Raspunsuri (4) la subiectele de electrotehnica


SCG si CS 2006    

Editia 10 actualizata la 05.03.2009 

 

            La elaborarea raspunsurilor/corecatrea lor si-au adus contributia Florescu Floarea, Costea Marius, Stoian Petre, Draghici Costica, Toma Ioan,   si Lucian, Stoian Radu, Vasile Bulai,  Parje Aurel, si Nicolae Badea conform comentariilor din subsolul articolului

 

            Gradul de umplere este de 99,5 %.

 

             Va rog sa-mi semnalati eventualele greseli pentru a putea face in timp util corectiile necesare 

 

 

Nr crt

Enunt

Varianta a

Varianta b

Varianta c

1

Enunţul “sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar mutate” reprezintă:

legea conservării sarcinii electrice

legea lui Coulomb

 legea lui Laplace

2

Permitivitatea este o mărime:

 electrică

 magnetică

chimică

3

Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică la distanţa r este:

direct proporţională cu r

direct proporţională cu patratul lui r

invers proporţională cu patratul lui r

4

Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se exercită între sarcinile electrice este:

direct proporţională cu patratul distanţei

invers proporţională cu pătratul distanţei

direct proporţinală cu distanţa

5

Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat cu un corp încărcat cu sarcina q pentru:

aducerea acestuia de la infinit în pct.

aducerea acestuia din punctul M la origine

transportul acestuia din pct. M la infinit

6

Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se încarcă cu electricitate:

prin conducţie

prin inducţie 

prin magnetizare

7

Câmpul electrostatic este descris prin:

intensitatea câmpului electric

inducţia electrică

inducţia magnetică

8

Care dintre relaţiile următoare este adevărată:

inducţia electrică = permitivitatea x intensitatea câmpului electric

inducţia electrică = intensitatea câmpului electric/ permitivitate

inducţia electrică=sarcina x intensitatea câmpului electric

9

Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu:

 valoarea numerică 2q

valoarea numerică q

valoarea numerică q/2

10

Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având capacitatea C, montate în serie este egală cu:

2 C

 C/2

 C

11

Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n condensatoare montate în serie, fiecare de capacitate C, este:

aceeaşi cu care se încarcă fiecare element component

suma capacităţilor fiecărui element în parte

egală cu de două ori cantitaea de electricitate cu care se încarcă fiecare condensator

12

Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare montate în serie este egală cu:

 suma diferenţelor de potenţial la bornele fiecărui condensator

diferenţa de potenţial la bornele fiecărui condensator în parte

diferenţa de potenţial a unui condensator împărţită la n

13

Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:

1/2 q V
Radu

q V

 2 q V

14

Unitatea de măsură a sarcinii electrice este:

V/m

Coulomb

 Farad

15

Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la următoarele materiale:

aluminiu, argint, cupru

argint, cupru, aluminiu

 aluminiu, cupru, argint

16

Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:

N-1 relaţii distincte

N relaţii distincte

 N+1 relaţii distincte

17

A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:

L+N-1 ecuaţii distincte

L-N +1 ecuaţii distincte

N-L+1 ecuaţii distincte

18

Enunţul “suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de tensiune din buclă” reprezintă:

Prima lege a lui Kirchhoff

a doua lege a lui Kirchhoff

Legea Joule -Lenz

19

Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune legii lui Ohm se numeşte circuit:

 liniar

 neomogen
Vasile Bulai

 neliniar
Vasile Bulai

20

Legile lui Kirchhoff se aplică:

 numai circuitelor liniare

numai circutelor cu elemente neliniare

circuitelor liniare şi circuitelor neliniare
Constantin Sora

21

Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, paralele, lungi,aflate la distanţa r, străbătute de câte un curent:

 este direct proporţională cu distanţa r dintre conductoare

este invers proporţională cu distanţa r dintre conductoare

 nu depinde de distanţa dintre conductoare

22

Expresia B x i x l , unde i este intensitatea curentului care străbate un conductor de lungime l, situat perpendicular pe câmpul de inducţie magnetică de mărime B, reprezintă:

o forţă

 o tensiune

 o rezistenţă

23

Tesla este unitatea de măsură a:

inducţiei magnetice

fluxului magnetic

intensităţii câmpului magnetic

24

Permeabilitatea este o mărime:

magnetică

 electrică

mecanică

25

Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu:

suma algebrică a curenţilor care străbat conturul

Zero
Radu

suma căderilor de tensiune de-a lungul conturului

26

Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, aflat la distanţă r de conductor este:

invers proporţinală cu r

direct proporţională cu patratul lui r

direct proporţională cu r

27

Henry este unitatea de măsură pentru:

fluxul magnetic

inductanţă

inducţia magnetică

28

Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de intensitate i este raportul între……. şi acest curent

fluxul propriu al bobinei

inducţia magnetică

forţa electromotoare

29

Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un circuit care conţine o inductanţă L este egală cu:

1/2 L i

 1/2 Li **2 

 Li

30

Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat), energia magnetică produsă de un curent care stăbate bobinajul torului este localizată:

integral în câmpul magnetic din volumul torului
Radu

integral în câmpul magnetic din afara torului

1/2 din energie este înmagazinată în volumul torului, iar 1/2 în afara torului

31

Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un câmp electric de intensitate E are expresia:

F=E/q

F=qE
Vasile Bulai

F=q/E

32

Factorul de atenuare constanta de timp al unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L, alimentate de o forţă electromotoare constantă este egal cu:

R/L 

L/R 

1

33

Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:

RC

R/C

1/(RC)

34

Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi intensitatea câmpului magnetic:

este liniară

 este o egaltate

este neliniară
Badea Nicolae

35

Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:

impedanţă

reluctanţă
[A/Wb]=[1/H]

permeanţă

36

Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte:

Weber

Hertz

Henry

37

Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul:

amplitudinii

perioadei

fazei

38

Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte şi:

amplitudine

valoare efectivă

valoarea eficace

39

Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie în decursul unei perioade este egală cu:

1

zero

38719

40

Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene:

termice

chimice

de inducţie

41

Puterea electrică reactivă:

permite definirea limitelor de utilizare ale unui aparat electric

produce transformarea energiei electrice în energie mecanică

este variaţia în timp a energiei magnetice şi electrice

42

Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, la bornele sale se produce o cădere de tensiune:

defazată cu 90 de grade în urma curentului

defazată cu 90 de grade înaintea curentului

în fază cu curentul

43

Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:

reactanţa totală a circuitului X este > 0

reactanţa totală a circuitului X este <0

reactanţa totală a circuitului este =0

44

Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este inversul:

impedanţei

rezistenţei

reactanţei

45

În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt întotdeuna satisfăcute pentru:

valorile instantanee ale tensiunilor şi curenţilor

valorile efective ale tensiunilor şi curenţilor

modulele fazorilor asociaţi tensiunilor şi curenţilor

46

Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ dacă:

reactanţele inductivă şi capacitivă în valoare absolută sunt egale

reactanţa inductivă este mai mare decât reactanţa capacitivă

reactanţa capacitivă este mai mare decât reactanţa inductivă

47

În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:

numai energie activă

energie activă şi reactivă

numai energie reactivă

48

Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este:

egală cu 1

Nulă

egală cu 1/2

49

Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice este:

întotdeauna simetric

este nesimetric dacă fazele sunt neegal încărcate

este simetric dacă fiecare fază este egal încărcată

50

Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt:

mai mici

egale

mai mari

51

Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este egală cu:

suma rezistenţelor celor n rezistoare 

suma inverselor rezistenţelor celor n rezistoare

suma pătratelor rezistenţelor celor n rezistoare

52

Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy):

circulaţia de curenţi existentă anterior în reţea nu se modifică
Constantin Sora

se pot modifica curenţii din laturile cu f.e.m. adăugate

 se modifică circulaţia de curenţi din laturile pe care nu se adaugă f.e.m.

53

Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va produce:

un curent – (minus) I

un curent I

un curent I/2

54

O sursă de tensiune cu f.e.m. E şi impedanţa interioară Z poate fi înlocuită printr-o sursă de curent de intensitate J şi admitanţă interioară Y, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

Z Y = 1
Vasile Bulai

J=YE
Vasile Bulai

Z=Y

55

Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat:

absoarbe putere activă şi putere reactivă

absoarbe putere activă şi produce putere reactivă

produce putere activă şi putere reactivă

56

Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi:

corespund unor realităţi fizice
Vasile Bulai

reprezintă artificii de calcul

numai sistemul direct corespunde unei realităţi fizice

57

Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric:

cuplul util

cuplul de frânare

oscilaţii ale rotorului

58

Două sisteme de fazori trifazaţi oarecare, care au vârfuri comune şi origini diferite care se descompun în componente simetrice:

au aceleşi componete directe
Stoian Radu

au aceleaşi componente inverse
Stoian Radu

au aceleaşi componente homopolare

59

În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de curent) este nulă:

sistemul nu are componentă simetrică inversă

sistemul nu are componentă simetrică homopolară

sistemul are componentă simetrică inversă

60

Pentru calculul curenţilor de scurtcircuit într-o reţea prin metoda componentelor simetrice, reţeaua inversă se compune din:

impedanţe identice cu ale reţelei directe pentru elemente statice
Florescu siStoian Radu

impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru maşini rotative
Florescu si Stoian Radu

impedanţe diferite de ale reţelei directe pentru elemente statice

61

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se compune din:

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în paralel

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie 
Stoian Radu

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

62

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din:

schemele de secvenţă directă, inversă, homopolară conectate în serie

schema de secvenţă directă
Stoian Radu

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

63

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din:

schema de secvenţă directă

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel
Badea Nicolae

schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel

64

Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din:

schema de secvenţă directă înseriată cu triplul impedanţei arcului

schema de secvenţă directă

schema de secvenţă directă înseriată cu schema de secvenţă inversă

65

Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este:

întodeauna nesinusoidal

întotdeauna sinusoidal

nesinusoidal sau sinusoidal, depinde de natura elementelor neliniare

66

Regimul deformant este un regim energetic în care:

undele de curent şi tensiune nu sunt periodice

undele de curent şi de tensiune sunt ambele periodice şi nesinusoidale

undele de curent şi tensiune sunt periodice iar una este nesinusoidală 
Gheorghe Stefan

67

Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă:

raportul perioadelor lor este un număr întreg oarecare 

au aceeaşi perioadă

raportul perioadelor lor este egal cu 1/2

68

Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat este:

de la generator spre bobină

întotdeuna de la bobină spre generator
V Bulai

poate avea oricare sens, în funcţie de încărcarea generatorului

69

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unui condensator este:

mult mai deformat decât tensiunea care i-a dat naştere 
Gheorghe Stefan

sinusoidal

mai puţin deformat decât tensiune care i-a dat naştere

70

Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la bornele unei bobine este:

mai puţin deformat decât tensiunea care i-a dat naştere  
Gheorghe Stefan

mult mai deformat decît tensiunea care i-a dat naştere

sinusoidal

71

Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică aeriană trifazată este………faţă de cea a unui cablu subteran.

egală

mai mare
Vasile Bulai

mai mică

72

Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană trifazată este………faţă de cea a unui cablu subteran.

egală

mai mică

mai mare

73

Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin:

puterea reactivă absorbită într-un element de linie infinit mic 
Stoian Radu

puterea reactivă produsă de un element de linie infinit mic

pierderile Joule disipate într-un element de linie infinit mic

74

Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt:

mărimile efective de curent sau de tensiune

mărimile instantanee de curent sau de tensiune

valorile medii de curent sau de tensiune

75

Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 km de linie (lungă ) se numeşte:

constanta de propagare a liniei
Vasile Bulai

constanta de atenuare a liniei 

constanta de distorsiune a liniei

76

La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor:

creşte faţă de tensiunea la sursă proporţional cu pătratul lungimii liniei
Vasile Bulai

scade faţă de tensiunea la sursă proporţional cu lungimea liniei

nu se modifică 

77

O linie electrică lungă funcţionând în gol:

produce putere reactivă

absoarbe putere reactivă

nu produce şi nu absoarbe putere reactivă

78

O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit:

absoarbe putere reactivă
Stoian Radu

produce putere reactivă

nu produce şi nu absoarbe putere reactivă

79

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei, puterea activă la extremitatea receptoare:

se numeşte putere caracteristică sau putere naturală 

este independentă de lungimea liniei

este independentă de tensiunea liniei

80

Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei:

energiile reactive, inductivă şi capacitivă, se compensează
Stoian Radu

energia reactivă inductivă este mai mare decât cea capacitivă

energia reactivă capacitivă este mai mare decât cea inductivă

81

O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie:

care alimentează un receptor cu impedanţă egală cu impedanţa sa caracteristică 

funcţionând în scurtcircuit

ca o linie funcţionând în gol
Vasile Bulai

82

Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv se datorează:

unor curenţi simetrici paraziţi induşi în conductor

unor forţe electromotoare induse datorită variaţiei curentului
Stoian Radu

capacităţii conductorului faţă de pământ

83

Efectul pelicular al curentului este utilizat în:

încălzirea materialelor prin inducţie 
Stoian Radu

eliminarea dezechilibrelor din reţeaua electrică

eliminarea distordiunilor undelor de curent

84

Dacă două conductoare parcurse de curenţi în acelaşi sens sunt aşezate paralel, unul lângă altul:

densitatea de curent scade în părţile apropiate ale conductoarelor
Stoian Radu

densitatea de curent creşte în părţile mai depărtate ale conductoarelor

densitatea de curent este uniformă pe ambele părţi ale conductoarelor 

85

Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în piesele metalice masive parcuse de fluxuri magnetice variabile:

se execută piesele metalice din tole de oţel subţiri izolate între ele 

se realizează piesele din tole cu adaus de siliciu pentru mărirea rezistivităţii

se evită plasarea pieselor metalice masive în câmpuri magnetice variabile

86

Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă după un vector:

S=E+H

S=HxE

S=ExH 

87

Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este determinată în principal de:

temperatura mediului ambiant

tensiunea între faze

pierderile Joule-Lenz 

88

Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct proporţional:

cu tensiunea între faze
Stoian Radu

cu puterile active generate 

cu puterile reactive generate

89

Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui generator sincron are următoarele efecte negative.

curentul prin circuitul rotoric creşte foarte mult
Vasile Bulai

tensiunile electromotoare nu mai sunt sinusoidale

apar scântei la periile colectorului

90

Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor electrice sunt:

motoarele de curent continuu

motoarele sincrone

motoarele asincrone 

91

Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie:

permit reglarea în limite largi a turaţiei

nu necesită întreţinere permanentă

nu necesită instalaţii speciale de pornire

92

Principalul avantaj al motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit cu simplă colivie îl constituie:

curentul mic de pornire

pornirea fără dispozitiv de pornire 
Florescu

cuplul de pornire foarte bun 

93

Mărirea cuplului de pornire şi micşorarea curentului de pornire la motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit se face:

prin deconectarea şi reconectarea lor la reţeaua de alimentare

prin utilizarea motoarelor cu rotorul în dublă colivie
Badea Nicolae

prin utilizarea motoarelor cu rotorul în colivie cu bare înalte 
Stoian Radu

94

Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece:

nu permit variaţia turaţiei în limite largi 

excitatoarea cu colector din circuitul acestora este un element puţin fiabil

au randament mai mic decât al celorlalte tipuri de motoare

95

În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare, motoarele asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii:

ele autopornesc, indiferent de tipul rotorului în scurtcircuit 

pentru a reporni necesită dispozitiv de pornire 

numai motoarele asincrone cu rotor în dublă colivie autopornesc

96

Unitatea de măsură a fluxului electric este:

nu are denumire proprie 

se utilizează Coulombul
Badea Nicolae

Faradul

97

3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

25 microF

250 microF

50 microF

98

Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, având capacităţile C12=C23=C31 =C este:

Cs=3 C 

Cs=C/3

Cs=C

99

Câmpuri fără surse sunt:

câmpul curenţilor de conducţie

câmpul de inducţie electrică 

câmpul de inducţie magnetică
Stoian Radu

100

Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp încărcat cu o sarcină electrică se numeşte:

curent electric de conducţie

curent electric de convecţie 

curent electric de deplasare (Maxwell) 

101

Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă:

rezistenţa R este egală cu rezistenţa totală a circuitului văzută prin bornele AB

rezistenţa R este egală cu rezistenţa internă a sursei de t.e.m. 

reistenţa R tinde spre zero

102

Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi electrici se numeşte:

forţă electrocinetică

forţă electrodinamică

forţă magnetomotoare

103

Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte:

forţă electromagnetică (Laplace)

forţă electrodinamică

forţă magnetomotoare

104

Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la:

intensitatea câmpului magnetic produs de un curent care circulă printr-un conductor
Badea Nicolae

forţa electrromagnetică

forţa exercitată între două conductoare paralele parcurse de curenţi

105

Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, prin variaţia fluxului magnetic, este:

direct proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic

invers proporţională cu variaţia în timp a fluxului magnetic

dependentă de modul în care este produs fluxul magnetic

106

Principalele elemente feromagnetice sunt:

Fierul, nichelul şi cobaltul 

Fierul, cuprul, zincul

Fierul, aluminiul, cuprul

107

Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 220 V este:

31,5 A

44 A

53,4 A

108

Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere este:

0,8

0,75

3-Apr

109

Unitatea de masura pentru puterea reactiva este:

kVAr

kVA

kW

110

Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este egal cu 1, este un circuit:

pur rezistiv

pur inductiv

pur capacitiv

111

Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila:

doar în curent continuu

doar în curent alternativ

indiferent de natura circuitului 

112

Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de:

20 A

 500 A

 95 A

113

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 2 ohm, montate în serie este:

 5 ohm

 0.66 ohm

 6 ohm

114

Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm, montate în paralel, este:

 3 ohm

 1 ohm

 9 ohm

115

Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:

 170V

 30 V

 122 V 

116

Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este:

 F

 Axh

 A/h

117

Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la:

supratensiuni

supracurenti

supratemperatura

118

Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din retele împotriva:

supratensiunilor

supracurentilor

solicitarilor mecanice

119

Unitatea de masura a fluxului magnetic este:

Tesla

Weber 

Farad

120

Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt echipamente pentru:

compensarea curentilor capacitivi

compensarea factorului de putere

dotari PSI

121

Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate:

protectiei personalului de exploatare împotriva electrocutarii

protectiei împotriva supratensiunilor

protectiei împotriva supracurentilor

122

Releul termic se foloseste pentru:

protejarea motoarelor electrice la scurtcircuit

protejarea generatoarelor si motoarelor electrice împotriva temperaturilor înalte

protejarea motoarelor electrice împotriva suprasarcinilor

123

Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea fata de pamânt a celorlalte doua faze:

scade de 1,41 ori

ramane constanta

creste de 1,73 ori 

124

Când este o protectie selectiva ?

protectia deconecteaza numai consumatorul defect

protectia deconecteaza toti consumatorii

protectia deconecteaza o jumatate dintre consumatori

125

Unitatea de masura ohm x mmp / m este pentru:

rezistivitate

greutate specifica

coeficient de dilatatie

126

Rezistivitatea unui conductor electric depinde de:

natura materialului

lungime, direct proportional

masa, direct proportional

127

Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru curenti secundari de:

1 sau 5 A

5 sau 10 A

1 sau 10 A

128

Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru tensiuni în secundar de:

 10 V

 50 V

 100 V

129

La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel:

creste când sarcina creste

scade când sarcina scade

ramâne constanta la variatia sarcinii 

130

Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica:

cresterea tensiunii peste o valoare limita

cresterea curentului peste o valoare limita

scaderea curentului sub o valoare limita

131

La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este:

mai mare

mai mica

Egala 
Radu

132

Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza cu:

rezistente aditionale

shunturi

bobine înseriate

133

Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu:

shunturi

rezistente aditionale

condesatoare montate în paralel

134

Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect:

supraîncalzirea acestuia

suprasarcina

reducerea puterii tranzitate 

135

La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza:

pe înfasurarea de tensiune mai mica, deoarece tensiunea este mai mica

pe înfasurarea de tensiune mai mare, deoarece curentul este mai mic 

pe oricare dintre înfasurari

136

Câmpul magnetic poate fi produs:

numai de magneti permanenti

numai de electromagneti

de magneti permanenti si de electromagneti

137

Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat:

sub tensiune si cu curent

cu curent fara tensiune

fãrã curent, fãrã tensiune sau sub tensiune, fãrã curent

138

La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal si simetric de functionare avem:

tensiunea de linie

tensiunea de faza

tensiunea zero

139

Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se relizeaza din tole pentru:

reducerea curentilor turbionari

reducerea tensiunii electromotoare induse

din motive constructive

140

Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea este defazata fata de curent:

 înainte cu 90 de grade

 cu zero grade (sunt în faza)

 cu 90 de grade în urma

141

La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, caderea de tensiune pe fiecare condensator este:

 direct proportionala cu capacitatea

 invers proportionala cu capacitatea 
Radu

 nu depinde de capacitate

142

În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are rolul:

 de a consolida elementele fuzibile

de a mari puterea de rupere a sigurantei

de a mentine temperatura constanta a sigurantei

143

Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii de condensatoare, tensiunea în reteaua electrica:

 scade

 nu se modifica

 creste

144

Transformatoarele de masurare de curent:

 pot fi racordate în circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

 pot fi lasate în exploatare cu infasurarea secundara deschisa

 nu pot fi racordate in circuitul primar cu înfasurarea secundara deschisa

145

Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu secundarul în gol, deoarece:

 împiedica circulatia curentului primar

 apar supratensiuni periculoase in secundar

 nu indica aparatele de masurare

146

Transformatoarele de masurare de tensiune:

 nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara deschisa

 nu pot fi lasate în exploatare cu înfasurarea secundara în scurtcircuit

 pot fi puse sub tensiune cu înfasurarea secundara in scurtcircuit

147

Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin:

 încarcarea generatoarelor cu putere activa

 încarcarea generatoarelor cu putere reactiva
Aurel

utilizare de compensatoare sincrone

148

Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este:

 f =n p / 60

 f = 60 n / p

 f = 60 p / n

149

Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este:

 de a asigura o suprafata de contact a uleiului cu aerul mai mica

 de a asigura spatiul necesar dilatarii si contractarii uleiului

de a face posibila umplerea cu ulei a transformatorului

150

Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este:

kWh

kW

kW/h

151

În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu neutrul izolat:

tensiunea pe fazele R si T ramâne neschimbata , iar tensiunea fazei defecte S se apropie de 0

tensiunea pe fazele R si T creste la valoarea tensiunii de linie iar pe faza S se apropie de 0 
Stoian Radu

cresc tensiunile pe fazele R si T, iar pe faza defecta S ramâne neschimbata

152

Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când:

sarcina tranformatorului este foarte mica

curentul primar si curentul secundar sunt foarte mici

când o înfasurare este conectata la retea, iar cealalta este deschisa

153

Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã:

un regim de avarie

un regim temporar admisibil

un regim inadmisibil

154

Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de:

doua trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

o treapta, pe scara standardizata a acestor curenti

trei trepte, pe scara standardizata a acestor curenti

155

Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima:

 când factorul de putere =1

 când factorul de putere = 0

când U = U max

156

Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este:

 0,4 kV

0 V

 230 V

157

Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face variind:

tensiunea de excitatie

admisia agentului primar la turbina

curentul statoric

158

La o masina electrica asincrona turatia variaza:

 cu sarcina

cu frecventa 

 cu curentul de excitatie

159

Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere este:

raportul dintre tensiunea primara si secundara de mers în gol
Stoian Radu

raportul dintre curentul primar si secundar la sarcina nominala

raportul dintre tensiunea primara si secundara la sarcina nominala

160

Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de defect, corespunde, de regulã, defectului:

 monofazat

 trifazat

bifazat

161

La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste:

reducerea vibratiilor rotorului

reducerea curentului electric absorbit de motor

reducerea tensiunii la bornele de alimentare ale motorului

162

O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie electrica se realizeaza prin:

retele radiale

 retele buclate cu functionare radialã

retele buclate

163

Alunecarea s a unui motor asincron are valori:

 cuprinse între 1 si 0 

 cuprinse între -1 si 0

 diferite de marimile indicate mai sus

164

Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie electrica îl are:

circulatia de putere activa

 circulatia de putere reactiva

nici una din cele doua

165

??? ‘Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu:

patratul curentului

patratul tensiunii
Radu

patratul puterii active

166

În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã:

din motive economice

pentru diminuarea suprasolicitarilor echipamentelor electrice

pentru securitatea muncii

167

Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a:

reduce pierderile de putere activa în retea

simplifica structura retelelor echivalente pentru a reduce volumul de calcule

diminua consumul specific de material conductor

168

Energia electrica reactiva:

 este o energie electrica complementara, care serveste la magnetizarea bobinajelor

 se poate transforma în energie mecanica

 se poate transforma în energie luminoasa

169

Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr-un conductor este:

 direct proportinala cu sectiunea conductorului

 direct proportionala cu pãtratul intensitãtii curentului

 invers proportionala cu rezistenta conductorului

170

Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, LEA, LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct proportionalã cu:

 patratul frecventei

 patratul tensiunii retelei

 patratul curentului

171

În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc urmatorul fenomen:

 creste tensiunea de alimentare a instalatiei

 creste impedanta echivalenta a instalatiei

 creste curentul de alimentare a instalatiei

172

Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul:

 de a proteja circuitul la supracurenti

 de a separa vizibil un circuit

 de a masura nivelul de izolatie

173

Sigurantele electrice au rolul de a:

 proteja instalatia din aval la defecte la scurtcircuit ca si la suprasarcini de lunga durata

 face trecerea din linie electrica aeriana în line electrica în cablu

 asigura protectia personalului

174

Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent mai mare:

aluminiu

cupru

ambele amit aceeasi densitate de curent

175

Reactanta supratranzitorie a unui motor este:

 direct proportionala cu curentul de pornire

 invers proportionala cu curentul de pornire
Toma Ioan, Vasile Bulai

 invers proportionala cu patratul tensiunii de alimentare

176

În echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii:

izoleaza partile sub tensiune între ele si fatã de masã

stinge arcul electric care apare in intrerupatoare

asigura ungerea mecanismelor de actionare

177

Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în principal de:

 bilantul puterilor active

 circulatia puterii reactive

modul de tratare a neutrului retelei

178

Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele electrice:

bobina de compensare

transformatorul

rezistorul

179

În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de pornire la conexiunea stea este:

1/3 din curentul de pornire la conexiunea triunghi 
Radu

de 3 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

de 2 ori curentul de pornire la conexiunea triunghi

180

Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop principal:

reducerea pierderilor Corona

reducerea solicitarilor mecanice ale stalpilor

reducerea curentilor de scurtcircuit

181

Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul:

de limitare a curentilor de scurtcircuit 
Radu si Florescu

de a reduce costul instalatiei

de a reduce pierderile de putere

182

Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel:

puterea activã absorbitã de motor de la retea când este alimentat la Un si absoarbe In

puterea activã transmisã prin intrefierul motorului cand este alimentat la Un si absoarbe In

puterea mecanicã debitatã de motor la arbore când este alimentat la Un si absoarbe In 
radu

183

Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit este:

 I = U / R

 I = UxR

 I = U – R

184

Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor se foloseste pentru marcarea conductorului de:

faza

nul de lucru

nul de protectie
Radu

185

Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:

200 Wh

400 Wh

 800 Wh

186

Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã:

fenomenul inductiei electromagnetice

efectul temic al curentului electric

curentii turbionari

187

Functionarea contoarelor de inductie are la bazã:

curentii turbionari

efectul termic al curentului electric

forta electrostatica

188

Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face prin:

modificarea curentului de excitatie

deschiderea apaartului director al turbinei

deconectarea rezistentei de stingere

189

În cazul conexiunii în stea la transformator:

tensiunea de linie este egala cu tensiunea de faza

curentul de linie este egal cu 1,73 x curentul de faza

tensiunea de linie este egalacu 1,73x tensiunea de faza

190

Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si receptoare conectate în triunghi este:

curentul de linie este mai mare de 1,73 ori decât curentul de fazã 
Radu

curentul de linie este egal cu curentul de fazã

curentul de fazã este mai mare de de 1,73 ori decât curentul de linie

191

Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o bobina de inductanta L, în momentul alimentarii de o sursa de curent continuu cu tensiune U:

curentul creste instantaneu la valoarea U/R

curentul nu circula prin acest circuit

curentul ajunge la valoarea U/R dupa un timp

192

Supratensiunile de origine atmosferica pot fi:

directe sau indirecte (induse)

rapide sau lente

de rezonanta sau de ferorezonanta

193

Durata de viata a lampilor cu incandescenta;

creste odata cu cresterea frecventei

scade odata cu scaderea tensiunii

scade odata cu cresterea tensiunii

194

Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au:

rezistenta mare

inductanta mare

inductanta mica

195

Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã:

deconectarea automatã a liniilor la suprasarcinã

conectarea automatã a unui transformator de rezervã

modificarea curentului (tensiunii) de excitatie la generatoarele sincrone

196

Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã într-o statie trebuie:

maritã

micsoratã

divizatã în mai multe unitãti
Aurel Parje si Vasile Bulai

197

O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de functionare sa se precizeze efectul bobinei:

deplasarea neutrului

cresterea curentilor de scurtcircuit

nici un efect

198

Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ monofazat inductiv are forma:

u = R i

u= L di/dt

du=i/C dt

199

Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa:

mai mica decât 1

putin mai mare decât 1

mult mai mare decât 1

200

Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite printr-o sursa echivalenta având:

forta electromotoare e si rezistenta r/n

forta electromotoare ne si rezisteta r/n

forta electromotoare e si rezistenta nr

201

Formula e = B l v, unde e este forta electromotoare, B este inductia magnetica, l este lungimea unui conductor, v este  viteza de deplasare a acestuia, reprezinta o forma particulara a:

teoremelor Biot-Savart

legii inductiei electromagnetice
Badea Nicolae si
Stoian Radu

legii circuitului magnetic

202

Într-un conductor curentul alternativ are densitatea:

uniforma

mai mare în centrul conductorului

mai mare la periferia conductorului

203

Legea lui Coulomb exprimã:

forta de interactiune dintre corpuri punctuale încarcate cu sarcini electrice

fluxul electric printr-o suprafata sferica

diferenta de potential între doua puncte

204

Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã prin:

raportul dintre forta exercitata asupra unei sarcini electrice în acel punct si marimea sarcinii

derivata în raport cu spatiul cu semn schimbat a potentialului în acel punct

raportul dintre tensiunea aplicata unui conductor si rezistenta acestuia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etichete: , , , , , , , ,

133 răspunsuri to “Raspunsuri (4) la subiectele de electrotehnica”

 1. lucian Says:

  Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de 70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este Raspunsul este 122V pentru ca este radical din 100 la patrat plus 70 la patrat = 122,06

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Lucian,

  Ai dreptate. Am facut corectia. Voi schimba si culoarea probabil maine! Poate mai insisti! Ar fi bine sa indici direct numarul de ordine al intrebarii la care te referi, pt operativitatea identificarii ei.

 3. tuti2005 Says:

  salut constantit!
  sint la rezolvarea problemelor acum.nu am umblat dupa carti ,asa ca nu m-am apucat de intrebarile la electrotehnica.
  am vazut ca nu ai mai intervenit pe blog.ai fost ocupat?
  tinem legatura

 4. stoianconstantin Says:

  Salut tuti2005,

  Sunt pe blog zilnic 2-3 ore! E un proiect important pentru mine. Raspund cu operativitate la comentarii si la emailuri.
  Vezi ca sunt multe noutati: o categorie noua protectia LEA jt si noutati la categ autorizare electricieni. Electrotehnica e cam 83% rezolvata. Am si normativele III, IV A si B in faza avansata de rezolvare
  Ma gandesc la cateva masuri active de promovare a blogului in randurile personalului OD

  Tinem legatura cu placere!

 5. Muresan Dan Says:

  Salutare.
  Urmeaza sa dau si eu examenul de atestare si am si eu o serie de nelamuriri la care nu stiu unde sa gasesc raspuns. Poate ma puteti ajuta:
  – se stie ca pentr gradul II este posibila o singura varianta de raspuns dar sunt foarte multe intrebari cu doua variante corecte.Ce se face in cazul asta ???Care e cea mai corecta???
  – Exista o explicatie pentru treaba asta sau e lipsa de interes a celor care fac intrebariile respective.

  Multumesc si astept raspuns

 6. draghici costica Says:

  la intrebarea 158 cred ca raspunsul corect este b stiinda ca formula este n=60f/p.

 7. stoianconstantin Says:

  Salut Dan,
  La electrotehnica sunt subiecte unice. Pentru gradele superioare se admit si 2 raspunsuri / intrebare. In plus dupa cum scris in preambul gradul de adevar al unor raspunsuri propuse de mine il panuiesc a fi subunitar!!! Imi cer scuze ca la acest capitol nu m-am putut documenta la fel de mult ca la celelalte dar pur si simplu trebuie sa recitesc o mutime de lucruri. Poate timp sa mai fi gasit desi sunt destul de ocupat dar informatiile sunt dispersate in prea multe carti. Ar fi fost totusi util ca ANRE sa restanga si sa nominalizeze bibliografia. Eu stiu ca in principiu sunt chestiuni fundamentale dar si acestea se uita daca nu sunt folosite frecvent. Ma steptam sa pot capacita ceva ajutor. Dar deocamdata un singur coleg s-a oferit insa n-am avut timp sa validez propunerile lui asa ca am mers doar pe mana mea!
  La examen pt gradul II cu siguranta ca se vor da intrebari clare, cu o singura varianta corecta!
  Succes la examen!

 8. Muresan Dan Says:

  Multumesc

 9. Muresan Dan Says:

  Deci sa inteleg ca in cazul subiectelor din Norme tehnice si Legislatie multe intrebari vor fi excluse din start ca sunt cu 2 variante corecte.Asta e bine ,ramn mai putine. Sper sa nu apara probleme la examen??? In sesiunea din toamn au fost aceleasi intrebari si nu stiu cum a fost.

 10. stoianconstantin Says:

  Dan,
  Fiecare isi face propriile ipoteze. Daca sunt corecte se pot obtine intradevar avantaje mari. De altfel exista si o teorie referitoare la gestionarea riscului!
  Deci, succes!!

 11. TOMA IOAN Says:

  Remarcabil efortul dv. de a pune la dispozitia altora raspunsuri la intrebarile
  pentru autorizarea ANRE si va multumesc.
  La intrebarea 84 cred ca raspunsul este b {Electrotehnica de la A la Z [efectul pelicular (efectul de proximitate)]}

 12. stoianconstantin Says:

  Salut Toma,

  Am si eu cartea invocata de tine si chiar vroiam sa o nominalizez pe blog ca sursa de informatii. O sa verific propunerea ta de raspuns

  Toma,

  Te rog citeste si varianta mea, „84 a” cea cu galben. De fapt e aceeasi idee ca la „84 b” exprimata cu alte cuvinte. Astept parerea ta!

  Oricum e clar ca Marius Costea aici nu are dreptate („84 c”) aici.Dupa ce mai discutam o sa fac si corectia in chestionar!

  Sa ne gandim la un conductor multifilar. Din cauza efectului pelicular luam decizia sa facem conductorul multifilar (si nu numai din acest motiv) vizand o crestere a densitatii de curent. Acelasi efect pelicular actioneaza de data asta ca si cand i-ar parea rau ca am facut „franjuri” conductorul initial.

  SGC

 13. TOMA IOAN Says:

  cred ca raspunsurile corectear putea fi:
  5 -a (potentialul electrostatic)
  66-c (cel putin o marime este nesinusoidala)
  69-a
  70-a
  100-b (curentul electric de convectie)
  101-b
  115-a(tensiunea la borne este egala cu suma caderilor de tensiune)
  123-c (Ul=1,73Uf)
  131-c (prin definitia masinii sincrone)
  151-b
  175-b

 14. TOMA IOAN Says:

  Salut,

  Sunt de acord, dar cred ca sensul intrebarii este densitatea mai mare de curent (in final cel cu grila ne arde).
  Sunt mai multe intrebari la care eu nu le-am inteles ratiunea, si nici variantele nu le prea inteleg (multe lucruri le-am uitat dar mai multe nu le-am stiut niciodata).

  Cu stima,
  Toma Ioan

 15. stoianconstantin Says:

  Toma,
  La 115 votez totusi cu varianta „c”. Sunt de acord cu tine doar daca te referi la vectori. Testul vorbeste de module! Deci „suma” da 122V.

  Am ceva rezerve la 70,99 si 131. Poti aduce argumente suplimentare?

  Poate pt 101 incerci o demonstratie, daca ai timp.

  Intentionez sa fac modificarile sambata-duminica pt ca fisierul e mare si actualizarea dureaza f. mult. Poate pana atunci mai capacitam, argumente, pareri/propuneri .

  Multumesc!
  SGC

 16. stoianconstantin Says:

  Salut Nicu,
  Votez cu varianta c. Adu argumente pt optiunea ta!
  SGC

 17. nicu Says:

  Offf, iar le-am incurcat, cred ca are vorba de intrebarea 181 cu sectionarea de curent, unde zic ca varianta corecta este a. Din cate imi amintesc eu din ce am invatat la facultate pentru limitarea curentilor de scurtcircuit era folosita sectionarea de curent.

 18. stoianconstantin Says:

  Dna Florescu ne propune:

  Buna ziua!

  Raspunsuri pentru subiectele de electrotehnica, daca considerati ca sunt exacte pot fi validate.
  ( numarul de ordine al enuntului/ varianta corecta)
  5/c , teorema potentialului campului electric);
  19/b ;
  25/b – legea fluxului magnetic ;
  32/ nu are factor de atenuare ci constanta de timp= R/L; 44/ c- B=1/x, forma particulara;
  45/b;
  51/b;
  56/b;
  59/ a si b;
  60/ a si b;
  63 / b si c;
  64/ b;
  66/b si c;
  75/ a si b;
  79/ a;
  81/ a ;
  85/ a;
  92/ b si c;
  94/ a si b;
  95/ a ;
  96/ a ;
  98/ a ;
  99/b;
  104/ a;
  115/ a ;
  135/ b;
  165/ b ;
  181/a;
  195/c.

 19. cristian Says:

  la intrebarea44 raspunsul corect cred ca este c deoarece inversul impedantei este admitanta

 20. stoianconstantin Says:

  Salut Cristian,
  ramanem pe „44 a”
  SGC

 21. stoianconstantin Says:

  Buna ziua dna Florescu,
  Am operat corectiile mai putin la intrebarile 44_a, 56_c, 75_b, 94_a, 135_c, se pare ca intrebarea 165 nu are nici unul din raspunsurile oferite pt alegere
  Multumesc!

 22. Aurel Says:

  La 49 inclin spre varianta c !!!

 23. stoianconstantin Says:

  Salut Aurel,
  La cat de mult timp imi ia sa fac actualizarea trebuie sa-ti argumentezi la greu optiunea!

 24. Aurel Says:

  La 44 raspunsul este „c” in mod evident. Inversul impedantei este admitanta !!!

 25. stoianconstantin Says:

  Salut Aurel,
  – susceptanta (B), marime scalara definita pentru un circuit electric dipolar, liniar, pasiv, in regin sinusoidal permanent , prin: raport dintre valoarea efectiva Ir a componentei reactive a curentului din circuit si valoarea efectiva Ub a tensiunii la borne, B=Ir/Ub adica B=I sinφ / Ub unde I este curentul din circuit, iar φ defazajul dintre tensiunea la borne si curent.
  Intre susceptanta B, admitanta Y, conductanta G, impedanta Z, rezistenta R, si reactanta X, ale circuitului exista relatiile:
  B=Ysinφ=-Im{Y} aici Y vector
  B=sinφ/Z= X/(Z*Z) (nu-mi permite editorul sa scriu exponentul!)
  B=sinφ*sinφ/X
  B= sin2φ/(2*R)
  B=± radical din(Y*Y – G*G) (atat imi permite editorul de text) semnul „+” pentru circuite inductive si semnul „-” pentru circuite capacitive

  Unitatea de masura a susceptantei este siemensul [S], 1S = 1/Ω”

  conform Emil Mincu, Electrotehnica de la A la Z, Ed Stiintifica si Enciclopedica, 1985

  In consecinta care este raspunsul corect la intrebarea 44?

 26. Aurelia Carstina Says:

  Buna ziua ,
  Pentru intrebarea nr.5:
  Potentialul unui punct oarecare M se defineste ca tensiunea dintre acel punct(M) si un punct de referinta unde potentialul se considera nul-corecta este varianta b

 27. stoianconstantin Says:

  Salut Aurelia,

  Poate ca ai dreptate, dar eu nu mai modific nimic la intrebarea 5. Parerea mea e ca se puteau formula mai ingrijit variantele de raspuns. E prea mare dispersia opiniilor specialistilor referitoare la acesta intrebare!

  Sper ca stii ca astept de la tine un articol. Tema energetica la alegere. Daca nu poti sa te decizi ce sa scrii pot sa-ti sugerez eu o tema!

  SGC

 28. Liviu Says:

  Multumesc pentru Rezultatele la subiecte Electrotehnica.

  Nu am gasit raspunsurile ptr cele 850 subiecte de teorie, formule Eelectro:
  ” Exemple de intrebari incluse in chestionarele de examen ”
  aflate pe pagina Web ANRE
  Legislatie \ Autorizare electricieni \ Tematica de examen
  http://www.anre.ro/documente.php?id=123

  Stie cineva sa ne indice o adresa WEB unde sant rezolvate ?
  Exemple de intrebari incluse in chestionarele de examen
  Tip fisier: xls 0.42 MB ( 432.00 Kb) 850 intrebari

  Va multumim si
  Va dorim Succes pentru examen
  Liviu din Mures

 29. stoianconstantin Says:

  Salut Liviu,
  Studiaza de pe blog raspunsurile pe domenii!

 30. Doru Says:

  La întrebarea Nr.165 răspunsul este b.)
  Cuvântul cheie din întrebare este „Pierderile”.

  Argument:
  Transportul energiei electice la distanţă este de dorit să se facă la tensiuni cât mai mari pentru a avea pierderi cât mai mici pe linie (pentru o aceeaşi putere aparentă vehiculată).

 31. stoianconstantin Says:

  Salut Doru,
  Unii sunt de parere ca intrebarea nu prea are sens. Poate mai analizezi textul fara cuvinte cheie. Poate incerci o „demonstratie”!
  Succes la examen. Garantat nu primesti intrebarea 165
  SGC

 32. CLAUDIUS POP Says:

  La intrebarea 95,va rog sa-mi spuneti si mie cum reporneste un motor asincron cu rotorul in colivie la restabilirea tensiunii?

 33. stoianconstantin Says:

  Salut Claudius,

  Ce zici daca nu avem protectie de minima tensiune pe motor ce se poate intampla la reaparitia teniunii!?
  Exista aplicatii la care este obligatorie protectia de minima tensiune care trebuie sa declanseze intreruptorul care alimenteaza motarul a carui pornire la reaparitia tensiunii poate produce pagube/accidente.
  SGC

 34. Parje Aurel Says:

  La pct 78 raspunsul este a deoarece o linie lunga in scurt se comporta ca o inductanta (in gol e ca o capacitate)(nu este la fel daca linia lunga e in scurt sau in gol), iar la pct 147 raspunsul este b deoarece puterea reactiva se controleaza de generatoare prin reglarea excitatiei, iar compensatoarele sincrone se utilizeaza de mari consumatori de putere reactiva, in general. (Rovinari, Turceni, Cernavoda, etc nu au compensatoare sincrone si ei controleaza tensiune don sistem (mare procent)

 35. Parje Aurel Says:

  D-le Claudiu,
  Daca un motor se cupleaza prin sigurante cu o cheie cu 2 pozitii, pornit oprit, la revenirea tensiunii circuitul e facut si motorul porneste. Daca pornirea se face cu un contactor si se automentine cu un contact auxiliar, la caderea tensiunii cotactorul se decupleaza, la reaparitia tensiunii contactorul nu se recupleaza decat prin comanda, deci nu autoperneste. Releele de minima tensiune se folosesc in circuite unde echipamentele nu admit functionare la tensiune redusa, la motoare asincrone daca scade tensiunea, iar frecventa nu, ele se ard.

 36. Parje Aurel Says:

  Rectificare, daca frecventa scade si tensiunea nu, motoarele se ard. Scuze ptr. „viteza”

 37. Alex Says:

  Completare

  La intrebarea 196 raspunsul este c

  Se folosesc mai multe transformatoare…

  Se pot alege pe cat posibil transformatare cu o tensiune de scurtcircuit mai mare ..sau transformatoare cu infasurarea secundara divizata

 38. PURDEA RADU Says:

  La intrebarea 20 raspunsul este c. Am dat examen pentru autorizare si am ales varianta a si pe raspunsurile comisiei varianta buna era c.

 39. stoianconstantin Says:

  Salut Radu,

  Este posibil! Voi verifica insa nu cred ca mai am timp de actualizari.Word Press a modificat utilitarele de administrare blog si merg ingrozitor/descurajant de greu. Uneori dureaza si peste o ora ori nu imi pot permite acest timp. Acesta este si motivul pentru care nici nu am mai postat noi articole!
  Sper ca mesajul tau sa fie citit de cat mai multe persoane interesate care sa verifice informatia si sa reactioneze in consecinta!
  SGC

 40. ionescu traian Says:

  as vrea sa fie un sait cu intrbari si raspunsuri de la faza pe tara sau pe instiitutii in domeniu energetic

 41. neagoe Says:

  ce faza pe tara? de la olimpiada liceului energetic? mai e cineva care da teste in afara de ANRE?

  in alta ordine de idei mie mi se par foarte interesante articolele. si imi pare rau sa vad ca autorul blogului are probleme cu editorul. poate dl stoian si altii bine intentionati ar putea sa puna articole interesante in atasament. de exemplu noutati energetice sau date despre materiale noi sau despre procedee de lucru interesante, poate o rubrica cu fotografii de genul „asa nu”.

 42. Vasile Bulai Says:

  La intrebarea 71 raspunsul este -b-
  Inductivitatea LEA 1,3mH/Km ce corespunde 0,3-0,4ohmi/Km
  inductivitaea LEC are 0,08-0,12 ohmi/Km(Retele si si sisteme electrice pag.44-53

 43. Vasile Bulai Says:

  la 75 raspunsul cred ca este „a”deoarece „constanta lineica de propagare” este o marime care se scrie sub forma unei marimi in complex .Partea reala se numeste „constanta lineica de atenuare” si este legata de variatia amplitudinii de tensiune si de curent,iar partea imaginara se numeste „constanta lineica de faza „si exprima variatia fazei tensiunii sau curentului pe unitatea de lungime a liniei sau unghiul dintre fazorii de tensiune,respectiv curent ,in doua puncte situate la d=1Km unul de altul(retele si sisteme electrice pag.98-99)

 44. Vasile Bulai Says:

  196.cred ca este „c”

 45. Vasile Bulai Says:

  La 165 raspunsul este „b” deoarece DS=DP-jDQ=P*2+Q*2/U*2XRL-jP*2+Q*2/U*2*XL ( Probleme de statii si retele electrice pag.162 relatia 2.70)

 46. Vasile Bulai Says:

  La 80 este „a”.In cazul acesta transportul de energie se face ca si in cclinia este „autocompensata”(energia electrostatica si energia electromagnetica se compenseaza reciproc).Retele si sisteme electrice pag.122-125

 47. Vasile Bulai Says:

  La 175 raspunsul este „b”.Retele si sisteme electrice pag.347

 48. Vasile Bulai Says:

  La 101 este ‘c”

 49. Vasile Bulai Says:

  La 131 este „c”.La frecventa constanta a tensiunei de alimentare viteza motorului sincron se pastreaza constanta si egala cu viteza campului invirtitor.

 50. stoianconstantin Says:

  Salut Vasile,

  Multumesc pentru observatii, sa vedem si alte opinii dupa care verific si eu si fac corectiile necesare. Foarte buna ideea de ati argumenta opiunile si de a trimite la bibliografie insa poate bibliografia ar fi trebuit sa fie ceva mai bine definita!

  Remarc cu placere ca te pregatesti in mod serios pentru examen si nu ei raspunsurile de pe blog de bune fara sa le verifici in prealabil!

  Sunt convins ca vei avea rezultate excelente la examen.
  Succes!

 51. Vasile Bulai Says:

  20.raspuns”c”.Bazele electrotehnicii II pag.499

 52. Vasile Bulai Says:

  La intrebarea 1 enuntul reprezinta „principiul conservarii sarcinii electrice „si nu Legea in sine.

 53. Vasile Bulai Says:

  La 115 .varianta „c”.Avem de a face cu o cadere de tensiune activa si una reactiva

 54. Vasile Bulai Says:

  La 78.Raspunsul corect este „a”.Curentul absorbit de linie in regim de scc.este pur inductiv prin urmare se comporta ca un receptor de putere reactiva ,pe care o absoarbe din sistem.(Retele si sisteme electrice pag.128)

 55. Vasile Bulai Says:

  La 76 raspuns corect „a”.Curentul de mers in gol al unei linii electrice se poate considera aproximativ egal cu curentul de incarcare al unui condesator a carui capacitate corespunde capacitatii totale a liniei,caruia i se aplica tensiunea U10,multiplicata printr-un factor care este functie de patratul lungimii liniei respective.Acest factor este de 1,1 pentru L=500Km si de 1,8 pentru linii de 1000Km.Cazul cant tensiunea este constanta este un caz particular.(Retele si sisteme electrice pag.126-127.Functionarea liniilor electrice in gol.)

 56. Vasile Bulai Says:

  Pt.5 cred ca este „c”.V(M)=L/q Potentialul scalar este egal cu raportul dintre lucrul mecanic efectuat de fortele campului la deplasarea unui corp cu sarcina de 1C,din acel punct pana intrun punct de referinta,foarte departe de sursa de camp.Presupun ca il duce la infinit.

 57. stoianconstantin Says:

  Salut Vasile,

  Felicitari pt perseverenta. M-ai ajuta daca totusi ai lucra mai structutat. Te rog verifica cum au trimis observatii alti colegi inaintea ta. Grupate de preferinta intr-un singur mesaj. Eu urmeaza sa listez obs si apoi sa consult lista de raspunsuri in alt ecran unde pot face modificari. In mod categoric nu fac asta intrebare cu intrebare. Centralizarea unor corectii raspandite pe 20-30 de mesaje de asemenea imi ia timp pe care nu-l am.
  Inca n-am verificat propunerile tale. Daca le validez voi mentiona contributia ta la imbunatatirea calitatii raspunsurilor!
  Multumesc!
  SGC

 58. tanase marian Says:

  sunt pensionar acum ,mi a placut mult fizica an liceu si scoala tehnica,studiul propus de excelentele voastre este deosebit de interesant deoarece peste ani te aduce an postura de a ti analiza reala inteligenta si capacitate a stocarii si mentinerii an timp a unor cunostine de orice fel ar fi acestea …eu nu am putut urma o facultate lipsindu mi din start cunostine matematice din grupul 5…8 ce s au repercutat apoi an liceu si nu numai antr adevar se facea scoala an perioada mea,acum cu bani poti acumuld diplome si titluri aproape fara numar,am observat asta dupa 89 unde am lucrat la s. t. s. ,un serviciu dificil dupa 89 si oriunde de fapt s au trezit unii cu doua chiar trei facultati absolvite… acum ami pun o antrebare de analiza…daca as fi putut absolvi o facultatetehnica ante 89 potrivit chemarii mele spre fizica, oare din acest chestionar la cate antrbari as fi raspuns exact pe solutie…faptul este consumat sunt multe lucruri an abscons de pilda sigur inteligenta nu este legata de cate studii academice are un individ,cazul ,,ion minulescu ,,este concludent,decsiv ca exemplu precum si multe altele an multe alte domenii ami amintesc de anii de liceu,ca seralist totusi an care profesoara noastra de matematica pe cei neadaptati ne a ajutat cat a putut fie binecuvantat acest dascal doamna profesor giurgea elvira…iar cu un superdotat caruia i a prezis un viitor de aur ce dealtfel l a avut discuta cu acest om pe desfasurari imense de tabla scolara ,,liceul alexandru ioan cuza bucuresti,, mai apoi pe subiectul amintit l am reantalnit tot la s. t. s. ca,merituos comandant ,trecand relativ recent an rezerva ca general cu patru stele cum s a exprimat ansasi domnul presedinte al romaniei… multumesc pentru acest studiu de analiza prezent an pagina,a fost o desfasurare de forte ce le am pus an opera fiind de fapt domnilor anii tineretii ce nu se mai antorc…scuze ,va rog pentru scrisul telegrafic dar am o disfunctie neurologica lent an remisie scriu doar cu mana dreapta, nu sunt agramat,cea stanga lent an remisie este valida dar nu poate modula scrisul la tastatura, fuge usor…a fost uin accident vascular dupa un varf de t. a. nedecelat la timp an caretrei medici de la m. i. nu si au mai amintit unul din ei an special ca marja de actiune la un accident vascular cu heparinice terapia antiagreganta este de doar trei ore dupa care chigurile ce se constitue nu mai pot elimina decat chirurgical…poate a fost nu slaba pregatire la acest entiutati ci multa, multa prea multa dezertare de la etica si deontologie profesionala… cum prea ades se antampla… scuze pentru interventia ultima ,eu nu m am putut abtine,esate un caz socant greu de dezvoltat aici an pagina cu un alt subiect,intersectat mai mult pe plan filosofic cu primul… cu dragoste va multumesc pentru incitantul subiect ce mi l ati pus an fata…sic volo nihil sine deo

 59. stoianconstantin Says:

  Buna ziua domnule Tanase Marian,

  Sunt onorat si impresionat de vizita dv pe blog. As fi incantat sa lecturati si sa comentati si alte articole in speranta ca vom starni dezbateri.

  Relativ recent, cand am descoperit conceptul de inteligenta emotionala, am reanalizat si pretuit mai mult notiunile populare de „scoala a viatii”, „sapte ani de acasa” si altele care scot in evidenta faptul ca inteligenta nativa este o baza extrem de solida pentru viitorul multor oameni. In timp, daca inteligenta nativa se consolideaza cu educatia primara din familie si apoi cu experiente ale vietii permite multor oameni sa aiba viata plina de satisfactii.
  Daca se merge mai departe si omul are acces la forme mai evoluate de instruire atunci orizontul lui se largeste semnificativ iar sursele de satisfactii intelectuale se diversifica.

  Oarecum tangential cunosc cate ceva despe domeniul dv de activitate S.T.S si stiu ca in acest domeniu activeaza oameni de valoare. Munca lor desfasurata discret permite buna functionare a multor institutii zi de zi iar in situatii de criza importanta acestei munci devine intradevar deosebita. Probabil ca intre STS si activitatea de distributie a energiei electrice sunt multe asemanari ambele constituie infastructuri ale vietii social economice in lipsa carora nivelul actual de dezvoltare al societatii umane ar fi de neconceput. In ambele domenii activitatea se desfasoara intr-un anonimat aproape nedrept dar acceptat ca deosebit de firesc de opinia publica.

  Va astept cu noi comentarii pe blog!
  Cu stima,
  SGC

 60. Vasile Bulai Says:

  Da imi cer scuze ,voi prezenta o varianta de raspunsuri pentru toate intrebarile .

 61. Vasile Bulai Says:

  7-a,b
  19-b,c
  20-c
  25-a,b
  34-c
  38-b,c
  54-a,b
  56-a
  58-c
  64-a
  68-b
  71-b
  75-a
  76-a
  78-a
  80-a
  81-c
  82-b
  84-a,b
  88-b,c
  89-a
  93-b,c
  95-b
  96-b
  98-c
  99-a,c
  101-a,b
  142-c
  162-b,c
  165-b
  175-b
  178-a,c
  182-a
  196-c
  201-b
  204-a,b

 62. surf Says:

  la intrebarea 96 , raspunsul este b
  „fluxul electric printr-o suprafata inchisa, in int careia este localizata o sarcina electrica de un coulomb.”

 63. tanase marian Says:

  Excelentei sale domnului Stoian Constantin,
  A trecut ceva timp de cand am realizat aici in ,,media internet,, inscrisurile mele, remarcate de dumneavoastra, pentru care va multumesc din suflet. Uitasem poate de material si am tastat numele meu ca un cuvant cheie pe ,,Google,, si atunci in secventele aduse am regasit articolul… As adauga in ideea ca sunteti mai tanar, reactiv si de ,,dreapta,, ca acolo la ,,STS,, am lucrat numai tehnic nu politic, nu am facut rau cuiva pe planul existentei mele in sistem…ba mai mult domnule la momentul 89 cand ,,N. C. ,, nu fusese executat inca am scris un comentariu, sa il numim asa, la ,,FSUN ,,si unul la doamna Ana Blandiana,, notand ca ,,N. C. ,, a facut rau religiei ,,pe scurt si altor subiecte ,, si m-am trezit agresiv mutat din acel deosebit si dotat tehnic si loc de munca ,intr-un subsol mizerabil la ,,IGP,, de unde ,batjocorit de sefi si colegi, urmarit de 215 am trecut in rezerva la limita se varsta…mai apoi am suferit si drama cu varful de ,,tensiune arteriala,, si accidentul vascular de grad zero si am fost tratat de entitati criminale medicale si militare sau cu grade de onoare dupa ralierea la ,,UE ,,…daca doriti sa ma cunoasteti mai bine , excelenta accesati pe ,,Google,, cuvintele cheie ,,o paiata cu o coada la spate, un circar,, si veti avea tot tabloul in fata detaliat…eu am fost coleg de liceu, un an doar, cu generalul an rezerva acum domnul Tanase Tudor, seful STS. Era un varf de inteligenta in liceu. Un geniu caruia doamna profesor de matematici Giurgea Elvira i a prezis atunci un viitor de aur castigat de altfel…Revolutia a schimbat dramatic sensul valorilor. Acum regret gestul facut. Eram o entitate de valoare in planul tehnic profesional. Acolo am lucrat la radiocominicatii mobile ,nu alte activitari si eram bine nu cum am ajuns dupa mutarea care inexplicabil desi ,,comunismul cazuse, in cazul meu a fost fisciolinara cred desi domnul ,,Tanase Tudor imi fusese coleg. Coleric, acid cum sunt, cred ca am atins corzi sensibile. O greseala de neiertat pentru care am platit greu… Faptul este consumat deja cu toate ca am suferit ca sa numesc asa si corect pierderile de ,,confort,, profesional deosebite pe care le aveam acolo…greu de gasit in viata un om care sa declare ,,perfect,, locul de munca la un anumit moment, ce a ce eu aveam.
  Excelenta, acum inchei multumindu-va pentru permisiva intrare in pagina. O sa caut reactia dumneavoastra daca o sa imi survolati inscrisul. Daca voi mai reveni am sa va fac o propunere de colaborare la un proiect de realizare a unor ,,capsule ale timpului reale nu virtuale deja acestea fiind in constructie, , patru in total doua la casa parintilor mei ,,Ioan si Virginia,,…,,dumnezeu sa i odihneasca. Sa stiti excelenta ca nu sunt sectant cu toate ca si asta se poate post89, eu nu il percep pe dumnezeu ca pe un mosulet care ne bate pe umar cand gresim ci ca pe creatorul universului…capsula timpului se adreseaza anului 2500 este, sunt de fapt realizate ca mici monumente cu o motivatie artistica deosebita Cotatia excelentei voastre este numai spirituala nu materiala, am si o solicitare de a atentiona un regizor de valoare ,,nu de la noi,, in realizarea unui film demn de un ,,OSCAR,, pe aceasta tema sacra. Inca o daca multumesc si fiti binecuvantat Excelenta…detineti in cercul de prieteni nume si relatii am sa va punctez detalii,,,…

 64. stoianconstantin Says:

  Bine ati revenit pe blog domnule Tanase Marian,

  Cand Brucan a prognozat ca vom avea nevoie de 20 de ani pentru ca sa se termine „tranzitia” am crezut ca exagereaza. Acum cred ca nu am auzit bine probabil ca a spus „20 de generatii„. Din punct de vedere social traim o interminabila „tasare„. Sunt de acord cu Dv. Sistemele de valori au fost bulversate. In absenta unor sisteme de valori corecte navigam la intamplare.
  Exista se pare o solutie ca sa evitam ca zgura trecutului sa ne afecteze prezentul. Ar fi bine sa ne ocupam de viitor gandind pozitiv si conturand cat mai atractiv imaginea viitorului.
  In acest sens ideea de capsula a timpului destinata anilor 2500 poate fi extrem de interesanta. Astept noi detalii de la Dv.
  Va doresc sanatate si sa va regasiti cel mai tonic optimism posibil.
  Cu stima,
  SGC

 65. Constantin Ursulescu Says:

  Particip pentru prima data la examenul de autorizare electricieni gradul ll si as dori sa stiu care din raspunsurile de mai sus sunt corecte (cele cu galben sau cu roz)?

 66. stoianconstantin Says:

  Salut Constantin,
  Mie imi place culoarea galben. Cele cu galben sunt facute de mine cele cu rosu de utilizatorii blogului. Deci si galben si rosu e ok
  Succes!
  SGC

 67. Mihai Bruma Says:

  Buna seara,
  In primul rand doresc sa va multumesc pentru multitudinea de informatii care o confera acest blog, domnului Stoian.
  Rasfoind prin intrebari si raspunsurile oferite la aceasta sectiune a blog-ului am gasit ca la intrebarea 45 s-a strecurat o greseala si anume inversul impedantei da admitanta; raspunsul corect este varianta C.

  Cu stima,

 68. stoianconstantin Says:

  Saltu Mihai,
  Esti bine venit! Verific si la urmatoarea reactualizare voi corecta
  SGC

 69. Constantin Ursulescu Says:

  Va rog sa imi precizati daca la examenul de autorizare electricieni(grad 2) pot aparea si alte intrebari decat cele prezentate mai sus.
  Va multumesc!

 70. stoianconstantin Says:

  Salut Constantine,
  Imi pui intrebari cam grele! Te rog eu pune mana si citeste ce e scris pe blog sau pe site http://www.anre.ro si te lamuresti.
  Vezi ca sunt cam 900 de intrebari de toate. Evident cumulat pt toate gradele. Unele categorii sunt delimitate pe grade. Electrotehnica (si problemele) nu sunt impartite pe grade!
  SGC

 71. Stoian Radu Says:

  5-c
  6-b
  13-a
  Toate aceste raspunsuri se pot confirma din Remus Radulet -Probleme 1 Bazele electrotehnicii
  ––––
  20-c
  Teoremele lui Kirchhoff se aplica la: circuite electrice neliniare atat in regim stationar cat si in regim periodic si bineinteles si la cele liniare-Aceasta afirmatie se poate confirma din Bazele electrotehnicii M.Preda si altii
  –––––––
  25-b Este zero conform legii fluxului magnetic!
  31-b
  F=qE
  deoare experienta ne arata faptul ca asupra unui mic corp conductor,situat in vid,in repaus fata de mediul rarefiat din jur,se exercita in anumite conditii o forta F suplementara fata de fortele termomecanice ,egala cu produsul dintre marimea scalara de stare a corpului,numita si sarcina electrica adevarata q a lui,si o marime vectoriala,independenta de starea lui si depinzand numai de pozitia lui in spatiu si de starea sistemelor fizice din exteriorul corpului,numita vectorul camp electric in vid E!
  ––––––
  30-a
  Pentru o confirmae sugerez o lectura relativ la pierderile de energie care vor ajuta la intelegera mai buna a fenomenului de energie magnetica!
  165-b
  La intrebarea 165 consider ca raspunsul este b deoarece pierderile de putere activa si reactiva longitudinale pe o linie electrica sunt:
  delta P= [(P*2+Q*2)xR]/U*2-Pierderi de putere activa
  delta Q= [(P*2+Q*2)xX]/U*2-Pierderi de putere reactiva
  Daca este vorba despre pierderi de putere activa si reactiva transversale acestea sunt direct proportionale cu tensiunea la patrat:
  delta P=U*2xG
  delta Q=U*2xB
  In cazul in care cineva vrea sa verifice o poate face in Sisteme electrice de putere -Mircea Nemes pag 51(jos)
  ––––––––-
  Intrebarea 196 nu este clara!Deoarece avem ipoteze diferite daca statia este la acelasi nivel de tensiune sau daca sunt mai multe nivele de tensiune!Calculul curentului de scurtircuit se va realiza in cazul al doilea prin reducerea elementelor de sistem(impedante,etc) la un nivel de tensiune ales de referinta!
  Dar in general puterea totalã instalatã trebuie micsorata!
  Sugerez “Scurtircuite in instalatii electrice ” Petru Gheju si Vasile Dusa pag 286-292
  ––––––
  190 a
  184 c (normativ ISP Timisoara)
  Confirm si eu raspunsurile alese ca fiind corecte!
  ––––––––-
  In ceea ce priveste intrebarea 190:
  Stea: U=SQRT(3)x Ufaza;I=Ifaza
  Triunghi : U=U.faza;I=sqrt(3)x(Ifaza)
  ––––––
  182-c
  181-a
  Confirm si eu acest lucru!Limitarea curentilor de scurtcircuit reprezinta un avantaj al schemelor cu bare colectoare sectionate!
  –––––––-
  179-a
  Se poate vedea si de mai sus din formula!
  163-a
  deoare alunecarea este s=(n1-n)/n1 unde nn1 in regim generator
  n1>0;n1 frana
  ––––––––-
  158-b
  Variaza cu frecventa deoarece n=f/p unde p este numarul perechilor de de poli
  141-b
  deoarece C=Q/U deci evident U=Q/C
  131-c
  confirm si eu Curs Prof.Biriescu Mariu UPT!
  –––––––––
  163-a
  deoare alunecarea este s=(n1-n)/n1 unde
  nn1 in regim generator
  n1>0;n1 frana
  raspunsul meu nu a fost afisat corect asa ca am revenit cu el!
  –––––––––
  119-b
  confirm si eu
  115-c
  corect trebuie s aluam in considerare valorile efectice!
  U=sqrt(Ubobina*2+Urezistor*2)
  pentru intrebarea 111 raspunsul ales “c” : indiferent de natura circuitului
  consider ca este mult prea general,dar din cele 3 consider ca “c” este cel mai potrivit!
  ––––––
  48-b
  49-a
  consider ca raspunsurile sunt corecte!

 72. stoianconstantin Says:

  Salut Radu,
  Alexandru Curelaru Probleme de statii si retele electrice ed Scrisul Romanesc Craiova 1979
  si Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori, Ion Mihai,sa ed Centrul de informare si documentare pentru Energetica 1995
  La articolul Rezolvarea primelor 20 de probleme sunt mentionate in comentarii cateva link-uri spre formate electronice

 73. stoianconstantin Says:

  Radu,
  Am cumulat eu intr-un singur mesaj toate propunerile tale pt a fi mai usor de urmarit.
  Ar fi de preferat atunci cand este posibil sa indici o referinta biblografica cat mai precis: denumire carte, autor, editura + capitol, articol figura etc
  Una din tinte ar fi identificarea unui numar cat mai redus de carti care sa acopere integral intrebarile astfel incat sa putem asocia listei de intrebati o propunere de bibliografie.
  Evident ca pentru cei care dau examen in sesiunea de Primavara 2009 trimiterea la bibliografie este neproductiva dar cel putin argumentarea raspunsurilor sau cel putin a unora dintre ele este cu siguranta foarte utila.

  Multumesc pentru efortul facut!
  SGC

 74. Badea Nicolae Says:

  La întrebarea 96, sunt de părere că, răspunsul corect este b) deoarece fluxul electric prin suprafaţa Σ este egal cu sarcina electrică prin Σ: ΨΣ=qΣ şi deci în sistemul internaţional de mărimi şi unităţi se poate scrie [Ψ]SI = [q]SI = 1C

  La întrebarea nr. 104 răspunsul corect, după părerea mea, este a) deoarece: formula lui Biot – Savart – Laplace se referă la intensitatea câmpului magnetic stabilit în regim staţionar sau cvasistaţionar într-un mediu liniar, omogen şi izotop de un circuit filiform.
  Daca acest editor ar permite scrierea de ecuaţii aş putea şi scrie formula lui Biot – Savart – Laplace.

  La întrebarea nr. 154, răspunsul corect, după părerea mea, este b). Ipoteza mea se poate verifica la cap. 8.1.1 Siguranţe fuzibile din cartea Retele electrice – Gh. Iacobescu, unde se precizează: „Pentru asigurarea funcţionării selective, fuzibilele fiecărei trepte următoare de la consumator către sursa de energie electrică trebuie să fie alese după scara curenţilor nominali, cel puţin cu o treaptă mai sus decât fuzibilul anterior.”

  La întrebarea nr. 149, răspunsul corect, după părerea mea, este a) şi b).
  În conformitatea cu cartea „Comanda şi controlul funcţionării reţelelor electrice” – Vasile Duşa şi Victor Vaida, editura tehnică Bucureşti, 2001 la Capitolul 2.1.5.3. : „Conservatorul, în regim normal este umplut cu ulei numai pe jumătate şi, pe de-o parte, preia variaţia volumului uleiului din cuvă în funcţie de încălzirea transformatorului, iar pe de altă parte, asigură o suprafaţă relativ mică de contact a uleiului cu aerul atmosferic.”

  La întrebarea nr. 201, răspunsul corect, după părerea mea, este b). Legea inducţiei electromagnetice, forma particulară: e = Blv.

 75. Badea Nicolae Says:

  Imi cer scuze că am postat de 2 ori mesajul dar am avut probleme cu conexiunea la internet şi după ce s-a stabilizat am remarcat că am postat de 2 ori.
  Vă rog, dacă se poate, sa-mi spună cineva editura, an de apariţie sau autorul cărţii: Reţele şi sisteme electrice.
  Mulţumesc!

 76. stoianconstantin Says:

  Salut Nicolae,

  1) am adjudecat propunerile de raspunsuri la intrebarile: 96, 104, si 201
  2) la 154 raman pe obtiunea varianta a . Exista o rescriptie Electrica legata de protectia prin sigurante care poate fi invocata. In plus curba de ardere a sigurantelor are un soi de fapt o banda care incele cu curba de prearc si se termina cu curba limita de ardere. In cazul a doua trepte succesive exista o zona de suprapunere care poate duce la arderi neselective
  3) in privinta conservatorului cred ca functia de baza e legata de preluarea dilatarii uleiului. Contactul cu aerul e de fapt o chestiune secundara, un fel de rau necesar care poate a si condus la variantele de transformatoare etanse!
  4) probabil ca este vorba de cartea Retele si sisteme electrice autori Gh Iacobescu, I Iordanescu si M Tudose aparuta la Ed Didactica si Pedagogica in 1979.
  Multumesc pentu aportul adus la consolidarea raspunsurilor corecte!
  SGC

 77. Badea Nicolae Says:

  Buna seara!
  Mai are cineva scanata cartea: Probleme de statii si retele electrice de Alexandru Curelaru publicata in anul 1979 in Editura Scrisul Romanesc, Craiova?
  As fi tare recunoscator daca ar putea cineva sa ma ajute in acest sens. Stiu ca aparea la un moment dat pe blog dar nu am mai gasit-o. Va multumesc mult!

 78. Badea Nicolae Says:

  Campul electrostatic, conform manualului de fizica clasa a x-a, este descris prin doua marimi si anume:
  1. o marime vectoriala numita intensitatea campului electric notata cu E;
  2. o marime scalara numita potentialul electric al campului electrostatic notata cu V.
  Eu consider corecta doar varianta a) la intrebarea nr. 7 din subiectele de electrotehnica.

 79. corina Says:

  Buna ziua,

  Pt. dl. Badea Nicolae
  Va pot ajuta referitor la cartea scanata: Probleme de statii si retele electrice – Al. Curelaru … suneti-mi va rog, adresa de e-mail.

 80. mihaela Says:

  pt corina
  buna ziua si pe mine ma intereseaza cartea Probleme de statii si retele electrice – Al. Curelaru daca ati fi draguta sa mi-o trimite-ti si mie pe adresa de mail: miki_bre78@yahoo.com
  va multumesc din suflet si va raman recunoscatoare

 81. Badea Nicolae Says:

  pt corina

  Buna seara!
  va multumesc mult pentru carte si va raman recunoscator
  adresa mea de mail: iulitermoserv@yahoo.com

 82. Andrei Says:

  Buna seara,
  Va rog sa-mi trimiteti si mie cartea pe adresa

  ard.andrei@yahoo.com

  Va multumesc anticipat.

 83. Badea Nicolae Says:

  „Materialele feromagnetice care după eliminarea câmpului magnetic exterior îşi păstrează proprietatea de magnet permanent (remanenţa) se mai numesc materiale feromagnetic dure, sau magneţi permanenţi, în timp ce materialele feromagnetice care revin la o orientare haotică a domeniilor magnetice după suprimarea câmpului exterior se numesc materiale feromagnetice moi. Din aceste materiale se construiesc miezurile magnetice ale maşinilor şi transformatoarelor electrice, iar magnetizarea lor temporară se realizează cu ajutorul bobinajelor aşezate pe aceste miezuri.Când un astfel de miez este parcurs de un flux magnetic variabil în timp (alternativ), orientarea domeniilor magnetice după câmp se modifică în fiecare moment în funcţie de valoarea instantanee a intensităţii câmpului magnetic; dependenţa dintre magnetizaţia (respectiv inducţia magnetică BFe) în material şi intensitatea câmpului magnetic excitator, HFe este neliniară şi neunivocă, de forma ciclului de histerezis, definind caracteristica de magnetizare a materialului respectiv.” _Mihaela Morega, Masini Electrice_
  Eu cred, conform acestei ipoteze, ca relatia dintre inductia magnetica si intensitatea campului magnetic este neliniara si in consecinta as valida ca varianta de raspuns corecta, varianta c) la intrebarea nr. 34 din intrebarile de electrotehnica.

 84. stoianconstantin Says:

  Salut Nicolae,
  Asta e ideea de raspuns documentat. Daca am reusi sa facem acest lucru pentru cat mai multe intrebari atunci pagina ar deveni f utila pentru multi colegi. Implicit am putea sintetiza o bibliografie coerenta.
  F buna si trimiterea la manualul de fizica din clasa X sunt notiunile fundamentale exprimate foarte clar!
  Multumesc!
  SGC

 85. Badea Nicolae Says:

  Intrebarea nr. 84 se referă la efectul de proximitate care se manifestă în cazul conductoarelor parcurse de curenţi electrici, apropiate între ele, situaţie în care unul se află în câmpul celuilalt. Efectul final constă în modificarea densităţii de curent în aria secţiunii transversale. Acum dacă ne referim la cazul nostru şi anume: 2 conductoare parcurse de curenţi de acelaşi sens, aşezate paralel unul lângă altul, rezultă:
  „o densitate de curent diminuată spre laturile apropiate şi o densitate sporită spre laturile depărtate ale conductoarelor”.
  Ipoteza se poate verifica în cartea „Aparate Electrice”_Gh. Hortopan_ Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1980.În conformitate cu cele menţionate mai sus, eu aş valida ca variante corecte pentru întrebarea nr. 84, variantele a) şi b).

  Pentru întrebarea nr. 63 eu aş valida ca varianta corectă varianta b), în conformitate cu cap. 3.7.3.4. Scurtcicuit bifazat fără pământ din cartea „proiectarea instalaţiilor electrice industriale”_Dan Comşa_Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1983.Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit între 2 faze ale unei reţele izolat faţă de pământ se compune din schemele de secvenţă directă şi inversă conectate în paralel.
  Banuiesc că este o greşeală faptul că variantele b) şi c) sunt identice ca şi conţinut. Eu am ales b).

  Intrebarea nr. 92_confirm varianta b), corespunzător capitolului nr. 3.3.3 din cartea „Centrale, staţii şi reţele electrice:”
  „Motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit sunt cele mai utilizate; simplitatea construcţiei le face sigure în funcţionare şi necesită o întreţinere uşoară. Datorită simplităţii construcţiei, motoarele asincrone sunt cele mai puţin costisitoare dintre toate tipurile de motoare existente. Pornirea lor se face fără dispozitive de pornire, prin simpla aplicare a
  tensiunii la înfaşurarea statorului. Aceasta permite ca, în caz de nevoie, să nu fie deconectate de la reţea, la dispariţia sau scăderea tensiunii, din care cauză, la restabilirea tensiunii, aceste motoare pornesc din nou, în mod automat.
  Dezavantajele principale ale motoarelor asincrone cu rotorul în scurtcircuit sunt:
  1 – curentul de pornire atinge valori de 6-10 ori mai mari decât valoarea curentului nominal,ceea ce duce la supraîncarcarea surselor de alimentare, în cazul pornirii motoarelor de putere mare sau în cazul pornirii simultane a unui număr mare de motoare;
  2 – cuplul de pornire al motorului este mai mic ca cel nominal, ceea ce exclude posibilitatea folosirii lui la mecanismele care necesita cupluri de pornire mari;
  3 – motoarele în executie normala nu au dispozitive de reglare a turatiei.
  Marirea cuplului de pornire si micsorarea curentului de pornire se realizeaza prin îmbunatatirea constructiei rotorului: cu dubla colivie sau cu bare înalte.

 86. stoianconstantin Says:

  Salut Nicolae,
  In fapt la intrebarea 92 din textul intrebarii suntem indrumati catre un singur raspuns valabil. „Primul” avantaj ..!
  Ai oferit argumente valide pentru 3 intrebari 92, 93 si 95 cu invocara cartii: “proiectarea instalaţiilor electrice industriale”_Dan Comşa_Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1983
  Operez corectiile maine dimineata!
  SGC

 87. Mihai Bruma Says:

  La intrebarea 101…varianta c

  p=(u*u)/r
  daca r tinde spre 0, u nu tinde spre ….maxim?

 88. Mihai Bruma Says:

  La intrebarea 149 varianta corecta este a
  Ca argument am un document elaborat de MEC
  la pagina 3 se mentioneaza „conservatorul care are rolul de a micşora suprafaţa de contact a uleiului cu aerul pentru reducerea efectelor oxidării.”

 89. Mihai Bruma Says:

  portal.edu.ro/index.php?module=uploads&func=download&fileId=1080

 90. stoianconstantin Says:

  Salut Mihai,
  101: r=0 = scurtcircuit! ramanem pe varianta a
  149: eu personal votez cu b, mai sus gasesi un comentariu dedicat acestui aspect
  Timem legatura!
  SGC

 91. stoianconstantin Says:

  Salut Mihai,
  Multumesc, am vazut „documentul” ramanem pe 149b. Chiar daca as putea admite ca tangential solutia asigura si un contact rezonabil de mic cu aerul (desi ni l-am dori fara contact cu aerul) functia de baza ramane cea de spatiu de dilatare.
  Am putea lua in discutie necesitatile trafo de a „respira” in sensul evacuarii unor eventuale gaze care s-a degaja din ulei in cazul unor descarcari partiale si/sau al incalzirii. Dar aici deja vorbim de faze critice de defect sau premergatoare defectelor unde lucrurile se discuta in alti termeni. Tinta mentenantei preventive/predictive este de a evita aceste situatii. Daca totusi se ajunge acolo singura grije este sa nu produca explozii/incendii.
  Succes la examen!
  SGC

 92. Badea Nicolae Says:

  Vad data de incepere a examenului pentru Bucuresti si ma mira faptul ca nu se respecta schema initiala prezentata in programul de desfasurare a examenului si anume 09.03.2009-03.04.2009.Daca stiam ca se prelungeste atat schimbam centrul in favoarea Brasovului. Nu inteleg de ce au prelungit termenul atat de mult.

 93. Badea Nicolae Says:

  A rezolvat cineva problemele 30 si 34?
  Sunt singurele care mi-au mai ramas nerezolvate.

 94. Vasile Tabacaru Says:

  Intrebarea 38
  Valoarea medie patratica a unei marimi periodice este tot una cu valoarea efectiva si tot una cu valoarea eficace.
  Deci, corect este b). si c).

  Conceptul de valoare efectivă (eficace) a unei tensiuni sau curent alternativ sinusoidal, este legat de puterea transferată de aceste mărimi; cu alte cuvinte, prin intermediul valorilor efective, puterile asociate mărimilor de c.a. (AC) pot fi comparate, ca şi cele asociate mărimilor de c.c. (DC).

  Din punct de vedere fizic, valoarea efectivă a unui curent alternativ, este valoarea unui curent continuu care produce, pe o aceeaşi rezistenţă, acelaşi efect termic, ca şi curentul alternativ care o parcurge.
  Matematic, valoarea efectivă a unei mărimi periodice este dată de:
  Ief = radical {1/T x integrala pe 0-T din patratul lui i(t)}
  În cazul particular al unei mărimi alternative sinusoidale , expresia anterioară conduce Ief = Ivarf/radical din 2.
  si putem scrie i(t)=radical din 2 x Ief sin (…)
  Din punct de vedere grafic, valoarea efectivă este proporţională cu aria mărginită de curba ce reprezintă evoluţia în timp a pătratului mărimii alternative.
  Valoarea efectivă a unei mărimi depinde de amplitudinea mărimii, de forma de undă a acesteia, dar nu depinde de frecvenţa acesteia, nici de faza iniţială (integrarea se face pe o perioadă, indiferent cât este valoarea acesteia, sau alegerea ei).

  Intrebarea 64
  Raspunsurile b) si c) propuse de ANRE sunt unul si acelasi text, nu vad logica !!
  Corect este oricare din ele – adica „in paralel”.

 95. stoianconstantin Says:

  Salut Vasile,
  Ok
  SGC

 96. Popa Cristian Says:

  Intrebarea 32 are raspunsul corect a (T=R/L)

 97. stoianconstantin Says:

  Salut Cristian,
  Argumente + referinta bibligrafica!
  SGC

 98. Badea Nicolae Says:

  In conformitate cu capitolul 7.2.3. din cartea „Electrotehnica si masurari electrice” – N. BOGOEVICI – Editura didactica si pedagogica Bucuresti – 1979 –- Constanta de timp este inversul coeficientului timpului la exponent luat in modul: T = L/R. Este vorba de coeficientul timpului din formula de calcul a curentului din circuitul RL serie.
  Aceasta constanta de timp se mai numeste si „constanta electromagnetica de timp a circuitului”.
  Conform acestei ipoteze eu confirm ca varianta corecta la intrebarea 32, varianta b) si anume T = L/R

 99. stoianconstantin Says:

  Multumesc Nicolae,
  Cristian, esti de acord?
  SGC

 100. bikaresz Says:

  Conform definitiei „Regimul deformant se defineste ca fiind regimul permanent de functionare a retelelor electroenergetice de tensiune alternativa în care undele de tensiune si de curent sunt periodice si CEL PUTIN UNA din ele nu este sinusoidala”, consider ca varianta corecta la intrebarea 66 este numai b).

 101. stoianconstantin Says:

  Salut Bikarez,
  Varianta c o sustin cu un citat dinr-o carte dedicata regimurilor deformante scrisa se prof Gheorghe Stefan. Am citit aceasta carte si o apreciez f mult. In plus am si lucrat impreuna cu dl dr ing Gheorghe Stefan care este un profesionist deosebit.
  SGC

 102. costel Says:

  la multi ani! pe cand va aparea i7 2009? si cat costa
  multumesc

  • stoianconstantin Says:

   La multi ani Costel!
   Ref la I7/2009 nu am informatia solicitata.
   SGC

 103. vali34 Says:

  intrebarile si raspunsurile pentru gradul 2B sunt aceleasi, la electrotehnica, ca cele pentru gradul 1B?

 104. stoianconstantin Says:

  Vali,
  Electrotehnica nu e fragmentata pe grade!
  SGC

 105. cristi b Says:

  Buna ziua,

  Felicitari inca o data (inca o data si din partea mea…adik) pt realizarea site-ului(blog)! Daca aveti un pic de timp -incerc sa parcurg si eu intrebarile de la elth. si desi pare simpla intrebarea 108 (Intr un circuit alternativ in care puterea activa absorbita este de 4kw iar puterea reactiva este de 3kvar factorul de putere este : 0,8 .0,75..4/3) caut o cale de rezolvare simpla….(binenteles pt a calcula si cu alte valori) ;Stim ca P=U*I*cosFi =4kw(activa) si Q=U*I*sinFi=3kvar(reactiva). O luam trigonometric cum ca sin**2(Fi)+cos**2(Fi)=1 , scoatem sinFi=Radic.(1-cos**2(Fi)), etc,,….ca mi se pare complicat pt o intrebare ..grila….(Neoficial am luat cele 2 valori subunitare din raspunsuri si le-am inlocuit in cele 2 ecuatii si doar cosFi=0,8 s a verificat…) ceva imi scapa cred……

 106. stoianconstantin Says:

  Salut Cristi,

  tg fi= Q/P=3/4=0.75 = sin/cos= radical(1-cos*cos)/cos
  tg*tg=(1/cos*cos)-1
  cos*cos=1/(tg*tg+1)
  cos=1/radica(tg*tg+1=1/radical((9/16)+1)=4/5=0,8

  Succes!
  SGC

 107. cristi b Says:

  mmm cred ca am gasit totusi solutia simpla(cautata)…S=U*I (put.aparenta) si mai stim ca intr-un circuit de curent alternativ S=Radic.(P**2 +Q**2)=Radic.(16+9)=5Kva
  P=S*cosFI=4KW => cosFi=4/5=0,8
  o mini aplicatie numerica….ca de altfel multe alte intrebari…

 108. cristi b Says:

  multumesc mult, am urmarit rationamentul dvs. si este f logic si corect /validati insa si solutia mea , mai rapida ?(sper ca nu va deranjez prea tare…incerc sa citesc/invat …intelegand ..au trecut ceva ani de la terminarea fac. si unele lucruri mai sunt lovite de fenomenu ‘ natural al uitarii )

 109. stoianconstantin Says:

  Da, e corect!
  SGC

 110. Boga Says:

  Citind si recitind intrebarile ,22, 103, 104 si 201… pentru primele 3 raspunsurile gasite de mine in cursurile de electrotehnica corespund cu ale dumneavoastra, insa cred ca raspunsul la intrebarea 201 este a. Prin deductie logica.

 111. stoianconstantin Says:

  Salut Boga!

  Au trecut f multi cititori pe aici! Fac modificari numai cu argumente solide!
  SGC

 112. stoianconstantin Says:

  Barbulescu Serban spune:

  12/03/2010 la 13:28 modifică

  Referitor la intrebarea 101 din subiecte Electrotehnica raspunsul cred ca este R=r
  Pentru aceasta valoare se anuleaza derivata dP/dR

 113. Razvi Says:

  Pt. Corina sau cine are scanata cartea: „Probleme de statii si retele electrice” de Alexandru Curelaru; va rog sa-mi trimiteti si mie cartea pe adresa:

  viacomenergy@yahoo.com

  Va multumesc anticipat.

 114. Bulai Vasile Says:

  163. raspuns „a”-regimul de motor corespunde alunecarilor cuprinse intre (0,1).Zona functionarii stabile este s>0

 115. Bulai Vasile Says:

  158.numai „b”

 116. Bulai Vasile Says:

  101.”b”-Teorema transferului maxim de putere(R=r)Pmax=E*2/4r

 117. Radu O Says:

  Buna ziua tuturor,

  Domnule Stoian salut eforturile Dunmeavoastra de a ajuta.

  Vad ca sunt destule intrebari la care sunt puncte de vedere diferite.
  Cum pot sa va dau un fisier word cu raspunsurile la toate intrebarile si argumentate in mare parte?
  Deasemenea, pentru a va testa in vederea pregatirii pentru autorizare va pot ajuta cu un fisier xls, in care la alegerea raspunsului aveti confirmarea daca raspunsul este corect sau incorect si procentajul de reusita.

  O zi buna si bafta la examen.

  • stoianconstantin Says:

   E binevenita oferta. Te caut pe email!
   SGC

  • petru Says:

   Buna seara,

   sunt si eu interesat de fisierul word cu raspunsurile la subiectele de electrotehnica.

   ganea_petru@yahoo.com

   Multumesc anticipat!

  • stoianconstantin Says:

   Petru,
   Merge copierea directa dupa accesare: marcare text, ctrl+C si apoi intr-o pagina word ctrl+V si gata!
   SGC

 118. Radu O Says:

  149 b este corect, acesta este rolul pricipal al conservatorului, pentru problema de contact a uleiului cu aerul este folosit in practica borcanul cu silicagel sau conservatorul cu azot.

  O zi buna.

 119. Radu O Says:

  Buna ziua,

  O intrebare.

  Factorul de atenuare este tot una cu constanta de timp?

  Daca aveti si referinte, e si mai bine.

  Multumesc si o zi buna.

  • stoianconstantin Says:

   Radu,
   care e nr intrebarii ca nu prea am timp sa caut. Multumesc!

 120. Radu O Says:

  32 si 33

  Multumesc.
  Scuze.

 121. alin Says:

  buna seara as dori si eu un site sau niste poze cu informatii despre pta. intre doi stalpi va rog Va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Sa vad ce pot face. Mai simplu ar fi sa intrebati la OD unde puteti vedea cel mai apropiat PTA pe doi stalpi! Daca ati vazut unul pe un stalp cu putina imaginatie va puteti face o impresie si despre unul pe 2 st.
   Ti-am gasit o fotografie!
   SGC

 122. alin Says:

  va rog frumos imi spuneti semnificatia OD VA MULTUMESC

 123. Catalin-ELECTRO Says:

  Suntem un grup de studenti amarati la electro 🙂 si cineva ne chinuie ca sa ne treaca un seminar asa ca va rugam daca se poate sa ne dati putin ajutor:
  1. Un generator de C.C. cu excitatie separata are pe placuta indicatoare urmatoarele date: Un=220V, In=47 A, Ien=2A, Uen=110V,nN=1200 rpm, randamentul nominal = 0.82. Se cere:
  a) Cuplul de antrenare nominal al generatorului.
  b)Rezistenta infasurarii de excitatie.
  c)Rezistenta infasurarii indusului, daca la functionarea in gol tensiunea la borne este U0=230v
  d)Puterea consumata de infasurarea de excitatie raportata la puterea nominala a generatorului.

  Astept un raspuns pe adresa de mail : catalin_say@yahoo.com cat mai repede va rog. Multumesc anticipat.

 124. Adrina Says:

  de ce nu e rentabila reducerea pierdirilor de energie in liniile de transport prin micsorarea rezistentei conductoare?????????
  Va rog frumos ajutati-ma

  • stoianconstantin Says:

   Rentabilitatea depinde de incarcarea circuitelor respective si daca reconductorarea se poate face fara modificarea stalpilor.
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Ciprian,

   Am recitit mesajul Dv pentru ca speta sunt convins ca intereseaza multa lume!

   In mod categoric pentru mine rezulta ca sunteti bine documentat si cunosteti reglementarile ANRE. De aceea as dori sa aprofundam cateva aspecte:

   1) Atunci cand vorbim de „trecerea delimitarii la medie tensiune” probabil ca vorbim de delimitarea gestiunii. Cum vedeti ca s-ar putea realiza acest lucru?

   2) Care ar fi noul punct de delimitare a gestiunii la care v-ati gandit? Noul punct de delimitare a gestiunii ar presupune ca o parte din instalatiile de alimentare care ar urma sa apartina utilizatorului vor fi adapostite intr-un post al OD?

   3) Care a fost justificarea existentei a doua transformatoare in PT? Intreb acest lucru pentru ca am impresia, din textul DV, ca ar ajunge si un singur trafo (desi OD vad ca reitereaza si in „noua” solutie necesitatea a doua transformatoare”)

   4) AAR mt a facut parte din solutia de alimentare cuprinsa in ATR-ut prin cade s-a finantat pe TR postul in discutie? Daca da, atunci presupun ca nefunctionarea lui e doat o problema temporara!

   SGC

Lasă un răspuns la cristi b Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: