ANRE pune in discutie: Propunere de reglementare privind condiţiile tehnice de racordare la RET pentru centralele electrice eoliene


 

Pe site www.anre.ro s-a pus in discutie o intructiune de racordare la RET a centralelor eoliene: 

Acronime

CEE

Centrale electrice eoliene

CEED

Centrale electrice eoliene dispecerizabile

CEEND

GEE

 

Centrale electrice eoliene nedispecerizabile

Grup electric eolian

Definiţii

 

Centrala electrica eoliana (CEE)

 

Unul sau mai multe grupuri electrice eoliene racordate în acelaşi punct la RET sau RED.

Centrala electrica eoliana dispecerizabila (CEED)

Centrala electrica eoliana cu o putere instalată mai mare de 10 MW în punctul de racordare la sistem.

Centrala electrica eoliana nedispecerizabila (CEEND)

Centrala electrica eoliana cu o putere instalată mai mică sau egala cu 10 MW în punctul de racordare la sistem.

Grup electric ( generator)

Ansamblu de echipamente (de regula rotative) destinat producţiei de  energie electrică prin transformarea unei alte forme de energie.

 

Grup electric eolian (GEE)

 

Grup electric destinat să transforme energia eoliană în energie electrică

Puterea nominala a unui grup electric eolian

Puterea maxima de functionare continua, indicata in general de fabricant, pe care o poate produce grupul la  viteza maximă a vantului considerata la proiectare.

 

 

 

1. Stabilirea puterii maxime instalate in centralele electrice eoliene racordate la reţelele electrice de interes public (RET/RED)

Art. 1.                                       (1) Stabilirea puterii maxime instalate in CEE si a necesarului de rezerva de putere din punct de vedere al siguranţei sistemului se realizează conform procedurii specifice elaborata de OTS si avizata de către ANRE.

(1)    OTS emite avize tehnice de racordare la SEN pentru CEE in măsura in care  nu este afectata siguranţa funcţionării SEN (se asigura inclusiv adecvanta in condiţiile realizării ţintei stabilite de statul roman pentru utilizarea surselor regenerabile) în CEE.

(2)    OTS publica periodic valoarea puterii instalate in CEE pentru care s-au acordat deja avize de racordare si valoarea maxima a puterii instalate in CEE pentru care se pot acorda avize tehnice de racordare.

 

 

 

2. Cerinţe pentru centralele electrice eoliene dispecerizabile (CEED)

 

 

Art. 2.                           CEED  trebuie să respecte integral cerinţele  codului tehnic al RET şi prezentei reglementări.

 

Art. 3.                           CEED trebuie să fie capabile să producă pe durata nelimitata, în punctul de racordare, simultan puterea activă şi reactivă maxima corespunzătoare condiţiilor meteo, in conformitate cu  diagrama P-Q echivalenta pentru care a primit aviz, în banda de frecvenţe 49÷50,5 Hz şi în banda admisibilă a tensiunii (v. cap.3 din codul RET).

 

Art. 4.                           (1) CEED trebuie să aibă capacitatea:

 

(a)  sa funcţioneze continuu pentru frecvenţe cuprinse în intervalul 47,5 ÷ 52 Hz;

(b)  sa rămâna conectate la reţea pentru frecvenţe  cuprinse în intervalul 47,0 ÷ 47,5 Hz timp de minimum 20 de secunde;

(c)   sa rămâna conectate la reţea atunci când se produc  variaţii de frecvenţă având viteza de până la 0,5 Hz/ secundă;

(d)  sa funcţioneze continuu  la o tensiune in punctul de racordare în domeniul 0,85 ÷ 1,10 Un;

 

 

(2)    La variaţiile de frecvenţă din SEN, CEED trebuie sa  asigure:

 

(a)  la creşterea frecvenţei peste 50,2 Hz, scaderea puterii active cu cel puţin 40% Pinstalata/Hz;

(b)  un sistem de automatizare care sa nu permita pornirea nici unui GEE suplimentar atâta timp cât frecvenţa este mai mare de 50,2 Hz;

(c)   la scăderea frecvenţei sub 49,8 Hz, cresterea puterii active până la limita maximă a puterii active disponibile data de condiţiile meteo existente la momentul respectiv.

 

Art. 5.                           (1) GEE  trebuie  să rămână in funcţiune:

 

(a)   la variatii ale frecventei in domeniul 49÷47,5 Hz, cu o reducere liniară a puterii produse, proporţională cu abaterea frecvenţei, cu condiţia ca reducerea puterii cu frecventa, la 47,5 Hz, să fie de cel mult 20%;

(b)   la variaţii de frecvenţă cu viteza de până la 0,5 Hz/s şi/sau variaţii de tensiune în domeniul 0,85 ÷ 1,10Un;

(c)   la apariţia golurilor şi a variaţiilor de tensiune în punctul de racordare de tipul celor din figura 1:

 

 

Figura 1: Forma golurilor de tensiune la care GEE  trebuie sa ramana in functiune

 

(2) Pe durata golurilor de tensiune CEED trebuie să producă putere activă corespunzător nivelului tensiunii remanente şi să maximizeze curentul  reactiv injectat, fără a depăşi limitele de funcţionare ale CEED. CEED trebuie sa poată genera curentul reactiv maxim un timp de minimum 3 s.

(3) Din momentul   restabilirii tensiunii reţelei electrice în limitele normale de funcţionare, CEED trebuie să producă întreaga putere activa disponibila in cel mai scurt timp posibil, cu un gradient de variaţie a sarcinii de cel puţin 20 % din puterea nominală / secunda.

 

Art. 6.                           (1) CEED va fi prevăzută cu un sistem de reglaj automat al puterii active in funcţie de valoarea frecvenţei (reglaj automat f / P). Acesta va acţiona conform unei curbe de răspuns frecvenţă/putere activă exemplificată în figura 2, unde Pd reprezintă puterea activă maximă pe care o poate produce centrala în condiţiile curente de viteză a vântului. Coordonatele punctelor A, B, C, D şi E depind de valoarea frecvenţei, a puterii active pe care o poate produce centrala şi de valoarea de consemn la care este limitată puterea activă, în intervalele: A (50-47 Hz), B (50-47 Hz), C (50-52 Hz), DE (50-52 Hz). Poziţia punctelor se setează conform solicitărilor OTS.

 

 

 

0

20

40

40

40

60

80

100

47

48

49

50

51

52

53

A

B

C

D

E

Pd

(%)

f (Hz)

 

                 Figura 2: Variatia puterii CEED functie de frecventa

 

 

(2) Modificarea puterii active generate datorită variaţiilor de  frecvenţă va fi realizată, pe cât posibil, prin modificarea proporţională a puterii active generate de fiecare grup al CEED, nu prin pornirea şi oprirea de grupuri. Viteza de răspuns a fiecărui grup aflat în funcţiune trebuie să fie cel puţin 60% din puterea nominală pe minut (MW / min).

(3) Daca valoarea frecvenţei ajunge la o valoare mai mare decât cea corespunzătoare segmentului „D – E”  pe curba caracteristică prezentată în  figura 2, se admite ca CEED să fie deconectata. Oricare GEE care a fost deconectat va fi repus în funcţiune imediat ce este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Art. 7.                           (1) Valoarea   puterii active produsa de o CEED trebuie să poată fi limitată la   o valoare de consemn.

(2)    Marimea valorii de consemn trebuie să poată fi setată local sau preluată automat de la distanţă în  intervalul intre puterea minima tehnic si puterea instalată a centralei.

(3)   CEED trebuie să asigure reglajul puterii active în punctul de racordare cu o precizie de  ±5% din puterea instalata (ca putere medie pe 5 minute).

 

Art. 8.                (1) In functionare normala, CEED trebuie să aibă capacitatea;

(a) de a regla viteza de creştere/ reducere liniară a puterii active produse la        o  valoare impusă de OTS (MW / minut);

(b) de a reduce, la dispoziţia OTS, puterea activa produsa la valoarea solicitata (inclusiv oprire) respectând viteza de variaţie (încărcare/descărcare) stabilita. Viteza de variaţie a puterii trebuie sa fie respectata atât în cazul variaţiei naturale de putere (intensificarea/diminuarea vitezei vântului), cât şi pentru variaţiile consemnului de putere. Prevederile de mai sus nu se refera la opririle intempestive.

(2) Valoarea vitezei de variaţie a puterii  trebuie să poată fi setată într-o gamă  cuprinsă între 10% din puterea instalată/ minut si viteza maxima admisibila,  data de fabricant.

 

Art. 9.                (1) CEED trebuie sa instaleze sisteme de protecţii care să asigure  declanşarea de la sistem în cazul pierderii stabilităţii.                                                                                                   (2) OTS poate solicita in avizul de racordare instalarea suplimentara in CEED a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, chiar pana la oprire.

 

Art. 10.           (1) Producătorul este responsabil pentru protejarea grupurilor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalaţiile proprii sau de impactul reţelei asupra acestora la acţionarea protecţiilor de deconectare a CEED sau la incidentele din reţea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii, etc.) cât şi în cazul apariţiei unor condiţii excepţionale / anormale de funcţionare.

(2)    Reglajele protecţiilor la interfaţa CEED – SEN se stabilesc de către OTS.

 

Art. 11.            Dacă un grup eolian a declanşat din cauza vitezei mari a vântului, acesta trebuie să aibă capacitatea de a se reconecta automat atunci când viteza vântului revine sub limita de oprire/deconectare.

 

Art. 12.            (1) La valori ale tensiunii în punctul de racordare situate în banda admisibilă de tensiune, puterea reactivă produsă/absorbită de o CEED trebuie să poată fi reglată continuu corespunzător unui factor de putere situat cel puţin in gama 0,95 capacitiv si 0,95 inductiv.

(2)    Reglajul tensiune-putere reactiva in punctul de racordare trebuie sa poată fi realizat automat prin:

  (a) reglajul tensiunii;

  (b) reglajul puterii reactive schimbate cu sistemul;

                  (c) reglajul factorului de putere.

(3) Condiţiile de detaliu privind reglajul tensiunii si puterii reactive se    stabilesc de OTS prin ATR.

(4) Viteza de răspuns a sistemului de reglaj al tensiunii trebuie să fie de minimum 95% din puterea reactivă disponibila / secundă.

 

Art. 13.           In regim normal de funcţionare al reţelei, CEED nu trebuie să producă în punctul de racordare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5 % din tensiunea nominală.

 

Art. 14.            Soluţia de racordare a CEED trebuie sa aiba in vedere evitarea funcţionarii CEED in regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să deconecteze CEED intr-un asemenea regim.

 

Art. 15.            (1) Condiţiile de proiectare prevăzute în standardul referitor la generatoarele eoliene, IEC 61400, constituie cerinţe minimale pentru grupurile electrice eoliene componente ale CEED.

(2) Indiferent de numărul grupurilor electrice eoliene, al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune, cât şi  de puterea produsă, calitatea energiei electrice în punctul de racordare trebuie să se conformeze cel puţin cerinţelor standardelor internaţionale EN sau IEC in vigoare si menţionate in Anexa 1 la Codul Tehnic al RET.

 

Art. 16.           OTS verifica şi asigura că  racordarea şi funcţionarea CEED prevăzute a fi instalate nu conduce la încălcarea normelor în vigoare privind calitatea energiei electrice.

 

Art. 17.           În scopul efectuării studiilor de stabilire a soluţiei de racordare sau de  planificare, solicitantul pune la dispoziţia OTS un model de simulare a funcţionarii centralei/grupului eolian. Modelul trebuie sa fie furnizat într- un format cerut de OTS. Modelul trebuie sa evidenţieze parametrii centralei / grupului eolian necesari atât pentru calculele de regimuri staţionare cât şi pentru cele de regimuri dinamice/ tranzitorii.

 

Art. 18.           Înainte de punerea în funcţiune a unei CEED, de comun acord cu OTS, se stabileşte programul de probe prin care se demonstrează capacitatea CEED de a îndeplini condiţiile de racordare impuse de OTS prin ATR. Probele includ şi  verificarea modelului de simulare a funcţionării.

 

Art. 19.            CEED trebuie dotata cu sisteme de măsurare si de monitorizare a funcţionării şi a calităţii energiei electrice în punctul de delimitare.

 

Art. 20.            In situaţii speciale, evidenţiate prin studii proprii, OTS poate impune condiţii suplimentare celor de mai sus sau mai restrictive.

 

 

 

3. Cerinţe pentru centralele electrice eoliene nedispecerizabile (CEEND)

 

 

Art. 21.            (1) Pentru CEEND cu puterea instalată ≥ 1 MW dar pana la 10  MW  OTS sau OD, după caz,  stabileşte care din condiţiile de mai sus trebuie  îndeplinite.

(2)    Pentru CEEND cu puteri instalate ≤ 1 MW se impun următoarele cerinţe minime:

(a) Sa poată fi conectate şi deconectate prin comandă de la distanţă;

(b) Să funcţioneze în paralel cu reţeaua fără a produce variaţii de tensiune      mai mari de ±  5% din tensiunea nominală;

(c) Să respecte condiţiile de calitate a energiei electrice produse, stabilite de OTS sau OD, după caz, conform normelor în vigoare.

 

 

4. Cerinţe pentru echipamentele de telecomunicaţii

 

 

Art. 22.           Titularul de licenţă pentru producerea energiei electrice în GEE/CEE cu puteri mai mari de 1 MW trebuie să asigure continuitatea transmiterii informaţiilor SCADA către OTS.

 

 

Art. 23.           (1) Toate CEE trebuie să poată fi supravegheate şi comandate de la distanţă.

(2) Funcţiile de comandă şi măsurătorile operaţionale trebuie să poată fi puse la dispoziţie OTS, la cerere, într-un punct convenit de interfaţă cu sistemul EMS SCADA.

(3) Teletransmisiile includ cel puţin: puterea activă şi reactivă produsă şi  maxim posibilă,  tensiunea, frecvenţa, poziţia elementelor de comutaţie din punctul de delimitare, energia activă produsă, reglaj f / P (da/nu), viteza şi direcţia vântului, presiunea atmosferică, temperatura,  etc.

(4) OTS precizează măsurătorile  şi alte informaţii care trebuie teletransmise  de CEE şi încheie cu producătorul un acord de confidenţialitate referitor la acestea.

 

Art. 24.           Titularul de licenţă pentru producerea energiei electrice în CEED este obligat să facă aranjamentele necesare, inclusiv în ceeace priveşte infrastructura, pentru a fi capabil să furnizeze către OTS prognoze de producţie (putere activă) pe baza datelor meteo, pe termen mediu (1÷3 zile)  şi scurt ( 4÷24 ore).

 

 

 

 

 

 

Informaţii necesar a fi transmise de CEE

 

            Titularul de licenţă pentru producerea energiei electrice în centrale electrice eoliene va trimite pentru fiecare centrală electrică eoliană / GEE pentru care solicită racordarea, respectiv efectuarea de probe pentru punerea în funcţiune, datele tehnice indicate în tabelul 2.1 sau 2.2. Punerea în funcţiune şi darea în exploatare se face numai după realizarea probelor de funcţionare, integrarea în sistemul SCADA al OTS şi transmiterea la acesta a rezultatelor probelor conform tabelelor următoare.

           

S- date standard de planificare

D – date de detaliu de planificare

R – date comunicate pentru elaborarea studiului de soluţie şi cererea de racordare

P – date comunicate cu minimum 3 luni înainte de PIF

T – date determinate (înregistrate) în urma probelor (testelor) care fac obiectul activităţilor de testare monitorizare şi control. Determinarea acestor date se realizează în cadrul probelor de  PIF şi se transmit la OTS în maximum 10 zile de la PIF.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Tabelul 2.1

Date pentru centralele electrice eoliene dispecerizabile

Descrierea datelor (simbol)

Unităţi de măsură

Categoria datelor

Firma producătoare a grupului electric eolian

Denumire

S, R

Tipul de grup electric eolian

Descriere

S, R

Aprobarea de tip pentru grup electric eolian

Număr

certificat

S, R

Racordare la reţea, amplasare Bara Colectoare şi Punctul de Racordare

Text, schemă

S, R

Tensiunea nominală in punctul de racordare (la Bara Colectoare şi Punctul de Racordare)

kV

S, R

Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene

Schemă

D, P

La nivelul centralei electrice eoliene:

Puterea activă instalată a CEED

MW

S,  R

Viteza vântului pentru pornire

m/s

S, R

Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale)

m/s

S, R

Viteza vântului de deconectare

m/s

S, R

Variaţia puterii generate cu viteza vântului

Tabel

S, R

Puterea maximă aparentă la bara colectoare a CEED

MVA

S,  R

Putere activă  netă maximă la bara colectoare a CEED

MW

D, P

Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEED

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Puterea activă minimă măsurată la bara colectoare a CEED

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Putere reactivă maximă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S,  P,T

Putere reactivă minimă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S,  P, T

Putere reactivă maximă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S,  P, T

Putere reactivă minimă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S,  P, T

Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominali

Hz

D, P

Trepte de putere activă posibil de realizat

MW/treapta

P, T

Viteza de variaţie a puterii active

MW/min

P, T

Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare

MW

T

Curentul maxim de scurtcircuit (III şi I)

kA

S, R, T

Comportare la scurtcircuit

Figura

 

Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente

 

Text

S, R, P

Modelul matematic al centralei electrice  eoliene şi simulările efectuate

Text

D,P

Reglajul puterii active în punctul de cuplare la bara colectoare

(bucla de reglare)

DA/NU

şi schema de reglare

D,P

Reglajul tensiunii în punctul de cuplare la bara colectoare (bucla de reglare)

DA/NU

şi schema de reglare

D,P

Parametrii liniei de racordare intre bara colectoare si punctul de Racordare

 

S

Date referitoare la grupurile electrice eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană

Numărul de grupuri eoliene care constituie CEED

Număr

S,R

Tipul grupurilor electrice eoliene care constituie CEED

Text

D,P

Puterea activă instalată şi tipul fiecărui grup electric eolian

MW

S,R

Comportarea la goluri şi întreruperi precum şi la variaţia de frecvenţă

Schema/date tehnice/grafic

D,P,T

Modelul matematic al grupurilor electrice  eoliene şi simulările efectuate

Scheme text

D,P

Putere reactivă în regim inductiv la puterea activă maximă generată

MVAr generat

S,  P,T

Putere reactivă în regim inductiv la putere activa minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr generat

S,  P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la puterea activă maximă generată

MVAr absorbit

S,  P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la puterea activă minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr absorbit

S, P,T

Diagrame pentru grupurile eoliene componente şi centrala electrică eoliană în ansamblu:

Diagrama de capabilitate a CEED pe bara colectoare

Date grafice

S,  R,P, T

Diagrama P-Q

Date grafice

S,  R,P, T

Unităţi de transformare MT/110kV prin care CEED se racordează la bara de 110kV:

Număr de înfăşurări

Text

S, R

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare

MVA

S,  P

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S,  R

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări

% din Unom

S,  R

Pierderi în gol

kW

S,  P

Pierderi în sarcină

kW

S,  P

Curentul de magnetizare

%

S,  P

Grupa de conexiuni

Text

S, R

Domeniu de reglaj

kV-kV

S,  P

Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal)

Text, diagramă

D, P

Mărimea treptei de reglaj

%

D,P

Reglaj sub sarcină

DA/NU

D,P

Tratarea neutrului

Text, diagramă

S, R,P

Curba de saturaţie

Diagramă

D,P

Parametri de calitate ai energiei electrice  pe fiecare grup (proiectaţi/realizaţi)

Coeficient de flicker*)

 

S, T

Factorul treapta de flicker*)

 

S, T

Factor de variaţie a tensiunii*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 10 min*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 2 ore*)

 

S, T

La bara colectoare

 

 

Factor total de distorsiune de tensiune THDu, THDi*)

 

S, T

Armonice (până la armonica 40) *)

 

S, T

Factor de nesimetrie de secvenţă negativă

 

S, T

In punctul de Racordare

Coeficient de flicker de scurtă şi de lungă durată

monitorizare

S, T

Variaţia de tensiune

monitorizare

S, T

            *)Conform tabele anexă

 

 

                                                                                                                                 Tabelul 2.2

Date pentru centralele electrice eoliene nedispecerizabile

cu puteri cuprinse între 1 şi 10MW

 

Descrierea datelor (simbol)

Unităţi de măsură

Categoria datelor

Firma producătoare a grupului electric eolian

Denumire

S, R

Tipul de grup electric eolian

Descriere

S, R

Aprobarea de tip pentru grup electric eolian

Număr

certificat

S, R

Racordare la reţea, amplasare Bara Colectoare şi Punctul de Racordare

Text, schemă

S, R

Tensiunea nominală in punctul de racordare (la Bara Colectoare şi Punctul de Racordare)

kV

S, R

Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene

Schemă

D, P

La nivelul centralei electrice eoliene:

Puterea activă instalată a CEEND

MW

S, R

Viteza vântului pentru pornire

m/s

S, R

Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale)

m/s

S, R

Viteza vântului de deconectare

m/s

S, R

Variaţia puterii generate cu viteza vântului

Tabel

S, R

Puterea maximă aparentă la bara colectoare a CEEND

MVA

S, R

Putere activă  netă maximă la bara colectoare a CEEND

MW

D, P

Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEEND

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Puterea activă minimă măsurată la bara colectoare a CEEND

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Putere reactivă maximă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S, P,T

Putere reactivă minimă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S, P, T

Putere reactivă maximă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S, P, T

Putere reactivă minimă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S, P, T

Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominali

Hz

D, P

Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare

MW

T

Curentul maxim de scurtcircuit (III şi I)

kA

S, R, T

Comportare la scurtcircuit

Figura

 

Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente

 

Text

 

D,P

Date referitoare la grupurile electrice eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană

Numărul de grupuri eoliene care constituie CEEND

Număr

S,R

Tipul grupurilor electrice eoliene care constituie CEEND

Text

D,P

Puterea activă instalată şi tipul fiecărui grup electric eolian

MW

S,R

Comportarea la goluri şi întreruperi precum şi la variaţia de frecvenţă

Schema/date tehnice/grafic

D,P,T

Modelul matematic al grupurilor electrice  eoliene şi simulările efectuate

 

D,P

Putere reactivă în regim inductiv la puterea activă maximă generată

MVAr generat

S, P,T

Putere reactivă în regim inductiv la putere activă minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr generat

S, P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la puterea activă maximă generată

MVAr absorbit

S, P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la putere activă minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr absorbit

S, P,T

Diagrame pentru grupurile eoliene componente şi centrala electrică eoliană în ansamblu:

Diagrama de capabilitate a CEEND pe bara colectoare

Date grafice

S, R,P, T

Diagrama P-Q

Date grafice

S, R,P, T

Unităţi de transformare JT/MT, respectiv  MT/110kV prin care CEEND se racordează la bara de MT sau 110kV:

Număr de înfăşurări

Text

S, R

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare

MVA

S,  P

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S,  R

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări

% din Unom

S,  R

Pierderi în gol

kW

S,  P

Pierderi în sarcină

kW

S,  P

Curentul de magnetizare

%

S,  P

Grupa de conexiuni

Text

S, R

Domeniu de reglaj

kV-kV

S,  P

Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal)

Text, diagramă

D, P

Mărimea treptei de reglaj

%

D,P

Reglaj sub sarcină

DA/NU

D,P

Tratarea neutrului

Text, diagramă

S, R,P

Curba de saturaţie

Diagramă

D,P

Parametri de calitate ai energiei electrice  pe fiecare grup (proiectaţi/realizaţi)

Coeficient de flicker*)

 

S, T

Factorul treapta de flicker*)

 

S, T

Factor de variaţie a tensiunii*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 10 min*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 2 ore*)

 

S, T

La bara colectoare

 

 

Factor total de distorsiune de tensiune THDu, THDi*)

 

S, T

Armonice (până la armonica 40)

 

S, T

Factor de nesimetrie de secvenţă negativa

 

S, T

În punctul de Racordare

Coeficient de flicker de scurtă şi de lungă durată

monitorizare

S, T

Variaţia de tensiune

monitorizare

S, T

*)Conform tabele anexă

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexă Tabel 2.1, Tabel 2.2

Informaţiile din tabele trebuie să corespundă definiţiilor şi procedurilor de măsurare din CEI 61400-21. Abaterile faţă de valorile transmise trebuie anunţate. Dacă OD/OTS solicită, el trebuie să primească un raport de testare. Orice modificări ulterioare trebuie aprobate de OD/OTS.

            Variaţii de tensiune cu efect de flicker

Coeficient de flicker pentru turbina în funcţiune, c (yk, va)

 

Viteza medie a vântului, va

(m/s)

Unghiul impedanţei reţelei, yk (grade)

30

50

70

85

6

 

 

 

 

7.5

 

 

 

 

8.5

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

Variaţii de tensiune şi flicker determinate de operaţiile de comutare

Tipul de operaţie de comutare

Pornire la viteza admisibilă / nominala a vântului

Nr. maxim de operaţii de comutare în 2 ore

 

 

Unghiul impedanţei reţelei, yk (grade)

30

50

70

85

Factorul treapta de flicker, kf (yk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie de tensiune, ku (yk)

 

 

 

 

Tipul de operaţie de comutare

Cazul cel mai defavorabil de comutare al generatoarelor sau al înfăşurărilor

Nr. maxim de operaţii de comutare în 2 ore

 

 

Unghiul impedanţei reţelei, yk (grade)

30

50

70

85

Factorul treapta de flicker, kf (yk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie de tensiune, ku (yk)

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Armonice

            Datele se completează pentru grupurile electrice eoliene prevăzute cu un convertor electric de putere.

            Pentru curenţi sub 0,1 Inom nu este necesar să se determine aceste valori.

Ordinul

Puterea emisă

(kW)

Curentul

armonic

(% din Inom)

Ordinul

Puterea emisă

(kW)

Curentul

armonic

(% din Inom)

2 ÷ 50 (par)

 

 

3 ÷ 49 (impar)

 

 

Factorul maxim de distorsiune pentru curent (% din Inom)

 

Puterea emisă la factorul maxim de distorsiune de curent (kW)

 

 

 

Etichete: , , , , ,

2 răspunsuri to “ANRE pune in discutie: Propunere de reglementare privind condiţiile tehnice de racordare la RET pentru centralele electrice eoliene”

  1. Silvia Dutu Says:

    Va rog frumos sa-mi dati si mie link-ul de pe site-ul ANRE care prezinta acest proiect.
    Multumesc anticipat!

  2. stoianconstantin Says:

    Salut Silvia,

    http://www.anre.ro/documente.php?id=359 este inca document de discutie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: