Chestionar norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca HGR 1425/2006


SGC 2002       Recomand   lecturarea articolului: „asupra nevoii de instruire la schimbarea legislatiei „   pentru a se intelege ce aspecte  am avut in vedere la intocmirea chestionarului  

          Un alt aspect il constituie necesitatea de tehnoredactare inainte de listare pentru ca editorul de texte pe care il ofera blogul schimba unele din optiunile initiele de tehnoredactare pe care le-a avut fisierul initial pe care l-am transferat pe blog  

         Raspunsurile se gasesc aici.   Daca sesizati vreo inadvertenta va rog sa mi-o comunicati pentru a face corectiile necesare

  Numele si prenulele___________________

 Compartiment________________________                                                                        Functia______________________________                                                                        Semnatura___________________________                                                                        Data________________________________   

CHESTIONAR TEST

Privind  normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca

   1)      Care sunt termenii definiti de normele metodologice HGR 1425/2006 de aplicare a Legii sanatatii si securitatii in munca Legea 319/2006)?

a)      autorizare a functionarii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca;

b)      serviciu intern de prevenire si protectie;

c)      comitet de securitate si sanatate in munca ;

d)      zone cu risc ridicat si specific ;

e)      accident care produce incapacitate temporara de munca (ITM);

f)        accident care produce invaliditate(INV);

g)      accident mortal

 h)      accident colectiv

i)        accident de munca de circulatie

j)        accident de munca de traseu

k)      accident in afara muncii;

l)        invaliditate

m)    invaliditate

n)      intoxicatie acuta profesionala

o)      indatoriri de

p)      comunicarea producerii unui eveniment;

q)      evidenta referitoare la evenimentele produse

r)       cercetare a bolilor profesionale

s)       semnalare a bolilor profesionale

t)        raportare a bolilor

u)      persoana desemnata

v)      reguli de protectia muncii 

 2)      Care sunt modalitatile in care un angajator trebuie sa organizeze activitatile de prevenire si protectie?

a)      prin asumarea de catre angajator, in conditiile art.9 alin.(4) din lege , a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege;

b)      prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie;

c)      prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie;

d)      prin facilitarea controalelor inopinate ale inspectorilor ITM;
 

 3)      Care sunt activitatile de prevenire si protectie care trebuie desfasurate in cadrul fiecarei unitati?

a             identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/ echipamente de munca şi mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru;

b             elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;

c             elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de munca/ posturilor de lucru;

d             propunerea atribuţiilor şi raspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

e             verificarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului;

f             întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

g             elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

h             elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii;

i             asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor art. 101-107, şi asigurarea ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui;

j             evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107;

k             stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca;

l             evidenta meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

m             evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;

n             evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;

o             monitorizarea functionarii sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de munca;

p             verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum şi a sistemelor de siguranta;

q             informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de munca şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;

r             întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot şi santiere temporare şi mobile;

s             evidenta echipamentelor de munca şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în munca de către lucrători a echipamentelor de munca;

t             identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca;

u             urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

v             participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;

x             întocmirea evidentelor conform competentelor prevăzute la art. 108-177;

y             elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucrătorii din întreprindere şi/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din lege;

z             urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

a1             colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;

b1             colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca;

d1             urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de evacuare;

c1             propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca;

d1             propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;e1 întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi. 

4)      Care sunt activitatile complementare care pot fi desfasurate de lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie ?

a)      prevenirea si stingerea incendiilor

 b)      protectia mediului

c)      protectia civila

d)      protectia antichimica si nucleara

e)      protectia de risc seismic 

5)      Ce trebuie sa contina planul de prevenire si protectie ?

a)      locul/ postul de lucru

b)      riscuri evaluate

c)      masuri tehnice

d)      masuri organizatorice

e)      masuri de alta natura

f)        actiuni in scopul realizarii masurilor

g)      termene de realizare a actiunilor si masurilor;

h)      persoana responsabila

i)        costuri;e evaluate

j)        necesarul de echipament individual de protectie 

6)      Care sunt nivelurile de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca ?

a)      nivel de baza

b)      nivel mediu

c)      nivel superior

d)      nivel exceptional( pentru domeniul nuclear)

e)      nivel magna cum laude

f)        nivel academic 

7)      Care sunt cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului de baza ?

a)      studii in invatamantul liceal filiera teoretica in profil real sau filiera tehnologica in profil tehnic ;

b)      curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca , cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr.6 lit.A, cu o durata de cel putin 40 ore;

c)      vechime minim 2(doi) ani in domeniu; 

8)      Care sunt cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului mediu?

a)      studii in invatamantul postliceal in profil tehnic;

b)      curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr.6 lit.B, cu o durata de cel putin 80 ore;

c)      vechime minim 3(trei) ani in domeniu; 

9)      Care sunt cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior?

a)      studii superioare tehnice;

b)      curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca cu continut minim conform celui prevazut in anexa nr.6 lit.B, cu o durata de cel putin 80 ore;

c)      curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 ore d)      vechime minim 5(cinci) ani in domeniu;

 10)  Care sunt atributiunile comitetului de securitate si sanatate in munca ?

 a)             analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în munca şi planul de prevenire şi protecţie, conform regulamentului intern sau regulamentului de organizare şi funcţionare;

b)             urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui şi eficienta acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de munca;

c)             analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii, lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficiente;

d)             analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de munca, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e)             analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

f)             propune măsuri de amenajare a locurilor de munca, ţinând seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g)             analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de munca şi modul în care isi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

h)             urmăreşte modul în care se aplica şi se respecta reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în munca, măsurile dispuse de inspectorul de munca şi inspectorii sanitari;

i)             analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de munca şi a imbolnavirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de munca şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;j

)             analizează cauzele producerii accidentelor de munca, imbolnavirilor profesionale şi evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k)             efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi face un raport scris privind constatările făcute;

l)    dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în munca de către conducătorul unităţii cel puţin o data pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în munca, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienta acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor. 

11)  Care sunt cele trei  faze ale instruirii mentionate in metodologia de aplicare a Legii nr.319/2006?

a)      instruirea introductiv-generala

b)      instruirea la locul de munca

c)      instruirea periodica

d)      instruire in caz de nevoie

 12)  Cine are obligatia semnarii fisei individuale de instruire ?

a)      lucratorul instruit

b)      seful locului de munca

c)      persoanele care au facut instruirea

d)      personalul desemnat

e)      persoanele care au verificat instruirea

f)        ingineul sef 

 13)  In ce situatii se face instruirea introductiv-generala?

a)      la angajarea lucratorilor

b)      lucratorilor detasati de la o unitate la alta

c)      lucratorilor delegati de la o unitate la alta

d)      lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar;

e)      persoanelor recalcitrante cu abateri de la normele de conduita morala. 

14)  Ce se va analiza in cadrul instruirii introductiv-generale?

a)      legislatia de securitate si sanatate in munca

b)      consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca ;

c)      riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

d)      masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor ;

e)      recapitularea problemelor discutate la ultima sedinta de instructaj 

15)  Ce va cuprinde instruirea la locul de munca ?

a)      informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru ;

b)      prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru ;

c)      masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

d)      prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru ;

e)      instruirea la locul de munca va include in mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care  persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie,evacuare si prim ajutor. 

16)  Care este intervalul maxim intre doua instruiri periodice succesive?

a)      6 luni pentru personalul muncitor;

b)      12 luni pentru personalul tehnico-administrativ

c)      3 luni 

17)  Care sunt situatiile in care metodologia de aplicare a Legii 319/2006 impun instruiri periodice suplimentare celor programate ?

a)      cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

b)      cand au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;

c)      la reluarea activitatii dupa accident de munca ;

d)      la executarea unor lucrari speciale;

e)      la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

f)        la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru ;

g)      la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

h)      La dispozitie ITM; 

18)  Care este durata minima a unei instruiri?

a)      4 ore

b)      6 ore

c)      8 ore

d)      este stabilita de angajator neputand fi mai mica de 8 ore.

19)  Care sunt masurile care se vor lua la constatatea starii de pericol grav si iminent de accidentare?

a)      oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;

b)      evacuarea personalului din zona periculoasa ;

c)      anuntarea serviciilor specializate

d)      eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent;

e)      anuntarea ITM;
 

20)  Care sunt prevederile normelor metodologice de aplicarea Legii 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca de inregistrare a accidentelor de munca ?

 (a)             Accidentul de munca produs în timpul prestării unor servicii pe baza de contract, comanda sau alte forme legale încheiate în întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, alta decât cea la care este incadrata victima, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate.

(b) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor prezentelor norme metodologice, accidentul de munca se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului

(c)             Accidentul de munca produs în timpul prestării unor servicii pe baza de comanda, la domiciliul clientului, se înregistrează de către angajatorul la care este/a fost angajata victima.

(d)             Accidentul de munca suferit de o persoana aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în întreprinderea şi/sau unitatea altui angajator se înregistrează de către angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului.

(e)             Accidentele suferite în timpul stagiului de practica profesională de către elevi, studenţi, ucenici şi someri în perioada de reconversie profesională se înregistrează de către angajatorul la care se efectuează practica/reconversia profesională.

(f)             Accidentul de munca suferit de o persoana în cadrul activităţilor cultural-sportive, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi, se înregistrează de către instituţia sau angajatorul care a organizat acţiunea respectiva.

(g)             Accidentul de munca produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninta avutul public sau privat din întreprinderea şi/sau unitatea unui angajator, se înregistrează de către angajatorul la care s-a produs accidentul.

(h) În cazul accidentului produs ca urmare a unei acţiuni întreprinse de o persoana, din proprie initiativa, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol grav şi iminent ce ameninta avutul public sau privat, produs în afară întreprinderii şi/sau unităţii unui angajator şi care nu are nicio legatura cu acesta, înregistrarea se face conform legii.

(i)             Accidentul de munca de traseu se înregistrează de către angajatorul la care este angajata victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.

(j)             Accidentul de munca de circulaţie se înregistrează de către angajatorul la care este angajata victima sau, după caz, de angajatorul răspunzător de conducerea şi/sau de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului, conform concluziilor cercetării.

(k)             Accidentul produs în afară întreprinderii şi/sau unităţii, ca urmare a neluării unor măsuri de securitate de către un alt angajator, se înregistrează de către angajatorul din vina căruia s-a produs accidentul.

(l)             Accidentul de munca suferit de insotitorii de incarcaturi, personalul de posta de la vagoanele C.F.R., angajaţi ai unor angajatori care, potrivit legii, sunt obligaţi sa delege insotitori pentru astfel de incarcaturi, pe mijloace de transport ce nu le aparţin, se va inregistra de către angajatorul răspunzător de organizarea activităţii care a avut ca urmare producerea accidentului sau, după caz, în condiţiile clauzelor prevăzute în documentele încheiate. 

21)  Materialele comercializate pentru instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca se supun unor avizari speciale ?

a)      nu

b)      da

c)      Ar fi culmea birocratiei

Etichete: , , , , , , , ,

27 răspunsuri to “Chestionar norme metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca HGR 1425/2006”

 1. Elena Says:

  Cum pot avea acces la situl cu raspunsuri in domeniul SSM ? Costa bani?

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Elena,

  Exista un articol cu raspunsuri publicat pe blog, cu acces liber. Am reparat si link-ul care duce catre raspunsuri din fiecare chestionar! Succes!

 3. Stanea Teodora Says:

  As vrea sa aflu si eu raspunsurile la chestionar.Nu am inteles exact unde le gasesc.Va rog sa ma ajutati!Daca se poate va rog sa mi le trimiteti pe adresa de mail de mai sus.
  Multumesc!

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Teodora,
  Sunt deja pe blog, intrun articol dedicat, in care sunt raspunsuri la toate chestionarele din legialatie. Daca chiar nu-l gasesti da-mi un alt semnal. Eu sunt convins ca-l vei gasi!

 5. stefi Says:

  Domnule Stoian Contantin , sunteti cel mai tare. M-ati scutit de multe batai de cap cu chestionarele postate.
  Sa aveti parte de mult bine!
  Multumesc pentru ajutor!

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Stefi,
  Iti doresc toate cele bune!

 7. Spatacean Adriana Says:

  Excelenta idee. Tine-o tot asa. Ma bucur ca existati.

 8. Caciur Doina Says:

  Multumesc mult pentru ajutor.
  Am o nelamurire:
  Am gasit raspunsuri pentru 9 chestionare si doar 3 chestionare, respectiv referitoare la :
  1. legea 319/2006
  2. normele metodologice de aplicare 1425/2006
  3. ordinul 163/2007
  Unde le pot gasi pe celelalte?
  Cu stima,
  Doina Caciur

 9. stoianconstantin Says:

  Salut Doina,
  AI doua posibilitati fie accesezi pagina aa_Cuprins unde gasesti lista tuturor articole cu link-urile necesare
  fie accesezi categoria instruire personal si vei gasi toate chestionarele din legislatie

 10. stoianconstantin Says:

  Salut Adriana,
  Multumesc, adevarul este ca speram sa mai capacitez ceva sprijin pt ca a devenit dificil sa administrez cca 20-30 de emailuri zilnic cu probleme destul de concrete plus actualizari (justificate) ale unui numar mare de chestionare. Cel putin sesiunea aceasta de autorizari incerc sa o sustin. Dupa asta mai vedem! Poate reusesc sa capacitez ajutor. Blogul permite existenta mai multor administratori ceea ce este o facilitate deosebita.

 11. Edimoh Carmen Says:

  va rog sa imi dati adresa de blog unde gasesc raspunsurile de la chestionar.

 12. stoianconstantin Says:

  Salut Carmen,
  Ai dou cai:
  1 cauti in pagiana a_cuprins articolul cu raspunsurile cautate ai acolo link-ul necesar
  2 din fiecare chestionar din legislatie ai link catre raspunsuri
  Daca nu te descurci da-mi un semnal!

 13. iorga Says:

  D-nule Stoian
  Chestionarele pot face parte din instructajul general, la locul de munca sau la cel periodic?

 14. stoianconstantin Says:

  Salut Iorga,
  Cum vrei. Prin traditie instuctajul general e ceva mai lejer si are rolul de punere in tema a angajatului cu specificul unitatii cu principalele riscuri, prezentarea generala a legislatiei, instructiunile interne SSM etc. Altfel nu sunt restrictii. Evident ca poti face o selectie din intrebari. Eu de ex dau chestionarele si discut eglementarea. pe parcurs oamenii puncteaza raspunsurile corecte.
  Succes!
  SGC

 15. victorr Says:

  va salut!

  am auzit ca a aparut un ordin nou despre SSM pentru instalatii electrice, care ar fi in concordanta cu cerintele UE dar nu reusesc sa il gasesc. incerc sa reinnoiesc Instructiunile proprii de SSm si ar fi obligatoriu ca acestea sa respecte acest nou ordin. va rog sa imi dati o idee daca puteti! numai bine!

  • stoianconstantin Says:

   Salut Victorr,
   La multi ani! Zilele acestea m-am gandit la tine. Poate iti faci timp sa te mai uiti pe blog si sa le mai raspunzi oamenilor ca s-ar putea sa am putina treaba.
   Multumesc!
   Ma interesez si eu ref la legislatia despre care cauti informatii si daca gasesc ceva iti comunic si/sau daca este posibil o postez pe blog!
   SGC

 16. nicu-salvamontistul Says:

  D-le Stoian,
  Cred ca anticipati domeniul unde lucrez! Securitatea muncii la noi e, NR.1 altfel greseala e numai o data….!
  1. M-ar interesa teste-chestionare de securitatea si sanatatea muncii din Legea 319/2006, (norme metodologice de aplicare) pt verificarea periodica a angajatilor, posibil gratuit.
  2. In cazul unui serviciu public (administratie locala) cu 17 angajati cine raspunde de Securitatea muncii ? Directorul (absolvent curs post-universitar securitatea si sanatatea muncii) ?
  3. Persoana desemnata (S.S.M) absolventa a cursului de 40 ore, mai are atributiuni in situatia de mai sus? Cam ce?
  Numai bine si …hai la munte!!!

 17. stoianconstantin Says:

  Salut Nicu,
  Sunt deja la un munte! Ma ocup cu distributie ee.
  Cauta pe blog. Vezi pe prima pagina exista titlul aa_cuprins. Cauti articolele care te intereseaza si gata! si gratuit!
  Directorul intodeauna este raspunzator de securitatea muncii dar colaboreaza cu angajatii sai. Altfel daca are suficient timp nu il opreste nimeni sa isi asume toata gama de activitati de SSM
  SGC

 18. Ghebaru Elena Says:

  Buna ziua
  Nu prea stiu cum se procedeaza pe acest blog , sunt ff ocupata , din viteza am mai vizualizat , este f. interesant pt noi cei care lucrăm in domeniul SSM.
  Vroiam si eu un model de Raport de constatare si măsuri dispuse urmare controlului intern efectuat de Serviciul Intern de Prevenire si Protectie , dacă mă poate ajuta cineva . Eu intocmesc ,dar as fi dorit sa văd cum fac si altii
  Cu multumiri , Dorelina

 19. stoianconstantin Says:

  Salut Dorelina,
  tematica blogului atinge doar tangential SSM insa ca „forum” este posibil sa obtiii de la raspunsuri utile de la oameni cu preocupari similare. oricand blogul este deschis celor care vror sa contribuie cu articole si atunci s-ar putea dezvolta si temele legate de SSM.
  Vezi pe pagina de „home” in meniul lateral un link spre pagina aa_cuprins care contine lista tuturor articolelor (sunt cca 200) cu link-uri spre fiecare.
  Succes!
  SGC

 20. Dr. Claudio Carnevale Says:

  Salut Dorelina, eu sunt un consultant pentru siguranta a muncii italian dar cunosc bine si Legea 319/06 care este la fel de legislatia nostra in Italia. Eu am o experienta in domeniu de 20 ani. Daca dv are nevoie din orice informatii in domeniu sunt la dispositie.
  Spor la munca
  Claudio

 21. carmen Says:

  Va salut pe toti. Lucrez in invatamant
  Cei de la minister vor sa ne taie toate sporurile. Vreau sa obtin un buletin de determinare de la Autoritatea de Sanatate in baza caruia sa pot obtine spor pentru conditii penibile pentru personalul care este incadrat la curatenie , spor de ecran , spor de antena.
  Este cineva in situatia mea, sau cineva care imi poate da niste sfaturi?
  Va multumesc anticipat

 22. dia Says:

  va rog mult daca puteti sa-mi explicati ce inseamna „întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”

 23. Sandu Popescu Says:

  Buna la toti.
  Lucrez in domeniu ssm de cativa ani buni si am trecut cu bine, chiar foarte bine, peste mai multe controale ale inspectoratului teritorial de munca si peste cateva accidente cu incapacitate temporara de munca, ocazie cu care am fost si seful comisiei de cercetare.
  Vreau sa spun cu asta ca am suficienta experienta cat sa ma descurc foarte bine in acest domeniu.
  Am totusi o problema grea de rezolvat la locul de munca, hartuirea profesionala exercitata asupra lucratorului desemnat sau a sefului serviciului intern ssm si psi.
  Repet, este vorba de hartuire profesionala si nu sexuala. Cum se poate rezolva cand aceasta este exercitata de catre o persoana alta decat directorul general dar care este directorul de resurse umane numit sef direct [?] peste sef serviciu intern ssm, director de resurse umane de profesie psiholog fara nicio legatura cu tehnica [!] si fara nicio competenta cu activitatea de ssm [!], si care face doar abuz de functie.
  Desigur problema este mai complicata. Ce vreau sa mai spun, din motive foarte clare cu directorul general nu se poate discuta aceasta problema.
  Cer sfatul si ajutorul colegilor de breasla. Treaba trebuie rezolvata cumva. Ce spuneti ?
  Sandu.

  • stoianconstantin Says:

   Salut Sandu,
   Neplacuta situatia! Fara sa intru in detalii cred ca ai 3 solutii:
   – discutie amiabila 1:1 pentru lamurire si eliminare asperitati
   – mediere interna sindicat si/sau nivel iererhic superior sefului care te nemultumeste
   – actiune in instanta
   Eu as merge pe solutionare amiabila printr-o discutie directa. Pana la urma o solutie negociata va da sansa in perioada imediat urmatoare sa identificati adevararele cauze ale neintelegerilor si sa le eliminati.
   Pe de alta parte oare cum reuseste cineva care nu este de meserie sa creeze acest climat de hartuiala!? As fi tentat sa te intreb ce te pune sa faci si nu iti convine? Dar nu sunt sigur ca imi doresc sa raspunzi la aceasta intrebare.
   Succes!
   SGC

 24. Sonia Says:

  Buna ziua,
  Deoarece in fiecare an efectuez chestionare pentru lucratorii din societatea in care imi desfasor activitatea, am incercat sa mai caut pe net si intamplator am gasit acest site foarte interesant si care se vede ca este facut cu mult profesionalism, dar am o singura intrebare: la intrebarea 18 din chestionarul de la normele metodologice nu cumva e neterminata intrebarea? deoarece legea spune ca instructajul introductiv general si cel de la locul de munca nu trebuie sa fie mai mic de 8 ore, iar cel periodic se va aproba prin instructiunile proprii de catre angajatorul societatii.Deci poate fi si de 30 min.
  Va doresc o zi excelenta.

  • stoianconstantin Says:

   Buna seara,
   Aveti dreptate enuntul ar trebui modificat sa stim exact la ce ne referim!
   Pot sa va spun ca acest chestionar este accesate anual de 2500-4000 de ori de la data postarii insa este prima observatie adevarata primita!
   Felicitari!
   Daca mai vb va rog sa utilizati butonul „raspunde” de langa numele Dv pt a mentine discutia grupata.
   Poate va faceti timp sa aderati la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.
   Succes!
   SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: