Archive for august 2008

Despagubiri acordate de furnizorii de ee consumatorilor casnici

31/08/2008

SGC 2002     

CONVENTIE

PRIVIND PROCEDURA DE

ACORDARE A DESPAGUBIRILOR PREVAZUTE

LA ART. 21 DIN CONTRACTUL DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE

 

 

 

      intre:

 

1.      S.C. …… DISTRIBUTIE ……….., cu sediul in ………… . reprezentata legal

prin director general………, in calitate de PRESTATOR si

2.      S.C. ………….., cu sediul in ……… str. ……….., reprezentata legal prin director

general ….. in calitate de CLIENT/FURNIZOR

 

A intervenit prezenta conventie prin care partile stabilesc urmatoarele:

 

 

1.1.               Prestatorul serviciului de distribuţie suportă despăgubirile plătite consumatorilor casnici

de către client/furnizor, în cazul deteriorării unor receptoare electrocasnice, cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice, în situaţii în care în punctele de delimitare ale consumatorilor respectivi au apărut tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice în vigoare, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ, urmatoarele conditii:

 

1.1.1.      Depasirea limitelor admise de normele tehnice in vigoare a valorii tensiunii s-a   produs din vina dovedita a operatorului de distributie

1.1.2.      Consumatorul se încadrează în puterea aprobată specificata in contractul de furnizare a energiei electrice

1.1.3.      Receptoarele defectate au fost omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite prevăzute cu protecţii la scurtcircuit şi supracurenti, corect dimensionate, corespunzătoare prescripţiilor tehnice în vigoare.

1.1.4.      Instalaţia electrică interioară se află într-o stare corespunzătoare din punct de vedere tehnic, în conformitate cu prescripţiile tehnice

1.1.5.      Consumatorul dovedeste cu documente justificative, in conditiile legii, dreptul de proprietate asupra receptoarelor defecte, daca acestea depasesc dotarea uzuala

1.1.6.      Consumatorul detine contract de furnizare in vigoare

1.1.7.      Consumatorul nu a declarat furnizorului, pe proprie raspundere, ca nu detine aparat radio/TV, pentru situatia in care se reclama defectiuni la aparate de radio sau televizoare.

1.1.8.      Consumatorul a anuntat, in scris, furnizorul de energie electrica/operatorul de distributie in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aparitiei socului de tensiune care a produs deteriorarea unor receptoare electrice.

 

1.2.               Prestatorul serviciului de distributie nu suporta despagubiri pentru daunele cauzate de intreruperea furnizarii energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, in urmatoarele cazuri prevazute de Ordinul ANRE nr. 8/2005, de aprobare a NTE 004, astfel:

 

1.2.1.      In cazul unor calamitati sau al unor fenomene meteo care au avut o intensitate mai mare decat cea prevazuta in prescriptiile de proiectare (vant puternic, chiciura, viscol, descarcari atmosferice, inundatii, alunecari de teren, infiltratii de apa, cutremure, seceta, inghet)

1.2.2.      In cazul deficientelor la consumatori, in instalatiile acestora sau la cladirile proprietatea tertilor  care adapostesc instalatii ale operatorului de distributie

1.2.3.      Actiuni externe asupra instalatiilor energetice (loviri sau atingeri de conductori si cabluri, ruperi de stalpi sau cabluri, obiecte cazute pe instalatii, sustrageri, interventii ale persoanelor neautorizate etc.)

1.2.4.      Actiuni ale pasarilor si animalelor mici

1.2.5.      Defectiunile in instalatiile altui gestionar

1.2.6.      Manevre executate gresit in instalatiile altui gestionar, de catre acesta din urma.

 

 

1.3.               Activitati si Responsabilitati:

 

1.3.1. Activitati si responsabilitati ale Clientului-Furnizor:

 

(i)                 Clientul-Furnizor primeste sesizarile si reclamatiile consumatorilor privind

deteriorarea aparaturii electrocasnice si le transmite in maximum 2 zile lucratoare de la primire Prestatorului, dupa verificarea prealabila a  conditiilor prevazute la pct.1.1.6, 1.1.7 si 1.1.8., specificand totodata codul locului de consum pentru clientii prejudiciati.

(ii)                Daca cel putin una din aceste conditii nu este indeplinita, Clientul

Furnizor comunica in scris consumatorilor faptul ca nu exista un temei legal pentru acordarea de despagubiri, instiintand si Prestatorul despre aceasta.

(iii)              Clientul- Furnizor primeste documentatia intocmita de catre Prestator in

urma analizarii cauzelor care au condus la deteriorarea aparaturii electrocasnice. In situatia in care nu se confirma evenimentul sau se constata lipsa vinovatiei Prestatorului, Clientul-Furnizor transmite consumatorului in termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei o instiintare privind lipsa temeiului legal pentru acordarea despagubirilor.

In cazul in care se confirma evenimentul si vina Prestatorului, in termen de

maximum 3 zile lucratoare de la primirea documentatiei, Clientul-furnizor instiinteaza consumatorul sa prezinte chitantele si facturile fiscale, in original,  in care sunt mentionate sumele platite la o unitate autorizata sa repare receptoare electrocasnice in termen de 60 de zile de la aparitia socului de tensiune.

            Receptoarele electrocasnice vor fi cele inventariate prin intermediul notei de constatare ca fiind defecte, seria acestora fiind obligatoriu trecuta si pe factura fiscala si chitanta prezentata de consumator.

           

(iv)              Clientul-Furnizor transmite documentele solicitate consumatorului, si puse

la dispozitie de catre acesta, respectiv: facturile/ chitantele in original, si dovada dreptului de proprietate asupra receptoarelor electrocasnice defecte, dupa caz, Prestatorului in vederea verificarii de catre acesta a temeiniciei acordarii despagubirilor.

 

(v)               In cazul receptoarelor deterioarate din vina operatorului de distributie care

nu mai pot fi reparate, in baza confirmarii de catre un service autorizat, clientul furnizor este in drept sa acorde consumatorului, cu acordul prealabil al Prestatorului,  contravaloarea unui receptor cu aceleasi caracteristici cu cel care nu se mai poate repara, proportional cu diferenta dintre durata medie de utilizare si perioada de functionare pana la momentul deteriorarii acestuia, dar nu mai putin de 10% din valoarea de piata a  unui receptor nou cu aceleasi caracteristici. In cazul receptoarelor cu durata medie de utilizare expirata, contravaloarea despagubirilor nu va depasi un procent de 10% din valoarea de piata a unui receptor nou cu aceleasi caracteristici.

           

(vi)              Clientul-Furnizor acorda despagubiri consumatorilor afectati, in

conformitate cu Clauzele contractuale, dupa confirmarea Prestatorului, si transmite acestuia din urma factura pentru sumele acordate drept despagubire, in maximum 3 zile lucratoare de la emitere. Factura va fi insotita de o anexa in care vor fi detaliate numele consumatorilor, codul locului de consum si contravaloarea despagubirilor acordate fiecaruia dintre acestia.

 

(vii)            In cazul existentei unor litigii nascute din refuzul acordarii de despagubiri

de catre Clientul-Furnizor consumatorilor, acesta este in drept sa solicite introducerea in cauza a Prestatorului, astfel incat hotararea ce se va pronunta sa ii fie opozabila si acestuia din urma.

           

            (viii) Clientul-Furnizor pune la dispozitia Prestatorului, orice informatii necesare si utile solutionarii cererilor de despagubiri formulate de consumatori.

 

1.3.2.      Activitati si Responsabilitati ale Prestatorului:

 

(i)                 Prestatorul primeste sesizarile si reclamatiile consumatorilor afectati de

deteriorarea aparaturii electrocasnice, prin intermediul clientului-furnizor sau direct de la acestia. Reclamatiile/sesizarile primite prin posta, fax, sau depuse personal la registratura Prestatorului, vor fi transmise in copie furnizorului, consumatorul fiind instiintat in scris despre aceasta. Toate reclamatiile inregistrate la Prestator, indiferent de modalitatea de comunicare vor fi tratate in conformitate cu procedura interna a Prestatorului.

(ii)                Prestatorul are obligatia sa constituie comisia de analiza a evenimentelor si

sa invite un reprezentant al clientului/furnizor la lucrarile acesteia.

(iii)              Prestatorul verifica si analizeaza evenimentele care au condus la deteriorarea

aparaturii electrocasnice, intocmeste procesul verbal de constatare a cauzelor deteriorarii receptoarelor electrice in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data inregistrarii reclamatiilor la Prestator .

(iv)              Primeste documentatia pusa la dispozitie de catre Clientul/Furnizor si

analizeaza oportunitatea acordarii de despagubiri si cuantumul acestora, pe care le comunica Clientului/Furnizor in termen de 2 zile lucratoare de la adoptarea Hotararii de stabilire a platii prejudiciului.

(v)               Prestatorul  este in drept sa apeleze la opinia unui expert in caz de dubiu cu  privire

la imposibilitatea repararii aparaturii electrocasnice

(vi)              Prestatorul pune la dispozitia Clientului-Furnizor, orice informatii necesare  si utile

solutionarii cererilor de despagubiri formulate de catre consumatori.

(vii)            Prestatorul achita Clientului-Furnizor contravaloarea facturii, in termen de

10 zile de la emitere.

            (viii)     În cazul neîndeplinirii în termen de 30 zile de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la   punct (iv), Prestatorul va plăti în afara sumei datorate, o penalitate la această sumă, corespunzătoare ca procent majorarii de intarziere perceputa pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere faţă de scadenţă, pană în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.

            (ix) Anexele fac parte integranta din prezenta si reprezinta formularele utilizate in procedura de acordare de despagubiri.

 

            Prezenta conventie s-a incheiat astazi,……. in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

 

            PRESTATOR,                                                                 CLIENT/FURNIZOR,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1

 

ANTET  DISTRIBUTIE

 

 

 

 

Stimate,

________________________

 

 

                        Urmare a reclamaţiei Dvs, înregistrată sub nr….. din data de………….vă comunicăm că aceasta a fost transmisă la ……………………., care are obligaţia acordării despăgubirilor în conformitate cu prevederile contractului de furnizare al cărui titular sunteţi, dacă se confirmă deteriorarea aparatelor electrocasnice din vina SC …… DISTRIBUŢIE …….SA.

                        De asemenea, vă informăm că în data de _______________ o comisie se va deplasa la adresa _____________________________ precizată de Dvs., pentru constatarea şi analiza celor reclamate.

 

 

 

 

                                                            REPREZENTANT S.C…….,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ANEXA 2

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

PROCES VERBAL

de constatare a cauzelor deteriorării receptoarelor electrocasnice

Nr. _________________din data_______________

 

Comisia numită prin decizia nr. __________________ de către Inginer Şef Unitate Teritorială Reţea ____________, analizând reclamaţia scrisă, înregistrată sub nr. ____________________________, la Enel Energie şi sub nr. _____________________ la UTR_____________________, cu privire la cauzele care au determinat deteriorarea unor receptoare  electrocasnice la consumatorul __________________________________din localitatea ____________________, str.___________________________________nr.______________, contract de furnizare nr.____________________________,din data de _____________________ au rezultat următoarele:

 

                        CONSTATĂRI

1.                   La instalaţia de alimentare proprietatea operatorului de distribuţie (iclusiv BMP, firidă de branşament, coloană, contor):

 

 

 

 

 

2.                   La instalaţia de utilizare proprietatea consumatorului casnic (siguranţe calibrate, prize cu contacte de protecţie, priza de pământ, starea tehnică a instalaţiei, etc.):

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                            Pag. 2 / 2

3.                   La receptoarele electrocasnice (cu excepţia lămpilor şi receptoarelor electrotermice) sesizate ca fiind deteriorate:

Nr. crt.

Denumirea receptorului

Tip

Serie de fabricaţie

Anul de fabricaţie

Anul cumpărării

Defect reclamat

Obs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                   Alte observaţii:

 

 

 

 

 

 

 

                Membrii comisiei (nominal)                                Semnătura consumatorului(reprezentantul acestuia)

_______________________              Nume ____________________________________

_______________________              B.I./C.I. seria şi nr. __________________________

_______________________              Semnătură ______________________________

_______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA 3

 

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

 

 

 

Către        

(furnizorul de energie electrică)

                                    ________________________

 

 

                        Urmare a reclamaţiei consumatorului________________________ transmisă de dumneavoastră cu nr. __________________/__________________, primită şi înregistrată la UTR ______________________cu nr. __________________/__________________, vă comunicăm că, în urma activităţilor Comisiei de constatare şi analiză a reclamaţiei consumatorului, s-a constatat că defecţiunile care au condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice nu s-au produs din vina operatorului de distribuţie de energie electrică.

                        Ataşăm în copie PV şi Hotărârea comisiei de constatare şi analiză.

 

                        Cu stima,

 

 

 

 

                                                                              REPREZENTANT S.C……,

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 4

 

ANTET DISTRIBUTIE

 

 

 

 

Către

(furnizorul de energie electrica)

________________________

 

 

 

 

 

            Urmare sesizării consumatorului dvs. ………………………….. înregistrata la_______________________________ cu nr._________________/________________şi a analizei interne efectuate de specialiştii noştri, se confirmă că evenimentele care au avut loc în reţeaua electrică au deteriorat receptoarele electrice menţionate de abonat.

            În consecinţă, vă invitam să depuneti in termen de maximum 60 de zile de

la apariţia şocului de tensiune, copia certificata a facturilor/chitantelor reprezentând contravaloarea reparaţiilor şi a transportului, împreună cu documentele justificative la sediul S.C. ……….. DISTRIBUTIE SA ………….. Clienti la adresa____________________

           

În caz de neprezentare nejustificata, considerăm că nu mai aveţi nici o

pretenţie faţă de ………. Distributie SA.

 

            Cu stimã,

                                                                  REPREZENTANT S.C…….

 

 


ANEXA 5

                                                                                                                                  

Hotărârea nr._________/__________

a comisiei de constatare şi analiză

                        privind stabilirea plăţii prejudiciului

la consumatorul casnic______________________________

din localitatea______________________________________________________________

deţinător al contractului de furnizare nr._____________ cod loc de consum_____________

 

            În urma verificărilor sesizării consumatorului, înregistrată la furnizor sub nr.___________

din ______________, si la Prestator sub nr.___________ din______________, în baza procesului verbal de constatare nr._________ din _________ si a documentelor justificative prezentate de consummator prin intermediul furnizorului, comisia hotărăşte următoarele:

1.                Cauzele deteriorãrii receptoarelor:

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

2.                SUNT / NU SUNT indeplinite conditiile pentru acordarea despãgubirilor în valoare de:

            TOTAL LEI:________________________________

 

            OBSERVATII:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

            Se anexează prezentei note  procesul verbal de constatare

nr.______________din data de ______________________(Anexa nr.2).

 

Membrii comisiei (Nominal)                     Semnãtura

Presedinte

__________________________……………..______________________________

Membri:   __________________________……………..______________________________

                  __________________________…………….._____________________________

                  __________________________……………..______________________________

Secretar     __________________________……………..______________________________

Tematica si bibliografia pentru examenul de autorizare electricieni sesiunea toamna 2008

31/08/2008

SGC 2002 Va doresc succes la examen! Va recomand sa accesati cat mai des site ANRE si sa consultati legislatia energetica direct de la sursa.

Va sugerez sa vizitati cat mai des sectiunea dedicata examenelor de autorizare de pe site ANRE. Acolo veti gasi toate informatiile necesare pentru pregatirea examenului si comunicarile Comisiei de examinare atat in faza de verificare a dosarelor pana la cea de publicare a rezultatelor

 

Tematica şi bibliografie pentru examenul de autorizare electricieni

(actualizată în august 2008)

 

 

Tematica de examen de autorizare electricieni

 

Domeniul

Denumire document

Document aprobat prin:

Indicativ:

Inlocuieste pe:

Aplicabilitate pe grad / tip

I

II

IIIA/ IVA

IIIB/IVB

Electrotehnica

Cunoştinţe de electrotehnică, măsurări electrice şi maşini electrice (se pot studia manualele şi cărţile din literatura tehnică de specialitate)

 

 

 

DA

DA

DA

DA

Legislatie

1.             Legea energiei electrice nr. 13 din 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 23.02.2007

 

 

 

DA

DA

DA

DA

 

2.             Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori

HG nr. 1007 din 25.07.2004, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 673 din 27.07.2004

 

 

DA

DA

DA

DA

 

3.             Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public

HG nr. 90 din 23.01.2008, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 109 din. 12.02.2008

 

 

DA

DA

DA

DA

 

4.             Codul tehnic al reţelei electrice de transport – Revizia 1

 

Ordinul ANRE nr. 20 din 27.08.2004, cu modificările şi completările ulterioare

 

 

NU

NU

DA

DA

 

5.             Standard de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice

 

Ordinul ANRE nr. 17/28-06-2007

 

 

NU

NU

DA

DA

 

6.             Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie

Decizia ANRE nr. 101 din 6.06.2000 a Preşedintelui ANRE

 

 

DA

DA

DA

DA

 

7.             Standard de performanta pentru serviciul de distributie a energie electrice

Ordinul ANRE nr. 28/30-08-2007

 

 

DA

DA

DA

DA

 

8.             Codul de măsurare a energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 17 din 20.06.2002 al Preşedintelui ANRE

 

 

NU

NU

DA

DA

 

9.             Norme tehnice pentru stabilirea zonelor de protecţie şi siguranţă ale capacităţilor energetice

Ordinul ANRE nr. 4 din 9.03.2007

 

 

NU

NU

DA

DA

 

10.         Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3

Ordinul ANRE nr. 25 din 20.07.2007

 

 

DA

DA

DA

DA

 

11.         Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3

Ordinul ANRE nr. 24 din 20.07.2007

 

 

NU

DA

DA

DA

 

12.         Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public

Ordinul ANRE nr. 45/ 2006

 

 

DA

DA

DA

DA

 

13.         Procedura de solutionare a neintelegerilor legate de incheierea contractelor dintre operatorii economici din sectorul energiei electrice, a contractelor de furnizare a energiei electrice si a contractelor de racordare la retea

 

Ordinul ANRE nr. 38/ 2007, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 751 din. 06.11.2007

 

 

NU

DA

DA

DA

Norme tehnice

14.         Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.

 

I 7 /2002, Ordin MTCT

 

DA

DA

DA

DA

 

15.         Normativ privind alegerea izolaţiei, coordonarea izolaţiei şi protecţia instalaţiilor electroenerge-tice împotriva supratensiunilor

Ordinul ANRE nr. 2/ 2003;

NTE 001/03/00

PE 109

NU

NU

DA

DA

 

16.         Normativ pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V

Ordinul ANRE nr. 32/ 004

NTE 003/04/00

PE 104/93, PE 122/82, PE 123/78

NU

NU

DA

DA

 

17.         Normativ privind metodele si elementele de calcul al sigurantei in functionare a instalatiilor energetice

Decizia ANRE nr. 1424/ 2006

NTE 005

PE 013

NU

NU

DA

NU

 

18.         Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV

Ordinul ANRE nr. 7/ 2006

NTE 006/06/00

PE 134-2

NU

NU

DA

DA

 

19.         Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

Ordinul ANRE nr. 38/ 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 bis

NTE 007/08/00

PE 107/1995; 

NU

NU

DA

DA

 

20.         Prescriptii generale de proiectare a retelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 (1990)

 

PE 022-3/87

 

NU

NU

DA

NU

 

21.         Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformare cu tensiuni peste 1 kV

 

PE 101/ 1985 (republicat în 1993)

 

NU

NU

DA

DA

 

22.         Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de conexiuni şi distribuţie cu tensiuni până la 1000 V c.a. în unităţile energetice

 

PE 102/1986 (republicat în 1993)

 

NU

DA

DA

DA

 

23.         Instrucţiuni pentru dimensionarea şi verificarea instalaţiilor electroenergetice la solicitări mecanice şi termice în condiţiile curenţilor de scurtcircuit

 

PE 103/1992

 

NU

NU

DA

DA

 

24.         Normativ pentru constructia liniilor electrice aeriene de joasa tensiune

 

PE106/95

 

NU

NU

DA

DA

 

25.         Instrucţiuni pentru compensarea puterii reactive în reţelele electrice ale furnizorilor de energie şi la consumatorii industriali şi similari

 

PE 120/1994

 

NU

NU

DA

DA

 

26.         Normativ pentru proiectarea retelelor electrice de distributie publica

 

PE132/95

 

NU

NU

DA

NU

 

27.         Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele electrice cu tensiunea peste 1 kV

 

PE 134/1995;

 

NU

NU

DA

DA

 

28.         Instructiuni privind determinarea sectiunii economice a conductoarelor in instalatiilor electrice de distributie de 1-110kV

 

PE 135-91

 

NU

NU

DA

NU

 

29.         Normativ privind proiectarea şi executarea branşamentelor pentru clădiri civile

 

PE 155/1992

 

DA

DA

DA

DA

13-08-2008

 

Bibliografie

 

Domeniul tematic Electrotehnică: Manualele şi cărţi din literatura tehnică de specialitate;

Domeniul tematic Legislatie:

      Legile şi reglementările aprobate prin hotărâri ale Guvernului sunt publicate în Monitorul Oficial al României.

      Reglementările ANRE (regulamente, coduri, etc), aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

Domeniul tematic Norme tehnice:

      Normele tehnice ce au indicativul NTE, aprobate prin Ordin al preşedintelui ANRE, sunt publicate pe pagina de INTERNET a ANRE www.anre.ro şi pot fi descărcate gratuit.

      Normativele tehnice ce au indicativ PE (prescripţie energetică) se pot procura de la Editura ICEMENERG, Oficiul de Documentare în Energetică ODE, Bd. Energeticienilor 8, sector 3, telefon 021-346.27.69. 021-346.27.04.

            Normativul care figurează la punctul 11 al listei bibliografice se poate procura de la INCERC, Şos. Pantelimon 266 (după Piaţa Delfinului) între orele  9 – 15, telefon 021-255 22 50.

 

Autorizare electricieni sesiunea de toamna 2008 – programul de organizare si desfasurare

31/08/2008

SGC 2002   Au aparut pe site ANRE anunturile privitoare la organizarea sesiunii de toamna 2008 de autorizare electricieni. Citeste informatiile de mai jos care sunt preluate pe pe site ANRE dar nu neglija accesarea periodica a site ANRE pentru a te tine la curent cu ultimele noutati

 

Anunt Sesiune Toamna 2008

 

  In conformitate cu art. 35. (1) din “Regulamentul pentru autorizarea electricienilor  care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic” – Revizia 3, aprobat prin Ord. ANRE nr. 25/20.07.2007.
 

ANRE organizeaza, in perioada 01.09.2008 – 15.12.2008,  sesiunea de Toamna 2008 a examenului de autorizare a electricienilor care proiecteaza/ executa instalatii electrice racordate la SEN

 Programul de organizare si desfasurare 
 

04-august-2008

Publicarea anuntului
01 – septembrie -2008 12 – septembrie -2008 Inscrierea candidatilor
12 – septembrie -2008 Termen final de inscriere la examen
26-septembrie-2008 Nominalizarea centrelor de examinare
26-septembrie-2008 Publicarea
  a)  listei candidatilor (solicitanti care indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor), cu precizarea centrului in care vor sustine examenul;
b)  listei solicitantilor care nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examenul de autorizare a electricienilor, cu indicarea motivelor de neindeplinire.
29 septembrie 2008– 03 octombrie 2008 Completarea dosarelor (dupa caz)
06-octombrie-2008 Publicarea listelor finale:
  a) listei finale a candidatilor
b) listei finale a solicitantilor care nu indeplinesc conditiile prevazute in Regulament pentru a participa la examen
6 – octombrie – 2008 15 – noiembrie –  2008 Desfasurarea examenelor de autorizare
6 octombrie 2008 – 20 noiembrie 2008 Publicarea rezultatelor examenelor (in functie de data desfasurarii examenelor in fiecare centru)
30 noiembrie 2008 Inregistrarea contestatiilor
15 decembrie 2008 Publicarea rezultatelor analizarii contestatiilor

 

Cereri si oferte de locuri de munca actualizare 09.09.2013

31/08/2008

SGC 2010   recent am primit un prim mesaj de oferta de locuri de munca. In aceste conditii pentru a mentine aceasta oferta in atentia vizitatorilor blogului consider necesar sa deschid o noua categorie: * angajari: cereri si oferte de locuri de munca.

Ma astept ca solicitarile/ofertele de locuri de munca sa se polarizeze in zona de comentarii a acestei categorii. Periodic voi salva cererile ofertele in textul articolului pt o mai buna vizibilitate. La timpul potrivit probabil ca voi da o forma tabelara a informatiilor apropiata de cele existente pe site -utile specializate in oferte de locuri de munca

La primirea unui mesaj legat de incetarea valabilitatii ofertei voi anula respectiva informatie

 

Actualizare 09,09,2013 Oferta:

Roman Savitchi spune:
09/09/2013 la 14:58 | Răspunde   modifică

Buna ziua,
Pentru inceput vreau sa va feliciti pentru acest blog Domnule Stoian, ati creat un blog foarte frumos si util.

Numele meu este Roman Savitchi, sunt HR Recruiter in cadrul companiei Innerlook, companie de consultanta in domeniul resurselor umane. In momentul de fata sunt implicat intr-un proiect pentru pozitia de Inginer Proiectant pe sisteme electrice pentru o companie franceza. Pentru cei interesati de acest proiect, cunosc limba franceza la nivel conversational si doresc o relocare in orasul Ales (Franta), va rog sa-mi trimiteti CV-ul actualizat la adresa: roman.savitchi@innerlook.ro

 

Prima oferta:

Dan
dan.tihan@akt.ro | 81.12.140.238

Buna ziua domnule Stoian,
Multumiri enorme pentru ceea ce ati facut pe acest site !!! cred ca ati ajutat astfel f multi oameni!
Prin intermediul dvs as vrea sa las un anunt de angajare pentru electricieni autorizati .Firma se afla in Buc si este in curs de autorizare – atestare ANRE. (deocamdata ne ocupam cu constructii pentru telefonia mobila).
Daca cineva e interesat poate sa ia legatura cumine pe mail dan.tihan@akt.ro
Succes

From – aa_Autorizare electricieni, 2008/08/12 at 12:03 PM

Inginer vanzari- Bucuresti

A doua oferta 

EURO VIAL LIGHTING are ca domeniu de activitate distributia de materiale si echipamente electrice. Prin promovarea calitatii si a profesionalismului am devenit reprezentanti ai celor mai importanti producatori (Philips, Moeller, Schneider, Legrand, 3M, ICME ECAB, etc.). EURO VIAL LIGHTING are sediul in Constanta si filiale in orasele: Bucuresti, Galati , Brasov , Iasi , Craiova . Politica de dezvoltare a firmei va continua si in urmatorii ani.

 CANDIDATUL IDEAL:

 – absolvent al unei facultati cu profil tehnic (Electronica,Electrotehnica,Energetica,Electromecanica, Automatica);

– posesor permis conducere categoria B;

– cunostinte operare PC (MS Office);

– excelente abilitati de comunicare interpersonale, capacitate de coordonare, organizare si planificare, dinamism, flexibilitate, initiativa, spirit de echipa;

– experienta in vanzari/exploatare si cunoasterea unei limbi straine (franceza, engleza) pot constitui un avantaj.

 

RESPONSABILITATI / BENEFICII:

– promoveaza portofoliul de produse si servicii ale companiei;

– ofera suport tehnic pentru clientii din portofoliu;

– indeplineste obiectivele de vanzari si incasari;

– negociaza si urmareste derularea contractelor;

– dezvolta, in permanenta, zona de activitate.

 Persoanele interesate pot trimite CV la cristina.mihaescu@eurovial.ro sau pe fax la 0241.55.81.82

 

O zi placuta,

Cristina Mihaescu

radu spune:
24/02/2010 la 10:48   modifică

sint mecanic de meserie am o vechime de 15 ani in cimpul munci ca mecanic am lucrat in norvegia lituania si turcia am recomandari de la locul de munca as dori angajare

Beijing, China Olimpiada 2008

08/08/2008

Beijing 2008 Olympics  Opening Ceremony

The Bird Nest – The National Stadium

Experienta promotorilor utilizarii cablului universal 20 kV la constructia LEA mt

08/08/2008

In cadruL Filialei Electrica: Transilvania Nord, la Baia Mare s-au realizat cateva premiere in constructia LEA mt intre acestea utilizarea conductorului preizolat si mai nou utilizarea cablului universal 20 kV. Colectivul implicat in promovarea, proiectarea si realizarea LEA mt cu cablu universal a publicat in cadrul conferintei internationale de energetica FOREN 2008 un articol foarte interesant pe care va invit sa-l cititi:

utilizare-cablu-universal-la-constructia-lea-mt

ANRE pune in discutie: Propunere de reglementare privind condiţiile tehnice de racordare la RET pentru centralele electrice eoliene

08/08/2008

 

Pe site www.anre.ro s-a pus in discutie o intructiune de racordare la RET a centralelor eoliene: 

Acronime

CEE

Centrale electrice eoliene

CEED

Centrale electrice eoliene dispecerizabile

CEEND

GEE

 

Centrale electrice eoliene nedispecerizabile

Grup electric eolian

Definiţii

 

Centrala electrica eoliana (CEE)

 

Unul sau mai multe grupuri electrice eoliene racordate în acelaşi punct la RET sau RED.

Centrala electrica eoliana dispecerizabila (CEED)

Centrala electrica eoliana cu o putere instalată mai mare de 10 MW în punctul de racordare la sistem.

Centrala electrica eoliana nedispecerizabila (CEEND)

Centrala electrica eoliana cu o putere instalată mai mică sau egala cu 10 MW în punctul de racordare la sistem.

Grup electric ( generator)

Ansamblu de echipamente (de regula rotative) destinat producţiei de  energie electrică prin transformarea unei alte forme de energie.

 

Grup electric eolian (GEE)

 

Grup electric destinat să transforme energia eoliană în energie electrică

Puterea nominala a unui grup electric eolian

Puterea maxima de functionare continua, indicata in general de fabricant, pe care o poate produce grupul la  viteza maximă a vantului considerata la proiectare.

 

 

 

1. Stabilirea puterii maxime instalate in centralele electrice eoliene racordate la reţelele electrice de interes public (RET/RED)

Art. 1.                                       (1) Stabilirea puterii maxime instalate in CEE si a necesarului de rezerva de putere din punct de vedere al siguranţei sistemului se realizează conform procedurii specifice elaborata de OTS si avizata de către ANRE.

(1)    OTS emite avize tehnice de racordare la SEN pentru CEE in măsura in care  nu este afectata siguranţa funcţionării SEN (se asigura inclusiv adecvanta in condiţiile realizării ţintei stabilite de statul roman pentru utilizarea surselor regenerabile) în CEE.

(2)    OTS publica periodic valoarea puterii instalate in CEE pentru care s-au acordat deja avize de racordare si valoarea maxima a puterii instalate in CEE pentru care se pot acorda avize tehnice de racordare.

 

 

 

2. Cerinţe pentru centralele electrice eoliene dispecerizabile (CEED)

 

 

Art. 2.                           CEED  trebuie să respecte integral cerinţele  codului tehnic al RET şi prezentei reglementări.

 

Art. 3.                           CEED trebuie să fie capabile să producă pe durata nelimitata, în punctul de racordare, simultan puterea activă şi reactivă maxima corespunzătoare condiţiilor meteo, in conformitate cu  diagrama P-Q echivalenta pentru care a primit aviz, în banda de frecvenţe 49÷50,5 Hz şi în banda admisibilă a tensiunii (v. cap.3 din codul RET).

 

Art. 4.                           (1) CEED trebuie să aibă capacitatea:

 

(a)  sa funcţioneze continuu pentru frecvenţe cuprinse în intervalul 47,5 ÷ 52 Hz;

(b)  sa rămâna conectate la reţea pentru frecvenţe  cuprinse în intervalul 47,0 ÷ 47,5 Hz timp de minimum 20 de secunde;

(c)   sa rămâna conectate la reţea atunci când se produc  variaţii de frecvenţă având viteza de până la 0,5 Hz/ secundă;

(d)  sa funcţioneze continuu  la o tensiune in punctul de racordare în domeniul 0,85 ÷ 1,10 Un;

 

 

(2)    La variaţiile de frecvenţă din SEN, CEED trebuie sa  asigure:

 

(a)  la creşterea frecvenţei peste 50,2 Hz, scaderea puterii active cu cel puţin 40% Pinstalata/Hz;

(b)  un sistem de automatizare care sa nu permita pornirea nici unui GEE suplimentar atâta timp cât frecvenţa este mai mare de 50,2 Hz;

(c)   la scăderea frecvenţei sub 49,8 Hz, cresterea puterii active până la limita maximă a puterii active disponibile data de condiţiile meteo existente la momentul respectiv.

 

Art. 5.                           (1) GEE  trebuie  să rămână in funcţiune:

 

(a)   la variatii ale frecventei in domeniul 49÷47,5 Hz, cu o reducere liniară a puterii produse, proporţională cu abaterea frecvenţei, cu condiţia ca reducerea puterii cu frecventa, la 47,5 Hz, să fie de cel mult 20%;

(b)   la variaţii de frecvenţă cu viteza de până la 0,5 Hz/s şi/sau variaţii de tensiune în domeniul 0,85 ÷ 1,10Un;

(c)   la apariţia golurilor şi a variaţiilor de tensiune în punctul de racordare de tipul celor din figura 1:

 

 

Figura 1: Forma golurilor de tensiune la care GEE  trebuie sa ramana in functiune

 

(2) Pe durata golurilor de tensiune CEED trebuie să producă putere activă corespunzător nivelului tensiunii remanente şi să maximizeze curentul  reactiv injectat, fără a depăşi limitele de funcţionare ale CEED. CEED trebuie sa poată genera curentul reactiv maxim un timp de minimum 3 s.

(3) Din momentul   restabilirii tensiunii reţelei electrice în limitele normale de funcţionare, CEED trebuie să producă întreaga putere activa disponibila in cel mai scurt timp posibil, cu un gradient de variaţie a sarcinii de cel puţin 20 % din puterea nominală / secunda.

 

Art. 6.                           (1) CEED va fi prevăzută cu un sistem de reglaj automat al puterii active in funcţie de valoarea frecvenţei (reglaj automat f / P). Acesta va acţiona conform unei curbe de răspuns frecvenţă/putere activă exemplificată în figura 2, unde Pd reprezintă puterea activă maximă pe care o poate produce centrala în condiţiile curente de viteză a vântului. Coordonatele punctelor A, B, C, D şi E depind de valoarea frecvenţei, a puterii active pe care o poate produce centrala şi de valoarea de consemn la care este limitată puterea activă, în intervalele: A (50-47 Hz), B (50-47 Hz), C (50-52 Hz), DE (50-52 Hz). Poziţia punctelor se setează conform solicitărilor OTS.

 

 

 

0

20

40

40

40

60

80

100

47

48

49

50

51

52

53

A

B

C

D

E

Pd

(%)

f (Hz)

 

                 Figura 2: Variatia puterii CEED functie de frecventa

 

 

(2) Modificarea puterii active generate datorită variaţiilor de  frecvenţă va fi realizată, pe cât posibil, prin modificarea proporţională a puterii active generate de fiecare grup al CEED, nu prin pornirea şi oprirea de grupuri. Viteza de răspuns a fiecărui grup aflat în funcţiune trebuie să fie cel puţin 60% din puterea nominală pe minut (MW / min).

(3) Daca valoarea frecvenţei ajunge la o valoare mai mare decât cea corespunzătoare segmentului „D – E”  pe curba caracteristică prezentată în  figura 2, se admite ca CEED să fie deconectata. Oricare GEE care a fost deconectat va fi repus în funcţiune imediat ce este posibil din punct de vedere tehnic.

 

Art. 7.                           (1) Valoarea   puterii active produsa de o CEED trebuie să poată fi limitată la   o valoare de consemn.

(2)    Marimea valorii de consemn trebuie să poată fi setată local sau preluată automat de la distanţă în  intervalul intre puterea minima tehnic si puterea instalată a centralei.

(3)   CEED trebuie să asigure reglajul puterii active în punctul de racordare cu o precizie de  ±5% din puterea instalata (ca putere medie pe 5 minute).

 

Art. 8.                (1) In functionare normala, CEED trebuie să aibă capacitatea;

(a) de a regla viteza de creştere/ reducere liniară a puterii active produse la        o  valoare impusă de OTS (MW / minut);

(b) de a reduce, la dispoziţia OTS, puterea activa produsa la valoarea solicitata (inclusiv oprire) respectând viteza de variaţie (încărcare/descărcare) stabilita. Viteza de variaţie a puterii trebuie sa fie respectata atât în cazul variaţiei naturale de putere (intensificarea/diminuarea vitezei vântului), cât şi pentru variaţiile consemnului de putere. Prevederile de mai sus nu se refera la opririle intempestive.

(2) Valoarea vitezei de variaţie a puterii  trebuie să poată fi setată într-o gamă  cuprinsă între 10% din puterea instalată/ minut si viteza maxima admisibila,  data de fabricant.

 

Art. 9.                (1) CEED trebuie sa instaleze sisteme de protecţii care să asigure  declanşarea de la sistem în cazul pierderii stabilităţii.                                                                                                   (2) OTS poate solicita in avizul de racordare instalarea suplimentara in CEED a unor sisteme de automatizare destinate reducerii rapide a puterii, chiar pana la oprire.

 

Art. 10.           (1) Producătorul este responsabil pentru protejarea grupurilor şi a instalaţiilor auxiliare ale acestora contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalaţiile proprii sau de impactul reţelei asupra acestora la acţionarea protecţiilor de deconectare a CEED sau la incidentele din reţea (scurtcircuite cu şi fără punere la pământ, acţionări ale protecţiilor în reţea, supratensiuni tranzitorii, etc.) cât şi în cazul apariţiei unor condiţii excepţionale / anormale de funcţionare.

(2)    Reglajele protecţiilor la interfaţa CEED – SEN se stabilesc de către OTS.

 

Art. 11.            Dacă un grup eolian a declanşat din cauza vitezei mari a vântului, acesta trebuie să aibă capacitatea de a se reconecta automat atunci când viteza vântului revine sub limita de oprire/deconectare.

 

Art. 12.            (1) La valori ale tensiunii în punctul de racordare situate în banda admisibilă de tensiune, puterea reactivă produsă/absorbită de o CEED trebuie să poată fi reglată continuu corespunzător unui factor de putere situat cel puţin in gama 0,95 capacitiv si 0,95 inductiv.

(2)    Reglajul tensiune-putere reactiva in punctul de racordare trebuie sa poată fi realizat automat prin:

  (a) reglajul tensiunii;

  (b) reglajul puterii reactive schimbate cu sistemul;

                  (c) reglajul factorului de putere.

(3) Condiţiile de detaliu privind reglajul tensiunii si puterii reactive se    stabilesc de OTS prin ATR.

(4) Viteza de răspuns a sistemului de reglaj al tensiunii trebuie să fie de minimum 95% din puterea reactivă disponibila / secundă.

 

Art. 13.           In regim normal de funcţionare al reţelei, CEED nu trebuie să producă în punctul de racordare variaţii rapide de tensiune mai mari de ± 5 % din tensiunea nominală.

 

Art. 14.            Soluţia de racordare a CEED trebuie sa aiba in vedere evitarea funcţionarii CEED in regim insularizat, inclusiv prin dotarea cu protecţii care să deconecteze CEED intr-un asemenea regim.

 

Art. 15.            (1) Condiţiile de proiectare prevăzute în standardul referitor la generatoarele eoliene, IEC 61400, constituie cerinţe minimale pentru grupurile electrice eoliene componente ale CEED.

(2) Indiferent de numărul grupurilor electrice eoliene, al instalaţiilor auxiliare aflate în funcţiune, cât şi  de puterea produsă, calitatea energiei electrice în punctul de racordare trebuie să se conformeze cel puţin cerinţelor standardelor internaţionale EN sau IEC in vigoare si menţionate in Anexa 1 la Codul Tehnic al RET.

 

Art. 16.           OTS verifica şi asigura că  racordarea şi funcţionarea CEED prevăzute a fi instalate nu conduce la încălcarea normelor în vigoare privind calitatea energiei electrice.

 

Art. 17.           În scopul efectuării studiilor de stabilire a soluţiei de racordare sau de  planificare, solicitantul pune la dispoziţia OTS un model de simulare a funcţionarii centralei/grupului eolian. Modelul trebuie sa fie furnizat într- un format cerut de OTS. Modelul trebuie sa evidenţieze parametrii centralei / grupului eolian necesari atât pentru calculele de regimuri staţionare cât şi pentru cele de regimuri dinamice/ tranzitorii.

 

Art. 18.           Înainte de punerea în funcţiune a unei CEED, de comun acord cu OTS, se stabileşte programul de probe prin care se demonstrează capacitatea CEED de a îndeplini condiţiile de racordare impuse de OTS prin ATR. Probele includ şi  verificarea modelului de simulare a funcţionării.

 

Art. 19.            CEED trebuie dotata cu sisteme de măsurare si de monitorizare a funcţionării şi a calităţii energiei electrice în punctul de delimitare.

 

Art. 20.            In situaţii speciale, evidenţiate prin studii proprii, OTS poate impune condiţii suplimentare celor de mai sus sau mai restrictive.

 

 

 

3. Cerinţe pentru centralele electrice eoliene nedispecerizabile (CEEND)

 

 

Art. 21.            (1) Pentru CEEND cu puterea instalată ≥ 1 MW dar pana la 10  MW  OTS sau OD, după caz,  stabileşte care din condiţiile de mai sus trebuie  îndeplinite.

(2)    Pentru CEEND cu puteri instalate ≤ 1 MW se impun următoarele cerinţe minime:

(a) Sa poată fi conectate şi deconectate prin comandă de la distanţă;

(b) Să funcţioneze în paralel cu reţeaua fără a produce variaţii de tensiune      mai mari de ±  5% din tensiunea nominală;

(c) Să respecte condiţiile de calitate a energiei electrice produse, stabilite de OTS sau OD, după caz, conform normelor în vigoare.

 

 

4. Cerinţe pentru echipamentele de telecomunicaţii

 

 

Art. 22.           Titularul de licenţă pentru producerea energiei electrice în GEE/CEE cu puteri mai mari de 1 MW trebuie să asigure continuitatea transmiterii informaţiilor SCADA către OTS.

 

 

Art. 23.           (1) Toate CEE trebuie să poată fi supravegheate şi comandate de la distanţă.

(2) Funcţiile de comandă şi măsurătorile operaţionale trebuie să poată fi puse la dispoziţie OTS, la cerere, într-un punct convenit de interfaţă cu sistemul EMS SCADA.

(3) Teletransmisiile includ cel puţin: puterea activă şi reactivă produsă şi  maxim posibilă,  tensiunea, frecvenţa, poziţia elementelor de comutaţie din punctul de delimitare, energia activă produsă, reglaj f / P (da/nu), viteza şi direcţia vântului, presiunea atmosferică, temperatura,  etc.

(4) OTS precizează măsurătorile  şi alte informaţii care trebuie teletransmise  de CEE şi încheie cu producătorul un acord de confidenţialitate referitor la acestea.

 

Art. 24.           Titularul de licenţă pentru producerea energiei electrice în CEED este obligat să facă aranjamentele necesare, inclusiv în ceeace priveşte infrastructura, pentru a fi capabil să furnizeze către OTS prognoze de producţie (putere activă) pe baza datelor meteo, pe termen mediu (1÷3 zile)  şi scurt ( 4÷24 ore).

 

 

 

 

 

 

Informaţii necesar a fi transmise de CEE

 

            Titularul de licenţă pentru producerea energiei electrice în centrale electrice eoliene va trimite pentru fiecare centrală electrică eoliană / GEE pentru care solicită racordarea, respectiv efectuarea de probe pentru punerea în funcţiune, datele tehnice indicate în tabelul 2.1 sau 2.2. Punerea în funcţiune şi darea în exploatare se face numai după realizarea probelor de funcţionare, integrarea în sistemul SCADA al OTS şi transmiterea la acesta a rezultatelor probelor conform tabelelor următoare.

           

S- date standard de planificare

D – date de detaliu de planificare

R – date comunicate pentru elaborarea studiului de soluţie şi cererea de racordare

P – date comunicate cu minimum 3 luni înainte de PIF

T – date determinate (înregistrate) în urma probelor (testelor) care fac obiectul activităţilor de testare monitorizare şi control. Determinarea acestor date se realizează în cadrul probelor de  PIF şi se transmit la OTS în maximum 10 zile de la PIF.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Tabelul 2.1

Date pentru centralele electrice eoliene dispecerizabile

Descrierea datelor (simbol)

Unităţi de măsură

Categoria datelor

Firma producătoare a grupului electric eolian

Denumire

S, R

Tipul de grup electric eolian

Descriere

S, R

Aprobarea de tip pentru grup electric eolian

Număr

certificat

S, R

Racordare la reţea, amplasare Bara Colectoare şi Punctul de Racordare

Text, schemă

S, R

Tensiunea nominală in punctul de racordare (la Bara Colectoare şi Punctul de Racordare)

kV

S, R

Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene

Schemă

D, P

La nivelul centralei electrice eoliene:

Puterea activă instalată a CEED

MW

S,  R

Viteza vântului pentru pornire

m/s

S, R

Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale)

m/s

S, R

Viteza vântului de deconectare

m/s

S, R

Variaţia puterii generate cu viteza vântului

Tabel

S, R

Puterea maximă aparentă la bara colectoare a CEED

MVA

S,  R

Putere activă  netă maximă la bara colectoare a CEED

MW

D, P

Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEED

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Puterea activă minimă măsurată la bara colectoare a CEED

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Putere reactivă maximă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S,  P,T

Putere reactivă minimă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S,  P, T

Putere reactivă maximă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S,  P, T

Putere reactivă minimă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S,  P, T

Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominali

Hz

D, P

Trepte de putere activă posibil de realizat

MW/treapta

P, T

Viteza de variaţie a puterii active

MW/min

P, T

Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare

MW

T

Curentul maxim de scurtcircuit (III şi I)

kA

S, R, T

Comportare la scurtcircuit

Figura

 

Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente

 

Text

S, R, P

Modelul matematic al centralei electrice  eoliene şi simulările efectuate

Text

D,P

Reglajul puterii active în punctul de cuplare la bara colectoare

(bucla de reglare)

DA/NU

şi schema de reglare

D,P

Reglajul tensiunii în punctul de cuplare la bara colectoare (bucla de reglare)

DA/NU

şi schema de reglare

D,P

Parametrii liniei de racordare intre bara colectoare si punctul de Racordare

 

S

Date referitoare la grupurile electrice eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană

Numărul de grupuri eoliene care constituie CEED

Număr

S,R

Tipul grupurilor electrice eoliene care constituie CEED

Text

D,P

Puterea activă instalată şi tipul fiecărui grup electric eolian

MW

S,R

Comportarea la goluri şi întreruperi precum şi la variaţia de frecvenţă

Schema/date tehnice/grafic

D,P,T

Modelul matematic al grupurilor electrice  eoliene şi simulările efectuate

Scheme text

D,P

Putere reactivă în regim inductiv la puterea activă maximă generată

MVAr generat

S,  P,T

Putere reactivă în regim inductiv la putere activa minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr generat

S,  P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la puterea activă maximă generată

MVAr absorbit

S,  P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la puterea activă minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr absorbit

S, P,T

Diagrame pentru grupurile eoliene componente şi centrala electrică eoliană în ansamblu:

Diagrama de capabilitate a CEED pe bara colectoare

Date grafice

S,  R,P, T

Diagrama P-Q

Date grafice

S,  R,P, T

Unităţi de transformare MT/110kV prin care CEED se racordează la bara de 110kV:

Număr de înfăşurări

Text

S, R

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare

MVA

S,  P

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S,  R

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări

% din Unom

S,  R

Pierderi în gol

kW

S,  P

Pierderi în sarcină

kW

S,  P

Curentul de magnetizare

%

S,  P

Grupa de conexiuni

Text

S, R

Domeniu de reglaj

kV-kV

S,  P

Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal)

Text, diagramă

D, P

Mărimea treptei de reglaj

%

D,P

Reglaj sub sarcină

DA/NU

D,P

Tratarea neutrului

Text, diagramă

S, R,P

Curba de saturaţie

Diagramă

D,P

Parametri de calitate ai energiei electrice  pe fiecare grup (proiectaţi/realizaţi)

Coeficient de flicker*)

 

S, T

Factorul treapta de flicker*)

 

S, T

Factor de variaţie a tensiunii*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 10 min*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 2 ore*)

 

S, T

La bara colectoare

 

 

Factor total de distorsiune de tensiune THDu, THDi*)

 

S, T

Armonice (până la armonica 40) *)

 

S, T

Factor de nesimetrie de secvenţă negativă

 

S, T

In punctul de Racordare

Coeficient de flicker de scurtă şi de lungă durată

monitorizare

S, T

Variaţia de tensiune

monitorizare

S, T

            *)Conform tabele anexă

 

 

                                                                                                                                 Tabelul 2.2

Date pentru centralele electrice eoliene nedispecerizabile

cu puteri cuprinse între 1 şi 10MW

 

Descrierea datelor (simbol)

Unităţi de măsură

Categoria datelor

Firma producătoare a grupului electric eolian

Denumire

S, R

Tipul de grup electric eolian

Descriere

S, R

Aprobarea de tip pentru grup electric eolian

Număr

certificat

S, R

Racordare la reţea, amplasare Bara Colectoare şi Punctul de Racordare

Text, schemă

S, R

Tensiunea nominală in punctul de racordare (la Bara Colectoare şi Punctul de Racordare)

kV

S, R

Schema electrică a întregii centrale electrice eoliene

Schemă

D, P

La nivelul centralei electrice eoliene:

Puterea activă instalată a CEEND

MW

S, R

Viteza vântului pentru pornire

m/s

S, R

Viteza nominală a vântului (corespunzătoare puterii nominale)

m/s

S, R

Viteza vântului de deconectare

m/s

S, R

Variaţia puterii generate cu viteza vântului

Tabel

S, R

Puterea maximă aparentă la bara colectoare a CEEND

MVA

S, R

Putere activă  netă maximă la bara colectoare a CEEND

MW

D, P

Puterea activă maximă măsurată la bara colectoare a CEEND

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Puterea activă minimă măsurată la bara colectoare a CEEND

          valoarea medie pe 60 secunde

          valoarea medie pe 0,2 secunde

MW

T

Putere reactivă maximă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S, P,T

Putere reactivă minimă în regim inductiv la bara colectoare

MVAr

S, P, T

Putere reactivă maximă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S, P, T

Putere reactivă minimă în regim capacitiv  la bara colectoare

MVAr

S, P, T

Frecvenţa maximă/minimă de funcţionare la parametri nominali

Hz

D, P

Consumul serviciilor proprii la puterea maximă produsă la bara colectoare

MW

T

Curentul maxim de scurtcircuit (III şi I)

kA

S, R, T

Comportare la scurtcircuit

Figura

 

Condiţii speciale de conectare/deconectare a centralei electrice eoliene altele decât ale grupurilor electrice eoliene componente

 

Text

 

D,P

Date referitoare la grupurile electrice eoliene care alcătuiesc centrala electrică eoliană

Numărul de grupuri eoliene care constituie CEEND

Număr

S,R

Tipul grupurilor electrice eoliene care constituie CEEND

Text

D,P

Puterea activă instalată şi tipul fiecărui grup electric eolian

MW

S,R

Comportarea la goluri şi întreruperi precum şi la variaţia de frecvenţă

Schema/date tehnice/grafic

D,P,T

Modelul matematic al grupurilor electrice  eoliene şi simulările efectuate

 

D,P

Putere reactivă în regim inductiv la puterea activă maximă generată

MVAr generat

S, P,T

Putere reactivă în regim inductiv la putere activă minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr generat

S, P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la puterea activă maximă generată

MVAr absorbit

S, P,T

Putere reactivă în regim capacitiv la putere activă minimă generată (la viteza minimă de funcţionare)

MVAr absorbit

S, P,T

Diagrame pentru grupurile eoliene componente şi centrala electrică eoliană în ansamblu:

Diagrama de capabilitate a CEEND pe bara colectoare

Date grafice

S, R,P, T

Diagrama P-Q

Date grafice

S, R,P, T

Unităţi de transformare JT/MT, respectiv  MT/110kV prin care CEEND se racordează la bara de MT sau 110kV:

Număr de înfăşurări

Text

S, R

Puterea nominală pe fiecare înfăşurare

MVA

S,  P

Raportul nominal de transformare

kV/kV

S,  R

Tensiuni de scurtcircuit pe perechi de înfăşurări

% din Unom

S,  R

Pierderi în gol

kW

S,  P

Pierderi în sarcină

kW

S,  P

Curentul de magnetizare

%

S,  P

Grupa de conexiuni

Text

S, R

Domeniu de reglaj

kV-kV

S,  P

Schema de reglaj (longitudinal sau longo-transversal)

Text, diagramă

D, P

Mărimea treptei de reglaj

%

D,P

Reglaj sub sarcină

DA/NU

D,P

Tratarea neutrului

Text, diagramă

S, R,P

Curba de saturaţie

Diagramă

D,P

Parametri de calitate ai energiei electrice  pe fiecare grup (proiectaţi/realizaţi)

Coeficient de flicker*)

 

S, T

Factorul treapta de flicker*)

 

S, T

Factor de variaţie a tensiunii*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 10 min*)

 

S, T

Număr maxim de operaţii de comutare la interval de 2 ore*)

 

S, T

La bara colectoare

 

 

Factor total de distorsiune de tensiune THDu, THDi*)

 

S, T

Armonice (până la armonica 40)

 

S, T

Factor de nesimetrie de secvenţă negativa

 

S, T

În punctul de Racordare

Coeficient de flicker de scurtă şi de lungă durată

monitorizare

S, T

Variaţia de tensiune

monitorizare

S, T

*)Conform tabele anexă

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Anexă Tabel 2.1, Tabel 2.2

Informaţiile din tabele trebuie să corespundă definiţiilor şi procedurilor de măsurare din CEI 61400-21. Abaterile faţă de valorile transmise trebuie anunţate. Dacă OD/OTS solicită, el trebuie să primească un raport de testare. Orice modificări ulterioare trebuie aprobate de OD/OTS.

            Variaţii de tensiune cu efect de flicker

Coeficient de flicker pentru turbina în funcţiune, c (yk, va)

 

Viteza medie a vântului, va

(m/s)

Unghiul impedanţei reţelei, yk (grade)

30

50

70

85

6

 

 

 

 

7.5

 

 

 

 

8.5

 

 

 

 

10.0

 

 

 

 

Variaţii de tensiune şi flicker determinate de operaţiile de comutare

Tipul de operaţie de comutare

Pornire la viteza admisibilă / nominala a vântului

Nr. maxim de operaţii de comutare în 2 ore

 

 

Unghiul impedanţei reţelei, yk (grade)

30

50

70

85

Factorul treapta de flicker, kf (yk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie de tensiune, ku (yk)

 

 

 

 

Tipul de operaţie de comutare

Cazul cel mai defavorabil de comutare al generatoarelor sau al înfăşurărilor

Nr. maxim de operaţii de comutare în 2 ore

 

 

Unghiul impedanţei reţelei, yk (grade)

30

50

70

85

Factorul treapta de flicker, kf (yk)

 

 

 

 

Factorul de variaţie de tensiune, ku (yk)

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Armonice

            Datele se completează pentru grupurile electrice eoliene prevăzute cu un convertor electric de putere.

            Pentru curenţi sub 0,1 Inom nu este necesar să se determine aceste valori.

Ordinul

Puterea emisă

(kW)

Curentul

armonic

(% din Inom)

Ordinul

Puterea emisă

(kW)

Curentul

armonic

(% din Inom)

2 ÷ 50 (par)

 

 

3 ÷ 49 (impar)

 

 

Factorul maxim de distorsiune pentru curent (% din Inom)

 

Puterea emisă la factorul maxim de distorsiune de curent (kW)

 

 

 

LEA 0.4 kV marirea sectiunii sau reducerea lungimii?

04/08/2008

             Calitatea energieie electrice preocupa din ce in ce mai mult atat consumatorii de energie electrica cat si operatorii de distributie (OD). Preocuparea nu este intamplatoare finnd stimulata de pe de o parte de disconfortul si pagubele pe care le acuza consumatorii se energie electrica iar pe de alta parte OD este obligat de reglementatorul pietei de energie electre  ANRE sa acorde atentie calitatii energiei electrice prin standardul de performanta. O alta parghie din ce in ce mai importanta pentru motivarea OD o constituie necesitatea expoatarii eficiente a retelei de distributie RED pt a evita „falimentul”.

         In fisierul alaturat dl inginer Marin Gavrila ne propune un set de argumente prin care pledeaza in favoarea reducerii lungimii LEA jt.

          asupra-lea-jt-_-marin-gavrila

         Speram ca acest material sa sustina dezbaterea necesara sisntetizarii unui raspuns la intrebarea din titlu!