Conventie de exploatare pentru racord radial mt aflat in gestiunea consumatorului de ee


  

OD ___________                                                       SC…____________________

Nr ________________                                               Nr ______________________

 

Aprobat Sef OD ___________                                                            Aprobat Consumator

Ing                                                                                                       Director ….

  

                                                                                               

     CONVENTIE DE EXPLOATARE  ANEXA NR…….. LA CONTRACTUL DE FURNIZARE

A ENERGIEI ELECTRICE NR…………din…………………….

  

            Incheiata intre OD ___________, Centrul de Exploatare ____________. (denumit in continuare CE) si ….SC ______________ (denumit in continuare consumator ) referitor la instalatiile de alimentare cu energie electrica a punctului de consum:___________________________

  ___________________________________________________________

            Conventia de EXPLOATARE – REPARATII, este impusa de Normele specifice de protectia muncii ISPM 1/2007 cap. 2.3, Regulamentul General de Manevre in instalatiile electrice, PE. 118/92 art.1.2, 2.1.3, Legea Energiei nr. 13/2007 si Regulamentul de furnizare HG 1007/2004 Decizia A.N.R.E 1/1999.

1)      GESTIUNEA INSTALATIILOR 

1.1)            OD ___________, CE are in gestiune urmatoarele instalatii:

____________________________________________________

 1.2)            Consumatorul, are in gestiune urmatoarele instalatii___________________________ _____________________

____________________ 

1.3). Punctele de delimitare a gestiunii instalatiilor de alimentare cu energie electrica sunt clemele de racord la axul LEA 20 kV: ________________________________

  (denumit in continuare ax LEA 20 kV).

 

1.4) Schema electrica monofilara de alimentare cu energie electrica, precum si punctele de delimitare din punct de vedere al gestiunii sunt prezentate in SCHEMA 1, anexata prezentei conventii.

2EXPLOATAREA SI INTRETINEREA INSTALATIILOR 

2.1) Instalatiile din amonte de punctele de delimitare din punct de vedere al gestiunii, sunt in exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie a OD ___________.

 

2.2) Personalul de deservire operativa al OD ___________ si al consumatorului este subordonat DED(L) ( Dispecerul Energetic Distributie Local) _____________, conform Regulamentului General de Manevre PE 118/92 si Regulamentului de Conducere prin Dispecer PE 117/92 a instalatiilr electroenergetice si ale prezentei .

 

2.3) Racordul 20 kV ____________________________________________________

denumit in continuare Racord 20 kV) de la clemele de racordare la axul LEA 20 kV pana la STE/STEPno__________  , inclusiv, este in:

– gestiunea, exploatarea, intretinerea si competenta consumatorului

– competenta C.E,

– autoritatea de decizie DED(L) ________ (Dispecer Energetic de Distributie)

 

2.4) Racordul 20 kV in aval de STE/STEPno_________________________   este in:

– gestiunea, exploatarea, intretinerea si autoritatea de decizie a consumatorului

– competenta CE.

– competenta DED(L) ________

 2.5) Grupul de masura a energiei electrice montat in CD PTA ________________________

 ____________________________________________________________ este proprietatea SDFEE ________fiind compus din : contor electronic activ / reactiv, reductoare de curent, reductoare de tensiune precum si conductoarele necesare realizarii schemei de masura

        Grupul de masura este in :

            – gestiune , exploatare si intretinere __________________;

            – competenta CE si consumator;

            – autoritate de decizie a CE

 

2.6) Articolul 2.3 coroborat cu PE 118 si PE 117 genereaza urmatoarele consecinte:

            a) Personalul de deservire operativa al consumatorului poate executa manevre de inchidere / deschidere ale _______________________________________ numai la dispozitia sau cu aprobarea prealabila a DED(L) ________, cu respectarea conditiilor tehnice impuse de fabricantul echipamentelor.

            b) Personalul de deservire operativa al CE.poate executa la dispozitia sau cu aprobarea DED(L) ________:

– manevre de inchidere / deschidere ale STE/STEPno___________________ pentru realizarea separarilor vizibile in vederea admiterilor la lucrarile proprii, depistarea defectelor in caz de incident

– manevre de deschidere ale STE/STEPno____________________ pentru izolarea incidentelor, atunci cind defectul a localizat pe racord ,intreruperea furnizarii pentru neplata energieielectrice.

 c) Se interzice in mod expres personalului de deservire operativa al consumatorului, respectiv CE sa inchida din proprie initiativa, fara acordul prealabil al DED ________ STE/STEPno___________________ gasit deschis la controlul liniilor. Nerespectarea acestei dispozitii poate conduce la extinderea unor avarii sau la accidente umane.

In aceasta situatie, personalul unitatii ce a constatat abaterea de la schema normala va lua legatura cu DED(L) raportand situatia din teren. DED(L) ________va stabili, in baza informatiilor pe care le are, daca STE/STEPno_________________ a fost deschis in baza unor dispozitii ale sale pentru lucrari / intreruperea furnizarii energiei electrice pentru neplata / izolari de incidente, sau manevre neautorizate. De asemenea DED(L) va stabili conditiile in care STE/STEPno__________________ se poate inchide (cu / fara control prealabil al racordului, cu / fara deconectarea prealabila a LEA.20 kV, etc.).

d) Prin exceptie de la art. 2.5 a, in caz de incident / prevenire de avarie / lipsa legaturilor telefonice cu DED(L) ________ va fi informat in cel mai scurt timp despre manevra efectuata.

e) Tensiunea in retelele de medie tensiune si implicit in retelele de 0,4 kV ale consumatorului poate sa dispara si sa apara neanuntat la diverse intervale de timp, urmare a functionarii protectiilor; functionarii automaticii de sistem DASf, RAR, AAR, etc; manevrelor executate cu ocazia localizarii incidentelor; manevrelor curente din retelele de medie si inalta tensiune; etc.

In aceste situatii personalul consumatorului va considera instalatiile sub tensiune si nu va intreprinde nici o actiune care sa conduca la accidente umane sau la deteriorari de utilaje si va lua rapid toate masurile tehnice necesare ca reparatia neanuntata a tensiunii sa nu provoace accidente umane sau deteriorari de utilaje. Personalul consumatorului se va informa la CE sau la DED(L) ________ despre cauza si durata intreruperilor.

f) Pentru executarea lucrarilor de mentenanta pe Racordul 20 kV, intre clemele de racordare la axul LEA.20 kV si STE/STEPno_______________, consumatorul va solicita prin cerere de oprire la DED(L) ________, aducerea in stare separat electric a axului LEA.20 kV integral / de la STE/STEPno _______________ pana la STE/STEPno _________________. Cererea de oprire va fi inaintata cu 48 ore inainte de data planificata pentru lucrari, respectand structura impusa de PE 117 / 92.

DED(L) ________ va comunica aprobarea / neaprobarea de principiu a cererii de oprire, dupa cel mult 24 ore de la inregistrarea acesteia. DED(L) ________ va lua masurile necesare de aducere in stare separat electric a axului LEA.20 kV, folosind in acest scop personalul de deservire operativa al CE.

            DED(L) ________va confirma personalului consumatorului cu atributiuni de admitent luarea masurilor de separare electrica in axul liniei, urmand ca aceasta la randul sau sa ia masurile de creare a zonei de lucru pe Racordul 20 kVsi sa admita la lucru formatia de revizii / reparatii.

            La terminarea lucrarilor admitentul va retrage formatia de lucru din instalatii si va demonta scurtcircuitoarele utilizate pentru zona de lucru confirmand la DED(L) ________ ca racordul, din punctul sau de vedere se poate reda in exploatare. DED(L) va da dispozitiile necesare repunerii sub tensiune a instalatiilor.

 

            g) In vederea reducerii numarului de intreruperi pe LEA 20 kV

lucrarile de mentenanta, revizii / reparatii , pe racoardele din gestiunea consumatorilor, se vor executa de regula simultan cu lucrarile similare efectuate de CE.pe axul LEA 20 kV.

            In acest scop, prin grija CE vor anunta din timp consumatorii interesati, pentru ca acestia sa se poata organiza pentru executarea lucrarilor mentionate mai sus. Si in aceasta situatie consumatorii vor respecta art.2.5.f. privind cererile de oprire.

 

2.7) In legatura cu art.2.6 punctul f. se fac urmatoarele mentiuni:

– aprobarea / neaprobarea operativa de retragere din exploatare a axului LEA 20 kV pentru lucrari pe Racordul 20 kV se decide operativ de DED(L), in functie de conditiile concrete, la data prevazuta in aprobarea de principiu pentru inceperea lucrarilor.

– admitentul anunta DED(L) cand este pregatit pentru inceperea manevrelor de retragere din exploatare. In acest scop, DED(L) decide daca conditiile din sistem permit / nu permit executarea lucrarilor, comunicand acest lucru admitentului.

            – la terminarea lucrarilor, admitentul sau o alta persoana a consumatorului, nominalizata in lista admitentilor (TABELUL 1 B) va lua legatura cu DED(L) si va comunica (asumandu –si responsabilitatea juridica asupra celor afirmate) terminarea lucrarii, demontarea scurtcircuitoarelor de pe traseu, pe care le-a montat, etc.

– daca, din diverse motive, consumatorul nu mai executa lucrarea, admitentul va anunta DED(L), pentru a nu imobiliza personalul de deservire operativa al PE.

 

2.8) Articolul 2.4 coroborat cu PE 118/92 si PE 117/92, genereaza urmatoarele consecinte:

– initiativa si aprobarea retragerii din exploatare in aval de STE/STEPno___________

   apartine consumatorului.

– pentru manevrarea STE/STEPno_________________ , inchidere / deschidere se va lua in prealabil, operativ, legatura cu DED(L) ________, solicitand aprobarea manevrei.

– luarea masurilor de realizare a zonei de lucru in aval de STE/STEPno____________

   revine in exclusivitate consumatorului.

 

2.9) Articolul 2.5 coroborat cu prevederile prezentei conventii , ale  PE 118/92 , PE117/92 precum si cu pevederile contractului de furnizare, genereaza urmatoarele consecinte :

– consumatorul va asigura accesul nerestrictionat pentru citirea contoarelor, verificarea integritatii grupului de masura si a sigiliilor aplicate precum si pentru lucrari periodice de mentenanta a grupului de masura;

– consumatorul va colabora prin reprezentantii sai la editarea procesului verbal de citire precum si a bonurilor de miscare contor/grup de masura atunci cand se efectueaza diferite lucrari de specialitate care presupun resigilarea uneia sau mai multor componente ale grupului de masura percum si ale usilor de acces la acesta;

Pentru lucrari la grupul de masura se va proceda la :

– emiterea de catre  CEL  a cererii de retragere din exploatare si aducerea acesteia la cunostinta consumatorului ;

– asigurarea de catre CEL a formelor organizatorice (emitere AL, consemnare in registrul ITI-PM sau semnarea registrului de tura de servire operativa)

– se autorizeaza personalul OD ________, ca atunci cand nu exista la consumator personal de specialitate energetica sau echivalenta , sa ia toate masurile tehnice de electrosecuritate necesare efectuarii lucrarilor la grupul de masura in conditiile prevazute de normele de protectia muncii;

– pentru deschiderea STE/STEPno___________________   va fi anuntat dispeceratul cu autoritate de decizie asupra STE/STEPno_________________  . Se va avea in vedere descarcarea in prealabil de sarcina a transformatorului prin manere in cutia generala de distributie 0.4 kV.

 

2.10) Personalul  CEL .si al consumatorului au obligatia ca la manevrarea STE/STEPno________________   sa monteze indicatoare de securitate cu caracter de informare / interzicere atunci cand normele de protectia muncii impun acest lucru. Se interzice ferm personalului celeilalte unitati sa neglijeze semnificatia indicatoarelor sau sa le demonteze. De asemenea se interzice personalului partilor sa modifice masurile de creare a zonei de lucru luate de parteneri.

 

2.11) OD ________ va executa lucrari in instalatiile de medie tensiune din gestiunea proprie. Avand in vedere numarul mare de consumatori proprietarii de retele electrice de 20 kV racordate la axul LEA. 20 kV, ale caror interese, practic nu pot fi sincronizate, OD ___________ va decide in functie de necesitatile de mentenanta ale LEA. 20 kV datele si duratele lucrarilor necesare, informand consumatorii in prealabil, de cate ori este posibil si urgenta o permite, despre programul intreruperilor.

 

2.12) Consumatorul are obligatia de a exploata si intretine instalatiile proprii in conformitate cu prescriptiile si normativele in vigoare, conform art. 8 , alin. b din HG 1007/2004.

 

2.13) In cazul in care OD ___________ constata exploatarea de catre consumator a instalatiilor sale intr-o stare tehnica necorespunzatoare, va depune o sesizare scrisa consumatorului, prin care il solicita sa participe la intocmirea unui program de lucrari in vederea readucerii instalatiilor la conditiile tehnice de functionare normala.

 

2.14) Prin prezenta consumatorul se obliga sa contracteze si sa execute, in termenul stabilit de OD  ________, cu unitati specializate, lucrarile necesare.

 

2.15) In cazul in care gestionarul instalatiei refuza sa participe la intocmirea programului de lucrari propuse, sau nu respecta termenul stabilit de OD  ________, dupa o preavizare de 5 zile, OD  ________ va intrerupe furnizarea de energie consumatorului.

  3) RASPUNDEREA JURIDICA A PARTILOR 

3.1) OD ________ raspunde pentru pagubele constand in avarierea instalatiilor si nelivrarea de energie consumatorilor, atunci cand acestea se intampla din vina personalului propriu.

 

3.2) Consumatorul raspunde pentru pagubele constand in nelivrarea energiei electrice, avarierea instalatiilor sale, ale OD ________ si ale altor consumatori, in cazul in care acestea se produc din vina personalului propriu.

            In cazul in care pagubele au fost produse de terti (persoane juridice sau persoane fizice straine), prin avarierea instalatiilor consumatorilor, acesta are responsabilitate juridica si obligatia de a actiona tertii pentru acoperirea pagubelor direct de la ei.

 

3.3) In cazul aparitiei unui incident in instalatiile electroenergetice ale OD ________ si daca in urma manevrelor de izolare a defectului, se constata ca incidentul a fost cauzat de defectiuni in instalatiile gestionarului, acesta are obligatia de a suporta costul remedierii si al cheltuielilor de deplasare si manevre ale personalului de interventie al furnizorului, conform Legii 13/2007 , HG 1007/2004 , art. 191-193.

           

Gestionarul instalatiei se angajeaza sa participe operativ, la solicitarea OD _____________, la intocmirea unui proces verbal de constatare, in care se va specifica instalatia defecta care a produs incidentul, in gestiunea cui se afla, echipamentele deteriorate, etc. Procesul verbal poate contine si angajamentul gestionarului de a plati cheltuielile de deplasare si de remediere, pe baza comenzilor interne, fiselor de incident si de echipament deteriorat, intocmite de OD ___________, indicand contul si banca din care se va face decontarea.

           

In conformitate cu PE 117/92 si PE 118/92, DED(L) ________ are obligatia sa inregistreze riguros, cronologic, toate manevrele si evenimentele din reteaua de 20 kV din autoritatea sa de decizie.

 

Prin urmare, se convine prin prezenta ca invocarea notelor informative in caz de incident, intocmite de DED(L) si prezentate in fisa de incident, constituie dovada de necontestat pentru producerea si localizarea incidentelor, referitor la cele cu cauze in instalatiile consumatorilor si pentru care OD ___________ va recupera daune conform Legii 13/2007 , HG 1007/2004 , art. 191-193.

 

In consecinta, in cazul incidentelor in instalatiile OD ________ cu cauze in instalatiile consumatorului, ce nu au fost urmate de deteriorari de echipamente, OD ________va recupera cheltuielile de deplasare si manevre pe baza unui deviz si a fiselor de incident si de echipament deteriorat.

 

3.4) In cazul in care gestionarul instalatiei a inchiriat punctele de consum altei unitati, OD ________ va recupera cheltuielile legate de incidente de la gestionarul instalatiei, iar acesta din urma va recupera aceste cheltuieli de la unitatile carora le-a inchiriat punctele de consum.

 4)      DISPOZITII FINALE 

4.1) Consumatorul nu poseda grup electrogen

           

4.2) Consumatorul are obligatia sa dimensioneze / regleze protectiile PTA _____________ cod ________________ in conformitate cu normativele tehnice in vigoare si corelat cu puterea nominala si sarcina transformatorului.

 

4.3) OD ________ nu executa lucrari de reparatii la transformatoarele defecte din gestiunea consumatorului aceste lucrari putandu-se executa cu alte unitati specializate (RETRASIB Sibiu, TMC Filiasi, etc).

 

4.4) OD  _________nu executa lucrari de remediere a defectiunilor din instalatiile de J.T. interioare, ale consumatorului.

 

4.5) Raspunderea pentru respectarea normelor de protectia muncii la executarea lucrarilor in instalatiile proprii, din aval de punctele de delimitare a gestiunii revine personalului consumatorului.

 

4.6) Persoanele care incalca in mod voit sau din culpa prevederile prezentei conventii isi asuma raspunderea penala a consecintelor faptelor sale.

 

4.7) Persoanele implicate in aplicarea prezentei conventii au obligatia, in conf. cu art. 45 din ISPM 1/2007, de a semnala sefilor directi si elaboratorilor, orice neconcordanta intre conventie si situatia din teren sau normele in vigoare la momentul respectiv.

 

4.8) Prezenta conventie are valabilitate de un an si se va prelungi de la sine atata timp cat nu apar schimbari referitoare la structura si gestiunea instalatiilor, aparitia grupurilor electrogene, etc. In caz contrar se va reactualiza din initiativa oricareia dintre partile semnatare.

 

4.9) Litigiile cu privire la calitatea parametrilor energiei electrice furnizate, cat si cu privire la durata intreruperilor, se rezolva in conformitate cu prevederile contractului de furnizare.

 

4.10) In TABELUL 1 A, este prezentat personalul OD ________ autorizat sa dispuna / sa coordoneze manevre, sa aprobe cererile de oprire si sa execute manevre. In TABELUL 1B este nominalizat personalul consumatorului imputernicit cu atributiuni de admitent, executanti de manevre in instalatiile electrice proprii de medie tensiune.

 

4.11) Telefoane utile:

– +OD ___________ : 

– DED (L) _________:

– C.EL

– Consumator __________________                    Fax __________________      

 

4.12) Prezenta conventie a fost inregistrata la OD ___________ cu nr. _________________ si la consumator cu nr. ___________________ fiind intocmita in 4 exemplare distribuite astfel:

         1 la consumator

         1 la C.EL..

         1 la DED(L) ________

         1 anexa la contractul de furnizare ee

 

4.13) ISPM 1/2007 reprezinta adaptarea Normei specifice de protectie a muncii pentru transpoprtul si distributia energiei electrice N65/2002 ca instructiune proprie de protectia nuncii valabila in cadrul OD ___________si in relatia cu clientii si constructorii OD. ISPM 1/2007 a fost pusa la dispozitia partenerului de conventie pentru instruirea personalului propiu.

 

4.14) Alte mentiuni:

Etichete: , , , , ,

Un răspuns to “Conventie de exploatare pentru racord radial mt aflat in gestiunea consumatorului de ee”

  1. Ce trebuie sa stiu despre bransamentul meu? « Puterea sub lupă … până la bec! Says:

    […] conventia (instructiunea) de exploatare […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: