Conventie pentru circuitele de alimentare jt racordate la RED


OD __________                                                              SC…____________________

Nr ________________                                               Nr ______________________

 

Aprobat Sef                                                                 Aprobat Consumator

                                                                                    Director ….

  

           

 

CONVENTIE DE EXPLOATARE

ANEXA NR. __________ LA CONTRACTUL DE FURNIZARE A ENERGIEIELECTRICE NR._______________DIN________________     

            Incheiata intre OD __________ , Centrul de Exploatare .Local __________. (denumit in continuare CEL) si ….SC ______________ (denumit in continuare consumator ) referitor la instalatiile de alimentare cu energie electrica a punctului de consum: ___________________________________________________________

  

Conventia de EXPLOATARE – REPARATII, este impusa de Instructiunile specifice de protectia muncii ISPM 1/2007 cap. 2.3, Regulamentul General de Manevre in instalatiile electrice, PE. 118/92 art.1.2, 2.1.3, Legea Energiei nr. 13/2007 si Regulamentul de furnizare HG 1007/2004 Decizia A.N.R.E 1/1999.

 1)      DOMENII DE APLICARE – DEFINITII

Prezenta conventie se poate utiliza pentru urmatoarele tipuri de instalatii:

         Consumator racordat din PCZ prin cablu 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din PTA / C.D prin cablu 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din PTA / C.D. prin retea aeriana 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din F.G. prin cablu 0.4 / 0.23 kV

         Consumator racordat din reteaua aeriana 0.4 kV

 

Pentru alte cazuri conventia de exploatare se va adapta la conditiile concrete ale instalatiei respective.

            S-au folosit urmatoarele denumiri / prescurtari:

 

            TDRI   – tablou de distributie al furnizorului

            C.D.     – cutie de distributie a furnizorului

            F.G.     – firida generala a furnizorului

            F.B.     – firida de bransament a consumatorului

            T.G.     – tablou general de distributie al consumatorului

            CEL     – Centru Local de Exploatare

 2)      GESTIUNEA INSTALATIILOR 

2.1 OD __________ are in gestiune urmatoarele instalatii:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.2 Consumatorul are in gestiune urmatoarele instalatii:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.3    Punctele de delimitare a instalatiilor de alimentare cu energie electrica din punct de vedere al gestiunii (puncte de racordare) sunt:

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.4    Schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica, precum si punctele de delimitare din punct de vedere al gestiunii instalatiilor sunt prezentate in ANEXA 1, parte integranta din prezenta conventie.

 3)      EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR 

3.1    Prin prezenta se stabileste ca partile semnatare a prezentei conventii isi asigura exploatarea si intretinerea instalatiilor din gestiunea proprie in conditiile definite prin prezenta.

 

3.2.1 Instalatiile in amonte de punctul de racordare sunt in gestiunea OD __________ si in exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie CEL si dupa caz a altor trepte de comanda operativa.

 

3.2.2 OD __________ executa lucrari de exploatare, intretinere si reparatii in instalatiile din gestiunea proprie realizand separari vizibile si legari la pamant in instalatiile consumatorului pentru asigurarea zonei de lucru, montand placute avertizoare si de interdictie corespunzator conform normelor de protectia muncii pentru transportul si distributia energiei electrice ISPM 1/2007.

 

3.2.3 Pentru executarea lucrarilor programate (revizii, reparatii etc.) care presupun intreruperea tensiunii, consumatorul va fi anuntat in timp util privind scopul si durata intreruperii.

 

3.2.4 Pentru executarea manevrelor si lucrarilor in caz de incidente, deranjamente sau preveniri de avarii anuntarea consumatorului nu mai este necesara. Realimentarea consumatorului la schema normala se va face dupa efectuarea reparatiilor. In acest caz consumatorul se va informa la CEL despre cauza si durata intreruperii.

 

3.3.1 Instalatiile electrice situate intre punctul de racordare in instalatiile din gestiunea OD __________ si tabloul general de distributie al consumatorului, (T.G.) sunt in intretinerea consumatorului, in competenta comuna a CEL si a consumatorului si in autoritatea de decizie a CEL.

 

3.3.2 Consumatorul poate executa lucrari de intretinere in instalatiile din gestiunea proprie situate intre punctul de racordare in instalatiile OD __________  si tabloul general de distributie (T.G.) propriu in urmatoarele conditii:

 

– Consumatorul va inainta la CEL cererea de retragere din exploatare a instalatiei care va cuprinde:

1  denumirea instalatiei

2  scopul retragerii din exploatare

3  ziua si intervalul retragerii din exploatare

4  responsabilul de lucrare

 

– CELva confirma data sau va reprograma lucrarea de comun acord cu consumatorul.

   – Personalul CELva emite AUTORIZATIE DE LUCRU si va admite formatia de lucru.

            – Mijloacele de protectia muncii vor fi asigurate de catre CEL / CONSUMATOR.

            Executarea lucrarilor mai sus mentionate se vor executa cu personalul autorizat propriu sau cu unitati atestate de ANRE.

 

3.3.3 Consumatorul va suporta contravaloarea cheltuielilor facute de OD __________ pentru asigurarea conditiilor de electrosecuritate la lucrarile mentionate la punctul 3.3.2.

 3.4 FORMATIA MASURA A OD  are montate grupuri de masura (proprietatea OD __________ ) in instalatiile consumatorului. Grupul de masura poate fi amplasat la unul din capetele circuitului care asigura racordarea tabloului general al consumatorului la instalatiile OD. Lucrarile initiate de FORMATIA MASURA A OD  prin formatiile sale de lucru se vor executa astfel:a) Formatiile  MASURA A OD  vor inainta la CEL cu autoritate de decizie asupra acestui circuit si dupa caz a unor instalatii din gestiunea CEL, situate in amonte de punctele de delimitare a gestiunii dintre CZE si instalatiile consumatorului care face obiectul acestei conventii (prin inscriere intr-un registru dedicat) cererea de retragere din exploatare cu obtinerea anticipata a acordului consumatorului pentru intrerupere .Cererea va avea continutul definit la punctul 3.3.2.b) Formatiile  MASURA A OD  dupa obtinerea aprobarii cererii de retragere din exploatare isi vor asigura masurile tehnice si organizatorice asa cum prevad normele de protectie a muncii ISPM 1/2007 si conventia de exploatare incheiata intre CEL (Servire operativa) si FORMATIA MASURA A OD .Pentru aceste lucrari consumatorul nu datoreaza sumele prevazute la art.3.3.3 cu exceptia cazurilor cind interventia la grupul de masura se face din culpa sau la cerrerea acestuia. 

3.5 Instalatiile in aval de tabloul general de distributie (T.G.) sunt in exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie a consumatorului. In aceste instalatii gestionarul poate programa si executa lucrari de exploatare si intretinere fara acordul OD _________ .

 

3.6. Personalul consumatorului nu are voie sa modifice masurile tehnice luate de personalul OD __________ pentru realizarea zonelor de lucru impuse de normele de protectia muncii pentru executarea de lucrari (ridicarea placutelor de avertizare si interdictie sau a legaturilor la pamant) din ratiuni de prevenirea accidentelor de munca prin electrocutare

 

3.7 Pentru instalatiile din gestiunea OD __________  aflate in incinta sau pe teritoriul consumatorului acesta va asigura paza impotriva distrugerii, sustragerii sau a patrunderii persoanelor straine.

 

3.8 Tensiunea in retelele de medie tensiune si in cele de 0.4 kV ale consumatorului poate sa dispara si sa apara la diverse intervale de timp, datorita manevrelor executate cu ocazia localizarii incidentelor, manevrelor in retelele de medie tensiune, actionarii automaticii de sistem DAS, RAR etc.

            In aceste situatii consumatorul va considera instalatiile sub tensiune si nu va intreprinde nici o actiune care sa conduca la accidente umane sau deteriorari de utilaje si va lua rapid toate masurile tehnice necesare ca reaparitia neanuntata a tensiunii sa nu provoace accidente sau deteriorari de echipamente. Consumatorul se va informa la OD __________ despre cauzele si durata intreruperilor.

  4)      EXECUTARTEA MANEVRELOR 

4.1 Personalul de exploatare al OD _________ , executa manevre la instalatiile din gestiunea proprie precum si la instalatiile din gestiunea consumatorului impuse de localizarea incidentelor sau deranjamentelor si asigurarii zonei de lucru.

            Se limiteaza accesul personalului OD __________ pentru manevre pana la nivelul tabloului general de distributie al consumatorului (T.G.) inclusiv.

 

4.2 Personalul operativ al OD __________ si al CONSUMATORULUI autorizat sa coordoneze si sa execute manevre in instalatiile OD __________ si ale CONSUMATORULUI este cuprins in ANEXA 2A si respectiv ANEXA 2B. Aceste anexe se reactualizeaza permanent prin grija unitatii la care au intervenit schimbari de personal, prin comunicarea in scris a modificarilor aparute.

 

4.3. Instruirea personalului care va aplica prezenta conventie revine unitatii de care acesta apartine.

 

4.4 Personalul autorizat al consumatorului, nominalizat in ANEXA 2B are / nu are dreptul pentru manevrarea urmatoarelor aparate de comutatie din gestiunea OD _________ :

            – IO 0.4 kV pe circuitul/ele ____________________________________

________________________________________________________________________

            – Sig. generale pe circuitul/ele ___________________________

________________________________________________________________________

 

4.5 Pentru firida de bransament a consumatorului (F.B.) se stabilesc urmatoarele:

            – F.B. este / nu este sigilata de OD __________ .

            – consumatorul are / nu are posibilitatea de rearmare a sigurantei automate / inlocuirea patronului sigurantei.

– consumatorul are / nu are acces pentru schimbarea sigurantelor.

– interventiile la F.B. impun / nu impun prezenta furnizorului.

  5. RASPUNDEREA JURIDICA A PARTILOR 

5.1 OD __________ raspunde pentru pagubele constand in avarierea instalatiilor si nelivrarea de energie consumatorului atunci cand aceasta se intampla din vina personalului propriu.

 

5.2 Consumatorul raspunde pentru pagubele constand in nelivrarea energiei electrice, avarierea instalatiilor OD _________ , si ale altor consumatori in cazul in care acestea se produc din vina personalului si / sau a instalatiilor sale.

 

5.3. In cazul aparitiei unui incident / deranjament in instalatiile electroenergetice ale OD __________ si, daca in urma manevrelor de izolare a defectului se constata ca incidentul / deranjamentul a fost cauzat de defectiuni in instalatiile consumatorului, acesta are obligatia de a suporta costul remedierii si al cheltuielilor de deplasare si manevre ale personalului de interventie al furnizorului.

            Consumatorul are obligatia sa participe operativ, la solicitarea OD _________ , pentru intocmirea unui proces verbal de constatare, in care se vor specifica: instalatia defecta, cauzele defectiunilor si daunele produse OD __________ si / sau altor consumatori, etc.

 

5.4 In conformitate cu PE117, PE118 si PE017/93 CEL are obligatia sa inregistreze riguros, cronologic, toate manevrele si evenimentele din instalatiile din gestiunea proprie sau din competenta sa. Prin urmare se convine prin prezenta ca, invocarea documentelor operative existente la nivelul CEL constituie dovada de necontestat pentru producerea si localizarea incidentelor / deranjamentelor, referitor la cele cu cauze in instalatiile consumatorului.

 6)      DISPOZITII FINALE 

6.1 In cazul in care OD __________ constata ca, consumatorul exploateaza propriile instalatii aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare va depune o notificare scrisa consumatorului prin care ii solicita sa participe la intocmirea unui program de lucrari in vederea readucerii instalatiilor la conditiile tehnice de functionare.

 

6.2 Consumatorul este obligat sa execute in termenul stabilit de OD __________ lucrarile necesare de reabilitarea starii tehnice a instalatiilor.

 

6.3 In cazul in care gestionarul instalatiei refuza sa participe la intocmirea programului de lucrari, sau nu respecta termenul de remediere stabilit de OD _________ . dupa o preavizare de 5 zile va intrerupe furnizarea de energie consumatorului.

 

6.4. CONSUMATORUL poseda / nu poseda grupuri electrogene pentru producerea de energie electrica la 0.4 kV.

            In cazul existentei de grup electrogen in instalatiile consumatorului, exploatarea acestuia se va detalia in conformitate cu conventia de grupuri anexata prezentei.

 

6.5 In cazul achizitionarii de grupuri electrogene in vederea montarii in instalatiile proprii consumatorul are obligatia sa anunte OD __________ in vederea completarii prezentei conventii.

 

6.6 Persoanele implicate in aplicarea prezentei conventii au obligatia in conformitate cu art. 45 din ISPM 1/2007 de a semnala sefilor directi si elaboratorilor, orice neconcordanta intre conventie si situatia din teren sau normele in vigoare la momentul respectiv.

 

6.7 Persoanele care incalca in mod voit sau din culpa prevederile prezentei conventii isi asuma raspunderea materiala sau penala dupa caz a consecintelor faptelor sale.

 

6.8 Unitatile semnatare a prezentei conventii isi asuma raspunderea pentru instruirea corespunzatoare a personalului propriu.

 

6.9 Telefoane utile:

 – OD __________ :

– C.EL __________    _________________

– Consumator_______________                    Fax ________________

 

6.10  Prezenta conventie s-a incheiat in 4 exemplare din care:

         Consumator                                                            1 ex

         FORMATIA MASURA A OD                              1 ex

         CEL           ………                                                   1 ex

         Anexa la contractul de furnizare                               1 ex

 

6.11 Alte mentiuni:___________________________________________

 

Din partea CEL                                                                        Din partea consumatorului

…..………………….                                                             …………………………..

..…………………….                                                             .…….……………………

Etichete: , , , , ,

Un răspuns to “Conventie pentru circuitele de alimentare jt racordate la RED”

  1. Ce trebuie sa stiu despre bransamentul meu? « Puterea sub lupă … până la bec! Says:

    […] conventia (instructiunea) de exploatare […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: