Despagubiri acordate de furnizorii de ee consumatorilor casnici


SGC 2002     

CONVENTIE

PRIVIND PROCEDURA DE

ACORDARE A DESPAGUBIRILOR PREVAZUTE

LA ART. 21 DIN CONTRACTUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

 

 

 

      intre:

 

1.      S.C. …… DISTRIBUTIE ……….., cu sediul in ………… . reprezentata legal

prin director general………, in calitate de PRESTATOR si

2.      S.C. ………….., cu sediul in ……… str. ……….., reprezentata legal prin director

general ….. in calitate de CLIENT/FURNIZOR

 

A intervenit prezenta conventie prin care partile stabilesc urmatoarele:

 

 

1.1.               Prestatorul serviciului de distribuţie suportă despăgubirile plătite consumatorilor casnici

de către client/furnizor, în cazul deteriorării unor receptoare electrocasnice, cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice, în situaţii în care în punctele de delimitare ale consumatorilor respectivi au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

 

1.1.1.      Depasirea limitelor admise de normele tehnice in vigoare a valorii tensiunii s-a   produs din vina dovedita a operatorului de distributie

1.1.2.      Consumatorul se încadrează în puterea aprobată specificata in contractul de furnizare a energiei electrice

1.1.3.      Receptoarele defectate au fost omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite prevăzute cu protecţii la scurtcircuit şi supracurenti, corect dimensionate, corespunzătoare prescripţiilor tehnice în vigoare.

1.1.4.      Instalaţia electrică interioară se află într-o stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în conformitate cu prescripţiile tehnice

1.1.5.      Consumatorul dovedeste cu documente justificative, in conditiile legii, dreptul de proprietate asupra receptoarelor defecte, daca acestea depasesc dotarea uzuala

1.1.6.      Consumatorul detine contract de furnizare in vigoare

1.1.7.      Consumatorul nu a declarat furnizorului, pe proprie raspundere, ca nu detine aparat radio/TV, pentru situatia in care se reclama defectiuni la aparate de radio sau televizoare.

1.1.8.      Consumatorul a anuntat, in scris, furnizorul de energie electrica/operatorul de distributie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei socului de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrice.

 

1.2.               Prestatorul serviciului de distributie nu suporta despagubiri pentru daunele cauzate de intreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in urmatoarele cazuri prevazute de Ordinul ANRE nr. 8/2005, de aprobare a NTE 004, astfel:

 

1.2.1.      In cazul unor calamitati sau al unor fenomene meteo care au avut o intensitate mai mare decat cea prevazuta in prescriptiile de proiectare (vant puternic, chiciura, viscol, descarcari atmosferice, inundatii, alunecari de teren, infiltratii de apa, cutremure, seceta, inghet)

1.2.2.      In cazul deficientelor la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladirile proprietatea tertilor  care adapostesc instalatii ale operatorului de distributie

1.2.3.      Actiuni externe asupra instalatiilor energetice (loviri sau atingeri de conductori si cabluri, ruperi de stalpi sau cabluri, obiecte cazute pe instalatii, sustrageri, interventii ale persoanelor neautorizate etc.)

1.2.4.      Actiuni ale pasarilor si animalelor mici

1.2.5.      Defectiunile in instalatiile altui gestionar

1.2.6.      Manevre executate gresit in instalatiile altui gestionar, de catre acesta din urma.

 

 

1.3.               Activitati si Responsabilitati:

 

1.3.1. Activitati si responsabilitati ale Clientului-Furnizor:

 

(i)                 Clientul-Furnizor primeste sesizarile si reclamatiile consumatorilor privind

deteriorarea aparaturii electrocasnice si le transmite in maximum 2 zile lucratoare de la primire Prestatorului, dupa verificarea prealabila a  conditiilor prevazute la pct.1.1.6, 1.1.7 si 1.1.8., specificand totodata codul locului de consum pentru clientii prejudiciati.

(ii)                Daca cel putin una din aceste conditii nu este indeplinita, Clientul

Furnizor comunica in scris consumatorilor faptul ca nu exista un temei legal pentru acordarea de despagubiri, instiintand si Prestatorul despre aceasta.

(iii)              Clientul- Furnizor primeste documentatia intocmita de catre Prestator in

urma analizarii cauzelor care au condus la deteriorarea aparaturii electrocasnice. In situatia in care nu se confirma evenimentul sau se constata lipsa vinovatiei Prestatorului, Clientul-Furnizor transmite consumatorului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei o instiintare privind lipsa temeiului legal pentru acordarea despagubirilor.

In cazul in care se confirma evenimentul si vina Prestatorului, in termen de

maximum 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei, Clientul-furnizor instiinteaza consumatorul sa prezinte chitantele si facturile fiscale, in original,  in care sunt mentionate sumele platite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrocasnice in termen de 60 de zile de la aparitia socului de tensiune.

            Receptoarele electrocasnice vor fi cele inventariate prin intermediul notei de constatare ca fiind defecte, seria acestora fiind obligatoriu trecuta si pe factura fiscala si chitanta prezentata de consumator.

           

(iv)              Clientul-Furnizor transmite documentele solicitate consumatorului, si puse

la dispozitie de catre acesta, respectiv: facturile/ chitantele in original, si dovada dreptului de proprietate asupra receptoarelor electrocasnice defecte, dupa caz, Prestatorului in vederea verificarii de catre acesta a temeiniciei acordarii despagubirilor.

 

(v)               In cazul receptoarelor deterioarate din vina operatorului de distributie care

nu mai pot fi reparate, in baza confirmarii de catre un service autorizat, clientul furnizor este in drept sa acorde consumatorului, cu acordul prealabil al Prestatorului,  contravaloarea unui receptor cu aceleasi caracteristici cu cel care nu se mai poate repara, proportional cu diferenta dintre durata medie de utilizare si perioada de functionare pana la momentul deteriorarii acestuia, dar nu mai putin de 10% din valoarea de piata a  unui receptor nou cu aceleasi caracteristici. In cazul receptoarelor cu durata medie de utilizare expirata, contravaloarea despagubirilor nu va depasi un procent de 10% din valoarea de piata a unui receptor nou cu aceleasi caracteristici.

           

(vi)              Clientul-Furnizor acorda despagubiri consumatorilor afectati, in

conformitate cu Clauzele contractuale, dupa confirmarea Prestatorului, si transmite acestuia din urma factura pentru sumele acordate drept despagubire, in maximum 3 zile lucratoare de la emitere. Factura va fi insotita de o anexa in care vor fi detaliate numele consumatorilor, codul locului de consum si contravaloarea despagubirilor acordate fiecaruia dintre acestia.

 

(vii)            In cazul existentei unor litigii nascute din refuzul acordarii de despagubiri

de catre Clientul-Furnizor consumatorilor, acesta este in drept sa solicite introducerea in cauza a Prestatorului, astfel incat hotararea ce se va pronunta sa ii fie opozabila si acestuia din urma.

           

            (viii) Clientul-Furnizor pune la dispozitia Prestatorului, orice informatii necesare si utile solutionarii cererilor de despagubiri formulate de consumatori.

 

1.3.2.      Activitati si Responsabilitati ale Prestatorului:

 

(i)                 Prestatorul primeste sesizarile si reclamatiile consumatorilor afectati de

deteriorarea aparaturii electrocasnice, prin intermediul clientului-furnizor sau direct de la acestia. Reclamatiile/sesizarile primite prin posta, fax, sau depuse personal la registratura Prestatorului, vor fi transmise in copie furnizorului, consumatorul fiind instiintat in scris despre aceasta. Toate reclamatiile inregistrate la Prestator, indiferent de modalitatea de comunicare vor fi tratate in conformitate cu procedura interna a Prestatorului.

(ii)                Prestatorul are obligatia sa constituie comisia de analiza a evenimentelor si

sa invite un reprezentant al clientului/furnizor la lucrarile acesteia.

(iii)              Prestatorul verifica si analizeaza evenimentele care au condus la deteriorarea

aparaturii electrocasnice, intocmeste procesul verbal de constatare a cauzelor deteriorarii receptoarelor electrice in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiilor la Prestator .

(iv)              Primeste documentatia pusa la dispozitie de catre Clientul/Furnizor si

analizeaza oportunitatea acordarii de despagubiri si cuantumul acestora, pe care le comunica Clientului/Furnizor in termen de 2 zile lucratoare de la adoptarea Hotararii de stabilire a platii prejudiciului.

(v)               Prestatorul  este in drept sa apeleze la opinia unui expert in caz de dubiu cu  privire

la imposibilitatea repararii aparaturii electrocasnice

(vi)              Prestatorul pune la dispozitia Clientului-Furnizor, orice informatii necesare  si utile

solutionarii cererilor de despagubiri formulate de catre consumatori.

(vii)            Prestatorul achita Clientului-Furnizor contravaloarea facturii, in termen de

10 zile de la emitere.

            (viii)     În cazul neîndeplinirii în termen de 30 zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la   punct (iv), Prestatorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent majorarii de intarziere perceputa pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere faţă de scadenţă, pană în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

            (ix) Anexele fac parte integranta din prezenta si reprezinta formularele utilizate in procedura de acordare de despagubiri.

 

            Prezenta conventie s-a incheiat astazi,……. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

            PRESTATOR,                                                                 CLIENT/FURNIZOR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

ANTET  DISTRIBUTIE

 

 

 

 

Stimate,

________________________

 

 

                        Urmare a reclamaţiei Dvs, înregistrată sub nr….. din data de………….vă comunicăm că aceasta a fost transmisă la ……………………., care are obligaţia acordării despăgubirilor în conformitate cu prevederile contractului de furnizare al cărui titular sunteţi, dacă se confirmă deteriorarea aparatelor electrocasnice din vina SC …… DISTRIBUŢIE …….SA.

                        De asemenea, vă informăm că în data de _______________ o comisie se va deplasa la adresa _____________________________ precizată de Dvs., pentru constatarea şi analiza celor reclamate.

 

 

 

 

                                                            REPREZENTANT S.C…….,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ANEXA 2

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

PROCES VERBAL

de constatare a cauzelor deteriorării receptoarelor electrocasnice

Nr. _________________din data_______________

 

Comisia numită prin decizia nr. __________________ de către Inginer Şef Unitate Teritorială Reţea ____________, analizând reclamaţia scrisă, înregistrată sub nr. ____________________________, la Enel Energie şi sub nr. _____________________ la UTR_____________________, cu privire la cauzele care au determinat deteriorarea unor receptoare  electrocasnice la consumatorul __________________________________din localitatea ____________________, str.___________________________________nr.______________, contract de furnizare nr.____________________________,din data de _____________________ au rezultat următoarele:

 

                        CONSTATĂRI

1.                   La instalaţia de alimentare proprietatea operatorului de distribuţie (iclusiv BMP, firidă de branşament, coloană, contor):

 

 

 

 

 

2.                   La instalaţia de utilizare proprietatea consumatorului casnic (siguranţe calibrate, prize cu contacte de protecţie, priza de pământ, starea tehnică a instalaţiei, etc.):

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                            Pag. 2 / 2

3.                   La receptoarele electrocasnice (cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice) sesizate ca fiind deteriorate:

Nr. crt.

Denumirea receptorului

Tip

Serie de fabricaţie

Anul de fabricaţie

Anul cumpărării

Defect reclamat

Obs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                   Alte observaţii:

 

 

 

 

 

 

 

                Membrii comisiei (nominal)                                Semnătura consumatorului(reprezentantul acestuia)

_______________________              Nume ____________________________________

_______________________              B.I./C.I. seria şi nr. __________________________

_______________________              Semnătură ______________________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 3

 

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

 

 

 

Către        

(furnizorul de energie electrică)

                                    ________________________

 

 

                        Urmare a reclamaţiei consumatorului________________________ transmisă de dumneavoastră cu nr. __________________/__________________, primită şi înregistrată la UTR ______________________cu nr. __________________/__________________, vă comunicăm că, în urma activităţilor Comisiei de constatare şi analiză a reclamaţiei consumatorului, s-a constatat că defecţiunile care au condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice nu s-au produs din vina operatorului de distribuţie de energie electrică.

                        Ataşăm în copie PV şi Hotărârea comisiei de constatare şi analiză.

 

                        Cu stima,

 

 

 

 

                                                                              REPREZENTANT S.C……,

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

 

 

Către

(furnizorul de energie electrica)

________________________

 

 

 

 

 

            Urmare sesizării consumatorului dvs. ………………………….. înregistrata la_______________________________ cu nr._________________/________________şi a analizei interne efectuate de specialiştii noştri, se confirmă că evenimentele care au avut loc în reţeaua electrică au deteriorat receptoarele electrice menţionate de abonat.

            În consecinţă, vă invitam să depuneti in termen de maximum 60 de zile de

la apariţia şocului de tensiune, copia certificata a facturilor/chitantelor reprezentând contravaloarea reparaţiilor şi a transportului, împreună cu documentele justificative la sediul S.C. ……….. DISTRIBUTIE SA ………….. Clienti la adresa____________________

           

În caz de neprezentare nejustificata, considerăm că nu mai aveţi nici o

pretenţie faţă de ………. Distributie SA.

 

            Cu stimã,

                                                                  REPREZENTANT S.C…….

 

 


ANEXA 5

                                                                                                                                  

Hotărârea nr._________/__________

a comisiei de constatare şi analiză

                        privind stabilirea plăţii prejudiciului

la consumatorul casnic______________________________

din localitatea______________________________________________________________

deţinător al contractului de furnizare nr._____________ cod loc de consum_____________

 

            În urma verificărilor sesizării consumatorului, înregistrată la furnizor sub nr.___________

din ______________, si la Prestator sub nr.___________ din______________, în baza procesului verbal de constatare nr._________ din _________ si a documentelor justificative prezentate de consummator prin intermediul furnizorului, comisia hotărăşte următoarele:

1.                Cauzele deteriorãrii receptoarelor:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.                SUNT / NU SUNT indeplinite conditiile pentru acordarea despãgubirilor în valoare de:

            TOTAL LEI:________________________________

 

            OBSERVATII:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

            Se anexează prezentei note  procesul verbal de constatare

nr.______________din data de ______________________(Anexa nr.2).

 

Membrii comisiei (Nominal)                     Semnãtura

Presedinte

__________________________……………..______________________________

Membri:   __________________________……………..______________________________

                  __________________________…………….._____________________________

                  __________________________……………..______________________________

Secretar     __________________________……………..______________________________

9 răspunsuri to “Despagubiri acordate de furnizorii de ee consumatorilor casnici”

 1. Electrocasnice Says:

  Ne despagubesc sigur…

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Electrocasnice,
  Cel putin exista o sansa. Din practica curenta pot sa iti confirm ca ori de cate ori s-au intrunit conditiile necesare OD a despagubit clientii. Evident ca exista si multe frustrari in cazurile in care se deterioreaza receptoarele dar vina nu poate fi atribuita OD.
  Citeste pe blog si poti vedea destul de multe aspecte legate de calitatea ee si respectiv de solicitarile la care sunt supuse receptoarele electrice racordate la RED in regimuri uzuale/normale de exploatare a acestora.
  SGC

 3. Sorina Says:

  Draga Domnule Stoian,

  intrebarea mea ar fi daca arderea intregii instalatii+panou electric al unei cladiri da dreptul la despagubiri dupa aceeasi procedura a Conventiei ref la art 21 din contractul cadru, sau este reglementata distinct.

  M-ar ajuta foarte mult daca mi-ati indica reglementarea aplicabila.

  Cu multumiri,

  Sorina

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Sorina,
  Din pacate nu se poate da un verdict apriori bazat pe volumul instalatiilor defecte sau pe gradul de deteriorare a acestora. Despagubirile se acorda in cuantumul necesar refacerii/inlocuirii/repararii instalatiilor defecte/defectiunilor in raport cu cauzele acestor defectiuni si cu contextul in care apar aceste cauze.
  Este necesar sa te adresezi furnizorului tau cu o cerere cat mai operativ dupa producerea defectiunilor pe care le pui in legatura cu eventuale disfunctionalitati in reteaua de alimentare cu ee.
  Ca baza legala avem legea ee 13/2007, regulamentul de furnizare HGR 1007/2004, contractul cadru de furnizare ee, standardele de calitate ale serviciilor de distributie respectiv furnizare, procedurile specifice ale OD de analiza acererilor de despagubire. Daca am scapat ceva in mod cert la primele cautari pe site http://www.anre.ro se poate completa fista documentelor care reglementeaza speta.
  SGC

 5. Anonim Says:

  Multumesc mult de tot pentru raspunsul foarte prompt, care mi-a fost foarte folositor.

  Pana la urma am reusit sa rezolvam cu asiguratorul nostru, dar este foarte bine de stiut pentru viitor.

  Numai bine,

  Sorina

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Sorina,
  Ma bucur ca ti-am fost de ajutor!
  SGC

 7. Dan Popescu Says:

  Buna ziua.
  Rog un raspuns la problema mea, daca e posibil. In 7 iulie, in timpul unei furtuni, sa produs o descarcare (trasnet) aproape de racordul meu (stalp retea electrica stradala) propagandu-se prin racordul de alimentare energie al casei mele in interior distrugand: siguranta de protectie generala (in blocul BPN DE PE FATADA CASEI) in interior;3 becuri, router internet, telef.fix, cuptor prajit paine, placa retea (P.C) decodor internet digi etc.
  La sesizarea mea ca a ramas fara alimentare electrica locuinta si ce sa intamplat, au venit doi meseriasi de la Enel, au facut ce au facut, n-au schimbat nimic, am energie electrica in casa, si au plecat Nu pot intrerupe curentul de la Blocul(BPN) de fatada casei, siguranta automata fiind in acelasi stadiu, ca si dupa trasnet (o fi legat direct nu stiu ca nu ma pricep),n-au schimbat contorul,nu mi sa spus de proc.verbal de constatare daune,absolut nimic.
  Ieri am fost la suc.Enel.le-am expus problema mea, si m-am ales cu doua numere de telefon, atat.
  Rog sa-mi spuneti ce as putea face mai departe, cui sa ma adresez, sant complet dezorientat. Prin atributiile de serviciu, nu trebuiau sa schimbe contorul si sa inlocuiasca in BPN ce era defect? La daune nici nu ma mai gandesc.
  Multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   In cazul descris de Dv intradevar de despagubiri nu poate fi vorba!

   In rest OD are obligatia sa isi repare instalatiile afecate de supratensiuni. Inteleg ca vi s-a restabilit alimentarea cu ee. Este posibil ca pe moment atat sa poata fi facut.

   Daca mai sunt neconformitati de eliminat sunteti in drept sa solicitati finalizarea lucarilor si readucerea bransamentului la o stare tehnica corespunzaroare.

   Succes!
   SGC

 8. Dan Popescu Says:

  Multumesc pentru raspunsul promt la problema cu care ma confrunt. Am sa depun o sesizare in acest sens. O zi minunata si toate cele bune va doresc!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: