Legea 307/12.07.2006 legea privind apararea impotriva incendiilor text lege


  CAPITOLUL I
 Dispoziţii generale

   Art. 1.
(1) Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activităţi specifice, măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar şi de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii şi reducerii riscurilor de producere a incendiilor şi asigurării intervenţiei operative pentru limitarea şi stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, protejării bunurilor şi mediului împotriva efectelor situaţiilor de urgenţă determinate de incendii.
   (2) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile referitoare la situaţii de urgenţă, factori şi tipuri de risc, intervenţie operativă şi evacuare au înţelesul prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, iar termenii şi expresiile specifice apărării împotriva incendiilor au următorul înţeles:
   a) autorizaţie de securitate la incendiu – actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren şi a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinţei esenţiale securitate la incendiu – la construcţii, instalaţii tehnologice şi alte amenajări; autorizaţia de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deţinătoare ale construcţiilor, instalaţiilor şi ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcţiune şi de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinţei esenţiale – securitate la incendiu;
   b) aviz de securitate la incendiu – actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentaţiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale – securitate la incendiu – a construcţiilor, instalaţiilor şi altor amenajări;
   c) incendiu – ardere autoîntreţinută, care se desfăşoară fără control în timp şi spaţiu, care produce pierderi de vieţi omeneşti şi/sau pagube materiale şi care necesită o intervenţie organizată în scopul întreruperii procesului de ardere;
   d) cauză a incendiului – suma factorilor care concură la iniţierea incendiului, care constă, de regulă, în sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum şi împrejurările determinante care au dus la izbucnirea acestuia;
   e) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor – sisteme, instalaţii, echipamente, utilaje, aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substanţe şi autospeciale destinate prevenirii, limitării şi stingerii incendiilor;
   f) operaţiuni de lungă durată – intervenţiile pentru stingerea incendiilor şi eliminarea efectelor negative ale acestora cu o durată mai mare de 4 ore;
   g) organizare a intervenţiei în caz de incendiu – ansamblul măsurilor tehnico-organizatorice necesare stabilirii forţelor, responsabilităţilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor şi procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea şi salvarea persoanelor şi animalelor, protecţia bunurilor şi vecinătăţilor, precum şi pentru stingerea incendiilor;
   h) pericol iminent de incendiu – situaţia creată de cumularea factorilor care concură la iniţierea incendiului, declanşarea acestuia fiind posibilă în orice moment;
   i) schemă cu riscurile teritoriale – documentul întocmit de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum şi resursele estimate pentru gestionare;
   j) plan de analiză şi acoperire a riscurilor – documentul care cuprinde riscurile potenţiale dintr-o unitate administrativ-teritorială, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;
   k) prevenirea incendiilor – totalitatea acţiunilor de împiedicare a iniţierii şi propagării incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru salvarea persoanelor şi bunurilor şi de asigurare a securităţii echipelor de intervenţie;
   l) raport de intervenţie – documentul operativ de informare şi analiză statistică în care se înscriu datele esenţiale constatate la locul intervenţiei privind amploarea şi intensitatea incendiului, cauza probabilă a acestuia, efectele produse, desfăşurarea intervenţiei, forţele participante şi timpii operativi realizaţi;
   m) stingere a incendiilor – totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
   n) utilizator – persoana fizică sau juridică ce foloseşte un bun, cu orice titlu, în interesul său, al altuia sau în interes public;
   o) scenariu de securitate la incendiu – documentul care descrie calitativ evoluţia unui incendiu în timp, identificând evenimentele-cheie care îl caracterizează şi îl diferenţiază de alte incendii posibile într-o incintă.
   Art. 2. – Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, naţional, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condiţiile prezentei legi, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
   Art. 3.
(1) Coordonarea, controlul şi acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti.
   (2) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General, elaborează strategia naţională de apărare împotriva incendiilor, care se prezintă Guvernului spre aprobare de către ministrul administraţiei şi internelor.
   (3) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate, îşi exercită atribuţiile specifice în zone de competenţă stabilite prin hotărâre a Guvernului.
   (4) Managementul situaţiilor de urgenţă determinate de incendii se asigură prin componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.
   Art. 4.
(1) Autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii şi judeţului.
   (2) Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor se actualizează anual.
   (3) Metodologia de elaborare şi structura-cadru a planului de analiză şi acoperire a riscurilor se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (4) Prefecţii, primarul general al municipiului Bucureşti şi primarii asigură, după caz, elaborarea planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă.
   Art. 5. – Persoanele fizice şi juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea şi aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum şi de consecinţele producerii incendiilor.
   CAPITOLUL II
 Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
   SECŢIUNEA 1
Obligaţii generale
   Art. 6.
(1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul.
   (2) Persoana care observă un incendiu are obligaţia să anunţe prin orice mijloc serviciile de urgenţă, primarul sau poliţia şi să ia măsuri, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.
   (3) În cazul în care anunţul de incendiu s-a făcut cu rea-credinţă, fără motiv întemeiat, autorul răspunde contravenţional sau penal, potrivit legii, şi suportă cheltuielile ocazionate de deplasarea forţelor de intervenţie.
   Art. 7.
(1) În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor, când şi cât este raţional posibil, semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice, precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.
   (2) În cazul incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe, persoanele aflate în apropiere au obligaţia să intervină imediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea şi stingerea acestora.
   Art. 8. – În cazurile de forţă majoră determinate de incendii, persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, construcţii, instalaţii tehnologice sau mijloace de transport au următoarele obligaţii:
   a) să permită necondiţionat accesul serviciilor de urgenţă şi al persoanelor care acordă ajutor;
   b) să permită necondiţionat utilizarea apei, a materialelor şi a mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
   c) să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenţiei pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcţii sau a unei părţi din construcţie, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităţilor sau evacuarea din zona periclitată şi să acorde sprijin, cu forţe şi mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.
   Art. 9. – La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile, precum şi a contractelor de antrepriză, părţile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor.
   Art. 10.
(1) Pentru limitarea propagării şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile judeţene, consiliile locale, persoanele juridice şi asociaţiile familiale prevăzute la art. 8 şi persoanele fizice care desfăşoară individual activităţi economice în condiţiile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să colaboreze între ele, contribuind cu forţe şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau pe bază contractuală.
   (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin convenţii încheiate între părţi, cu avizul inspectoratelor.
   Art. 11. – Deţinătorii şi utilizatorii de construcţii ori de instalaţii, echipamente tehnologice de producţie şi de transport au obligaţia să conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu.
   Art. 12.
(1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia să angajeze cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestaţi potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupaţiile de cadru tehnic şi personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupaţionale aprobate conform legislaţiei în vigoare.
   (2) Consiliile locale şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu şi care au obligaţia prevăzută la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General.
   (3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, după caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.
   (4) Neîndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor specifice atrage schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, situaţie care trebuie comunicată de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, după caz.
   (5) Persoanele fizice şi asociaţiile familiale care desfăşoară activităţi economice autorizate pe teritoriul României, precum şi celelalte entităţi legal constituite, neprevăzute la alin. (1), îndeplinesc atribuţiile pe linia apărării împotriva incendiilor în nume propriu, prin titularul de drept al entităţii.
   SECŢIUNEA a 2-a
Obligaţiile consiliului local şi ale primarului
   Art. 13. – Consiliul local are următoarele obligaţii principale:
   a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă, stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia şi îl transmite inspectoratului în raza căruia funcţionează;
   b) emite hotărâri, în condiţiile legii, cu privire la organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială pe care o reprezintă;
   c) instituie reguli şi măsuri specifice corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale;
   d) înfiinţează, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenţă şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia;
   e) desemnează şeful serviciului voluntar de urgenţă, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
   f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare în vederea organizării, înzestrării, funcţionării şi îndeplinirii atribuţiilor legale de către serviciile de urgenţă voluntare înfiinţate şi exercită controlul folosirii acestora;
   g) cuprinde anual în bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum şi pentru asigurarea de persoane şi răspundere civilă a personalului cu atribuţii pe linie de intervenţie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite în timpul şi din cauza îndeplinirii atribuţiilor specifice;
   h) asigură includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistică şi de amenajare a teritoriului, a căilor de acces pentru intervenţii, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
   i) analizează, semestrial şi ori de câte ori este nevoie, capacitatea de apărare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezintă şi informează inspectoratul cu privire la măsurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
   j) asigură imobile şi spaţii amenajate corespunzător pentru funcţionarea serviciului de urgenţă voluntar, precum şi mijloacele de comunicaţii necesare;
   k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor.
   Art. 14. – Primarul are următoarele obligaţii principale:
   a) asigură elaborarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi aplicarea acestuia;
   b) asigură respectarea criteriilor de performanţă pentru constituirea serviciului de urgenţă voluntar şi elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia;
   c) coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
   d) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul adunărilor sau al manifestărilor publice;
   e) asigură controlul respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la construcţiile şi instalaţiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi la instituţiile publice;
   f) dispune verificarea îndeplinirii măsurilor stabilite prin avizele, autorizaţiile şi acordurile pe care le emite;
   g) asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
   h) organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu;
   i) asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia;
   j) asigură condiţiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenţă voluntare şi a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
   k) asigură dotarea serviciilor de urgenţă voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice, carburanţi, lubrifianţi şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie, inclusiv hrana şi antidotul pentru participanţii la intervenţiile de lungă durată;
   l) informează de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a oricărui incendiu pe raza unităţii administrativ-teritoriale, iar în termen de 3 zile lucrătoare completează şi trimite acestuia raportul de intervenţie;
   m) analizează anual dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi asigură completarea acesteia, conform normelor în vigoare;
   n) comunică de îndată inspectoratului scoaterea şi repunerea din/în funcţiune a oricărei autospeciale de intervenţie, precum şi, în scris, dotarea cu autospeciale de intervenţie noi;
   o) asigură, prin mijloacele avute la dispoziţie, desfăşurarea activităţilor de informare şi educaţie antiincendiu a populaţiei;
   p) analizează şi soluţionează petiţiile cetăţenilor în problema apărării împotriva incendiilor;
   q) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege pentru apărarea împotriva incendiilor a comunităţii locale.
   SECŢIUNEA a 3-a
Obligaţiile consiliului judeţean şi ale Consiliului General
al Municipiului Bucureşti
   Art. 15. – Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii principale:
   a) aprobă planul de analiză şi acoperire a riscurilor aferent judeţului sau municipiului Bucureşti, după caz, şi stabileşte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
   b) instituie reguli şi dispoziţii de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;
   c) analizează anual capacitatea de apărare împotriva incendiilor şi hotărăşte măsuri de optimizare a acesteia;
   d) asigură, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea în planurile de amenajare a teritoriului a sistemelor de alimentare cu apă, precum şi a căilor de acces pentru intervenţie în caz de incendiu;
   e) prevede şi aprobă în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
   f) hotărăşte, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenţă, cu acordul Inspectoratului General;
   g) sprijină organizatoric, material şi financiar organizarea şi desfăşurarea concursurilor serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
   h) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege.
   SECŢIUNEA a 4-a
Obligaţiile prefectului
   Art. 16. – Prefectul are următoarele obligaţii principale:
   a) coordonează activităţile de apărare împotriva incendiilor din responsabilitatea autorităţilor centrale din teritoriu, conform legii;
   b) aprobă schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorială, întocmită de inspectorat;
   c) instituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
   d) analizează rapoartele întocmite de organele de specialitate şi dispune măsuri pentru respectarea legalităţii în domeniu;
   e) îndeplineşte orice alte obligaţii prevăzute de lege în domeniul apărării împotriva incendiilor.
   SECŢIUNEA a 5-a
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale
   Art. 17.
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi exercită atribuţiile în domeniul apărării împotriva incendiilor prin Inspectoratul General şi inspectorate.
   (2) Inspectoratul General elaborează strategii, norme, reglementări tehnice şi dispoziţii generale privind apărarea împotriva incendiilor, obligatorii pe întregul teritoriu al României, care se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă profesionale se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi din alte surse prevăzute de lege.
   Art. 18. – Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale au următoarele obligaţii principale:
   a) elaborează, pe baza strategiei naţionale de apărare împotriva incendiilor, strategii sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi asigură aplicarea acestora;
   b) emit/modifică, cu avizul Inspectoratului General, norme şi reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;
   c) îndrumă, controlează şi analizează respectarea normelor şi reglementărilor tehnice;
   d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode şi proceduri pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenţă;
   e) organizează şi gestionează baze de date privind, în principal, riscurile de incendiu, caracteristicile substanţelor şi materialelor utilizate în domeniu, metodele adecvate de intervenţie şi protecţie, mijloacele existente, cadrele tehnice şi evenimentele specifice;
   f) stabilesc, împreună cu Inspectoratul General, în domeniul lor de competenţă, temele şi activităţile practic-aplicative şi de educaţie privind apărarea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru toate formele de învăţământ, în planurile activităţilor extraşcolare, precum şi în programele de formare continuă a adulţilor;
   g) îndeplinesc orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
   SECŢIUNEA a 6-a
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei,
utilizatorului şi salariatului
   Art. 19. – Administratorul sau conducătorul instituţiei, după caz, are următoarele obligaţii principale:
   a) să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţă salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;
   b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
   c) să solicite şi să obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, să dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;
   d) să permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în niciun fel efectuarea acestora;
   e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
   f) să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
   g) să elaboreze instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi să stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de muncă;
   h) să verifice dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
   i) să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
   j) să asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
   k) să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
   l) să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
   m) să asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenţă privat pentru intervenţie;
   n) să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
   o) să stabilească şi să transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;
   p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forţe şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze şi să trimită acestuia raportul de intervenţie;
   q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
   r) să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.
   Art. 20. – Persoanele fizice, asociaţiile familiale sau persoanele juridice care deţin părţi din acelaşi imobil trebuie să colaboreze pentru îndeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta lege, în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru întregul imobil.
   Art. 21. – Utilizatorul are următoarele obligaţii principale:
   a) să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;
   b) să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;
   c) să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;
   d) să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
   e) să aducă la cunoştinţa administratorului, conducătorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care constituie pericol de incendiu.
   Art. 22. – Fiecare salariat are, la locul de muncă, următoarele obligaţii principale:
   a) să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
   b) să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
   c) să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor;
   d) să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
   e) să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
   f) să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;
   g) să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea incendiilor.
   SECŢIUNEA a 7-a
Obligaţiile proiectanţilor şi executanţilor
   Art. 23. – Proiectanţii de construcţii şi amenajări, de echipamente, utilaje şi instalaţii sunt obligaţi:
   a) să elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi să evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;
   b) să cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;
   c) să prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;
   d) să includă în proiecte şi să predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;
   e) să asigure asistenţa tehnică necesară realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, până la punerea în funcţiune.
   Art. 24 – Executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligaţi:
   a) să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
   b) să asigure luarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe timpul executării lucrărilor, precum şi la organizările de şantier;
   c) să asigure funcţionarea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în documentaţiile de execuţie la parametrii proiectaţi, înainte de punerea în funcţiune.
   Art. 25. – Proiectanţilor şi executanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispoziţiile prevăzute la art. 19-22.
   SECŢIUNEA a 8-a
Obligaţiile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor
   Art. 26 – (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale, ministerelor şi celorlalte organe centrale de specialitate, au/are următoarele obligaţii principale:
   a) elaborează programele de optimizare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorităţii respective;
   b) fac/face propuneri de reglementări tehnice şi organizatorice a activităţii de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
   c) controlează modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituţiei publice care i-a desemnat;
   d) elaborează şi supun/supune spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituţiei, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
   e) analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă private din instituţiile şi unităţile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor şi fac/face propuneri de optimizare a acestora;
   f) elaborează şi înaintează spre aprobare programe de informare şi educaţie specifică.
   (2) Formarea şi evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează de unităţile abilitate în condiţiile legii, iar certificarea competenţei profesionale se realizează de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă autorizat la Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.
   Art. 27.
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliilor judeţene şi locale, instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele obligaţii principale:
   a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
   b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
   c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;
   d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;
   e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor;
   f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
   g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.
   (2) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, prevăzute la alin. (1), se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.
   CAPITOLUL III
 Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor
   Art. 28.
(1) Exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se realizează prin activităţi de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, control, organizarea stingerii incendiilor şi tragerea la răspundere juridică a persoanelor vinovate.
   (2) Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor se exercită, la nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, în scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe întregul teritoriu al României, potrivit competenţelor.
   Art. 29.
(1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durată de existenţă, construcţiile şi amenajările de orice tip, echipamentele, utilajele şi instalaţiile tehnologice se supun unei examinări sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice.
   (2) Obligaţia executării activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concură la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit legii.
   (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 30.
(1) Începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora se fac numai după obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz.
   (2) Obligaţia solicitării şi obţinerii avizelor şi/sau a autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, beneficiarului investiţiei.
   (3) Avizele şi autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se eliberează de inspectorate, în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu.
   (4) Categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
   (5) Nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu atrage sancţionarea conform legii şi, după caz, anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.
   (6) Anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu impune sistarea lucrărilor de construcţii sau, respectiv, oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective.
   (7) Măsura prevăzută la alin.
   (6) se comunică în cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comerţului, prefectului şi altor instituţii publice cu competenţe în domeniu.
   (8) Litigiile generate de eliberarea şi anularea avizului ori autorizaţiei de securitate la incendiu se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
   (9) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (10) Pentru actele privind avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
   CAPITOLUL IV
 Serviciile de urgenţă voluntare şi private
   SECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune
   Art. 31.
(1) Serviciile de urgenţă sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private.
   (2) Serviciile de urgenţă profesioniste funcţionează în subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementărilor specifice.
   (3) Consiliile locale au obligaţia să constituie servicii de urgenţă voluntare, iar operatorii economici şi instituţiile, care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, servicii de urgenţă private, potrivit legii.
   (4) În domeniul apărării împotriva incendiilor pot funcţiona şi servicii de urgenţă private constituite ca societăţi comerciale.
   SECŢIUNEA a 2-a
Constituirea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă voluntare sau private
   Art. 32.
(1) Serviciile de urgenţă voluntare/private sunt structuri specializate, altele decât cele aparţinând serviciilor de urgenţă profesioniste, organizate cu personal angajat şi/sau voluntar, în scopul apărării vieţii, avutului public şi/sau a celui privat împotriva incendiilor şi a altor calamităţi, în sectoarele de competenţă stabilite cu avizul inspectoratelor.
   (2) Serviciile de urgenţă voluntare/private au în structură compartiment sau specialişti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi şi cadre tehnice specializate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), formaţii de intervenţie, salvare şi prim ajutor, precum şi, după caz, ateliere de reparaţii şi de întreţinere.
   (3) Constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se realizează pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
   (4) Organizarea şi funcţionarea serviciilor de urgenţă voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici şi instituţiilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performanţă.
   (5) Înfiinţarea, extinderea sau restrângerea activităţii, precum şi desfiinţarea unui serviciu de urgenţă voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului.
   Art. 33. – Serviciile de urgenţă voluntare/private au următoarele atribuţii principale:
   a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi a măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
   b) verifică modul de aplicare a normelor, reglementărilor tehnice şi dispoziţiilor care privesc apărarea împotriva incendiilor, în domeniul de competenţă;
   c) asigură intervenţia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor, a animalelor şi a bunurilor periclitate de incendii sau în alte situaţii de urgenţă.
   Art. 34.
(1) Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a personalului serviciilor de urgenţă voluntare sau private se realizează de centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General.
   (2) Statutul personalului din serviciile de urgenţă voluntare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
   Art. 35.
(1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă voluntare se asigură din bugetele locale.
   (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital aferente activităţii serviciilor de urgenţă private se asigură de operatorii economici şi instituţiile care le-au constituit.
   Art. 36.
(1) Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul de urgenţă voluntar poate presta, contra cost, către orice persoană fizică sau juridică, fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor, unele servicii cum sunt:
   a) supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la târguri, expoziţii, manifestări cultural-sportive, activităţi de filmare şi altele asemenea;
   b) transport de apă, evacuarea apei din subsolurile clădirilor sau din fântâni;
   c) limitarea, colectarea sau îndepărtarea unor produse poluante;
   d) efectuarea de lucrări la înălţime;
   e) transport de apă.
   (2) Costurile pentru prestările de servicii efectuate sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local, iar sumele încasate se constituie ca venituri ale bugetului local.
   SECŢIUNEA a 3-a
Drepturi, indemnizaţii şi despăgubiri ce se acordă personalului
serviciilor de urgenţă voluntare sau private
   Art. 37. – În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de urgenţă voluntare sau private are următoarele drepturi:
   a) să solicite de la persoanele fizice şi juridice date, informaţii şi documente necesare îndeplinirii atribuţiilor legale privind apărarea împotriva incendiilor;
   b) să stabilească restricţii ori să interzică, potrivit competenţei prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrări cu substanţe inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;
   c) să propună persoanelor în drept oprirea funcţionării sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitării propagării incendiilor;
   d) să utilizeze, în funcţie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru intervenţii la incendii;
   e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta;
   f) să oprească ori să limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie;
   g) să intre în locuinţa persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vieţii, integrităţii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consimţământul nu este necesar.
   Art. 38.
(1) Personalul angajat al serviciilor de urgenţă voluntare/private se încadrează în condiţii de muncă similare personalului serviciilor de urgenţă profesioniste.
   (2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare/private are obligaţia să poarte uniformă, echipament de protecţie şi însemne distinctive, ale căror descriere, condiţii de acordare şi folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobat prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (3) Consiliul local, administratorul sau conducătorul instituţiei asigură gratuit personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private uniforma şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le îndeplineşte, iar în cazul în care pe timpul intervenţiei i s-au degradat îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, îl despăgubeşte în mod corespunzător.
   Art. 39.
(1) Pe timpul intervenţiei, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură antidot adecvat naturii mediului de lucru.
   (2) În cazul operaţiunilor de lungă durată, personalului serviciilor de urgenţă voluntare/private i se asigură hrana, gratuit, în echivalentul a cel puţin 2.000 de calorii.
   (3) Obligaţia asigurării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) revine consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei, după caz.
   Art. 40.
(1) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare are dreptul la indemnizaţii pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului.
   (2) Cuantumul orar al indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se stabileşte şi se acordă de consiliul local, diferenţiat pe categorii de funcţii.
   Art. 41.
(1) Pe timpul cât se află la cursuri de pregătire şi concursuri profesionale, organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, personalul serviciilor de urgenţă voluntare beneficiază de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurnă ca şi personalul serviciilor de urgenţă profesioniste, care se acordă de consiliul local.
   (2) Personalul serviciilor de urgenţă voluntare, salariaţi ai altor instituţii publice sau operatori economici, îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada cât participă la intervenţii, cursuri de pregătire ori concursuri profesionale.
   Art. 42. – Persoanele juridice care organizează servicii de urgenţă voluntare/private au obligaţia să asigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.
   CAPITOLUL V
 Răspunderea juridică
   Art. 43. – Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.
   Art. 44. – Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
   I. cu amendă de la 100 lei la 500 lei:
   a) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor de informare a inspectoratului despre izbucnirea şi stingerea, cu forţe şi mijloace proprii, a unui incendiu şi de transmitere a raportului de intervenţie;
   b) neasigurarea şi nepunerea în mod gratuit la dispoziţia forţelor chemate în ajutor, de către administrator sau conducătorul instituţiei, a mijloacelor tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi a echipamentelor de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenţa şi funcţionarea unităţii, precum şi a antidotului şi medicamentelor pentru acordarea primului ajutor;
   c) neconsemnarea de către persoanele fizice şi juridice în actele de transmitere temporară a dreptului de folosinţă, precum şi de antrepriză a răspunderilor ce le revin în ceea ce priveşte apărarea împotriva incendiilor;
   d) necooperarea persoanelor fizice sau juridice care deţin părţi din acelaşi imobil în vederea asigurării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
   II. cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei:
   a) neanunţarea, prin orice mijloc, a serviciilor de urgenţă, a primarului sau a poliţiei de către persoana care observă un incendiu şi, după caz, neluarea măsurilor, după posibilităţile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului;
   b) neangajarea de către autorităţile administraţiei publice centrale şi celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene sau locale, instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu risc de incendiu, prevăzuţi la art. 12 alin. (2), a cel puţin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
   c) nerespectarea de către primar, administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor de încadrare a serviciului de urgenţă voluntar sau privat cu personal atestat în condiţiile legii, de pregătire profesională şi antrenare a acestuia pentru intervenţie;
   d) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. j), k) şi m)-o);
   e) nerespectarea de către salariaţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 22 lit. a), b), e) şi f);
   f) nerespectarea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. b), e), f) şi ale art. 27 alin. (1) lit. c)-e);
   g) nerespectarea de către utilizator a obligaţiilor stabilite la art. 21 lit. d) şi e);
   III. cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
   a) inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora;
   b) neîndeplinirea de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene, consiliile locale şi persoanele juridice prevăzute la art. 8 a obligaţiei de organizare a colaborării prin convenţii încheiate între părţi;
   c) nerespectarea de către primar a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile art. 14 lit. b), d)-f) şi h);
   d) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 18 lit. c)-e);
   e) neîndeplinirea de către administrator sau conducătorul instituţiei a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. g), j), k) şi l);
   f) necunoaşterea şi nerespectarea de către utilizator a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator, proprietar, producător sau importator, după caz;
   g) neîndeplinirea de către salariaţi a obligaţiilor pe care le au potrivit dispoziţiilor art. 22 lit. c), d) şi g);
   h) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 23 lit. d) şi e);
   i) nerespectarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii a dispoziţiilor art. 24 lit. b) şi c);
   j) neîndeplinirea de către cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor a obligaţiilor pe care le au potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) şi c) şi ale art. 27 alin. (1) lit. b) şi f);
   IV. cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei:
   a) neîndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin în situaţii de forţă majoră determinate de incendii, prevăzute la art. 8;
   b) neîndeplinirea de către primar a obligaţiilor pe care le are potrivit dispoziţiilor art. 14 lit. a), c) şi g);
   c) neîndeplinirea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a obligaţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile art. 18 lit. b) şi f);
   d) neîndeplinirea de către administrator a obligaţiilor pe care le are în conformitate cu prevederile art. 19 lit. a), b), d)-f), i), o) şi q);
   e) nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice utilizatoare a prevederilor art. 21 lit. b) şi c);
   f) neîndeplinirea de către proiectanţi a obligaţiilor ce le revin potrivit prevederilor art. 23 lit. a)-c);
   g) nerealizarea de către executanţii lucrărilor de construcţii şi de montaj de echipamente şi instalaţii, integral şi la timp, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege;
   h) începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destinaţiei celor existente, precum şi punerea în funcţiune a acestora fără obţinerea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu, după caz;
   i) nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute de prezenta lege;
   j) neelaborarea de către ministere şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate a strategiilor sectoriale privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul lor de competenţă şi neasigurarea aplicării acestora;
   k) efectuarea de lucrări de proiectare, montare, verificare, întreţinere, reparare a sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, de verificare, întreţinere, reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor şi de lucrări de ignifugare şi termoprotecţie de către persoane fizice şi juridice neatestate;
   l) emiterea de rapoarte de încercări la foc de către laboratoare neautorizate conform legii;
   m) utilizarea şi comercializarea de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, necertificate conform legii;
   V. cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei:
   a) nerespectarea cerinţelor care au stat la baza eliberării avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu;
   b) continuarea executării lucrărilor de construcţii sau funcţionarea ori utilizarea construcţiilor/amenajărilor respective după anularea avizului sau a autorizaţiei de securitate la incendiu.
   Art. 45.
(1) Sancţiunile contravenţionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.
   (2) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de contravenţii.
   (3) Contravenţiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sancţiunile contravenţionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   Art. 46.
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 45 se fac de către personalul inspecţiilor de prevenire a incendiilor, prevăzute la art. 28 alin. (2), precum şi de cel al altor organe abilitate de lege.
   (2) Primarii constată şi sancţionează contravenţiile prevăzute la art. 44 pct. I lit. b), pct. III lit. a) şi e) şi pct. IV lit. a).
   (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
   CAPITOLUL VI
 Dispoziţii finale
   Art. 47.
(1) Organizarea, conducerea, îndrumarea şi controlul activităţii de apărare împotriva incendiilor în unităţile structurilor de apărare şi securitate naţională se realizează potrivit prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducătorii structurilor respective, cu avizul Inspectoratului General.
   (2) La unităţile din structurile prevăzute la alin. (1) Inspectoratul General şi inspectoratele exercită controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apărarea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandanţilor sau a şefilor acestora.
   (3) La sediile Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, precum şi la alte obiective de importanţă deosebită aflate în administrarea autorităţilor publice centrale se pot constitui, prin hotărâre a Guvernului, subunităţi profesioniste speciale de intervenţie; instituţiile menţionate asigură gratuit imobilele, spaţiile şi utilităţile necesare în vederea funcţionării şi desfăşurării activităţilor subunităţilor.
   Art. 48. – Intervenţia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la operatorii economici care produc, stochează sau utilizează substanţe toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate în porturi şi apele teritoriale române, pe calea ferată, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extracţie, se asigură de operatorii economici care administrează sectorul respectiv, cu asistenţa tehnică a inspectoratelor.
   Art. 49.
(1) Laboratoarele de încercări la foc se autorizează în condiţiile legii.
   (2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de încercări la foc se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 50.
(1) Mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentelor de protecţie specifice se introduc pe piaţă şi se utilizează conform legii.
   (2) În domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, introducerea pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) se face pe baza evaluării conformităţii faţă de reglementările elaborate de Inspectoratul General.
   (3) Metodologia de certificare a conformităţii produselor prevăzute la alin. (2) se elaborează de Inspectoratul General, se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 51.
(1) Proiectarea, executarea, verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, de verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice şi juridice atestate.
   (2) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobată de ministrul administraţiei şi internelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 52. – În localitatea unde funcţionează servicii de urgenţă profesioniste, consiliul local nu are obligaţia constituirii serviciilor de urgenţă voluntare.
   Art. 53. – Personalul serviciilor de urgenţă nu răspunde de pagubele inerente procesului de intervenţie.
   Art. 54.
(1) Personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a îndeplinit o perioadă de minimum 10 ani atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor, căruia i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia, poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferenţiat pe categorii de personal.
   (2) Modul de eliberare şi drepturile conferite prin acest brevet vor fi stabilite prin regulament aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
   Art. 55.
(1) Anual se organizează concursuri profesionale ale serviciilor de urgenţă şi cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
   (2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenţă se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii pompierilor se desfăşoară pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, în colaborare cu autoritatea naţională pentru reglementarea activităţilor de învăţământ, aprobat prin ordin al acestei autorităţi şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 56.
(1) Actele normative de aplicare, subsecvente prezentei legi, se elaborează de autorităţile responsabile în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.
   (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
   Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR             PREŞEDINTELE SENATULUI
     BOGDAN OLTEANU                   NICOLAE VĂCĂROIU

   Bucureşti, 12 iulie 2006.
   Nr. 307.

Etichete: , ,

66 răspunsuri to “Legea 307/12.07.2006 legea privind apararea impotriva incendiilor text lege”

 1. marius Says:

  doresc un raspuns la;;;;;;;Definitii si concepte specifice protrctiei civile si aparari impotriva incendiilor potrivit prevederilor Legii nr.481/2004 si a Legii nr. 307/2007

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Marius,

  Poate nu ar fi rau sa citesti cele doua legi!
  SGC

 3. George Zaharia Says:

  Revin pe blog cu o intrebare si eu. Unde anume , in ce act normativ, se specifica ca evaluarea riscurilor si scenariu de siguranta la foc, se face de proiectant, autorizat M.I.R.A. Bucuresti?
  Personal nu gasesc in legislatia care o am eu. Multumesc.

 4. stoianconstantin Says:

  Salut George,

  Ori in lege ori in Ordinul 163/28.02.07 Norme generale de aparare impotrina incendiilor . Vezi pe blog sau fa o excursie la ISU local.
  Succes!
  SGC

 5. viorel Says:

  Ce diferenta este intre aviz si autorizatie pentru o unitate de invatamant ?
  Ce documente trebuie depuse la ISU in vederea obtinerii autorizarii PSI ?
  Multe documente sunt postate pe serverul FTP. Ce este acesta si cum se poate accesa ?

 6. corneliu Says:

  Buna ziua,
  Ma intereseaza care sunt obligatiile verificatorilor de proiecte de instalatii,cu privire la conditiile care trebuie respectate pentru cladirile rezidentiale,in vederea atestarii proiectului si prin urmare a executiei acestuia.
  Va multumesc.

 7. stoianconstantin Says:

  Salut Corneliu,

  Trebuie sa recunosc ca sunt multe subiecte, dintre cele puse in discutie de utilizatorii blogului, la care nu am raspuns. In cazul in care am de rezolvat o problema de genul celei ridicate de tine in primul rand ma gandesc sa caut legislatia care reglementeaza activitatea verificatorilor de proiecte. M-as astepta ca acolo sa gasesc atributiile acestora.
  Daca reusesti sa aflii raspunsul esti binevenit sa il faci cunoscut celorlalti untilizatori ai blogului.
  Succes!
  SGC

 8. Cretu Dorel Says:

  administratorul unui magazin de unde ar trebui sa studieze fisa inviduala de instructaj in domeniul situatilor de urgenta

 9. stoianconstantin Says:

  Salut Dorel.
  Nu am prea inteles problema insa cred ca doresti un formular tipizat. Ar trebui sa il cauti la firmele specializate in comercializarea formularelor tipizate.
  SGC

 10. Sfetea Eduard Says:

  A-si dori sa stiu daca exista o lege care sa interzica comercializarea si consumul produselor din tutun si alcool in institutiile publice, daca exista o astfel de lege a-si dori sa stiu care este aceea. Eu doresc sa deschid o cafenea in incinta unui teatru de stat si a-si dori sa stiu daca exista o lege care sa interzica comercializarea produselor ce contin alcool, va multumesc.

 11. silvian Says:

  cat trebuie sa aiba un drum de acces?

 12. stoianconstantin Says:

  Salut Silvian,
  Care e problema de fapt?
  SGC

 13. ana Says:

  Buna ziua,
  Sunt interesata de un model de documentatii in domeniul situatiilor de urgenta pentru o fabrica de mobila, daca ma puteti ajuta contactati-ma pe e-mail ana.rogoveanu@yahoo.com. Multumesc

 14. dorel Says:

  Buna ziua si LA MULTI ANI.
  Ma intereseaza un raport anual de evaluare a nivelului de incendiu pentru o SC. in general,poate ma puteti ajuta.Multumesc. Dorel!

 15. stoianconstantin Says:

  Salut Dorel,
  La multi ani!
  Poate reusesti sa capacitezi ajutor d la alti utilizatori ai blogului mai informati decat mine in aceasta problema.
  SGC

 16. adrian Says:

  va rog sa mi trimiteti si mie pe mail un model de raport anual de evaluare a activitatii de aparare impotriva incendiilor.
  multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Adrian,
   Eu nu detin un astfel de raport. Daca iti lasi adresa de email pe blog poate reusesti sa primesti ajutoe de la alti utilizatori ai blogului mai informati decat mine.
   Succes!

  • mihailescu nicu Says:

   Buna ziua,
   ai gasit model de raport anual de evaluare a activitatii de aparare impotriva incendiilor?
   Vreau si eu te rog frumos.

   Multumesc mult

  • stoianconstantin Says:

   Salut Nicu,
   Slabe sperante sa iti raspunda! Daca mi-a lasat un email corect incerc sa te pun in legatura cu Adrian!
   Cu rugamintea ca atunci cand ai „modelul de raport” sa mi-l trimiti sa il public pe blog!
   SGC

 17. Ciuperca Alina Says:

  Buna ziua,

  Va rog sa aveti amabilitatea de a-mi raspunde la urmatoarea intrebare:
  Exista in legislatie un articol care sa precizeze distanta care trebuie sa existe intre un imobil si claile de nutret?
  Un vecin ma ameninta cu judecata, deoarece fanul meu este aproape de casa lui.

  Cu stima,
  Alina Ciuperca

  • stoianconstantin Says:

   Salut Alina,
   Cred ca ar trebui sa te uiti putin pe pagina / articolele legate de avizul de amplasament.
   SGC

  • ovidiu Says:

   da, distanta minima dintre o constructie si un depozit de materiale combustibile trebuie sa fie de minim 15 m

 18. dan Says:

  dati-mi si mie va rog o informatie seful meu de la s.v.s.u are cazier si puscarie pt, futr unde pot sa fac reclamatie si care este legea care sa dovedesc ca nu are voie in acest serviciu.. va multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Dan,
   Nu cred ca exista aceasta incompatibilitate!
   SGC

 19. dan Says:

  ba da exista la primaria sacalaz jud timis

 20. dan Says:

  la sacalaz acum incepe sa se rezolve ceva. va multumim

 21. dan Says:

  as avea o intrebare va rog. statutul voluntarului se aplica si in cazul angajatilor sau nu. va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Dan,
   nu am informatii pe acest domeniu. Iti sugerez sa utilizezi, la nevoie, butonul „raspunde” de langa numele tau. Vei reusi gruparea discutiei pe fiecare subiect in parte!
   SGC

 22. anca Says:

  Buna ,ziua ,o intrebare :ce spor au sefii s.v.s.u pentru interventii si alte activitati dintr-o comuna.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Anca,
   Nu stiu! Poate ai sansa sa vada mesajul tau un alt utilizator al blogului mai informat desi sunt destul de slabe sperante pt ca desi pagina e accesata destul de des comentariile sunt putine.
   SGC

 23. dan Says:

  salut anca sefi s.v.s.u au un spor de coducere de 30% pentru conducere si un spor de dispozitiv de 25% pe care il au toti angajati s.v.s.u.

 24. monkeyglasses Says:

  cum se completeaza un permis de lucru cu foc

  • stoianconstantin Says:

   Nu inteleg intrebarea. Daca esti in posesia unui formular pur si simplu raspunzi la cerintele formularului!
   SGC

 25. camelia Says:

  ma ajuta si pe mine cineva sa-mi complectez fisa de instructaj in domeniul situaTIILOR DE URGENTA?

 26. elena Says:

  buna ziua
  sunt elena, si lucrez la o scoala ca administrator, de anul acesta sunt responsabila cu psi si nu stiu unde sa ma informez ce documentatie trebuie sa fac
  va rog daca se poate sa i-mi raspundeti

  • Ionel ..cadru tehnic PSI Says:

   CITESTE OMAI 163/2006 SI AI SA GASESTI TOT CEACE TREBUE SA FACI CA RESPONSABIL PSI SI CE DOCUMENTE TREBUE
   SA AI..SUCCES!!

 27. Dumitriu Marius Says:

  Ordinul 58/15/04/2009 abroga Ordinul 90/2001 privind metodologia de atestare a cadrelor tehnice PSI . Asta inseamna ca nu mai e necesara instruirea personalului specific, ci e suficienta decizia de numire a acestuia?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Marius,
   eu am vazut mesajul tau dar nu am timp sa documetez raspunsul. Poate avem sansa sa ne raspunda cineva care deja s-a documetat!
   Succes!
   SGC

  • dan Says:

   orce cadru din domeniul situatiilor de urgenta ,chiar daca au atestat pentru desfasurarea diferitelor activitati in domeniu situatiilor de urgenta ,efectueaza instructaj odata la 3 luni

 28. ovidiu Says:

  Abrogarea ordinului 58/2009 referitor la cadrele tehnice psi se refera doar la faptul ca acestea nu mai pot fi calificate de personalul ISU. in prezent cadrele tehnice pot deveni persoanele care urmeaza cursuri de atestare organizate de firme autorizate de CNFPA.

 29. DumitriuMarius Says:

  Credeti ca este necasar ca un agent economic ce are unul, doi lucratori, cu activitate, sa spunem de comert, sa faca acest tip de curs pentru a nu externaliza serviciul?
  Din punctul meu de vedere, nu. Consider ca doar institutiile care desfasoara acitivitati in acele cladiri, in conformitate cu HGR 1739/2006 trebuie sa aiba personal specializat.
  Astept in punct de vedere.
  Cu deosebit respect.

  • ovidiu Says:

   ordinul 106 precizeaza care unitati trebuie sa aibe personal calificat, pina la 10 angajati poate face patronul instruirea, fara ca patronul sa aiba cursul de cadru tehnic conform ordin 718

 30. octav Says:

  buna ziua sant sevant pompier la o formatie civila de pompieri privati si daca avam aceleasi drepturi cu pompierii profesionisti fosti militari de ce nu avem si dreptul sa ea pensionam la 55 de ani ca acestia ? eu am 55 de ani ca varsta peste 10 ani ca pompier si vechime in munca in jur de 30 de ani.unde ma pot adresa pentru redobandirea acestui drept? multumesc.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Cred ca ar trebui incercat la casa de pensii sau la Inspectoratul Teritorial de Munca.
   Totusi la meserii absolut similare militarii au alte drepturi, asa simt eu recunosc ca fara sa pot cita un text de lege
   Succes!
   SGC

 31. Iulia Carmen Popescu Says:

  In satul parintilor mei Craciunei in comuna Radomiresti, Jud.Olt in mijlocul satului o firma IovaMark-Nik a deschis un depozit de lemne (in adevaratul sens al cuvantului, transport, taiat cu drujbe, comercializat, manipulat etc.

  In orice moment al zilei se taie lemne se transporta nu mai vorbesc de zgomot si de caravane de carute asteptand la rand sa cantareasca si sa incarce lemne.

  Cred ca v-am dat destule informatii pentru a va face o imagine clara asupra situatiei. Am facut sesizari la ISU-Olt, Garda de Mediu Olt care au si facut controale in urma sesizarii au constatat si au dat amenzi.

  Patronul firmei a fost anuntat de vizita (cred ca de la cineva de la primarie), a ascuns drujbele si a inchis depozitul, a trimis zilierii acasa si a asteptat controlul de la ISU si de la Garda de Mediu asa ca s-a ales cu amenzi minime, situatia ramanand la fel, adica in mujlocul satului se taie lemne si se depoziteaza, unde mai pun ca acest zis depozit este perete in perete cu o scoala veche dezafectata si unde nu demult se organizau sectiile de votare.

  AS DORI SA AFLU DACA ESTE LEGAL SA FUNCTIONEZE SI CE TREBUIE SA MAI FAC CA SA STRIC CLOACA ASTA DE SARLATANI DE LA PRIMARIE, POLITIE ETC PENTRU CA AM SENZATIA CA SUNT MANA IN MANA.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Carmen,

   Am citit mesajul tau. Nu ti-am raspuns pentru ca nu prea e pe specificul subiectelor abordate de mine. Pe de alta parte cine crezi ca se implica intr-un litigiu doar ca sa se afle in treaba?

   Daca ar fi sa emit o parere cazul tau e foarte firav documentat. Din mesajul tau inteleg ca te deranjeaza zgomotul asociat functionarii unei firme legal infiintata. Probabil ca daca asta e singura ta problema ar trebui sa ajungi in instanta. Se vor face expertize (pe care va trebui sa le platesti!) si daca vei avea dtrepate se vor dispune masuri corective.

   In rest despre senzatii si banuieli ca sa zic „hotul neprins e negustor cinstit”. Nu cred ca e realist sa te bazezi pe faptul ca pisand diverse organe ale statului cu sesizari vagi vei obtine minuni. Dimpotriva de la un moment dat acestea iti vor asocia o eticheta nefavorabila si iti vor ignora mesajele.

   In vremurile pe care le traim orice activitate economica care asigura locuri de munca, fie si ocazionale sau in regim de zilieri este binevenita pentru comunitate. Daca nu sunt pericole publice evidente (incendii, poluare, etc) sau incalcari flagrante ale legislatiei (muncii si/sau fiscale) nineni nu le va pune bete in roate.

   Poate ca ajutorul trebuie sa il capacitezi in primul rand pe plan local. Daca comunitatea locala accepta existenta si functionarea depozitului si esti singura nemultumita ar fi bine sa constientizezi ca iti scad sansele de reusita. In schimb daca opinia publica locala te sustine atinci se schimba situatia!

   Las deschis acest subiect numai aici. Nu sunt de acord sa il mai postezi la alte articole. Daca capacitezi opinii si/sau sprijin aici este bine daca nu mai multe nu pot sa fac pentru tine

   Succes!

   SGC

  • IULIA CARMEN POPESCU Says:

   Ma bucur si respect raspunsul dvs.!

   Multumesc frumos!

   Da, cred ca este” legal si normal „ca in Romanica sa existe un depozit de lemne in centrul satului dar vreau sa stiti ca terenul este al primariei o fosta anexa a unei scoli dezafectate, cladirea a fost vanduta si uite asa destule intortocheli si invarteli intre consilierii si capeteniile care conduc comuna.

   Cei de la Pompieri, Mediu, au somat Primaria dar…nimic!

   Alfel spus pe mine ca Inginer Diplomat in Instalatii pentru Constructii (absolvent al UTCB-Facultatea de Instalatii Bucuresti-2010) mi se pare strigator la cer acest lucru si de neadmis.

   Cu respect,

  • Marius Says:

   Simplu. Considerati ca nu se mai aplica legea?

  • IULIA CARMEN POPESCU Says:

   Da,dupa parerea mea acest fapt este mai mult decat evident!

 32. Alina Says:

  Buna ziua,
  Daca sunt chirias intr-o cladire, ce o folosesc ca spatiu de depozitare, cine este responsabil pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu, eu sau proprietarul?

  • stoianconstantinoian Says:

   Dupa parerea mea cel interesat trebuie sa obtina avizul. IN schimb, daca nu exista ISU va poate amenda pe amandoi cu argumentatie personalizata pentru fiecare!
   SGC

 33. DumitriuMarius Says:

  Conform H.G. 1242/2011 publicata in M.Of. 925/27.12.2011, pot sa primesc aviz favorabil pentru infiintarea unui serviciu extern de prevenire si protectie daca sunt absolvent de stiinte economice de lunga durata dar am efectuat cursul postuniversitar de evaluator de risc si master in domeniul SSM?
  Cum comentati art.50 din prezenta hotarare?, …

 34. catalin onceanu Says:

  Buna ziua,

  Am rugamintea la dvs. sa imi spuneti daca legea 307/2006 este inca in vigoare.
  Daca da, as vrea sa va cer sfatul referitor la necesitatea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu pentru un parc eolian compus din 11 turbinex3MW, o statie de transformare 33/110kV si o statie de conexiuni(IN-OUT). Parcul este inca energizat(racordat la SEN), insa nici constructorul parcului nici project managerul nu au cunostinta despre obtinerea acestor documente. Eu voi prelua parcul pentru exploatare si nu imi este foarte clar acest aspect. Enel(distribuitorul) din zona, nu a impus obtinerea acestora in vederea energizarii insa citind legea imi da de inteles ca aceste documente trebuie obtinute inainte de darea in exploatare a instalatiilor. Puteti sa imi dati niste sfaturi in acest sens?
  Va multumesc,

  • stoianconstantin Says:

   Salut Catalin,
   Este in vigoare. Este necesara obtinerea avizului ISU. Mai mult avand in vedere particularitatile obiectivului ISU trebuie sa studieze din timp vriantele pe care le au la dispozitie pentru interventia in caz de incendiu.
   Este posibil ca inaltimea turbinelor & amplasare vs dotarea ISU sa conduca la concluzia ca interventiile la necaz se vor limita la supravegherea arderii
   Succes si exploatare fara evenimente!
   SGC

  • catalin Onceanu Says:

   Multumesc foarte mult pentru raspuns. Voi intreprinde cele necesare in vederea clarificarii acestui aspect.
   Cu stima,

   Catalin

 35. dorin Says:

  Vreau sa stiu si eu ce documente trebuie intocmite pentru un cabinet medical

 36. marius Says:

  buna ziua, este corect formulat art.19 lit i din L307/2006 : să asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;?
  . Art.12 se refera la cadru tehnic nu la serviciul privat

 37. HAJA MARIA Says:

  care este temeiul legal in baza caruia sefi s.v.s.u au un spor de coducere de 30% pentru conducere si un spor de dispozitiv de 25% pe care il au toti angajati s.v.s.u

 38. Aura Says:

  Am o constructie pe un teren intravilan si are un drum de acces la strada principala lat de 6m, in indiviziune cu vecinul meu a carui proprietate imi inconjoara proprietatea mea. El doreste sa iesim din indiviziune si aceasta inseamna ca drumul de acces se va micsora de la 6 la 3m. Ma intereseaza daca este suficienta distanta pentru a obtine aviz de la pompieri, daca intra o masina de pompieri la un eventual incendiu sau o salvare. Mentionez ca Vecinul vrea sa faca un PECO langa mine. Multumesc pentru raspuns

  • stoianconstantin Says:

   Nu stiu!
   Deocamdata, atata timp cat sunteti in resp0ectiva indiviziune aveti drepturi mai multe.

   Va sugerez sa consultati Inspectoratul Judetean de Situatii de Urgenta (Pompierii). Pe de alta parte ca vecin veti avea un cuvant de spus printr-un acord la realizarea viitoarei benzinarii.

   Cat de lung este respectivul drum. Salvarea si masina de pompieri nu este intodeauna necesar sa intre pana langa zidul casei!

   SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: