiile in care este un stalp la 25m de restaurantul meu.
  O oferta pe care mi-a facut-o o firma este de 60000 ron ,ceea ce mi se parer exagerat.
  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Pretul este relativ corect!
   Va recomand sa cititi pe blog sau pe site ANRE proiectul d eregulament de racordare. Sunt convins ca veti gasi idei interesante acolo!
   Va puteti adres si OD pentru o solutie de racordare din retelele publice.
   SGC

 289. Stoica Daniela Says:

  Buna ziua,
  am achizitionat de curand o casa, are instalatia electrica facuta si firul de la stalp pana in casa tras; contorul este la capatul strazii, fiind drum de servitute. Cel de la care am cumparat casa (constructie noua), sustine ca are contract cu Enel, doar ca eu m-am interesat la Enel si mi s-a spus ca o avut un contract de organizare de santier, care a expirat… Intrebarea mea este: asta inseamna ca trebuie sa ma bransez, sau bransamentul este deja facut? Si daca trebuie cam la cat s-ar ridica aceste costuri, aproximativ?
  Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie sa solicitati ATR si sa finantati bransamentul. De regula bransamentele facute din capul locului ca bransament de organizare de santier se va desfiinta la expirarea contractului de furnizare a ee pentru organizarea de santier
   Valoarea depinde de multi factori Dv ni imi oferiti nici un indiciu!
   SGC

 290. Stoica Daniela Says:

  Va multumesc pentru raspuns.
  Cat costa acordul tehnic de racordare si la ce va referiti prin „finantare bransament”? ce inseamna ? Imi cer scuze ca insist, dar nu prea ma pricep la acest domeniu… si totusi, daca instalatia este facuta, firul tras de la stalp pana in casa si contorul montat, asta nu inseamana ca bransamentul este facut si ca sunt racordata la curent?
  Multumesc!

 291. Robertel Vulcanescu Says:

  buna ziua!am si eu o intrebare am incheiat cu eon un contract de furnizare energie pe data de 12 04 2013 cit dureaza pina la punerea sub tensiune?multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Trebuia sa fi stabilit acest lucru la semnarea contractului!
   SGC

 292. rob Says:

  Buna seara,
  in urma achizitiei unui apartament intr-un complex rezidential, inteleg ca trebuie sa incheiem un contract cu enel.
  imi puteti spune va rog cum se procedeaza? si cam cat ar dura?
  care sunt costurile?

  multumesc mult anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Depinde de multi factori!
   Daca dezvoltatorul a obtinut aviz de racordare si a finantat reteaua electrica de distributie pana la firidele de distributie si contorizare de palier. Va va costa si va dura putin: 4-500 lei/30 zile
   Daca nu va poate costa si poate dura mult! Costurile depind de situatia RED in zona si d enumarul de proprietari care vor finanta reteaua electrica de distributie pana la firidele de distributie si contorizare de palier.
   SGC

  • rob Says:

   buna seara
   si multumesc mult pentru raspunsul foarte prompt. suntem in situatia fericita in care reteaua electrica e instalata pana la palier.
   termenul de 30zile este un standard? stiti cumva daca exista vre-un regim de urgenta?

   multumesc mult din nou

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie discutat la OD. Depinde si aici de numarul d eATR-uri pe care deja il au in lucru. 30 de zile este termenul standarad doar pentru emitere ATR Dupa acest moment ar mai fi 2-3 pasi!
   Sa speram ca veti gasi intelegere si veti rezolva problema foarte repede.
   SGC

  • Robert Anghel Says:

   Buna seara din nou

   Stiti cumva daca pentru pt racordare in otopeni trebuie mers la vreo agentie anume?
   Sau se poate merge in oricare dintre agentii?

   Multumesc mult!

  • stoianconstantin Says:

   La cea mai apropiata!
   SGC

 293. COSTY Says:

  BUNA SEARA, DOMNULE STOIAN ,DETIN UN TEREN LA O DISTANTA DE 80 M FATA DE STILPUL DE CURENT, AM OPTAT PENTRU RACORDARE SUBTERANA. CIT MA COSTA RACORDAREA?MENTIONEZ,CABLUL SI SAPAREA SANTULUI SUNT PLATITE DE MINE,VA MULTUMESC

  • stoianconstantin Says:

   Dl Costy,
   Pe net un mesj scris cu majuscule este ofensator. Prin urmare in prima faza il ignor si apoi il sterg!
   SGC

  • COSTY Says:

   va rog sa ma scuzati dar nu vad bine sa citesc, nu am vrut sa deranjez,daca ati putea sa ma ajutati cu un raspuns , va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Atentie cum negociati cui si cati bani platiti!
   In principiu ar trebui sa lucrati nunai prin OD. Va rog sa cititi pe blog spete similare la articolele dedicate ATR pentru ca sunt mai multe lucruri pe care ar trebui sa le cunoasteti ca sa nu gresiti.
   SGC

 294. Mario Says:

  Buna ziua Domnule Stoian Constantin,
  Am si eu o intrebare la Dumneavoastra..in urma cu un am mi-am ridicat o casa in judetul Calarasi, si tot timpul am sunat la ei si m-am interesat dar niciodata nu gasesc pe nimeni sau niciodata nu ami spune concret ceea ce ar trebui sa fac ,

  De ex: Mi-am construit o casa circa 250-300 metri de Strada principala si nu stiu ce costuri as avea pentru a-mi alimenta locuinta cu curent electric….Cam cat mar costa sa ami racordez locuinta la curent electric pe aceasta distanta,

  Va multumesc si o zi Placuta va Doresc

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie sa urmati pasii descrisi mai sus in textul articolului.
   Costul rezulta in urma definirii solutiei de catre operatorul de distribuie (OD). S-ar putea sa fie 10000 lei dar si mai mult!
   Costul unitar pentru extinderea unei retele stradale este de cca 100-120000 lei/km Dv aveti 300 m asta ar insemna pe varianta maximala 36000 lei pentru extinderea retelei stradale si inca cca 1500-2000 lei pentru bransament.
   Nu va descurajati daca situatia din teren permite, OD va cauta cea mai convenabila solutie pentru Dv
   Succes!
   SGC

 295. Mario Says:

  Am auzit ca mar costa cam in jur de 100 de milioane lei vechi….

  Va multumesc,,,,

 296. Mario Says:

  Va Multumesc Domnule Stoian Constantin pentru raspuns….Va doresc o sambata placuta in continuare si un wekend cat mai frumos,,,,,,,La revedere…:))

 297. Mario Says:

  Ami puteti spune exact ce inseamna „OD” si „SGC”….
  Va multumesc din suflet,,,,,

  • stoianconstantin Says:

   OD= operator de distributie

   SGC sunt initialele numelui meu!

 298. Mihaela Says:

  Buna ziua. Va rog daca ati putea sa imi spuneti cat m-ar costa bransarea la energie electrica la o distanta de 200 de metri de retea. Specific ca este un teren intravilan pe care nu s-a construit inca nimik si cea mai apropiata sursa de electricitate se afla la 200 de metri unde sunt construite case…….terenul se afla pe prelungirea ghencea ….

  • stoianconstantin Says:

   Va rog sa studiati pe blog spete similare la care deja am raspuns. Mai vb
   SGC

 299. ioana Says:

  Buna ziua .
  Am o intrebare pentru dumneavoastra pentru sistemele integrate in cladiri (panouri solare) care nu doresc sa le conectez la retea , cu circuit inchis , pentru consum proprie , este novoie de avize speciale de la ANRE sau ce pasi ar trebui sa fac pentru a realiza un asemenea proiect .
  Multumesc
  O zi frumoasa

  • stoianconstantin Says:

   Salut Ioana,

   Daca sigur-sigur reteaua vostra nu este conectata la reteaua de distributie publica (de ex este intr-un camp si va alimentati dintr-un generator propriu) atunci nu ai treaba cu operatorul de distrinutie (OD) si/sau cu ANRE In toate celelalte situatii trebuie sa contactati OD pentru obtinerea unui aviz tehnice de racordare si sa colaborati cu OD pana la PIF a noii capacitati de productie
   Succes!
   SGC

 300. Mara Says:

  Buna seara.

  Am urmatoarea speta.

  Am cumparat prin programul „prima casa” o casa in mun.Iasi. Imbilul initial a fost compus din 3 constructii, care s-au dezmembrat (oficial prin Of.de cadastru in 2013), in 3 loturi (o casa, un garaj si un magazin). Toate constructiile erau bransate la energie electrica, prin bransament si contor instalat in casa achizitionata de mine. La momentul achizitionarii casei (luna trecuta), garajul si magazinul erau debransate din contorul instalat in casa si bransate de noul proprietar de la proprietatea acestuia din imediata vecinatate. Practic eu am contorul si bransamenul pe casa achizitionata.

  Problema a aparut dupa achizitie, in sensul ca fostul proprietar afirma ca, contractul de energie electrica a fost incheiat „pe firma” (activitatea desfasurata la magazinul ce practic este alt lot) si in prezent sunt datorii destul de mari. Ce ma sfatuiti sa fac? Pot sa ma prezint la E-on sa cer bransament nou? In acest caz mai trebuie alt proiect? (mentionez ca imobilul, cele 3 constructii au fost construite in 1995, au receptie facuta, etc) .

  Mutumesc

  • Mara Says:

   Mentionez ca varianta propusa de proprietar este urmatoarea:
   -firma sa ramana in derulare/scriptic cu contactul vechi si contorul aferent pana isi rezolva problemele-sau intra in insolventa (chiar daca acum nu mai are consumatori);
   -eu sa fac cerere la E-on pentru un nou contor-pe persoana fizica.
   Este viabila aceasta solutie?
   Mentionez ca stalpul din care s-a facut bransamentul este in vecinatatea casei (5m).

  • stoianconstantin Says:

   Este fezabila!
   Va rog sa utilizati butonul raspunde, de langa numele initiatorului, ori de cate ori veti posta un nou comentariu pe un anumit subiect
   SGC

  • Mara Says:

   Buna seara. Puteti va rog sa fiti un pic mai explicit?
   Solutie fezabila presupune ca firma sa ramana cu vechiul contor (instalat in casa mea, sau mutat pe stalp?) si contractul aferent, iar mie sa-mi fie instalat un nou cotor si sa fie incheiat un nou contract in baza unui ATR ?

   Acest lucru ce costuri presupune pt.mine in afara de ATR? Se poate refolosi bransamenul existent ? Sau o sa o iau de la O cu proiect tehnic, bransament, etc?

   Astazi am facut „o intrebare” la E-on Iasi si am primit un raspuns „standard” ca pana nu se achita datoriile vechiului proprietar (firma respectiva) nu se poate incheia un nou contract. Este legal sau mi se forteaza mana? Ce treaba am eu cu datoriile existente la vechea locatie ? Consider ca fiecare trebuie sa raspunda conform drepturilor si obligatiilor contractuale. Nu?

   Ce ma sfatuiti? Sa depun actele pt.ATR si sa vad ce urmeaza?

   Multumesc, o seara buna.

  • stoianconstantin Says:

   In opinia mea in acesta etapa nu va puteti atinge de bransamentul cu datorii asociate!

   Puteti cere racordarea la retea facand ignorand existenta acelui bransament. Orice combinatie va duce la cresterea costurilor si poate si la ingreunarea rezolvarii indiferent de „opiniile” partilor asupra problemei.

   Va trebui sa platiti un bransament nou cca 1500-2000 lei! Depuneti cererea pentru ATR

   SGC

 301. Alexandru Says:

  Buna ziua domnule Stoian ,

  Iata in ce consta problema mea : initial , firma contractanta pentru executarea bransamentului electric subteran mi a estimat un cost de ” cel mult , pana in 3000 lei ” , dar surpriza , astazi am fost contactat de doamna care intocmeste devizul si mi a spus ca avem de plata 4000 lei .

  Marea mea rugaminte la dvs. este aceea de a mi spune daca este CORECT sau NU calculul , tinand cont de urmatoarele date : distanta de la stalp la 1. CUTIA h 1,40 m x 0. 26 m x 0, 25 m ( contor + echipament ) este de 12 m , iar pe stalp pana la cutia ” de legatura la retea ” 8 m ; 2. TEAVA PROTECTIE , pe stalp 3,20 m , in sant 0,60 m ; 3. PLATBANDA 40 mm ( 50 ) x 4 mm ( 5 ) aprox. 3,00 m ; 4. CORNIER 40 x 40 x 4 ( mm ) aprox. 2,00 m ; 5.CABLU ( 3 fire ) de la CUTIA exterioara la cutia cu sigurante NEmontata de dansii aprox. 4,00 m .

  Va multumesc cu respect si astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra !

  • stoianconstantin Says:

   Dl Alexandru,

   Mi se pare puntin cam tardiva negocierea. La o astfel de actiune negocierea se face inainte de a se trece la fapte si se semneaza devize de lucrari acceptate de parti

   Nu inteleg cum de discutati dv acum cu constructorul devizul lucrarii, Daca nu suntem in cazul unui bransament pentru organizarea de santier cu delimitare la clemele de racordare la reteua stradala aceste discutii trebuie sa le poarte OD iar acum DV ar fi trebuit deja sa fi avut semnat cu OD contractul de racordare si sa fi platit deja tariful de racordare!?

   Nu stiu ce sa va spun. Aceleasi cantitati de lucrari pot fi vandute cu preturi diferite functie de client. Asta este „frumusetea” pietei libere unde dicteaza cererea si oferta! Care este justificarea constructorului fata de cresterea pretului?

   SGC

 302. ionela Says:

  Buna ziua
  Am si eu o casa construita in 2010, finalizata anul asta, curentul electric este la o distanta de aproximativ 300 m, ultimul stalp as dori sa mi dati o solutie de conectare sau un pret aproximativ, sau daca se poate subteran sa mai scada costurile, nu am depus cerere inca la eon, am auzit ca se poate cu o pompa de apa pe un teren pe care nu este construit, am un vecin care ar vrea sa faca asa si sa ma conectez de la el.
  Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Costul unitar este undeva 100-120.000 lei/km cablu 0,4 kV depinde de volumul de betoane, refaceri pavaje etc.

   Va trebui mai intai sa obtineti ATR (aviz th de racordare) si apoi pe solutia respectiv sa va cautati oferte de executie care sa va convina.Pt ca ar fi mai multe lucruri de spus va rog sa cititi si alte spete similare pe blog

   Succes!
   SGC

 303. Manole Says:

  Buna ziua,

  As dori si eu un raspuns la urmatoarea intrebare:
  In urma cu ceva timp am achizitionat un teren intravilan pe care am procura chiar cu posibilitatea de a-l cumpara… am facut topocadastrul si acum vreau sa stiu cum pot rezolva cu bransarea la reteaua electrica.
  Mentionez ca pe teren am amplasat o rulota in care am nevoie de un bec si un eventual televizor. Stalpul de inalta este peste drum(cca 5 m). Pe teren nu e nicio constructie, deocamdata! Vor aparea,pe parcurs, o casuta si o fantana cu pompa! Astia ar fi viitorii consumatorii…nu stiu daca specificarea consumatorilor are vreo relevanta pentru un bransament! 🙂
  Va multumesc si astept raspunsul d.voastra in ceea ce priveste pasii si documentatia ce-o am de facut!

  • stoianconstantin Says:

   In legatura cu pasii e etapele pe care le aveti de parcurs trebuie sa cititi articolul la care ati postat intrebarea DV. Daca mai sunt aspecte neclare le putem discuta ulterior.

   Va recomand sa cititi si raspunsuri deja postate pe blog la spete similare cu a Dv

   Ori de cate ori doriti sa postati un comentariu la unu subiect deja deschis pe blog va rog sa utilizati butonul „raspunde” da langa numele initiatorului mesajului astfel incat comentariile pe fiecare subiect sa se pastreze grupate si coerente!

   Succes!
   SGC

 304. serban danut Says:

  Buna ziua, vreau si eu sa aflu cat ma costa sa trag gazul,in conditiile in care am ramas singurul apartament din bloc care mai nu are tras gazul separat pe ps fizica. am fost plecati si din pacate acum nu stim unde sa apelam si pe cine sa intreb ce este de facut adica ,ce acte imi sunt necesare pt a putea sa ma racordez separat la gaze,precum si de ce suma trebuie sa dispun .Astept raspunsul dumneavoastra.

 305. roxana Says:

  Buna ziua,
  As dorii sa stiu daca stiti firme autorizate pentru a trage curent de sus pana la stalp(stalpul este pe propietate privata),iar,la stalp sa fie un tablou de 3 80 …..doresc curent pentru santier…apoi dupa finalizarea lucrarii,vom vorbii cu cei de le enel…Ilfov.
  Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Da cunosc!
   Puteti usor cunoaste si DV daca reusiti sa descoperiti pe http://www.anre.ro un motor de cautare a firmelor autorizate. Mai discutam dupa ce obtineti de la OD, ATR
   SGC

 306. Mihaela Says:

  Buna seara. Eu locuiesc in strainatate si mi.au inchis lumina de cateva zile la apart in ro ca nu am platit facturile.. de obicei le platesc cand vin in tara..vroiam sa stiu dupa ce platesc toate facturile in cate zile o sa de.a drumu din nou la lumina?

  • stoianconstantin Says:

   Destul de repede. De regula a doua zi dupa ce plata apare in calculatoarele CRC (centrul de relatii cu clientii). Pt siguranta ar trebui sa trimiteti la CRC copia ordinului de plata si/sau sa insistati putin cu telefon/email sa va asigurati ca se si intampla reconecatrea operativ.
   SGC

 307. ar Says:

  Buna ziua ,

  Va retin atentia cu o intrebare legata de racordarea la reteaua electrica a unei case nou construite.
  Avem urmatoarea situatie : primaria din comuna Tunari , jud Ilfov ne-a concesionat un teren aflat in apropierea comunei , am construit pe acest teren o casa si dorim sa o racordam la electricitate , mentionez ca pe acest camp se afla un „panou de control /centrala” de la care porneste fire de curent trase subteran .
  Intrebarea mea este daca in momentul cand vom avea toate actele necesare (certificatul de urbanism , planul de situatie…) vom putea solicita racordarea la reteaua elctrica prin acest cablu subteran aflat chiar in apropierea casei ?
  Si in cazul in care nu vom primii de la primarie toate actele necesare …vom putea sa recurgem la un bransament de santier?

  Astept raspunsul dumneavoastra si va multumesc anticipat .

  O zi frumoasa

  • stoianconstantin Says:

   Probabil ca da. Insa nu imi este prea clar la ce instalatii va referiti si nici cine este proprietarul acestor instalatii.
   Va recomand sa consultati cat mai repede OD din zona. Acesta va poate spune concret care sunt posibilitatile de alimentare cu ee in zona.
   SGC

 308. cornel Says:

  buna ziua,

  Voi achizitiona in curand o casa in rosu si as dori sa stiu ce acte sunt necesare pt introducerea curentului electric (220VAC)?
  Mentionez ca vecinii de alaturi au deja curentul tras la casele deja finalizate.

 309. Carmen Says:

  Buna ziua,
  in data de 11.07.2013 am cumparat un apartament in orasul Constanta si tot atunci am facut cerere pentru aviz tehnic de racordare pentru ca apartamentul fusese scos de sub tensiune deoarece vechii proprietari nu au locuit acolo.De atunci si pana azi 30.08.2013 nu am curent.

  Intre timp s-a emis avizul tehnic de racordare, la exact 30 zile. Pe data de 21.08.2013 s-a emis si contractul de racordare dar nu s-a prezentat nimeni sa ma racordeze. A venit doar un angajat ENEL Distributie cam pe la inceputul lunii August si a facut o poza vechiului contor.

  Nu inteleg de ce dureaza atat o simpla operatiune care trebuie intreprinsa: insurubarea unui buson cu o siguranta in panoul electric care este amplasat exact langa usa de intrare in apartament.Va rog sa-mi spuneti cam cat dureaza procedura aceasta de rebransare si de ce atatea formalitati?

  Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez pentru a urgenta aceasta problema.

  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Existenta contractului de racordare presupune si o obligatie de plata din partea DV. Dupa ce se realizeaza lucrarile la care face referire contractul de racordare cu procesul verbal de receptie trebuie sa va prezentati ca cel mai apropiat centru de relatii cu clientii sa incheiati contractul de furnizare a ee.

   Dupa incheierea contractului de FEE veti fi programat, d eregula in ziua imediat urmatoare pentru punerea sub tesniune a instalatiei de racoradre.

   Daca mai vorbim pe acest subiect va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ori de cate ori postati un nou comentariu pe acest subiect. Discutia se va pastra grupata si coerenta.

   Succes!
   SGC

  • Carmen Says:

   Am platit tot ce ni s-a cerut!

   Taxa pentru ATR apoi taxa pentru contractul de racordare. Nu ne-a spus nimeni ce facem mai departe cu actele. Respectiv Procesul verbal de receptie cu cine trebuie incheiat.Intre timp am fost lamuriti dupa multe plimbari intre Enel Distributie si Enel Energie ca trebuie sa apelam la o firma agreata de ENEL si autorizata ANRE pentru realizarea unui intreg dosar privind instalatia electrica.

   Instalatia electrica exista si este functionala, dar trebuie facute planurile instalatiei. O mare tampenie, birocratie si hartogaraie inutile. Binenteles ca am platit firma autorizata sa ne faca acest dosar si sa putem trece la etapa de instalare a contorului si furnizare a energiei pe care tot Enelul va veni sa ni-l instaleze dupa depunerea actelor de catre firma autorizata la ei.

   Asa ceva e greu de inchipuit in anul si secolul pe care le traim sa stai pe intuneric 60 zile si sa te plimbe de la Ana la Caiafa pentru un buson cu o siguranta care trebuie insurubate. Mentionez ca panoul electric are sigiliu pus ca altfel poate de mult calcam peste toate procedurile lor si faceam singura treaba asta care nu dureaza mai mult de 5 min pentru a avea curent electric in apartament.

  • stoianconstantin Says:

   Va contactez pe email sa imi dati datele de contact sa incerc sa vad daca pot afla ce s-a intamplat. Cel putin sa incercam sa invatam din insatisfactia DV in scopul evitarii unor astfel de situatii.

   SGC

 310. Malasanciuc Constantin Andrei Says:

  Buna ziua. Am rugamintea sa-mi trimite-ti raspunsurile la electrotehnica,legislatie,norme tehnice si probleme pentru examenul de autorizare electricieni (ANRE).Va multumesc.

 311. Cosmin Mindroane Says:

  As fi interesat si eu de examenul de autorizare pt electricieni, pot sa beneficiez de raspunsurile in cauza?

 312. Oana Says:

  D-le Stoian as dori sa ne ajutati in a gasi o solutie pentru urmatoarea situatie: am achizitionat un apartament mansarda(Bistrita centru),adica etajul 5,constructie noua,care nu beneficiaza de electricitate,in ce masura ne putem racorda la curent electric individual?care sunt pasii de urmat si ce costuri implica acest demers?

  Cu respect,Oana

  • stoianconstantin Says:

   In principiu este posibil! Pasii sunt descrisi in articolul la care ati postat intrabarea. ESte insa posibil sa fie vb de o solutie prea costisitoare pentru a fi abordata de un singur locatar. Princilial este posibil solutia si costurile depind se situatia reteleor de distributie publica din zona.

   Depuneti la OD o cerere de ATR si va veti lamuri asupra posibilitatile concrete.

   SGC

 313. Toma Cristina Says:

  buna ziua,
  v-as fii foarte recunoscatoare daca m-ati ajuta cu un raspuns.
  anul trecul in noiembrie am cumparat o garsoniera la mansarda, garsoniera care era inca in faza de constructie de la o firma care se ocupa cu asa ceva. dupa aproape 1 an de atunci nici in ziua de azi aceea firma nu a reusit sa racordeze garsonierele de la mansarda la curent electric ceea ce mie mi se pare deja revoltator. apelez la dvs pentru a stii daca firma respectiva este neserioasa sau pur si simplu atat dureaza toate procedurile, pentru ca ei asa sustin ori de cate ori ii intrebam cat va mai dura pana vom avea contorul nostu sa nu mai platim la pausal.
  multumesc aniticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Va reconad sa discutati cazul cu OD. Veti afla cum stau lucrurile si ce optiuni tehnice exista. Nu este normala acesta tergiversare!
   Succes!
   SGC

 314. madvet Says:

  Buna ziua ,

  Am un teren cu o casa la strada racordata la curent electric …In spatele ei la 50m construiesc o alta casa .Care este cea mai ieftina si legala posibilitate de a baga curent in casa noua ? Multumesc !

  • stoianconstantin Says:

   Depinde de Dv!

   Extindere instalatie interioara pe bransamentul existent fara depasirea puterii maxim aprobate in actualul ATR => trebuie actualizat dosarul instalatiei interioare anexa la contractul de furnizare.
   Extindere instalatie interioara pe bransamentul existent cu depasirea puterii maxim aprobate in actualul ATR dar pana la limita maxim admisibila a bransamentului existent => necesita ATR nou
   Bransament nou cu ATR nou.
   SGC

 315. Laurentiu Says:

  Buna ziua,

  As dori sa-mi montez o centrala electrica pentru incalzirea unui apartament de 40mp. Pentru aceasta am nevoie de acces la reteaua trifazata de curent.
  1. Imi puteti spune daca acest lucru este posibil in conditiile in care eu stau la bloc;
  2. Daca raspunsul la prima intrebare este da, care ar fi pasii de urmat pentru ca apartamentul sa fie bransat la reteaua trifazata;
  3. Daca raspunsul la prima intrebare este da, imi puteti spune cam care ar fi costurile estimative?

  Multumesc anticipat,
  Laurentiu

  • stoianconstantin Says:

   1) da
   2) cititi articolul de mai sus
   3) depinde de etajul la care stati, de topologia coloanei de alimentare a scarii de incarcarea circuitului si de alti factori. Optimist 1500-2000 lei
   Bafta!
   SGC

 316. florian Says:

  am cumparat un apartament si nu are curentul electric(sa luat contorul sa reziliat contractul cu cez)pentru reconectare ce acte imi trebuie pentru noul proprietar

  • stoianconstantin Says:

   In principiu trebuie urmati pasii descrisi in articol!
   Succes!
   SGC

 317. Fiferi Catalin Says:

  Buna ziua!

  Detin casa racordata la curent monofazat si as dori bransament trifazic. Pentru asta este necesar trecerea unei strazi la un stalp gata instalat. Distanta este de aproximativ 30m.
  1. Care ar fi costul ?
  2. Daca inlocuiesc contractul monofazat cu trifazat, ajunge mai ieftin?
  3. Se poate instala cu cablul meu ?

  Multumesc anticipat,
  Catalin

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua

   1. Care ar fi costul ? => cca 2000 lei
   2. Daca inlocuiesc contractul monofazat cu trifazat, ajunge mai ieftin? => nu este suficient(!), va trebuie si banzamentul trifazat
   3. Se poate instala cu cablul meu ? => nu!, insa puteti negocia costrurile cu un constructor autorizat. plata se face numai prin OD
   Succes!

 318. Alin Says:

  Buna ziua,

  M-ar interesa un pret mediu/aproximativ al unei lucrari de racodare la curent trifazic in situatia in care distanta la pc de racodare (cutia unui vecin) e de 10 m, drum putin pietruit. Sotia mea a contactat o firma autorizata, care a ridicat avizul tehnic de racodare si i-a propus un pret de 3000 lei. Cutia vecinului a fost deja schimbata cu una avand loc de 2 contoare. Inca nu am vazut acel aviz tehnic, dar nu-mi place lipsa de transparenta si de informatii din partea firmei respective.

  Multumesc mult,
  Alin

  • stoianconstantin Says:

   Va sfatuiesc sa recuperati avizul si sa il cititi cu atentie. Are atasata si o fisa de calcul. Dupa ce il intelegeti aveti posibilitatea sa negociati cu 1-2 constructori inainte de a semna contractul de racordare cu OD. Platile le veti face numai catre OD va fi sarcina OD sa plateasca constructorul ales de DV
   Probabil ca va va costa cca 1500 lei daca situatia este atat de favorabila cum pare!
   SGC

  • alin Says:

   Multumesc mult pt. raspuns. Am mai avea nevoie de ajutor. Am fost la Electrica si am primit o copie dupa ATR:
   Aici e descrisa solutia de racodare: https://picasaweb.google.com/alin.colesa/ATR?authkey=Gv1sRgCKnnpumyzZD5Vg#5936056064074131858
   Iar aici pag 2:
   https://picasaweb.google.com/alin.colesa/ATR?authkey=Gv1sRgCKnnpumyzZD5Vg#5936056064473166466

   E un ATR pt organizare de santier, un bransament temporar. Speram ca anul acesta sa incepem constructia, dar nu a mai e cazul. Autorizatia de constructie e la semant, o vom primi, sper, in urmatoarea saptamana.

   Poate din cauza asta ne-a dat solutia conectarii la cutia vecinului. Lucru asta ne-a mirat. Am aflat ca daca avem autorizatia am putea cere o solutie temporar-definitiva.

   Nu stiu care e cea mai avantajoasa solutie. Deocamdata am platit pt. schimbarea cutiei aproape 200 lei. ATR’ul asta nu contine costuri pt. lucrarea de racodare.

   Din ATR inteleg ca am putea face lucrarea cu o firma (si electrician?) autorizata. Banii ii vom plati tot la Electrica urmand sa fie virati catre cei/cel care a executat lucrarea?

   Procedura asta mi se pare ciudata. Electricieni autorizati si priceputi, si constructori pt sapaturi, cunosc, dar nu se ocupa cu bransamente. Deci ce ne sfatuiti: sa facem in continuare lucrarea sau sa mai facem o cerere pt. solutie temporar-definitiva?

   Care e cea mai avantoajoasa varianta?
   Sper ca sa se inteleaga ce am vrut sa transmit :).
   Multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Inca n-am citit ATR-ul insa am cam inteles despre ce e vb. Am mai tratat speta acesta va rog sa mai rasfoiti cateva raspunsuri postate pe blog la alte spete similare.

   Mai vb daca mai sunt neclaritati!

   SGC

  • alin Says:

   Din pacate nu prea m-am lamurit. Nu stiu cume e mai bine:

   a) Sa pun in practica ATR’ul pe care-l avem, pt bransament temporar, de santier

   b) Dupa ce avem AC sa cerem un nou ATR temporar-definitiv

   Deocamdata am platit 200 lei (montare cutie pt 2 contoare). Firul care l-am trage subteran (9m) pt ATR’ul prezent ma gandesc ca va pute fi refolosit pt viitorul ATR (definitiv). Nu stiu care din cele 2 solutii ar fi mai avantajoasa.

   Referitor la executantul bransamentului, de pe site’ul http://www.anre.ro (cap. IV – activitati supuse atestarii), poate fi un PFA electrician cu atestat B sau Be? B si Be in seamna I B si III B? Intre PFA electrician, cu atestatul necesar, si OD, trebuie incheiat un contract prealabil? Daca ATR’ul nu contine nici o valoare pt lucrare, este impusa o valoare minima pt devizul achitat catre OD?

   Multumesc mult!

  • alin Says:

   Pun intrebarile despre executant pt a stii pe cine sa caut pt oferte.

 319. Cristina Says:

  Buna seara. Mi s-a spus ca pot cere avizul tehnic de racordare fara a avea autorizatie de constructie. Doresc sa obtin o calculatie a eventualelor costuri de racordare inainte de a incepe pasii de autorizatie. Am inteles ca in momentul semnarii contractului de racordare abia atunci am nevoie de autorizatia de constructie. Este posibil?

  • stoianconstantin Says:

   va rog sa cititi ca atentie articolul de mai sus si mai vb daca veti mai avea nelamuriri!
   Succes!
   SGC

 320. matei sandel Says:

  Buna ziua.

  Detin un teren intravilan agricol in Bucuresti,sector 3(1700mp), strabatut de reteaua de inalta tensiune electrica (fara stalp pe terenul meu).

  La sud si nord-ul terenului sunt case,respectiv reprezentanta Audi. Doresc bransarea la curent pt lucrarile agricole minime si o rulota.

  Unde ma pot adresa?

  Cu stima si multumiri anticipate,astept un raspuns

  • stoianconstantin Says:

   Buna dimineata,

   Va puteti adresa la acel mai apropiat centru de relatii cu clientii al ENEL
   SGC

 321. dany Says:

  buna ziua…va rog imi puteti spune si mie cat mar costa sami leg napoi curentul pentru ca mia fost teat de pe stalp si as vrea sa leg napoi dar nu stiu de cati bani am nevoie ma poate cineva ajuta va rog multt..

  • stoianconstantin Says:

   Care este motivul debransarii si de cand sunteti debransat?
   SGC

  • dany Says:

   motivul debranasarii este deoarece nu aveam posiblitatea de a plati curentul…si sant debransat de aproximativ 2 ani ..va multumesc pentru ajutor.

  • stoianconstantin Says:

   Va trebui sa luati intreaga procedura de la inceput. Cost orientativ 1500 lei
   SGC

  • dany Says:

   va multumuesc pentru ajutor .

 322. ciuciulimuciuli Says:

  Buna ziua.

  As dori un raspuns avizat pt.urmatoarea situatie:

  -am cumparat o casa in vara de la o PF, care avea incheiat contractul cu E-on (Iasi), pe firma. La preluarea proprietatii, s-a pozat contuarul electric cu indexul respectiv. Pentru preluarea cotractului, am facut cerere pt. ATR si am discutat cu cei de la distributie pt. preluarea contratului.

  In urma verificarilor efectuate de cei de la distributie, s-a constatat ca pe NLC-ul respectiv erau datorii f.mari (practic in timp au fost montate 2 contuare, din care unul s-a scos pt. neplata, montandu-se apoi alt contuar-cel actual, probabil un artificiu nu prea ordodox facut cu complicitatea E-onului).

  Solutia sugerata de E-on a fost ca firma sa-si achite datoriile (s-a si facturat la zi toata energia restanta pe firma respectiva). Fiind vorba de o suma f.mare (20.000 lei), administratorul firmei nu are de gand sa achite suma restanta-nici in conditii de reesalonare, preferand sa-mi achite cheltuielile aferente unui bransament nou.

  Aceasta solutie nu o prefer datorita faptului ca desi casa este in oras si stalpul la ~4m de casa (in prezent bransamentul fiind aerian), cei de la E-on afirma ca nu se mai dau aprobari pt.bransament aerian-sau contuar pe stalp, trebuind ca in cazul unui nou bransament sa scot CU, AC, etc, pt.bransament subteran, toate acestea ducand la un termen estimativ de realizare de 3 luni-situatie inacceptabila pt. o familie cu un copil.

  Intrebarea mea catre dumneavoastra este urmatoarea:

  -daca fac (retroactiv) un proces verbal de predare primire a indexului aferent contuarului, avand in vedere ca deja s-a emis pe firma respectiva o factura cu energia consumata pana la data vanzarii imobilului, pot face o cerere de transcriere a cotractului de energie electrica?

  -exista din punct de vedere legal o alta solutie de preluare a bransamentului existent?

  -este legal ca E-onul sa conditioneze incheierea unui nou contract (cu noul proprietar si beneficiar al bransamentului existent) de achitarea debitelor deja facturate pe firma ? Ce vina am eu in aceasta situatie? Din punctul meu de vedere ar trebui ca E-onul sa dea in judecata firma pt.recuperarea debitelor facturate si restante, eu neavand nicio legatura cu debitele.

  -puteti sa-mi dati, va rog, o alta solutie la situatia semnalata care sa nu ma duca la un termen de implementare mare?

  Va multumesc pentru timpul acordat, cu stima Maria

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Nu stiu cat de avizat este raspunsul meu insa indraznesc sa formulez o opinie:

   1) OD poate sa refuze emiterea unui nou ATR pe un LC (loc de consum) daca nu s-a reziliat contractul pe acel LC

   2) pe un bransament existent, daca se refoloseste si noua putere maxim absorbita solicitata este egala (sau mai mica) cu puterea maxim absorbita pentru care a existat ATR vechi trebuie dat un ATR cu reconfirmarea solutiei si schimbat doar datele administrative

   3) intr-un final furnizorul va decide intreruperea energiei si chiar rezilierea contractului de furnizare daca debitul nu se achita insa este optiunea lui cand comunica la OD ca respectivul bransament ar fi „liber de sarcini” pentru reutilizare

   4) imi pare rezonabila optiunea sa va finanteze un nou bransament insa va trebui sa puteti beneficia de ee pana cand va fi gata noul bransament. Si aici s-ar putea sa va loviti de un refuz. Problema trebuie discutata cu furnizorul si cu operatorul de distributie de preferat in prezenta tuturor partilor implicate: OD, Furnizor, Dv si debitorul

   Pur si simplu nu se poate evita discutia! In fapt nici macar n-ar fi trebuit sa puteti sa cumparati imobilul daca restantele nu au fost achitate. Aici notarul trebuia sa ii ceara vanzatorului sa faca dovada ca nu sunt debite!

   Sunt interesat sa aflu de la Dv deznodamantul acestui caz. Daca aveti amabilitatea sa reveniti pe blog cu informatii probabil ca s-a crea un „studiu de caz” care ar putea sa fie util si altor persoane care s-ar putea afla in situatii similare!

   Va doresc succes si va multumesc daca veti reveni cu informatii despre acest caz!
   SGC

 323. Alin Says:

  Va salut,

  Am nevoie de un pret cat mai corect pt. manopera urmatoarei operatii: „inlocuire BMPT existent cu un FDPC-2T echipat DPST, intrerupator automat, Ir = 16A” si pt. BMPT’ul propriuzis.

  Pe ATR scrie „93.61 (montaj grup masura)” – la manopera asta se refera?

  Mai scrie „97.43 lei (receptia lucrarii)”. Asta e receptia lucrarii finale, nu? Nu receptia schimbarii BMPT.

  Multumesc mult.

  • alin Says:

   Nimic? E o intrebare nepotrivita :)? Am gresit articolul unde am pus intrebarea?

  • stoianconstantin Says:

   Nu, e o intrebare interesanta! Care manopera va intereseaza: cea cu care este platit un angajat, norma de munca sau in fapt tariful perceput de un constructor pentru respectviva operatie si in plus o vreti si cat mai corecta. Pur si simplu eu nu am raspuns la aceasta intrebare!
   Altfel pe blog aveti destule raspunsuri la acesta intrebare! E drept nu sunt foarte precise!
   Sa asteptam alte opinii!
   SGC

  • alin Says:

   Ma intereseaza cu cat ar face un constructor operatia asta. Un constructor corect (abstracta notiune…) bineinteles.

 324. alin Says:

  Ma intereseaza un pret cat de cat corect/mediu/normal (in acesta lume tot mai anormala). Vreau sa ies cat mai repede dintr-o relatie cu o firma/PFA (ce o fi, ca nici nu stiu).

  Incerc sa explic:
  Am obtinut acordul vecinului pt. a ne putea racorda la firul tras de el. Am primit un ATR obtinut inainte de a avea autorizatia. ATR’ul e provizoriu, prevede „coloana trifazata individuala la o cutie de organizare de santier” si “inlocuire BMPT existent cu un FDPC-2T echipat DPST, intrerupator automat, Ir = 16A”. Pt. ca vecinul isi finisa gardul, iar firida urma sa fie putin incastrata in zid ne-a rugat sa schimbam repede firida (asa cum se prede in ATR). Am ajuns la o firma care ne-a facut o oferta totala de 3000 lei. Firma a schimat cutia, dar a amanat executia restului lucrarii. Intre timp am vrea sa renuntam la colaborarea cu acesta firma. Patronul ne cere pt firida asta + manopera schimbarii 2500 lei. I-am rugat sa ne aduca factura firidei + un deviz, dar i-am avertizat ca vom verifica atent datele si nu le vom plati nu pret de inselaciune. Nu am semnat nimic. Vrem sa le platim un pret mediu corect. Intre timp am mai depus o cerere pt alt ATR, cu AC’ul atasat, sperand sa obtinem un ATR paritial-definitiv. Doamne, vorba lui Caragiale, curat-murdar.

 325. Andrei Says:

  Buna ziua,

  Va rog sa imi spuneti daca pentru realizarea lucrarii de bransament este nevoie de autorizatie de constructie, cu mentiunea ca lucrarea se va executa pe o distanta de 25 m de la stalp la casa subteran, si de asemenea daca pretul trecut de electrica in avizul de racordare este real, si cu cat scade acesta in conditiile unor oferte de la companii autorizate.

  Va multumesc.

 326. Andreea Says:

  Buna seara.
  Eu mi am facut o casa in judetul Cta si am o problema. Nu inteleg ceva in legatura cu intrarea in posesia contuarului. Mi s’a spus de catre cei de la Enel ca:constructorul care executa lucrarea de a racorda locuinta de la stalp trebuie sa depuna un dosar la Enel la care se emite un nr. de dosar si cu acela pot semna contractul. Dar nu stiu ce trebuie sa contina acel dosar. Va rog sa ma ajutati. Va multumesc anticipat

 327. Alexandra Says:

  Buna ziua,
  Am o casa in Bucuresti sector 3 racordata intr-un cofret de bransament al unei linii ferate uzinale. Am un contract semnat cu cei de la CFR pe 10 ani. In cursul zilei de astazi mi s-a taiat curentul electric deoarece cei de la CFR au datorii foarte mari fata de cei de la Enel. Prima data cand am vrut sa ma racordez la reteaua electrica a celor de la Enel dar mi s-a spus ca nu se poate deorece nu au voie sa traverseze pe sub sau pe deasupra liniilor celor de la CFR. Ce pot sa fac in aceasta situatie deoarece acum nu am curent desi am toate facturile la zi achitate catre cei de la CFR. Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   ENEL nu are voie sa va refuze. La prima vedere scuza cu Calea Ferata nu tine. Subtraversarea costa dar este posibila!
   In legatura cu CFR-ul puteti obtine o ordonanata de la Presedintele Judecatoriei din zona prin care sa ii oblige sa va reconecteze. In 2-3 zile puteti rezolva problema!
   SGC

 328. Vali Says:

  Buna seara.
  Va rog sa imi explicati si mie daca pe o distanta de 150 metri sunt ceva inconveniente pentru bransare subterana. Sunt pierderi pe un traseu asa de lung? Electrica accepta un bransament subteran pe aceasta distanta?
  Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   La o sectiune corespunzatoare a cablului este poasibil!
   SGC

  • ali Says:

   Piedici Electrica posibile?

  • stoianconstantin Says:

   Nu cred. In cel mai rau caz va va da sa extindeti reteaua jt in cablu ceea ce inseamna o sectiune mai mare
   SGC

  • corespondentcrestin Says:

   Vreau sa extind reteaua electrica. Ultimul proprietar refuza suma hotarata ca despagubire de catre CEZ. Vrea mai mult. Ce pot face? Ma poate impiedica sa extind reteaua?

  • stoianconstantin Says:

   Nu are dreptul sa va faca greutati. Mergeti pe mana OD!
   SGC

  • corespondentcrestin Says:

   OD?

  • stoianconstantin Says:

   Operator de distributie!
   SGC

  • corespondentcrestin Says:

   Am vre-o sansa sa recuperez invetitia in extinderea retelei de la primarie, printr-un proces?
   Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   Foarte mica!
   Poate ar exista o oarecare cale deoarece legislatia interzice eliberarea de autorizatii d econstruire (AC) in zone neviabilizate (inexistanta retele electrice, canalizare etc)! Prin exectie se poate elibera AC daca solicitantul isi asuma explicit sarcinile viabilizarii.
   Sa fiu cinstit nu cunosc pe nimeni care sa fi castigat un astfel de proces.
   SGC

  • corespondentcrestin Says:

   Buna seara, din nou.
   Dupa cat timp de la executarea extinderii de retea nu se mai pune problema despagubirii, daca doresc sa ma bransez?
   Multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   5 ani!
   SGC

 329. Mariana Says:

  Buna seara!
  Doresc sa achizitionez un teren extravilan, dar care are peste drum gaz, apa, iar cei doi stalpi de electricitate sunt pe terenul pe care-l doresc eu. Utilitatile – apa, gazul si cred ca si curentul apartin de intravilanul localitatii vecine, iar terenul meu, care e la 4 metri de intravilanul vecin, ar apartine celeilalte localitati, insa in extravilan. Intrebarea mea e daca pot sa fac bransamentul la aceste utilitati si probabil ati putea sa-mi spuneti si carei primarii ar trebui sa cer avizul?
  Va multumesc in avans.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   Trebuie sa va adresati primariei de care apartine terenul DV. Daca veti obtine autorizatia de construire cu bransamentele va fi simplu. In situatii de tipul acest afie primaria are initiataiva modificarii planului de urbanizm. Daca nu Dv trebuie sa finantati un PUZ (plan de urbanism zonal) prin care sa treceti terenul din extrevilan in intravilan. Apoi lucrurile sunt simple!

   Succes!
   SGC

 330. Mariana Says:

  Multumesc din suflet! Mi-ati luat o piatra de pe inima!

 331. maryo Says:

  buna ziua..
  In urma cu doua luni s-au facut lucrari de schimbarea contoarelor si mi-au gasit contoarul cum spun iei ,,suspect,, . l-au chemat pe tata la comisie si ia spus ca nu corespunde sigiliul si ia intocmit proces verbal cu recalculare pe un an si refacere instalatie cu aviz tehnic de racordare. acum problema este ca vor sa-mi puna stalp nou si nu vrem ca nu avem loc si ne deranjeaza…si nici solutia pe subteran nu este posibila .. va multumesc

 332. maryo Says:

  buna seara…
  .Pana am scos avizul, firma care executa lucrarile de schimbare au terminat ….au pus contorul electronic pe stalpul care este peste drum la circa 7-8 metri,,au scimbat si firele de la stalp pana la firida…Nu am avut curentul taiat nici o clipa …cei de la comisie au spus ca avizul costa in jur de 1600–1900ron..iar avizul pe care l-am scos este de 2900 ron pentru 220 kv (c-am mult cred) si refacerea instalatiei cu ATR..+ stalp intermediar nou montat . ,pe langa astea toate am inteles ca trebuie si contract nou ..Ce solutie imi puteti da sa nu monteze stalp ,sau daca se poate face ceva sa ramana asa cum s-au terminat lucrarile de schimbare …sau o modalitate sa platim mai putin ,doar contorul,cablu aerian …nu si stalp ,si contract din nou
  va multumesc pentru raspuns ….

  • stoianconstantin Says:

   Nu inteleg prea bine situatia. Dv ati lasat sa se inteleaga ca este realmente complicata. Probabil ca daca as putea vedea la fata locului as putea sa dau o solutie insa acest lucru nu este posibil.
   Daca mai continuam acesta discutie va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele Dv ori d ecate ori veti posta o noua replica.
   In acest fel discutia se mentine grupata si coerenta. Altfel ma vad nevoit sa sterg comentariile pe acest subiect.
   Toate cele bune,
   SGC

 333. Constantin Ioana Says:

  Buna ziua

  Va rog sa ma ajutati, am si eu o problema : Sunt pe punctul de a cumpara o casa in com Berceni.

  Cand am negociat cu vanzatorul mi-a zis ca o sa intre in pretul casei si racordul la Enel.

  Toate bune si frumoase, numai ca ne-am interesat printre altele si de internet in zona (e o zona momentan fara prea multe case) si ni s-a spus ca trebuie vorbit la Enel sa cumparam stalpi de la ei si dupa ce o sa avem acei stalpi o sa vina si ei cu internet, eventual si cablu TV.

  Din cate am auzit, s-a aprobat o lege care spune ca nu se mai accepta montarea acelor stalpi, Enelul fiind obligat sa aiba firele trase pe sub pamant.

  De mai bine de 2 luni astept sa se aprobe nu stiu ce avize…etc. Mie imi este teama ca o sa mai dureze foarte mult, iar noi iarna aceasta am vrea sa incheiem contractul de vanzare-cumparare ca apoi sa ne mutam.

  Ma gandesc cu groaza sa nu cumva sa fim pacaliti de te-miri-cine. Puteti sa ma trimiteti la acea lege, daca exista? Sa ma invatati ce trebuie sa fac?

  Multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,

   E si destul folclor in informatiile pe care le detineti dar si franturi de adevar!

   Va recomand sa cititi pe blog: LEA versus LES inconsecvente legislative

   Pe blog gasiti suficiente informatii si studii de caz legate de obtinerea ATR!

   Pur si simplu trebuie s ava asigurati ca s-a solicitat emiterea unui ATR si sa urmariti acesta cerere pana la emiterea ATR. Cu avizul in mana veti vedea conditiile in care se poate asigura alimentarea cu ee a respectivelor case

   Succes!
   SGC

 334. maryo Says:

  buna ziua
  am uitat sa va intreb daca se poate schimba avizul si sa solicit altul dar sa nu fie (cu stalp intermediar SE4 nou montat) ….sau doar modalitatea asta exista cum au dat-o ei …..va multumesc

 335. Gabi Says:

  Buna ziua,

  Intentionez sa iau un teren de peste 10000m patrati.
  Jumatate din el, are facut deja cadastru si intabulare iar cealalta jumatate trebuie facute (cadastru si intabulare).
  Terenul e la 100m lateral de drumul principal.
  Prima casa racordata la current, este la 30 de m pe acest drum lateral.
  Terenul este putin in panta de la 2/3 in sus.
  Am tot citit pe diverse pagini, referitor la actele necesare, si procedure de a obtine autorizatii pt constructive, racordare. E f multa informatie, si sper sa nu interpretez gresit legislatia.
  Din cite am inteles din postarile antecedente, dupa 5 ani de zile proprietarii racrodati la curent nu mai pot cere despagubiri daca vrem sa ne racordam si noi.
  Trebuie sa avem cererea pt aviz ethnic de racordare inainte de a incepe constructia?
  Tehnicianul sau arhitectul hotarasc la citi metri si citi stilpi avem nevoie, in cazul in care vom avea nevoie?
  Trebuie sa contactam primaria sau ENEL???
  Inainte de a cumpara terenul vreau sa stiu sigur ca proiectul de constructive va fi fezabil, si nu sa ma trezesc dupa aceea cu alergatura pe la toate birourile, si costuri suplimentare.
  Care este regulamentul; arhitectul umbla dupa autorizatii? Pentru racordare la curent trebuie sa merg eu sau constructorul?
  Va intreb toate aceste amanunte deoarece nu locuiesc in localitate, si nu voi avea posibilitatea sa merg saptaminal in zona sa umblu dupa aceste hirtii.
  Unde ma pot interesa referitor la cadastru si intabulare , procedure si costuri?

  Multumesc

  Gabi.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Gabi,

   Inteleg ca sunteti o persoana foarte ocupata!

   Ati dori sa va fac un rezumat „managerial” al informatiilor din acest articol si din studiile de caz prezentate bine personalizat pe cazul DV. Intamplator, cu totul intamplator, si eu sunt o persoana ocupata desi timpul meu se pare ca nu valoreaza la fel de mult ca al DV.

   In conditiile in care documentarea individuala va consuma prea mult timp coroborat cu timpul necesar alergaturii ulterioare pentru cadastru, obtinere avize autorizatii etc si avizul tehnic de racordare va recomand sa delegati acesta problema pe baza de procura notariala unei persoane capabile sa va rezolve toate problemele.

   Pentru racordarea la reteaua electrica trebuie sa faceti o deplasare la OD din zona pentru o discutie preliminara ca sa vedeti ce optiuni aveti pe situatia concreta din teren.

   In masura in care veti avea probleme punctuale mai vb. cu rugamintea de a utiliz abutonul raspunde de langa numele Dv ca sa se pastreza discutia grupata,

   Mult succes!
   SGC

 336. Calin Says:

  Buna ziua ,
  Ma infrunt cu situatia urmatoare :

  Locuiesc intr-o casa cumparata de la o doamna care a construit 4 case pentru vanzare , dansa locuind si ea in una din ele .

  Eu am contor pe casa , am curent totul in regula , pana la un punct.

  Ea are contract pentru electricitate , si un traf ce se da pentru constructii , toate casele fiind legate de la accelasi punct.

  Casele au fost finalizate toate in 2007. Eu am curent practic de la ea , si ii platesc ei cat imi cere . Problema mea este ca, daca ii cer chitanta sau factura nu vrea sa imi dea , amenintandu-ma ca ma lasa fara curent.

  I-am intrebat intr-o zi pe domnii ce tot lucrau pe teren de la electrica , de ce nu pot sa imi fac si eu contract separat ?

  Raspunsul lor a fost :”Nici nu trebuia sa aveti curent , nu figurati la noi cu contor , iar doamna ce are casele are cablul ei tras din banii ei.”

  Distanta de la casa in care locuiesc pana la stalpul cu pricina este de aproximativ 1 km . Cand am intrebat si la sediul electrica ce pot face , mi s-a raspuns :” sa va cumparati transformator

  Cand am intrebat cat costa , am ajuns la concluzia ca mai cumparam o casa la fel de banii aia. 90.000 euro .

  Eu ce pot sa fac? Am cumparat casa acum 2 ani , si ma trezesc cand i se nazare doamnei ca are nevoie de bani , in fata faptului implinit , sa ii dau banii in 2 zile ca imi taie curentul .

  Am senzatia ca de multe ori ii platesc si ei curentul.
  Ce solutii ar fi ?

  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Neplacuta situatia!

   Intradevar n-ar trebui sa aveti curent! Cel putin nu in conditiile in care aveti acum!

   Aveti ceva trecut in contract legat de alimentarea cu ee? Daca nu ar trebui sa aveti in vedere la inceput o solutie amiabila sau una prin instanta.

   La un moment va va trebui un aviz tehnic de racordare atat Dv cat si „Doamnei” prin care sa se precizeza ca aveti avea statutul de subconsumator din instalatiile detinute de „Doamna” daca OD nu v-a gasi alta solutie mai favorabila. Din momentul in care veti fi in posesia ATR relatiile financiare legate de plata ee ar trebui sa le reglementati printr-un contract.

   Succes!
   SGC

 337. Luca Says:

  Buna ziua!
  Am vandut ,in noiembrie, o casa la tara…cumparatorul nu s-a grabit sa schimbe contractul cu Electrica Va rog frumos, cat ar costa rezilierea contractului (si/sau deconectare) si eventual o reconectare a noului proprietar la reteaua de curent electric?
  Multumesc1

 338. BANU DAN Says:

  Locuiesc la casa pe drumul E70 langa Rosiorii de Vede si doresc sa achizitionez o centrala termica electrica avand alimentare pe 380v. Mentinez ca stalpul de electricitate se afla chiar in fata casei.
  Va rog daca se poate sa-mi relatati cat ma costa cu aproximatie racordarea imobilului la trifazic…?

  • stoianconstantin Says:

   Care este puterea centralei si cat de departe este postul de transformare?
   SGC

 339. Nicu Says:

  Va salut,

  Ma confrunt cu urmatoarea situatie:
  am in administrare 9 puncte de lucru dintre care la 2 dintre ele am intrat in litigiu cu ***.
  in luna oct. 2013 la un punct de lucru s-au prezentat 2 lucratori NTL care mi-au schimbat contorul intocmind o nota de constatare din care reiesea ca s-a produs o interventie neautorizata la contor.
  Desigilarea contorului s-a facut in prezenta lucratorului comercial de la acel punct de lucru (am avut inspiratia ca la momentul in care am ajuns acolo am facut fotografie cu sigiliul taiat). Am mentionat ca presupusa interventie neautorizata se afla la rigleta contorului care era acoperita cu un scut pe care era aplicat sigiliul.
  In luna dec. am primit factura de recalculare pentru banuiesc furt de energie in valoare de 5000 lei. Ca sa nu pierd timpul cu contestatia i-am chemat la mediere si ulterior actionarea in instanta.
  La punctul de lucru respectiv avem calitatea de chirias din anul 2010. Nu m-i se pare normal ca eu sa platesc pentru smecheriile unor luratori *** care au pus sigiliul in 2007.

  In luna dec. situatie similara la alt punct de lucru, numai ca de data asta in nota de constatare lucratorii NTL au invocat motivul ca o rotita care angreneaza sistemul de contorizare din interiorul contorului are dinti retezati. La desigilare contorul avea sigiliul intact.
  De data asta am depus contestatie la OD ***.

  Va rog sa ma sfatuiti ce sa fac.
  Multumesc !

  • stoianconstantin Says:

   Cred ca deja ati reactionat acum ramane de vazut rezultatul!
   SGC

 340. Tarus Irina Catalina Says:

  Buna ziua,
  Domnule Stoian Constantin as vrea sa va impartasesc situatia cu care ma confrunt eu si familia si cu mult interes astept raspunsul dvs.
  Am primit de la primaria din orasul in care locuim un teren in baza legii 15/2003, am construit o casa in care nu putem locui din cauza faptului ca nu exista curent electric decat la o distanta de 500 m. Ne am interesat la cez si ne au spus ca suma pe care trebuie o scoatem din buzunar este de 120000 lei (in conditiile in care conform legii primaria este obligata sa ne ajute in acest sens). Am putea in vreun fel, legal, sa i constrangem pe cei de la **** sau primaria? este o situatie delicata, va rugam sa ne sfatuiti in vreun fel…….

  • stoianconstantin Says:

   Va recomand s acititi pe site ANRE ordinul 75/2013
   Va trebui sa determinati Primaria sa accepte sa faca demersurile de electrificare si in conditiile in care trebuie sa se pregatesca sa cofinanteze lucrarile de infiintare a retelei electrice de distributia energiei necesara.
   Probabil ca stiti ca exista prevederi legale care interzic emiterea autorizatiei de construire in zone care nu au asigurate utilitati!
   Mult succes!
   SGC

 341. gigi olaru Says:

  buna ziua domnule stoian, am si io o problema cu bransarea la energia electrica.acum 3 ani am cumparat un teren intravilan anul asta am construit o casuta si eu si vreo 4 vecini am cumparat terenuri vazand ca avem reteaua de curent la circa 150 m cat near costa o prelungire de retea si de cata stalpi vom avea nevoie ,sau daca primaria ar putea sa ne ajute potrivit legi.

 342. petruta Says:

  buna ziua domnule stoian am si eu o problema am un teren in ilfov pe care anul trecut am construit o casa am contactat o firma pentru a m a bransa am uitat sa specific suntem 3 vecini care am dori sa ne bransam cum se procedeaza au spus ca ne costa 14500 lei si o singura cerere pentru bransat imi puteti spune si mie cum se procedeaza si daca costul este real suprafata este de circa 100 m de la stalp pana la limita de proprietate va rog ajutatima

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   va reconad sa recititi articolul si sa treceti in revista cateva studii de caz care seamana cu cazul Dv.
   Pasul urmator este sa solicitati OD eliberarea ATR. Veti avea o evaluare a solutiei din partea OD pe care o puteti ulterior avea in vedere ca reper cand veti analiza oferte ale constructorilor care vor dori s aobtina d ela Dv o incredintare directa pentru executia lucarii de extindere retea stradala si bransamente. Pretul mi s-ar parea rezonabil daca include reteaua stradala si cele 3 branasmente.
   E posibil, functie de solutie sa obtineti si preturi mai bune!
   SGC

 343. petruta Says:

  pe fiecare in parte ne costa 4700 lei si cererea debransat doar pe numele meu nu inteleg nimic poate ma poate ajuta cineva cu problema asta am uitat sa precizez lucrarea se efectueaza subteran fara stalpii multumesc frumos astept raspunsuri

 344. daniel Says:

  Buna ziua .
  Va rog un sfat pt situatia mea:
  In 2010 am construit un imobil,iar pe parcurs am luat legatura cu un angajat eon care nu avea (oficial) dreptul sa incheie contracte dar mai „ajutase” alte pesoame din zona.
  Acesta impreuna cu alta persoana a realizat un bransament de la un transformator din zona astfel: din transformator a tras cablu aerian pe distanta de 150m-(pe 3 stalpi) care figureaza in lucrarile eon din zona, pe alti 2 stalpi care nu figureaza in evidentele eon (ca lucrari de extindere) , dupa care pe distanta de 250 m a tras cablul subteran pe un drum in indiviziune pana la imobilul meu. Pe unul din cei 2 stalpi (care nu figureaza in evidentele eon) ,si de unde a tras cablul subteran, a montat o cutie in care urma sa fie contorul.
  Intre timp respectivul angajat a fost concediat de eon iar eu nu am nici contract nici contor. L-am actionat in instanta,am castigat,etc…

  Cum as putea sa fac sa inchei un contract cu eon?As putea sa ma folosesc de acest bransament pt un contract de organizare santier(sau pompa apa,provizoriu) ????Am autorizatie de constructie dar casa nu e finalizata .

  Nu stiu daca are relevanta dar stalpii care nu exista in evidentele eon mai are tras curent un vecin ,acesta avand contract de vreo 2 ani.

  • stoianconstantin Says:

   Nu doresc sa ma implic cu opinii in acest caz!
   Trebuie sa va rezolvati problema in relatie directa cu EON.
   SGC

 345. daniel Says:

  Rectific ultima fraza:….Nu stiu daca are relevanta , dar PE cei 2 stalpi care nu exista in evidentele eon mai are tras curent un vecin .Respectivul ,de la ultimul stalp care nu figurea za in evidente a mers cu cablul subteran cam 200 m pana la locuinta sa.

 346. mariana Says:

  Buna ziua,

  Va rog un sfat daca se poate sa ma ajutati in legatura cu problema mea.
  Am cumparat un teren intravilan de 2500m in judetul Constanta, iar pe deasupra terenului imi trec 2 linii de curent de medie tensiune, as vrea sa construiesc pe acest teren, dar nu pot sa obtin avizul de constructie,am obtinut toate celelalte avize, doar de la electrica este nefavorabil. Mentionez ca nu am nici un stalp pe teren si am respectat si proiectul cu distanta de la fire. Cum pot proceda sa obtin avizul favorabil? Exista vreo sansa sa ma pot folosi de acest teren?

  Va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   OD v-a oferit cu certitudine posibilitatea sa deviati respectivele linii!
   SGC

  • mariana Says:

   Va multumesc pentru raspuns, sa inteleg ca este singura sansa care poate sa existe. Mi-a fost sugerat sa introduc firele subteran la un cost foarte ridicat. Speram totusi ca va exista o alta cale mai putin costisitoare!

   O seara buna!

 347. Nicu Says:

  Va salut,

  In data de 4 dec. 2013 la un punct de lucru al societatii pe care o administrez, s-au prezentat 3 lucratori *** ptr. schimbarea contorului. In nota de constatare lucratorii NTL au invocat motivul ca o rotita care angreneaza sistemul de contorizare din interiorul contorului are dinti retezati. La desigilare contorul avea sigiliul intact.

  In 10 ian 2014 dupa o discutie cu consilierul juridic al societatii, am depus contestatie la OD *** in care solicitam expertiza tehnica prin dezansambalarea contorului in prezenta unui reprezentant al societatii noastre ptr. a ne demonstra cele spuse de lucratorii NTL.

  In luna dec. am primit factura de recalculare in valoare de 5200 lei.
  In data de 12 febr.am primit raspuns la contestatie in care ne este precizat ca incadrarea legala este de interventie neautorizata necontrolata si intentionata in instalatia operatorului de distributie.

  DACA SIGILUIL ERA INTACT IN MOMENTUL SCHIMBARII, DE CE NE-AU INCADRAT LA INTERVENTIE NEAUTORIZATA.

  PUTEAM SA UMBLAM NOI LA CONTOR SI SA- TAIEM DINTII DE LA ROTITA ?
  Este inacceptebil ce se intampla, vrem sa-i actionam in justitie.

  Va rog sa ma sfatuiti ce sa fac si cum sa o fac.
  Multumesc !

  • stoianconstantin Says:

   Eu sunt adeptul solutiilor clarificare de partile implicate De obicei daca lucrurile sunt prezentate argumentat la nivelul potrivit problemele pot fi conciliate. Poate fi pur si simplu vb de o neintelegere. Va incurajez sa solicitati o audienta conducerii OD. In fapt asta face si justitia „mediaza” dar cu consum de timp si resurse.

   SGC

 348. Irina Says:

  Buna ziua, va rog sa-mi dati si mie o solutie cat mai ieftina la urmatoarea situatie.

  Am cumparat un teren fara utilitati si reteaua electrica se afla la o distanta de aprox,300 metri. intre teren si stalpi este o sosea.

  Care este cea mai ieftina varianta de a ma racorda la reteaua electrica. Este mai ieftina varianta subterana? Se poate trece pe sub sosea?

  Este un DJ care trebuie traversat, Am citit pe aici ca 1 km costa 80.000 ron. Subteran tot asa sa fie? As vrea sa stiu care credeti dv. ca ar fi cea mai ieftina varianta si costul total.

  Va multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Solutia depinde in primul rand de optiunea OD de dezvoltarea zonei. Depinde daca vb de extinderea retelei stradale sau doar de un bransament catre DV. Mai sunt si alti factori. Pe de alta parte in cazul unei retele aeriene (LEA) cam toate materialele si reslectiv lucrarile presupun munca calificata. In cazul unui cablu (LES) lucrurile stau putin diferit aici vb de destul de multa munca necalificata.

   Plaja de posibilitati de negociere este destul de larga si depinde de unitatile autorizate cat de flexibile sunt. Ca si costuri unitare sunt destul de apropiate intre LEA si LES.

   Eu va pot recomanda sa aveti in vedere ambele solutii sau poate ma intai lasati OD sa se pronunte asupra solutiei si ulterior va concentrati cu negocierile pe solutia stabilita de OD.

   Sunt convins ca ati fi dorit ca opinia sa fie mai transanta insa nu pot aborda o astfel d epozitie pentru ca riscurile de a nu fi confirmata sunt mari!

   SGC

 349. Nikoleta Padureanu Says:

  Buna ziua , ma nunesc Nicoleta lamuriti-ma si pe mine cum e cu energia electrica .

  Am cumparat un teren in 2 mai jud. constanta am ridicat si eu o casa si vreau sa trag si eu curent . Am stalpul foarte aproape de casa cam 5 metri dar ca sa nu fiu punctuala hai sa zicem 10 metri am primit avizul si am inteles ca imi face subteran si ma costa aproximativ 40 de milioane.

  Intrebarea mea este de ce asa de multi bani la o distanta asa de mica??? si de ce subteran daca am stalpup in coltul casei?

  Eposibil asa ceva ? cat se ia la metru? Unde sa ma duc nu stiu ce sa fac nimeni nu me baga in seama eu nu am atatia bani sunt singura am 2 copii sotul a decedat eu locuiesc cu chirie cand o sa ma mut la casa mea daca le dau lor atatia bani nu mai stiu ce sa fac .

  daca mie la 10 metri imi ia 40 de milioane cei care au mai mult cat le ia va rog ziceti-mi ceva ca sa prind curaj ca nu mai am deloc

  va multumesc!

  • stoianconstantin Says:

   In primul rand aveti dreptul la explicatii din partea OD!

   Dupa ce ati acceptat ca obiectiva propunerea OD trebuie sa stiti ca aveti dreptul la negociarea costului. Unitatii alese de DV ii veti putea da o incredintare directa. OD va respecta decizia DV si va contracta executia cu unitatea de constructii montaj, aleasa de DV la pretul negociat de DV.

   Altfel ANRE asiguta respectarea legislatiei si tratamentul corect al noilor utilizatori care solicita ATR-uri.

   La cace imi spuneti DV pretul n-ar trebui sa treaca de 2000 -2500 lei!

   Succes!
   SGC

 350. FLORIN Says:

  Buna ziua ! Va rog respectuos sa ma ajutati intr-o problema foarte delicata. In anul 1997 am incheiat un contract de furnizare a enrgiei electrice pe un teren intravilan unde incepusem o constructie.
  Detin un contract cu urmatoarele:

  1.contract de furnizare a energiei electrice
  2.chitanta cu suma de 5840 lei vechi reprezentand anticipatie
  3.chitanta fiscala cu suma de 21840 lei vechi care reprezinta verificare perfectare,montare,racordare
  3.bon de miscare cu seria contuarului
  4.adeverinta primarie unde sunt mentionati vecinii.

  Mentionez faptul ca din momentul incheierii contractului de furnizare a energiei electrice din anul 1997 si pana in prezent nu mi s-au intocmit facturi de consum deoarece nu figurez in baza lor de date.
  In toti acesti ani am fost de mai multe ori la electrica cu dosarul in mana solicitand sa se rezolve aceasta situatie.
  Ca de fiecare data nu am primit din partea celor de la electrica nici un raspuns care sa ma ajute in rezolvarea acestei situatii.
  Raspunsul lor de fiecare data a fost urmatorul : ” SA RASPUNDA CEI CARE AU INCHEIAT CONTRACTUL CU DUMNEAVOASTRA”.
  Am fost debransat o singura data acum 8 ani,am facut o cerere catre directorul zonal in care am explicat situatia,a doua zi a trimis o echipa la fata locului au verificat dosarul dupa care m-au rebransat spunand ca eu sunt in regula iar vina o poarta cei care au intocmit acel dosar si nu m-au luat in evidenta.
  Mentionez ca la un interval de cateva luni s-au chiar ani au mai venit la fata locului reprezentanti electrica verificand contorul si dosarul spunand ca , consum perfect legal energie doar ca nu sunt luat in evidenta si nu se pot emite facturi.
  Daca mai aveti nevoie de alte informatii suplimentare va rog frumos sa ma intrebati pt ca sunt foarte intresesat de rezolvarea acestei situatii.
  Va multumesc anticipat !

  • stoianconstantin Says:

   Foarte tare situatia!

   Cred ca ati atins „Nirvana” in materie de consum de ee. Mai trebuie doar sa va asigurati ca nu vor renunta prea curand la acest obicei!

   Nu stiu ce sa va sfatuiesc! Deja ati incercat ceea ce as fi facut si eu sa solicit furnizorului sa fiu luat in evidenta si sa mi se factureze ee. O varianta ar fi sa sesizati cazul la ANRE

   Sunt curios sa aflu deznodamantul acestui caz!

   Succes,
   SGC

 351. FLORIN Says:

  Multumesc frumos,urmatorul pas pe care il voi face este sa merg in audienta la directorul de regiune si daca nu gasesc intelegere ,de comun acord,voi fi obligat sa deschid un proces instanta !

  • stoianconstantin Says:

   Bafta, sa ne spuneti si noua care este deznodamantul!

   Va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele Dv ori d ecate ori veti posta un nou comentariu pe acesta tema ca sa se pastreze discutia grupata si coerenta!
   SGC

  • Florin Says:

   Buna seara,vreau sa va spun k in momentul de fata am ramas fara curent electric,acum o saptamana a venit un domn care a sustinut faptul ca este de la o firma care presteaza servicii pt *** si ca fost trimis de catre seful lui sa ma debranseze de la curent,zis si facut,am luat legatura cu un avocat care a zis ca va face o notificare catre *** pt a incheia un nou contract cu ei incepand cu data de 01.04 dar din pacate nu a venit nimeni,dupa care a zis ca va inainta in instanta o rdonanta de urgenta pt racordare si ca va dura 3 – 4 zile si se va rezolva,dar nu sa intamplat nimik si nici nu mai raspunde la tel,in concluzie trebuie sa schimb avocatul,un alt avocat spunea ca : sa fiu fericit ca am consumat 17 ani curent fara sa platesc pt ca se va lua in calcul doar ultimii 3 ani,,,, eu ce sa inteleg de aici,pe contor am 8600 kw consumati pe toata perioada, ce calcul imi vor face?

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Dl Florin la textul scris de Dv nu se poate da un raspuns pentru ca sunt franturi de informatii.
   Cu toate acestea indraznesc sa va sugerez ca rezolvarea problemelor depinde de DV. Oricare alt demers este un paleativ. Platiti ce aveti de plata si ati rezolvat problema!
   Bafta!
   SGC

 352. niku Says:

  cum pot proceda pentru a fi despagbit datorita faptului k pe propietatea mea se afla un stalp de energie electrica.Ce trebuie sa fac,cui sa ma adresez si ce sai sun

 353. sgirdeatheodor@yahoo.com Says:

  buna ziua.

  sunt in stagiul casei la rosu. momentan am oprit constructia casei. posibil sa reincep in vara.

  in aprilie imi expira contracul cu enel pentru curent de organizare de santier. cum as putea prelungi data scadentei si cit mar costa. Precizez ca locuiesc in strainatate.

  va multumesc.teodor

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Autorizatia de construire (AC) mai este in termenul de valabilitate. calea oficiala ar fi sa va prelungiti AC si sa o innaintati la furnizor cu o cerere de pelungire a durarei contractului de organizare de santier.

   Altfel s-ar putea sa ajunga o cerere de prelungire a regimului de OS.

   O alta idee ar fi sa treceti deja pe contract definitiv daca casa e cel putin acoperita. In acest caz va trebuie sa va actualizati avizul th de racordare.

   Costurile pot fi de la zero la costul unui bransament nou cca 2000 -2500 lei!
   Succes!
   SGC

 354. costin Says:

  buna ziua
  am un demisol de bloc (bloc de garsoniere) format din 20 de garsoniere 20 mp fiecare am contract cu enel pe o garsoniera si restul functioneaza pe acelasi contract fara probleme si vreau sa fac contract pe fiecare in parte
  am depus la enel cerere si mi au transmis ca trebuie sa ma leg la o distanta de 100 de metri (costuri enorme) din moment ce sunt bransat din tabloul blocului cum este toata lumea cum este posibil,
  ce pot sa fac pentru a face contract separat pe fiecare garsoniera
  va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   O varianta ar fi sa insistati!
   N-ar fi rau si sa va straduiti sa intelegeti ratiunea pentru care OD v-a dat respectiva solutie. Poate ca ati cerut puteri mari. Trebuie sa explicati reprezentantilor OD situatia actuala si faptul ca nu solicitati putere maxima simultan absorbita mai mare decat aveti in acest moment!
   SGC

 355. Alexandru Says:

  Salut,

  Se da un teren dezmebrat in doua A si B, pe partea B (B = partea dreapta) se afla o casa, celalta parte A urmeaza s-o cumpar eu, pe colturile de la strada a intregului teren se afla cate un stalp de la care coboara cate un fir, unul pentru casa din stanga lui A si unu pentru casa de pe terenul B, cum fac sa aflu daca ma pot conecta pentru energie electrica la unul din acesti 2 stalpi, am sunat la enel si nu m-au putut lamuri cine ma poate indruma trebuie sa aflu acest detaliu inainte de a cumpara terenul.

  Multumesc,

  • stoianconstantin Says:

   Apelati la personalul Centrului de exploatare din zona pentru consultanta!
   SGC

 356. Alexandru Says:

  „Personalul centrului de exploatare din zona” va referiti la un reprezentan zonal al Enel?

  Multumesc,

  • stoianconstantin Says:

   Mai mult decat atat la cei specializati in exploatarea si mentenata retelelor care asigura de ex manerele curente in retea si interventiile in cazul penelor de curent!
   SGC

 357. Adrian B Says:

  mi-am facut casa la 200 m de strada principala pe un teren cu drum privat. as vrea sa extind reteaua (220V), prin stalpi, pana la casa mea.
  Va rog sa imi spuneti de cati stalpi am nevoie si cat ma costa totul (stalpi, bransare, cablu).
  multumesc mult

 358. Iulian Says:

  Buna Ziua,
  Am construit o casa pe o strada unde ultimi 4 stalpi a fost platiti de un vecin… Eu mai am 40 de metri de la ultimul stalp pana la casa… Va rog mult sa imi spuneti cat m ar costa si cum pot lua legatura cu Dumneavoastra daca va ocupati cu bransarea…
  Cu Stima,

  • stoianconstantin Says:

   Dl Iulian,
   problema este prea simpla. Trebuie sa luati legatura doar cu operatorul de distributie din zona sa solicitati aviz tehnic de racordare si sa urmati pasii recomandati de OD.
   Pentru alte informatii cititi pe blog raspunsuri mai detaliate la spete similare.
   Succes!
   SGC

 359. Marcela P Says:

  Stimate Domnule Stoian,

  Am construit o casa in 2009, la periferia orasului, si de atunci ne chinuim sa o bransam la electricitate. Abia in aprilie 2014 am obtinut avizul tehnic de racordare, dar, pentru incheierea contractului de racordare ni se cere sa luam acordul de la toti proprietarii care se regasesc pe aleea de servitute unde se afla reteaua electrica la care urmeaza sa fim si noi bransati.

  Practic, reteaua a fost prelungita pe o alee de servitute a unor vecini (noi nu avem iesire la aceasta alee, casa noastra aflandu-se pe strada principala – teoretic, deoarece aceasta strada nu exista si fizic). In 2012 OD-ul a incheiat o astfel de conventie de uz si servitute cu proprietarii aleii, prin care distribuitorul de electricitate „are drept de acces in vederea executarii de lucrari de reparatii, montare cabluri subterane, ce deservesc atat semnatarul conventiei cat si alti clienti”.

  Intrebarea este urmatoarea: existand deja acea conventie in care OD-ului i se da drept de acces si servitute pe aceasta alee, conventie semnata la notar de catre toti cei 14 sau 16 proprietari, de ce ni se mai cere noua sa facem din nou o conventie (problema este ca exista foarte multi proprietari pe care nu ii putem gasi, fiind plecati in strainatate)?Este necesar ca la fiecare bransare sa se faca un nou contract de superficie si o noua inscriere a acestuia la OCPI? Acest lucru pare oarecum absurd.

  Va multumesc frumos.
  Marcela P

  • stoianconstantin Says:

   As fi tentat sa va dau dreptate. Documentul de la OD trebuie sa fie valorificat pentru uzul urmatorilor utilizatori altfel mi se pare ca ceva s-a gresit in textul conventiei de uz si servitute si respectivul documet exista doar formal daca el nu poate produce efecte si pentru viitorii utilizatori.

   V-am dat un raspuns principial pt ca tocmai am dezbatut acest subiect cu un coleg care se ocupa de extinderea retelei. N-am inteles execat configuraria particulara retelei si modul cum este amplasata casa Dv in raport de reteaua stradala dar probabil ca acest lucru nu este esential.

   Va recomand sa sa insistati in sensul de a valorificat cat mai mult conventia existenta. Daca insa acesta este prost intocmita probabil ca nu va ramane decat calea indicata de OD!

   SGC

  • Marcela P Says:

   Inca o intrebare, va rog: aceasta conventie care asigura drept de acces si servitute depinde cumva de „instalatia in sine” (si aici ma refer la reteaua OD – fie prima prelungire, fie a doua, fie oricare alta instalatie realizata sau nerealizata inca) sau de terenul pe care se gaseste reteaua (si aici ma refer la aleea de servitute)?
   Adica, din moment ce toti proprietarii isi dau acordul OD-ului, printr-un act, ca acesta sa aiba acces pe aleea respectiva, acord care se inscrie la OCPI, eu inteleg ca atat eu, cat si vecinul x sau vecinul y care doreste sa se branseze la o retea deja existenta pe aleea respectiva (deci la care OD-ul are acces deja, caci altfel nu putea sa o aseze acolo), nu mai au nevoie de acordul respectiv, deoarece actul intre CEZ si proprietarii aleii exista deja.

   Multumesc mult.
   Marcela P

  • stoianconstantin Says:

   In principiu conventia ar trebui sa trateze ambele probleme: ocuparea legala a amplasamentului tronsonului de retea si respectiv accesul la el al OD pentru toata gama de lucrari de exploatare, mentenanta, modernizare, extinderi si/sau racordari de noi utilizatori

   Acum depinde in fapt ce s-a scris in mod concret in respectiva conventie. Uneori de la intentie la fapta distanta este destul de mare!

   SGC

 360. Adelina Maria Says:

  am platit o garantie la cec ptr racordarea mea la curent,dar am inteles ca o pot lua mai repede de 2 ani,se poate?

 361. ticutza Says:

  Stimate domnule Stoian . As dori sa stiu daca un chiosc amplasat pe un teren inchiriat de la primarie si pentru care Electrica a refuzat bransarea la curent ,poate sa functioneze legal cu electricitate de la un magazin din apropiere .

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Este ciudat acest refuz!
   Va recomand sa insistati la nivelul iererhic superior celui de la care ati fost refuzat.
   In principiu toate extindereile de instalatii interioare ar trebui sa treaca printr-un aviz tehnic de racordare. Acest lucru este cu atat mai necesar cu cat implica activitati in zone intens circulate.
   Succes!
   SGC

 362. ticutza Says:

  Nu cred ca am fost suficient de explicit. Chioscul la care se face referire , nu are actele in regula de la primarie. adica s-a acordat un contract in mod direct fara licitatie, doar prin incredintare directa . Nu are numar spatiul respectiv , si este detinut de o societate x. Ca sa poata functiona s-a legat de la oalta societate y. Intrebarea mea este : daca societatea y poate sa-i furnizeze curent societatii x chiar daca are un contor separat pentru a monitoriza consumul si a putea plati din totalul facturii care vine pe societatea y . Ma intereseaza daca este legal . Precizez ca sunt doua societati cu actionari diferiti care nu au nici o legatura una cu alta .

 363. zaharia Says:

  Buna ziua .

  Locuiesc la curte, casa este impatita in 4 apartamente de cate 2 camere proprietari sant parinti mei, contoarul este la poarta ma intereseza ce demersuri trebuiesc facute pentru a contoriza fiecare apartament, nu neaparat pe alt nume si cu ce costuri.

  Precizez ca bransamentul de la contoar la tabloul electric in casa se face cu in electrician. casa e locuibila de 8 ani

  • stoianconstantin Says:

   In prima instanta va trebui sa fie separata instalatia interioara. Uneori acest lucru nu este foarte facil!

   Dupa ce s-a realizat separarea exista doua optiuni:

   1) montarea unor contoare „pasante” care sa permita contorizarea separata a fiecarui apartament

   2) realizarea a 4 bransamente distincte la reteaua stradala. Pe fiecare bransament va trebui ulterior contractata furnizarea ee chiar si pe acelasi nume

   Pentru un bransament cred ca ar fi bine sa aveti in vedere un cost de cca 2000 lei iar pentru separare probabil intre 2-4000 lei, Contoarele pasante si tablourile aferente ar putea costa cca 500 lei/buc

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ori de cate ori veti posta un nou comentariu pe acest subiect.

   Succes!
   SGC

 364. Sandu Ana-Maria Says:

  Buna ziua!
  Pot afla in vreun fel cat ar costa bransamentul la un anumit teren pe care vreau sa il cumpar? Ar conta foarte mult in decizia pe care o s-o iau. Terenul e ieftin dar daca costul bransamentului ar sari peste 15000 de lei ma mai gandesc.

  • stoianconstantin Says:

   Mi-ati furnizat prea putine informatii ca sa va fac o evaluare!
   Daca exista retea stradala „la poarta” atunci bransamentul este in jur de 2,5-3ooo lei daca nu atunci sumele pot creste mult!
   SGC

 365. radu Says:

  as adauga eu ca in baza ultimelor modificari ANRE, daca reteaua este la mai putin de 100m se poate realiza bransament electric direct din retea care nu costa mai mult de 5-6000 de lei.

 366. dumitru Says:

  Buna sunt Dumitru
  Am si eu o problema cu curentul am făcut casa acu 6 ani si astept curentul de la primarie tot ma muta in fiecare an am facut contractul cu ANRE sau cum se spune sunt din satu mare mai preciz din Micula si cam ma ustura situatiea ce pot face ? Va rog sa imi raspundeti

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Va trebui sa imi dati mai multe informatii. Din ce imi spuneti Dv am dedus dar ca sunteti nemultumit!

   Despre ce fel de contract cu ANRE vorbiti? ANRE nu incheie contracte de furnizare energie electrica.

   V-as recomanda sa cititi Ordinul ANRE 75/2013 care reglemeteaza electrificarea localitatilor destul de favorabil viitorilor utilizatori de energie electrica!

   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv ca discutia sa se mentina grupata!

   SGC

 367. alentin Says:

  Buna seara .

  Cum pot racorda casa construita fara autorizatie la curent .Am fost la primar anul trecut si am avut promisiunea ca ma ajuta cu aceasta problema .Facand rost de bani anul acesta am fost la primarie sa demarez lucrarea dar primarul mia spus ca dupa noua legislatie nu mai poate face absolut nimic fara autorizatie de constructie a casei.

  Casa este construita de aprx 5 ani pe terenul socrilor mei acestia avind curent electric(bransati la enel calarasi) de la care am tras un fir dar au aparut divergente cu dânsi legat de acest aspect(facturi foarte mari pe care le-am platit eu bineinteles)

  Stâlpul se afla la 50 metri de casa mea .Am avut o discutie privata cu o persona de la enel care a spus ca nu se poate face nimic in aceasta situatie .

  Va rog sa imi spuneti cu cine credeti ca pot discuta pentru a ma lamuri in aceasta situatie sperand chiar in o rezolvare a problemei .

  Mulțumesc anticipat

  • stoianconstantin Says:

   Daca Primaria nu va ajuta atunci trebuie sa va rezolvati problema cu autorizatia de construire.

   SGC

 368. Alina Says:

  Buna ziua,

  Puteti sa ma ajutati si pe mine va rog cu urmatoarea informatie?
  Am depus o cerere pentru racordare la Enel si mai lipseste informatia despre puterea receptoarelor.
  In primul rand: ce inseamna „puterea receptoarelor” si unde gasesc aceasta informatie? Se refera cumva la prize, becuri/lampi si aparatura electrica in casa?
  In formular se cere urmatoarea informatie:
  Denumirea receptoarelor si Puterea instalata (Pi(kW) ). Unde gasesc pentru fiecare priza, bec/lampa si alte aparate electrice din casa aceasta informatie?

  Va multumesc anticipat.

  Cu stima, Alina

  • stoianconstantin Says:

   Prizele nu au putere instalata! E drept ca daca ne fortam gasim o putere maxima care poate fi prin fiecare priza respectiv circuit de prize.

   Receptoarele electrice au fiecare inscriptionata puterea exprimata in W (Wati) sau KW (kilowati). Aceste informatii trebuie trecute in cererea de racordare uzual pentru o gospadarie tipica suma puterilor receptoarelor electrice existente intr-o gospadarie este undeva intre 5 si 10 kW aste este puterea „instalata”.

   Formularul va mai cere sa precizati puterea maxima simultan absorbita pe care o solicitati uzual acesta nu depaseste 5 kW. In mod real, tot pentru a casa tipica, puterea absorbita este de 1-2 kW si in rare situatii se poate intampla o utilizare simultana a mai multor receptoare electrice care sa determine absorbirea din retea a unei puteri de cca 5 kW.

   Sunt convins ca cele cateva idei de mai sus va vor fi suficiente sa depsiti momentul!

   Daca mai este necesar mai vb. In acest caz v-as ruga sa utilizati butonul raspunde de langa numele Dv ori d ecate ori veti posta un nou comentariu pe acest subiect!

   Succes!
   SGC

  • Incze Andras Says:

   Da, puterea receptoarelor=consumul aparatelor si al instalatiilor electrice din casa. Puterea instalata cred ca se refera in acest caz la puterea electrica specificata pe placuta sau eticheta de identificare sau in documentatia tehnica al aparatului.
   In cazul iluminatului cred ca se face de obicei o estimare.
   In general este recomandat ca sa fie un pic supradimensionat consumul total ca ulterior daca apare un nou consumator in gospodarie sa nu fie probleme de genul declansarii sigurantelor automate.

  • Alina Says:

   Draga domnule Stoian Constantin,

   Va multumesc pentru reactia rapida. Aceasta informatie ma ajuta enorm.

   Este vorba intr-adevar despre o gospodarie tipica cu 2 persoane in care vor fi utilizate urmatoarele receptoare/aparate: 1 frigider, 2 televizoare, 1 laptop, 1 telefon, 1 masina de spalat, 2-3 becuri/lustre simultan, 1 pompa electrica apa.

   Ce putere instalata sa cer in acest caz? 5 sau 10 kW?
   Si pentru puterea maxima simultan absorbita sa trec 1-2 kW sau totusi 5kW?

   Dvs ce ma sfatuiti?

   Va multumesc inca o data.

   O zi buna,
   Alina

 369. Alina Says:

  Draga domnule Stoian Constantin,

  Va multumesc pentru reactia rapida. Aceasta informatie ma ajuta enorm.

  Este vorba intr-adevar despre o gospodarie tipica cu 2 persoane in care vor fi utilizate urmatoarele receptoare/aparate: 1 frigider, 2 televizoare, 1 laptop, 1 telefon, 1 masina de spalat, 2-3 becuri/lustre simultan, 1 pompa electrica apa.

  Ce putere instalata sa cer in acest caz? 5 sau 10 kW?
  Si pentru puterea maxima simultan absorbita sa trec 1-2 kW sau totusi 5kW?

  Dvs ce ma sfatuiti?

  Va multumesc inca o data.

  O zi buna,
  Alina

 370. Liana Says:

  Am cumparat un teren intravilan in Sabareni, Giurgiu, pe care am construit o casa. Pe terenul respectiv vechiul proprietar avea un contract cu Enel pentru pompa de apa. In baza acestuia am facut racordarea locuintei. Am solicitat Enel schimbarea titularului contractului de furnizare. Am primit raspuns, dupa cateva luni, ca nu se poate face acest lucru pentru ca vechiul contract este pe pompa de apa, iar noi dorim contract pentru alimentarea cu energie a locuintei si ca este necesara rezilierea contractului vechi, urmand a ni se emite Aviz Tehnic de Racordare si sa o luam de la inceput cu toate formalitatile de rigoare inclusiv cu achitarea multor milioane de lei. Am dori sa cunoastem ce pasi trebuie sa intreprindem pentru a avea un contract cu Enel pe numele nostru.
  Multumim anticipat

 371. george Says:

  buna ziua am casa extravilan 250 m de la retea cat mar costa curentul electric am nevoie de trei stalpi si nineni nu ma ajuta

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Presupun ca aveti autorizarie de construire.

   Sunt mai multe abordari posibile din partea operatorului de distributie (OD). Una din ele ar fi amplasarea unui bloc de masura si protectie (BMP) langa capatul retelei stradale caz in care bransamentul, din pdv al pretului, este unul normal cca 1500-2000 lei. In schimb va trebui sa finantati in continuare coloana (legatura dintre BMP si tabloul de interior) intradevar in anumite conditii pot exista ambele optiuni pentru „coloana” aerian sau subteran.

   E de discutat sectiunea coloanei functie de puterea solicitata respectiv de incarcarea si lungimea retelei stradale de la postul de transformare pana la capatul la care se va racorda bransamentul. Exista si situatia in care reteaua stradala este deja lunga si incarcata si nu se mai poate prelungi! Totusi e de specificat ca acesta este mai degraba problema OD decat a DV

   Orientativ coloana Dv ar putea sa va coste cca 10-15000 lei, neexcluzand si valori mai mari!

   Ca sa iesiti din presupuneri solicitati OD emiterea avizului tehnic de racordare. Veti avea in maxim 30 de zile de la solicitare solutia si o evaluare consolidata.

   SGC

 372. catalin Says:

  buna ziua am 1 hectar de teren,doresc sa fac o plantatie de arbusti,ptr aceasta am nevoie de curent electric sa trag apa dintro fantana…cat ma costa bransarea la reteaua de curent ?tinand cont ca ea trece pe partea cealalta a drumului ,dar stalp pe partea mea este pentru ca sunt racordate alte case…va multumesc

 373. bogdanbalinte Says:

  Buna ziua.

  Am un teren extravilan in apropierea caruia trece o linie de inalta tensiune (aproximativ 50 m) si as avea nevoie de curent pentru o hala de lucru. Cam cat ar costa bransamentul (incluzand transformatorul, banuiesc)?

  Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Trebuie sa aflati tensiunea liniei. Daca este o linie de medie tensiune 20 kV atunci este OK. Daca este de inalta tensiune 110 sau mai mult atunci nu va puteti racorda la ea!
   In varianta favorabila probabil ca v-ar trebui cca 70000 lei! Depinde destul de mult de valoarea puterii necesara. Costurile cresc proportional cu valoarea puterii necesare.
   SGC

  • bogdanbalinte Says:

   Imi cer scuze ca va deranjez din nou, poate puteti sa imi mai raspundeti la o intrebare. Daca aduc din oras un cablu subteran (aproximativ un km), as iesi mai ieftin decat bransamentul la inalta tensiune?

   Multumesc din nou.

  • stoianconstantin Says:

   1 km cablu de joasa tensiune costa cca 100.000 lei, uneori mai mult daca pe traseu sunt betoane multe de spart si de refacut! Mai sunt ai alte limitari previzibile
   SGC

 374. mihaela mititelu Says:

  Buna ziua! As dori sa stiu cum ma pot rebransa din nou la curentul electric.Pe scurt..parintii mei actualmente decedati(ultimul din 2002)au avut un apartament,eu sunt plecata din tara de mai bine de 15 ani,acum in septembrie ma intorc din nou in Romania pentru procesul de succesiune.Din cate am inteles de la vecini in toti acesti ani au venit citatii deoarece parintii mei au fost dati in judecata pt restantele(datoriile)ramase la lumina.Intrebarile mele sunt urmatoarele:dupa ce primesc actul de mostenitor si renovez contractul de casa pe numele meu,ce trebuie sa fac sa mi pun din nou lumina in casa,si cam cat ar costa din nou rebransarea si daca eu sunt nevoita sa platesc toate restantele parintilor mei(port acelasi nume de familie),dupa cum spun vecinii aveau pe atunci in 2002 o restanta de 3 milioane(banii vechi) cu toate dobanzile aferente cam cat as avea de plata aproximativ..adica as vrea sa mi spuneti estimativ o suma,sunt de prea multi ani afara si nu cunosc nici banii romanesti sau valoarea lor……..VA MULTUMESC MULT,indiferent de raspunsul dat

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Aveti restanta de cca 100 euro probabil inca cca 100 euro debransare/bransare si cca 15 euro avizul th de racordare si posibil cca 300 euro refacere bransament + contor. S-ar putea insa sa aveti ceva probleme cu viteza de reactie a operatorului de distributie.

   Succes!
   SGC

 375. Lia Says:

  Stimate domnule Constantin Stoian,

  Am cumparat un imobil situat in zona B a unui oras de provincie(e o zona industriala,toti vecinii sunt societati comerciale).Doresc bransarea acestuia(practic acest imobil a fost candva bransat).Am nevoie de 30KW putere absorbita (parca asa se numeste),retea trifazica.Am facut cererea la EON Moldova, iar acestia m-au trimis la o alta societate pentru un studiu de solutie(se pare ca EON Moldova a externalizat aceste servicii,in zona exista o singura societate comerciala cu licenta pentru efectuarea acestor studii).Desi acest studiu nu s-a facut inca, pare ca cei de la respectiva societate comerciala detin toate raspunsurile..Se pare ca desi transformatorul se afla la distanta de cateva zeci de metri de imobilul achizitionat,teoretic cel putin mi s-a spus ca-n mod cert nu mai e loc acolo si pentru cei 30KW ai mei…Prin urmare,am fost informata ca bransarea acestui imobil va costa 40.000 de lei.Mie pretul mi se pare foarte mare in conditiile in care imobilul exista, a fost bransat anterior si nu este pe camp…N-am vazut inca niciun studiu de solutie sau ATR,doar am ramas cu senzatia neplacuta ca ceva nu e in regula.De aceea va rog sa-mi spuneti ce e de facut ca sa ma asigur ca lucrurile sunt corecte.Va multumesc anticipat.

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   In principiu studiul de solutie ar fi in avantajul solicitantului deoarece i se prezinta toate posibilitatile de alimentare cu energie electrica din zona. Pana cand nu aveti o solutie definita nu ne putem da cu parerea referitor la corectitudinea evaluarii.

   In zona cu certitudine sunt mai multi agenti economici atestati de ANRE pentru proiectare care pot face studii de solutie. Daca studiati putin alte cazuri similare probabil ca o sa va lamuriti asupra optiunilor.

   Faptul ca un imobil a mai fost alimentat cu energie electrica este de multe ori benefic pentru urmatorii utilizatori insa acest lucru nu poate fi generalizat mai ales in zonele cu dinamica mai ridicata de consum.

   Da veti recupera ceva din investitie daca instalatiile realizate pe costul DV vor fi utilizate in urmatorii 5 ani si de alti consumatori noi.

   Putem relua discutia cand aveti data mai concrete. Va rog sa utilizati butonul raspunde de langa numele Dv ori de cate ori veti posta un nou comentariu pe acest subiect. Discutia se va mentine grupata si coerenta.

   Succes!
   SGC

 376. Lia Says:

  P.S. Revin,ca mi-am amintit inca un lucru…nu stiu daca are vreo relevanta,dar mi s-a spus ca daca altii se vor bransa pe aceeasi linie, voi recupera cate ceva din costurile aferente bransarii.
  Astept cu interes raspunsul dv. si va multumesc frumos.

  • Lia Says:

   Va multumesc frumos pentru raspuns, Voi face studiul de solutie si ulterior primirii acestuia va voi scrie din nou.

 377. Sorin Danciu Says:

  Buna ziua domnule Stoian,

  Va rog sa-mi spuneti un cost aproximativ pentru bransament definitiv la limita de proprietate pentru un teren liber de constructii pentru care urmeaza sa obtin autorizatie de construire.

  Am nevoie de 380V cu putere necesara pentru o centrala electrica de 24 kW.
  Pentru finantarea constructiei trebuie sa contractez un imprumut bancar si am nevoie de contract de utilitati (ENEL)

  Distanta aproximativa de la ultimul stalp de JT la teren este de 150 metri cu o traversare drum pietruit.

  Pentru intelegerea situatiei din teren si in limita timpului dumneavoastra va rog sa-mi dati o adresa de mail pentru cateva schite si poze edificatoare din teren.

  Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Cred ca nu va sari de 20000 lei Este necesar sa aveti solutia confirmata prin aviz th de racordare de ENEL. In ATR veti avea si o valoare. Acea valoare va putea intr-o oarecare masura sa fie negociata de Dv cu constructorul caruia ii veti da incredintare directa (vezi si alte studii de caz).

   Valoarea din ATR ramane fixa daca nu doriti sa va implicati in alegerea constructorului si acceptati oferta ENEL.

   SGC

  • dncsrn Says:

   1. Se poate sa obtin o solutie respectiv estimare de la ENEL, inainte sa depun documentatia pentru ATR? ceea ce ar presupune detinerea unei autorizatii de construire.

   2. Puterea necesara estimata care va tine cont de solutia de incalzire, trebuie mentionata in memoriul tehnic al autorizatiei de construire sau pot sa calculez eu un necesar si sa-l comunic ENEL? (mentionez aici ca proiectul de instalatii electrice/termice reprezinta un cost separat fata de autorizatia de construire standard)

  • stoianconstantin Says:

   Puteti estima puterea absorbita iar OD v-ar putea da cateva indicatii legate de solutia cea mai probabila desi este cam atipica abordarea pentru OD in raport cu reglementarile actuale.
   SGC

 378. antenes Says:

  Buna seara .Locuiesc cu parintii si inca doi frati care sunt casatoriti si se gospodaresc separat .Avem curent electric de circa 35 de ani pe timpul cand se racorda cu o singura chitanta de mana.

  Doresc inca doua contracte separate adica legatura de la stalp etc. Mentionez ca nu avem acte pe casa, Decat o chitanta de mana veche de peste 40 de ani care sunt etapele de urmat ,acte necesare .EU AM GASIT CEVA DAR NU STIU CE ESTE MAI RENTABIL CA COST SI ANUME : .Act de la notar de dezmembrare a locuintei, Sau contract de comodat ,Sau de inchiriere. Va multumesc anticipat..

 379. mihai Says:

  Stimate Domnule Constantin,

  – Va deranjez si eu cu o intrebare: intentionez sa construiesc o microcentrala de productie a energiei pe baza de biomasa (deseuri lemnoase) de 5Kw/h si as vrea sa stiu cam care ar fi costurile de racordare (cu aproximatie) tinand cont de urmatoarele lucruri:
  1. Distanta de aprox. 250m de transformator.
  2. Cablul electric va fi tras pe stilpii de lemn care apartin unei persoane (cu care o sa ma inteleg eu).
  3. Operatorul de distribuite in zona este EON.
  4. Puterea = 5Kw/h.

  As mai avea o intrebare: daca vreau sa instalez 10 sau 15 Kw in loc de 5 Kw, cam care ar fi procentul de crestere a pretului la racordare?

  Cu stima!
  Mihai T.

 380. mihai Says:

  Imi cer scuze, mai revin cu o ultima intrebare: care ar fi pierderile de energie -cu aproximatie- de la microcentrala pina la transformator? Cam in ce procent se pierde energia pe cablul de curent?

  Cu stima!

  • stoianconstantin Says:

   Distanta este detul de mare. Pierderile depind de direct proportional cu patratul curentului (curentul este functie de Puterea centralei), materialul conductorului si lungimea circuitului si invers proportional cu sectiunea conductorului.

   Centrala ar fi bine daca ar putea fi amplasata langa un loc de consum si sa debiteze in retea doar un excedent de putere.

   Prin dimensionare corespunzatoare a conductorului se pot mentine pierderile intr-o zona acceptabila de 5-10%. Faptul ca dv vb de stalpi de lemn deja aveti o constrangere ref la sectiunea conductorului care il veti putea folosi.

   Costurile conductorului depind si ele de sectiunea conductorului.

   Succes!
   SGC

 381. ionescu maria catalina Says:

  buna ziua . am si eu o intrebare: cat m-ar costa racordarea la curent la o casa nou construita ,dak casa e la 30 de metri distanta fata de stalpul de curent. si cat ma costa dak mut contoarul dupa casa cea veche pe cea noua. k as vrea sa stiu care este mai ieftina,avand in vedere k dak-l mut contoarul va fi amplasat direct pe stalp. casa este in izvoru dulce com jud buzau

  • stoianconstantin Says:

   Salut Maria,

   Am si eu o curiozitate. Care este motivatia Dv pentru utilizarea literei „k”? Efectul indus unui cititor neobisnuit cu preferintele Dv va este nefavorabil!
   Referitor la costuri probabil ca ordinul de marime este 1500-2000 lei in ambele cazuri!
   SGC

 382. calin marius Says:

  Bna ziua . am un teren intravilan pe care urmeza sa construesc si la o distanta de 250 m a facut cinev un mic cartier unde am vazut ca la poarta are un post trafo ma pot lega la el sau trebue sa sal despagubesc pe proprietar? multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Probabil ca raspunsul este „da” la ambele intrebari. Dv insa trebuie sa va adresati la operatorul de distributie din zona care va va da atat solutia si la nevoie va determina suma pe acre Dv trebuie sa o platiti prin OD, primului investitor
   SGC

 383. Mircea Calin Says:

  Buna ziua, acum un an am construit o retea aeriana cu cablu 3×35+54,6N in lungime de 300m. Am cerut o putere de 39kVA, Acum 3 luni s-a racordat un consumator care a cerut o putere de 8kVA. Conform ordinului 282003 nu am putut primi compensatie deoarece conductorul a fost compensat prin cererea mea. Daca eu voi solicita distribuitorului de energie electrica o micsorare de putere la 8KVA , distribuitorul de energie va trebuii sa reactualizeze avizul de racordarea cu plata compensatorie pentru utilizatorul deja racordat?

  • stoianconstantin Says:

   Nu stiu ce sa va spun!

   Este atipic fata de reglemetarile actuale. ANRE nu a luat in considerare acesta varianta. Inca odata se dovedeste ca „viata bate filmul!”
   SGC

 384. Mircea Calin Says:

  rectific conductor 3×70++54.6N

 385. emanuel Says:

  Buna ziua,

  vreau sa cumpar un teren intr-un cartier nou,iar pe partea mea nu sunt case construite dar pe partea cealalta de strada sunt multe case noi.

  Daca primaria baga curent pe strada, pe partea unde sunt case, eu a-s putea sa ma racordez la un stalp de al lor?

  Cum se procedeaza cu un stalp in fata terenului meu,sau subteran?

  Cam cat ar costa trecerea drumului cu curentul?

  multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Se poate in ambele variante. Costurile sunt comparabile cca 2-2500 lei
   SGC

 386. ezramod Says:

  buna ziua, as dori sa stiu daca este legal sa am un panou fotovoltnic in curte si o eoliana care produc 12 V, pe care le folosesc in atelierul meu unde lucrez:D, un bec un Tv, ca la 12 V nu duce mai mult:D, iar daca nu este legal as dori sa stiu unde pot gasi pasi necesari pentru a intra in legalitate.

  • stoianconstantin Says:

   Daca nu va legati la sistemul energetic puteti avea orice sursa de productie. Ganditi-va la un grup electrogen. Multa lume are mici grupuri electrogene pe care le cumpara liber din comert. Atatat timp cat nu functioneaza in paralel cu sistemul energetic sau nu se racordeaza la instalatii care accidental ar putea fi puse in paralel cu SEN utilizarea lor este libera si neconditionata.

   Daca de exemplu veti dori sa alimentati instalatia unei case pe timpul penelor de curent. Atuci va trebui in prealabil sa va separati vizibil de SEN car in care ar trebui sa aveti o conventie cu operatorul de distributie pentru ca exista pericolul de a „da tensiune” si in exteriorul imobilului in teaua stradala unde pot avea loc anumite lucrari si sa se produca accidente.

   Poate ca am intrat in prea multe detalii!

   Mai vorbim daca aveti nelamuriri!
   SGC