Chestionar norme generale de aparare impotriva incendiilor: Ordinul 163/28.02.2007


SGC 2002            Recomand   lecturarea articolului: „asupra nevoii de instruire la schimbarea legislatiei „   pentru a se intelege ce aspecte  am avut in vedere la intocmirea chestionarului             Un alt aspect il constituie necesitatea de tehnoredactare inainte de listare pentru ca editorul de texte pe care il ofera blogul schimba unele din optiunile initiele de tehnoredactare pe care le-a avut fisierul initial pe care l-am transferat pe blog           Raspunsurile se gasesc aici.   Daca sesizati vreo inadvertenta va rog sa mi-o comunicati pentru a face corectiile necesare                               

   Numele si prenulele___________________

 Compartiment________________________                                                                                                             Functia______________________________                                                                                                             Semnatura___________________________                                                                                                             Data________________________________   

CHESTIONAR TEST

 privind Normele generale de aparare impotriva incendiiloraprobate prin Ordinul 163/28.02.2007

  1)      Ordinul 163/28.02.2007 abroga DGPSI 001, DGPSI 003 SI dgpsi 005 ?

a)      DA

b)      NU 

2)      Care este structura normelor generale de aparare impotriva incendiilor:

a)      urmareste structura legii 307/2006 pe care o detaliaza

b)      Cap.1 Dispozitii generale

c)      Cap.2 Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

d)      Cap.3 Norme generale de aparare impotriva incendiilor la proiectarea si executia constructiilor, instalatiilor si amenajarilor.

e)      Cap.4 Norme generale de aparare impotriva incendiilor la exploatarea constructiilor,instalatiilor si amenajarilor.

f)        Cap.5 Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor .

g)         Cap.6 Planificarea si executarea exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu.

h)         Cap.7 Controlul respectarii normelor de aparare impotriva incendiilor

i)           Cap.8 Dispozitii finale

j)        NG nu sunt structurate pe capitole ele expliciteaza fiecare articol din Legea 307/2006.

 3)      Care este numarul de telefon la care se anunta un incendiu?

a)      981

b)      112

c)      929 

4)      Ce presupune apararea impotriva incendiilor.

a)            stabilirea structurilor cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor;

b)             elaborarea, aprobarea şi difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziţii, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apărării impotriva incendiilor;

c)             elaborarea, aprobarea şi difuzarea documentelor şi evidentelor specifice privind apărarea impotriva incendiilor;

d)       organizarea apărării impotriva incendiilor la locurile de munca;

e)             planificarea şi executarea de controale proprii periodice, în scopul depistarii, cunoaşterii şi inlaturarii oricăror stări de pericol care pot favoriza iniţierea sau dezvoltarea incendiilor;

f)    analiza periodică a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

g)             elaborarea de programe de optimizare a activităţii de apărare impotriva incendiilor;

h)             îndeplinirea criteriilor şi a cerinţelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;

i)             realizarea unui sistem operativ de observare şi anuntare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;

j)             asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de apărare impotriva incendiilor;

k)             planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;

l)             analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;

m)             reglementarea raporturilor privind apărarea impotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;

n)             asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire. 

 o)             aplicarea periodica a sanctiunilor legale care incep de la 10000 RON pentru persoanele juridice si 1000 RON pentru persoanele fizice; 

5)      Structurile cu atributii de aparare impotriva incendiilor la nivelul unui agent economic depind de :

a)      nivelul riscului de incendiu

b)      specificul activitatii

c)      pozitionarea fata de sursele externe de incendiu

d)      felul asigurarii impotriva riscurilor 

 6)      Fiecare salariat va avea atributiile in domeniul apararii impotriva incendiilor stabilite in:

a)      fisa postului

b)      planului de operare

c)      tematica de instructaj

d)      legea prevede caracterul voluntar al interventiilor la incendiu.

 7)      Care sunt tipurile de acte normative emise de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta obligatorii pe teritoriul Romaniei .

a)      norme

b)      reglementari tehnice

c)      dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor

d)      standarde

 8)      Care sunt actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei.

a)             dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea impotriva incendiilor;

b)             instrucţiuni de apărare impotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de munca;

c)       dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;

d)             dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;

e)             dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenta ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenta;

f)             dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a functionarii ori utilizării construcţiilor

/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;

g)   reguli şi măsuri de apărare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;

h)             convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării impotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

i)             dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, conform legii;

j)    măsuri speciale de apărare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase   k)      emiterea declaratiei de conformitate PSI 

9)      Care sunt documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor care trebuie sa existe la nivelul operatorilor economici?

a)   planul de analiza şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;

b)   fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenta;

c)   raportul anual de evaluare a nivelului de apărare impotriva incendiilor;

d)             documentaţia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;

e)             avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

f)             certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;

g)             registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;

h)   registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

i)    date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

j)    lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;

k)       planurile de protecţie impotriva incendiilor;

l)             evidenta exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;

m)             evidenta exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

n)       rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenta;

o)   fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;

p)   lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

q)   grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;

r)             rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;

s)       programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu. 

10)  In ce consta organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca?

a)             prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenta a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;

b)       organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor ;

c)   afişarea instrucţiunilor de apărare impotriva incendiilor;

d)             organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuarii bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;

e)      elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfăşurarea propriu-zisa şi verificarea efectuării acesteia;

f)        marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atentionare.

 11)  Ce cuprinde organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca ?

a)             stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare şi de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenta, a conducatorului locului de munca, proprietarului/patronului/administratorului, precum şi a specialiştilor şi a altor forte stabilite sa participe la stingerea incendiilor;b)             stabilirea sistemelor, instalaţiilor şi a dispozitivelor de limitare a propagarii şi de stingere a incendiilor, a stingatoarelor şi a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare şi de protecţie a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;

c)             stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea şi evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru şi în afară programului;

d)             organizarea efectivă a intervenţiei, prin nominalizarea celor care trebuie sa utilizeze sau sa pună în funcţiune mijloacele tehnice din dotare de stingere şi de limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte operaţiuni la instalaţiile utilitare şi, după caz, la echipamente şi utilaje tehnologice. 

12)  Toate datele privind organizarea interventiei de stingere a incendiului se consemneaza de catre conducatorul locului de munca pe un formular special amplasat la loc vizibil cat mai ferit de incendii .Cine semneaza acest formular?

a)      conducatorul locului de munca

b)      cadrul tehnic/persoana desemnata sa indeplineasca atributii de aparare impotriva incendiilor. 

13)  Ce presupune interventia la locul de munca in cazul producerii unui incendiu ?

a)             alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunţarea incendiului la forţele de intervenţie, precum şi la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;

b)   salvarea rapida şi în siguranta a personalului, conform planurilor stabilite;

c)             întreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze şi fluide combustibile a consumatorilor şi efectuarea altor intervenţii specifice la instalaţii şi utilaje de către persoanele anume desemnate;

d)             actionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare impotriva incendiilor din dotare şi verificarea intrării în funcţiune a instalaţiilor şi a sistemelor automate şi, după caz, actionarea lor manuală;

e)             evacuarea bunurilor periclitate de incendiu şi protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenţiei;

f)             protecţia personalului de intervenţie impotriva efectelor negative ale incendiului : temperatura, fum, gaze toxice;

g)             verificarea amănunţită a locurilor în care se poate propaga incendiul şi unde pot aparea focare noi, actionandu-se pentru stingerea acestora. 

14)  Care sunt planurile de protectie impotriva incendiilor care trebuie sa existe la nivelul locului de  munca ?

a)      planul de evacuare a  persoanelor ;

b)      planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

c)      planul de interventie

d)      planul centralizator al planurilor sectoriale;

 15)  Normele generale stabilesc un model cadru al planului de evacuare a persoanelor?

a)      DA

b)      NU 

16)  Planurile de depozitare a materilelelor periculoase se avizeaza de ISU Judetean

a)       DAb)      NU 17)  Planurile de interventie se avizeaza de ISU judetean ?

a)      DA

b)      NU 

18)  Care este continutul cadru al unei instructiuni de aparare impotriva incendiilor pentru locul de munca ?

a)             prevederile specifice de apărare impotriva incendiilor din reglementările în vigoare;

b)             obligaţiile salariaţilor privind apărarea impotriva incendiilor;

c)   regulile şi măsurile specifice de apărare impotriva incendiilor pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere, oprire şi punere în funcţiune;

d)             evidentierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;

e)             prezentarea pericolelor care pot aparea în caz de incendiu, cum sunt intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora. 

19)  Cine are obligatia intocmirii instructiunilor de aparare impotriva incendiilor ?

a)      seful sectorului de activitate

b)      persoana desemnata cu atributii de aparare impotriva incendiilor

c)      administrator/conducator

d)      presedintele CU  

20)  Mentinerea in buna stare a instalatiilor si sistemelor de cuplare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice atmorferice este optionala?

a)      Da

b)      Este obligatorie 

21)  Este interzisa folosirea sobelor si a altor mijloace de incalzire defecte, cu improvizatii, supraalimentate cu combustibil sau nesupravegheate, precum si aprinderea focului utilizandu-se lichide inflamabile?

a)      este interzis

b)      nu este interzis 

22)  Sunt obligatorii verificarea,repararea,izolarea termica si curatarea periodica a cosurilor de fum ?

a)      da sunt obligatorii

b)      nu sunt obligatorii

       23)  Care sunt prevederile Normelor Generale de aparare impotriva incendiilor in privinta reglementarii fumatului ? 

a             Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituţii publice şi se face prin dispoziţie scrisă, data de persoana cu atribuţii de conducere.

b    Pentru situaţiile în care o construcţie sau o amenajare este folosită de mai mulţi utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziţie emisă de proprietarul construcţiei sau al amenajării respective, însuşită de utilizatorii în cauza.

c    În dispoziţia pentru reglementarea fumatului se menţionează:

·        locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spaţiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu tigari, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje şi eşafodaje, realizate din materiale combustibile, precum şi lanurile de cereale în faza de coacere şi zonele împădurite;

·        locurile amenajate pentru fumat;

·        persoanele desemnate sa răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri şi sectoare de activitate;

·        alte date şi informaţii necesare sa fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.d   Locurile în care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.

e             Locurile în care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul „LOC PENTRU FUMAT”.

f             Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanta mai mare de 40 m fata de locurile în care exista pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m fata de locurile în care exista materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, şi 50 m fata de culturile de cereale paioase în perioada coacerii şi recoltarii sau de zonele împădurite.g   Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:

·        scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pământ;

·        instrucţiuni afişate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor şi reguli de comportare în caz de incendiu;·        mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor.

h             Scrumierele din interiorul clădirilor se amplaseaza astfel încât sa nu fie posibila aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.

i             Depunerea în scrumiere a altor deşeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.

j    Golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri în care exista materiale combustibile este interzisă.

k             Aruncarea la întâmplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse este interzisă. 

24)  Care sunt masurile prevazute de Normele Generale de aparare impotriva incendiilor pentru asigurarea conditiilor de evacuare si salvare a utilizatorilor?

a)             întreţinerea în buna stare de funcţionare a sistemelor de decomprimare sau de etansare la fum şi gaze fierbinti, precum şi a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica din compunerea construcţiilor şi instalaţiilor;

b)             păstrarea căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate;

c)             funcţionarea iluminatului de siguranta şi a celei de-a doua surse de energie electrica, conform reglementărilor tehnice;

d)             funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanta pentru care au fost proiectate;

e)      organizarea şi desfăşurarea, periodic, de exercitii şi aplicaţii cu salariaţii, în condiţiile legii 

25)  Care sunt prevederile Normelor Generale de operare impotriva incendiilor referitor la marcarea cailor de acces?

a)      caile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, in refugii sau in alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate , conform reglementarilor tehnice specifice ;

b)      se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care duc la demisol sau subsol ori la usile de acces catre alte spatii si incaperi din care evacuarea nu poate fi continuata. 

26)  Care sunt principalele categorii principale de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute de Ordinul 163/2007 pentru echiparea construcţiilor, a instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate?

a)             instalaţii de protecţie impotriva incendiilor;

b)             stingatoare şi alte aparate de stins incendii;

c)      utilaje, unelte şi alte mijloace de intervenţie. 

27)       Care sunt principalele categorii principale de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute de Ordinul 163/2007 pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situaţii de urgenta ?

a)             autospeciale pentru stingerea incendiilor;

b)             autospeciale auxiliare de intervenţie;

c)             nave pentru stingerea incendiilor;

d)             trenuri pentru stingerea incendiilor;

e)             aeronave de intervenţie la incendii;

f)             motopompe şi alte utilaje;

g)                  ambulante şi autosanitare. 

28)       Care sunt principalele categorii principale de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute de Ordinul 163/2007 pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor şi substanţelor combustibile sau pentru protecţia celor din apropierea focarului ?

a)             produse de stingere;

c)      agenţi neutralizatori, speciali. 

29)       Care sunt principalele categorii principale de mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute de Ordinul 163/2007 pentru protecţia personalului de intervenţie ?

a)             echipament de protecţie la temperatura, socuri mecanice şi la umiditate;

b)            mijloace de protecţie a căilor respiratorii;

c)             accesorii de siguranta;

d)             accesorii de protecţie la electrocutare;

e)             mijloace de iluminat;

f)             aparatura de comunicaţii;

g)         echipament, aparatura, vaccinuri şi instrumentar de protecţie specială impotriva efectelor agenţilor chimici, radioactivi sau biologici;

h)         aparatura de detectare a concentratiilor explozive sau a prezentei unor substanţe nocive. 

30)             Care este numarul minim de stingatoare stabilit de Normele Generale de aparare impotriva incendiilor pentru cladirile administrative ?

a)      1 buc / 300 mp.

b)      3 buc / 300 mp.

c)      1 buc / 100 mp.

 31)             Ce vizeaza exercitiile privind modul de interventie in caz de incendiu ?

a)      alarmarea

b)      evacuarea

c)      stingerea incendiului

d)      determinarea gradului de stress 

32)             Este permisa organizarea  unor exercitii de interventie la incendiu inopinat din initiativa administratorului/ conducatorului  agentului economic ?

a)      DA

b)      NU 

33)             In anexa la Normele Generale  este prezentat continutul cadru al unui permis de lucru cu foc ?

a)      DA

b)      NU

Etichete: , , , , , , ,

95 răspunsuri to “Chestionar norme generale de aparare impotriva incendiilor: Ordinul 163/28.02.2007”

 1. Bodog Ramona Says:

  Buna ziua stimate domn.
  Va multumim pentru aceste chestionare cu care ne usurati munca de instruire si verificare in domeniul securitatii si sanatatii in munca si p.s.i..
  Am incercat sa gasesc raspunsurile la intrebari, insa nu am reusit. In cazul in care aveti timp si nu va deranjeaza, va rog sa-mi trimiteti raspunsurile pe adresa de mail.
  Va multumesc anticipat.

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Ramona,
  Iti propun sa renuntam la formalism. Articolul cu raspunsuri se gaseste la pozitia 59 din lista: aa_Cuprins care poate fi accesata urmand link-ul: https://stoianconstantin.wordpress.com/cuprins/ . Articolul propriu-zis poate fi accesat la adresa: https://stoianconstantin.wordpress.com/2007/12/02/raspunsuri-la-chestionarele-test/

 3. Valer Says:

  S- a muncit mult , cu seriozitate , insa pentru o verificare anuala a salariatilor consider ca ar fi necesare si o serie de teste privind cunoasterea unor norme concrete ( ex: in domeniul electric, gaze naturale etc. In orice caz apreciez si va felicit pentru teste.

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Valer,

  Multumesc pentru aprecieri. Intradevar a fost ceva munca si m-am gandit ca ar fi bine sa beneficieze de ea cat mai multi oameni astfel incat sa evitam sa consumam toti (multi dintre noi) timpul sa facem acelasi lucru.
  Am retinut ideea cu teme de instructaj „mai concrete” asociate cu suport de curs si chestionare.
  In principiu m-am gandit si eu la acest lucru pentru dezvoltarea in continuare a blogului.
  Ar fi extraordinar daca ideea de voluntariat ar prinde si as primi articole de la alti colegi. Eu m-as angaja sa le fac o recenzie preliminara si sa le afisez ordonat pe categorii astfel incat sa facilitez accesul la informatie. In mod evident voi marca contributia fiecaruia foarte explicit pentru ca imi place sa respect munca si in special munca intelectuala care necesita si efort si multi ani de pregatire si experienta.
  Oricum pe masura ce redactez mterialele le voi posta pe blog
  Inca o data multumesc si te astept cu articole!!

 5. gigi Says:

  ma ocup din 2006 de problematica ssm, psi si mediu. am gasit foarte utile informatiile facute publice de dvs. v-as fi si mai indatorat daca mi-ati putea oferi instructiuni proprii pentru electrician intretinere (sunt mecanic). cu deosebita stima

 6. stoianconstantin Says:

  Salut Gigi,
  Eu lucez in cadrul unui OD nu am acces la alta instructiune decat la fosta N65/2002 usor cosmetizata. Poate daca definesti domeniul de activitate al firmei se ofera sa te ajute cineva care practica energetica industriala. te caut si pe email poate totusi te pot ajuta cumva.
  Succes!

 7. gigi Says:

  lucrez in cadrul unei fabrici de produse lactate. de la aviatie am trecut la SSM, PSI, mediu. cu teoria stau foarte bine, am facut inclusiv postuniversitar de evaluare riscuri, dar nu pot spune ca am experienta relevanta in domeniu. caut un prieten sau mai multi pentru schimb de informatii scrise: instructiuni proprii, documente de organizare, planuri de prevenire si protectie, fise evaluare riscuri etc. pot fi gasit la adresa stf_gg@yahoo.com. sunt interesat de instructiuni proprii electrician intretinere si meserii specifice produselor lactate, modele de decizii pentru psi, tematici instruire. totul la schimb. multumesc anticipat

 8. stoianconstantin Says:

  Succes Gigi,
  mai cauta pe blog la comentarii ca au mai fost persoane interesate de chestiuni similare poate reusesti sa intri in contact cu ele
  SGC

 9. silviu Says:

  Va rog, sunt responsabil PSI de cateva zile si nu stiu de unde sa procur decizii! Poate ma ajutati sa mi trimiteti un model!
  MULTUMESC

 10. stoianconstantin Says:

  Salut Silviu,
  Te contactez pe email sa ne lamurim. Poate reusesc sa te ajut!
  SGC

 11. caciur nicsan narcisa Says:

  sunt responsabila cu PSI si as dori cateva informatii privind modul de instruire a personalului si modul de completare a planului de evacuare
  va multumesc!

 12. stoianconstantin Says:

  Salut Narcisa,

  Regulile cu instruirea trebuie sa fie stabilite intro decizie a conducerii corelat cu prevederile legii si functie de specificul unitatii tale. daca imi dai mai multe informatii putem stabili concret frecventa si durata.
  Tematica este si ea la indemana voastra. Scopul este sa contribuie la instruirea lucratorilor astfel incat la nevoie acestia sa actioneze eficient.
  In materie de plan de evacuare cel mai bine mergi intrun schimb de experienta la cateva institutii publice si/sau agenti economici vecini si sunt convins ca te lamuresti.
  Pt ambele cazuri o discutie cu personalul de la Unitatea de Situatii de Urgenta cea mai apropiata te vor lamuri intrutotul
  Mai vorbim!
  SGC

 13. tuti2005 Says:

  salut cristi!
  ce mica este lumea! sint si cadru tehnic psi si cautam ceva din domeniu pe net si astfel am ajuns iarasi pe blogul tau.
  ce mai faci ?
  te-am cautat pe email cu ceva probleme dar…
  in orce caz cred ca mai vorbim
  salut costica

 14. stoianconstantin Says:

  Salut Costica,

  Ma bucur ca ai revenit pe blog. Succes cu PSI-ul

  SGC

 15. Alin Says:

  Buna ziua,
  am si eu o intrebare „tehnica”….am absolvit cursurile de nivel mediu al SSM si una din competentele profesionale dobandite se numeste „coordonarea activitatilor de interventie in caz de necesitate”
  Intrebarea mea este urmatoarea: pot sa ma ocup si de I.S.U. ?
  Sa fac tematica,instructiuni proprii, de instructajele la angajare,la locul de munca si periodic…toata treaba ce decurge in privinta I.S.U.
  Se poate face asta printro decizie de numire din partea administratorului?
  Sau trebuie sa urmez cursuri specifice ISU? Din informatiile mele aceste cursuri nu se mai tin la mine in oras(Suceava)
  Va multumesc anticipat si astept un raspuns, in cazul in care stiti raspunsurile la intrebarile mele,
  cu respect,Alin

 16. stoianconstantin Says:

  Salut Alin,
  Este la latitudinea angajatorului tau sa te insarcineze cu Managementul Situatiilor de Urgenta (iti place formularea?). Decizia e necesara!. Desigur ca daca faci si ceva cursuri este din ce in ce mai bine. Important este sa stii bine legislatia, sa ai o buna relatie de colaborare cu ISU local si sa stii ce ai de facut in rest e … CanCan (parafrazez o reclama repetata obsesiv).
  Succes!

 17. Alin Says:

  Multumesc pentru raspuns,
  dar framantarea mea este :daca in cazul unui control la firma, respectivii inspectori s-ar putea lega de faptul ca nu am calificarea in domeniul situatiilor de urgenta(la fel cum am si in SSM) chiart daca administratorul da o decizie de numire prin care ma insarcineaza si cu S.U.
  Anul acesta nu s-au tinut cursuri la mine in oras si interesandu-ma la cei de la ISU am aflat ca nici nu se tin.
  Din raspunsul dumneavoastra inteleg caci este mai important sa fii cu organizarea „pe linia de plutire” decat acel act care demonstreaza competenta profesionala

 18. stoianconstantin Says:

  Salut Alin,
  Nu vei avea probleme! Daca reusesti in viitor si niste cursuri e super bine. Succes!

 19. Anonim Says:

  CHESTIONAR TEST 5
  Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor

 20. stoianconstantin Says:

  Salut.
  Care e problema?

 21. ghita Says:

  buna ziua, va rog sa ma ajutatii cu niste informatii legat de PSI.Lucrez la o institutie publica si am fost insarcinat cu SSM si PSI si m=am impotmolit umpic la PSI deoarece la acesta institutie nu exista nimic legat de PSI.Nu stiu de unde sa incep.Trebuie autorizata institutia ca la ssm sau ce doc trebuie sa fac???
  Multumesc pentru informatii!!!

 22. stoianconstantin Says:

  Salut Ghita,

  1 citeste legislatia: legile 307/2006, 481/2004 siHGR 163/2007 Vezi in primul rand pe blog si/sau aplicatii autorizate tip „Legis” ori in Monitorul Oficial
  2 iti recomand o vizita la Inspectoratul Judetean de Situatii de Urgenta si/sau invita la voi ofiterul care raspunde de unitatea voastra sa faca un control de indrumare. Ar trebui sa iti spuna ce ai de facut
  3 daca nu te descurci mai discutam si punem de un plan de aparare.
  4 daca iti iese consultanta cu ISU atunci astept de la tine un articol in care sa le explici celor care se afla intro situatie similara cu tine ce au de facut. Ce zici, accepti provocarea?

  Succes!

 23. eugen Says:

  Daca as putea sa obtin cateva sfaturi in legatura cu organizarea psi? va pot contacta? eugen

 24. eugen Says:

  vad ca in august sunt singurul ca va srie

 25. eugen Says:

  Scuze, de fapt acum ma aflu ptr. prima data pe un blog. Am citit raspunsul dv. catre Ghita si urmatoarea intrebare este: Daca ma pun la punct cu reglementarile din cele trei acte normative credeti ca va fi OK? Chiar s-au abrogat O MAI 001,002 etc?

 26. stoianconstantin Says:

  Salut Eugen,
  1 Bineinteles ca putem discuta!
  2 Da s-au abrogat
  3 Ar fi de ademenea OK daca ai impartasi si altora din experienta pe care o vei castiga in pregatirea PSI
  Succes!

 27. maria Says:

  Buna seara!
  Si eu as fi interesata de cateva raspunsuri in legatura cu aceasta tema.

 28. maria Says:

  Decizia de numire cadru tehnic … se comunica in 48 de ore la ISU?
  Multumesc de raspuns.

 29. Sabin Radu Says:

  Buna ziua. Autorizarea din punct de vedere PSI se face prin cerere pe propria raspundere de catre Registrul comertului?
  O intrebare ce tine de SSM.
  Periodic orice conducator auto profesionist isi face control medical si psihologic ce tine de inspectia auto.
  Din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca trebuie facut un control medical periodic de medicul de medicina muncii.
  Nu este acelasi lucru? Trebuie facute ambele controale?

 30. Sabin Radu Says:

  Va rog inca o intrebare.
  Unde se organizeaza cursuri de coordonator in materie de securitate pe santierele mobile si temporare?
  Precum si cursuri de PSI si Protectie civila?

 31. stoianconstantin Says:

  Salut Sabin,

  1 Cred ca da. dar trebuie urmata de actiuni concrete de prevenie in cazul in care unitatea incepe sa functioneze si mai ales daca are productie.
  2 Da, trebuie ambele controale medicale
  3 si 4 Nu stiu. Intreaba la ITM si la ISU din judet.

 32. maria Says:

  Astept rasuns la intrebarea :”Decizia de numire cadru tehnic … se comunica in 48 de ore la ISU?
  Multumesc de raspuns.”

 33. maria Says:

  Pentru Sabin Radu : „Unde se organizeaza cursuri de PSI?”
  Daca esti cumva din Ardeal firma FORMAROM. Ei sant din Zalau,dar de exemplu eu am facut cursul PSI cu ei in Cluj.
  Daca crezi ca pot sa te ajut nu ezita sa-mi scrii.
  Maria

 34. stoianconstantin Says:

  Salut Maria,

  Am remarcat activitatea ta pe blog si doresc sa te incurajez sa si scrii cateva articole. Care e problema cu comunicarea in 48 de ore la ISU? Mie mi se pare un termen „specific ISU” care nu are alte preocupari!
  SGC

 35. Anonim Says:

  Multumesc de primirea calduroasa.

  Legea 307.” Art 12. 3) Numirea şi schimbarea din funcţie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator în termen de 48 de ore de la angajare, după caz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor.”

  Ma referam la acest text. Intrebarea mea este inca valabila.
  Multumesc

 36. Andreea Says:

  sunt educatoare la o gradinita si raspund de P.S.I SI P.M si nu prea stiu ce trebuie sa contina dosarul in intregime sau daca poate cineva sa imi scrie niste legi
  Daca poate cineva sa ma ajute va multumesc!
  E prima data cand intru pe o astfel de pagina si mi se pare super Ok

 37. stoianconstantin Says:

  Salut Andreea,
  Vezi daca te descurci cu ce e deja postat pe blog. daca nu cel mai rapid rezolvi problema cu o vizita la Inspectoratul Scolar sau la Inspectoratul Teritorial de Munca. Asta daca intradevar cineva cu preocupari similare nu te ajuta intr-un mod mai concret si mai rapid!
  Succes!

 38. Maria Says:

  Pentru PSI legile le gasesti pe acest link http://www.igsu.ro/legislatie.htm

 39. stoianconstantin Says:

  Salut Maria,

  Multumesc pt informatie!. Am inclus pe pagina principala a blogului un link catre site IGSU. Este posibil sa fie util si altor utilizatori ai blogului.

  SGC

 40. Maria Says:

  Stie cineva sa-mi spuna daca instructajul se face sau nu pentru administrator, in cazul in care nu figureaza pe statul de plata? Este administrator si unic asociat la firma.

 41. stoianconstantin Says:

  Salut Maria,

  Aparent omul nu prea are relatii cu firma. E un investitor care are staff th-ec si cont pt dividente. Eventual poate intra in firma ca vizitator caz in care e obligatoriu sa ii faca cineva instructajul. Daca doar participa la unele sedinte atunci probabil ca nu e necesara instruirea sa
  Daca persoana in fapt lucreaza si se poate accidenta atunci ar fi bine sa fie instruit.

  SGC

 42. Maria Says:

  Multumesc de raspunsul promt si rapid.
  Maria

 43. mirela duca Says:

  am facut cursul ssm si psi recent si nu prea stiu ce am de facut in momentul angajarii la firma.Ma poate ajuta cineva?Va multumesc mult!

 44. stoianconstantin Says:

  Salut Mirela,

  Cred ca ar trebui sa aplici cele invatate la curs! Poate incepi cu un fel de analiza SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunitati, amenintari) si functie de nivelul pe care il vei constata treci la fapte: promovezi diverse decizii intre care cea de instruire, faci suporturi de curs, instruiesti oanenii, elaborezi instructiuni proprii ssm, planuri de aparare etc
  Eventual mai vorbim!
  SGC

 45. Maria Says:

  Pentru Mirela
  Daca te ajuta cu ceva, pot sa-ti trimit modele pentru actele de autoritate ( cele 5 decizii) si un model pentru planul de evacuare.

 46. Anonim Says:

  chestionarul este foarte greu si pentru un vechi sef de FCP care a trecut prin multe legi care au reglementat munca de prevenire a incendiilor ( test MAI GREU DECAT INFRACTIUNILE LA UN TEST PENTRU PERMISUL AUTO)

 47. stoianconstantin Says:

  Salut Anonim!

  In fapt nu este tocmai un test!.L-am conceput ca un fel de rezumat. Astfel incat in timp ce se discuta legea la un instructaj oamenii sa poata sa isi bifeze raspunsurile corecte iar in final sa se aleaga cu un fel de rezumat din care sa isi aminteasca problemele esentiale. Pt un test de verificare veritabil a cunostintelor trebuie selectate un numar rezonabil de intrebari si poate alese unele de dificultate mai redusa!!
  SGC

 48. loredana Says:

  Buna ziua este prima data cand intru pe blog am fost desemnata sa ma ocup cu protectia muncii si PSI la o fadrica de produse lactate dar din pacate nu prea stiu ce am de facut si unde sa gasesc legislatia care sa ma ajute sa o scot la capat din comentarile care sunt pe blog am peusit sa mai iau cate ceva dar am vazut ca gigi esti chiar in domeniu te rog mult nu ma poti ajuta tu?

 49. stoianconstantin Says:

  Salut Loredana,

  Vezi ce gasesti pe blog, studiaza inclusiv comentariile si mai vorbim!
  SGC

 50. danixweb Says:

  Felicitari pentru initiativa blogului cu teme de SSM .Fac parte si eu din categoria celor care intr-o firma mica trebuie sa faca si asta.Am vazut raspunsul dat Mariei si daca imi este permis i-as raspunde ca daca administratorul firmei este si patronul firmei sau copatron in cazul parteneriatelor atunci acesta fiind angajator deci pentru acesta nu se intocmeste fisa de instructaj.Daca in schimb este angajat pe post de administrator atunci acesta face parte din personalul TESA ,va avea nevoie de fisa de instructaj si evaluare de riscuri(eventual aceeasi pentru tot personalul TESA).

  Sugestie:Ca raspuns celor care cer ajutor pentru procurarea documentatiei necesare pentru desfasurarea activitatii de SSM poti introduce in designul blogului un „widget” din cele oferite de wordpress.com respectiv o caseta in care poti incarca pina la 3 GB gratuit in care pune orice fel de fisiere ca linkuri de download.

 51. stoianconstantin Says:

  Salut Dani,

  Multumesc pt sugestii. O sa incerc. Deja blogul are f multa informatie si orice modificare ruleaza extrem de greu. Din aceasta cauza am si redus numarul noilor postati desi material mai am inca destul!
  SGC

 52. danixweb Says:

  O zi buna tuturor.
  Datorita interesului mare pentru documentatii de SSM si PSI (SU) noi , acum cind legislatia s-a schimbat am postat pe http://corosdan.wordpress.com o gama foarte larga de documente in format .doc ,.xls si .pdf care cuprind legi ,normative ,norme ,decizii ,instructiuni pentru f multe domenii , formulare care trebuie numai completate deocamdata numai pentru PSI(blogul este in constructie). In limita timpului disponibil voi posta si din domeniul SSM iar pagina se vrea a fi interactiva si anume oricine are vreun document care crede ca va servii altora sa poata sa il puna in caseta de DOWNLOAD trimitindu-l pe adresa de email scrisa in partea de jos a casetei. Poate pe linga discutiile care au loc pe bloguri sa putem realiza o baza de documente comuna , de actualitate legate de aceste doua activitati cu acces liber pentru cei interesati.

 53. George Zaharia Says:

  As dori sa-i felicit pe domnii Stoian Constantin si Danixweb pentru initiativa. Foarte bun blogul, Danixweb, mai ales pentru incepatori. Si eu ma ocup cu SSM-ul si PSI-ul intr-o unitate. Daca pe linie de PSI m-am mai ocupat, pe linie de SSM sunt mai novice. D-abia am terminat cursul mediu.Este interesanta si initiativa sa ne lasam adresele de Mess, mai ales ca putem discuta in timp real daca cineva este in dificultati. Va doresc succes mai departe!!! Cu Respect.

 54. stoianconstantin Says:

  Salut George,

  Multumesc. Esti binevenit pe blog!

  SGC

 55. Victor POP Says:

  Felicitari domnule STOIAN CONSTANTIN, cu deosebita stima Victor POP

 56. livia Says:

  domnule stoian sunteti de admirat cu materialele pe care ni le prezentati celor care le utilizam si pentru forumul in sine.Felicitari

 57. stoianconstantin Says:

  Salut Livia si Victor,

  Multumesc, sunteti bineveniti in zona!

  SGC

 58. isa Says:

  Felicitari si multumiri domnule Stoian.

 59. stoianconstantin Says:

  Salut Isa,
  Si eu iti multumesc. Ma bucur sincer cand pot fi util!

 60. stela Says:

  Sunt responsabil P.S.I. si P.M.in scoala.poate ma puteti ajuta cu cateva informatii legate de dosar, decizii, chestionare. Va multumesc mult

 61. danydu Says:

  Laudabila initiativa.Ma ocup de aceste probleme de cativa ani buni.Am elaborat toata gama de doc-uri necesare managementului situatiilor de urgenta ( in special pentru domeniul protectiei civile,dar nu numai).Sunt dispus la schimb de experienta (inclusiv de documente )

 62. stoianconstantin Says:

  Salut Danydu,

  Daca doresti le poti publica pe acest site sub nume propriu. Te contactez pe email pt detalii! Vei avea pagina ta pe care publici articole si asiguri rolul de moderator al comentariilor.

  SGC

 63. armin Says:

  Buna,
  Am si eu o intrebare pe partea de ssm.
  1. Daca la sefii de servicii, birouri si compartimente care efectueaza instructajul periodic la subordonatii lor le trebuiesc decizii pentru a putea efectua aceste instructaje?
  2. In cazul cssm am nevoie de un regulament propriu obligatoriu???
  3. La administrator si la sefii de servicii, birouri si compartimnete cine le efectueaza instrucatajul periodic?responsabilul de protectia muncii al institutiei???
  multumesc pentru ajutor!!!

 64. stoianconstantin Says:

  Salut Armin,
  3*Da!
  Succes!

 65. George Zaharia Says:

  Buna ziua din nou la toti colegii de „suferinta”
  1- Daca are nevoie cineva de diverse materiale, exemple de decizii, instructiuni etc, mai ales pe tematica P.S.I. poate sa ma contacteze si in limita timpului sau daca am pe calculator , am sa-i trasmit ce am eu.
  2- Pana acuma am lucrat doar pentru un angajator, atat PSI cat si SSM. Am 2 firme care vor sa coopereze prin contract cu mine. Singurul lucru care nu-l stiu (daca nu este secret), este ce tarife se practica pentru colaboratori. Banuiesc ca se tine cont de numar lucratori, posturi munca, riscuri, suprafata, puncte de lucru etc. Daca mai sunt colaboratori la firme in particular, va rog sa-mi spuneti si mie ca idee ce tarife se practica.

 66. Maria Says:

  Din pacate nu stiu sa va dau ideii in legatura cu preturile practicate pentru PSI. La noi in firma eu le fac. Pentru SSM la noi s-au practicat urmatoarele tarife:
  (8 angajati, cinci posturi, obiectul activitatii: leasing financiar)
  pentru evaluari de riscuri si instructaje 800 RON
  isructaj periodic 150 RON ( de 2 ori pe an)
  instructaj introductiv 30 RON/ angajat nou.
  Preturile au fost negociate, deoarece patronul mai are 2 firme unde se ocupa tot aceiasi doamna cu SSM.
  In legatura cu propunerea DVS, pe mine m-ar interesa o temtica PSI pentru anul urmator. Nu ma descurc cu temetica, nu mai stiu ce sa le predau la angajati. Am cam epuizat temele din legea 307, OMAI 163 si legea 481.
  Intrebarea mea: in cazul in care la sediul firmei nu este nici o activitate, trebuie intocmit sau nu documentatie PSI ?
  Firma unde lucrez eu i-si desfasoara activitatea la un alt punct de lucru, la sediu nu este absolut nici o activitate.
  Multumesc de raspunsuri.

  Maria

 67. George Zaharia Says:

  1- In legatura cu tematica, chiar daca are un caracter repetitiv, este corecta. Daca va uitati la instruirea lucratorile, ma refer la instructajul periodic, sunt cateva conditii. Daca a lipsit mai mult de 30 de zile, daca au intervenit schimbari in procesul tehnolgic si ultima parca, daca s-a modificat legislatia (nu este cazul). Si tematica mea are tot legile enumerate de dumneavoastra. Instruirea periodica are ca scop
  (re)improspatarea cunostintelor lucratorurilor, deci faptul ca este repetitiva nu va creeaza probleme.
  2- Teoretic, documentatia PSI trebuie pusa la punct si pentru sediu si pentru puncetele de lucru. Inclusiv evaluarea riscurilor, scenariu de securitate la foc etc. Intr-adevar apare hilara situatia la planul de evacuare-interventie, pe cine pui in echpa de evacuare, de interventie daca acolo nu este nimeni?
  Totusi va recomand sa intrebati pe cineva de ISU, ca la un control, poate lor nu li se pare hilara. M-am mai intalnit cu situatii ciudate, hilare si eu si colegii mei cu care tin legatura, nu trebuiesc tratate in gluma. Chiar trebuie intrebati cei de la control. Eu de exemplu am in cladire, o singura camera, cu o singura usa , cu 2 lucratori. Si 2 planuri de evacuare pe pereti. Inspectorii de la SSM mi-au spus clar ca n-are importanta ca mai am un plan de evacuare, PSI, ei il vor si din p.d.v. SSM. Daca mai pun un plan de evacuare in aceeasi incapere, incepe sa aduca cu o galerie de pictura. Asta este.
  Cu respect. George

 68. Maria Says:

  Multumesc mult de raspunsul promt si rapid. Mi-a fost de folos.
  Cu respect, Maria

 69. George Zaharia Says:

  Datorita faptului ca undeva suntem pe un “camp minat” cu totii, adica SSM si PSI. cred in comunicare, si mai ales din experientele proprii versus organe de control.Cine doreste sa corespondam pe teme de S.S.M. si P.S.I, adresa mea de mail si mess este :george_zaharia2007@yahoo.com

 70. Maria Says:

  Alta problema: la una dintre firme unde eu ma ocup de 4 luni cu PSI-ul, sunt 8 angajati care i-si desfasoara activitatea intr-o hala.
  Proprietatea este data in chirie la o firma de dealer de masini, drept consecinta in toata curtea (aprox 4500 mp) se afla masini parcate, care urmeaza a fi vandute. Exista contract de inchiriere intre cele doua firme, dar nu este delimitata zona care este data in chirie. Pe teritoriu mai sunt 3 hale, care sunt goale. Proprietatea este pazita de angajatii proprietarului si de angajatii chiriasului.
  Cine raspunde in cazul in care se intampla ceva? Noi, proprietarii sau chiriasii? Cine trebuie sa obtina avizul si autorizatia PSI pentru spatiul, terenul dat in chirie?
  Este obligatoriu a se incheia un contract cu o firma privata pentru situatii de urgenta?( intrebarea mea se refera la orice firma, chiar si la cele la care nu este obligatoriu avizul si autorizatia PSI).
  Multumesc anticipat de raspunsuri.
  Domnu Zaharia am retinut adresa de email. S-ar putea sa va contactez.
  Maria

 71. George Zaharia Says:

  Revin pe blog cu o intrebare si eu. Unde anume , in ce act normativ, se specifica ca evaluarea riscurilor si scenariu de siguranta la foc, se face strict de proiectant, autorizat M.I.R.A. Bucuresti?
  Personal nu gasesc in legislatia care o am eu. Multumesc.

 72. Catalin Samoila Says:

  evaluarea riscurilor – e mai nou aparuta la PSI si banuiesc ca s-au luat dupa SSM, oricum trebuie curs de evaluator riscuri
  scenariu de siguranta la foc – tine de cladire si proiectant deoarece analizeaza comportamentul materialelor utilizate nu numai planul tehnic al cladirii. Pe baza lui se poate intocmi Planul de interventie de cei care au competenta(curs). In OMAI163/2007 nu am gasit decat ceva pe la art 46-47 dar ORDIN MAInr 130 din 25 ianuarie 2007Metodologia de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu prevede la pct6.2 ca se pot elabora si de cei cu brevet de pompier, trimiterea e la HG nr. 1.739 din 6 decembrie 2006 categorii de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

 73. George Zaharia Says:

  Multumesc pentru raspuns. Intr-adevar Ordinul MAI 130/2007 este. Eu aveam Ordinul 84/2001, si stiam ca este abrogat. Specifica intr-adevar ca de proiectanti se face. Dar numai subliniaza daca trebuiesc agreeati de MAI, sa aiba vreo pregatire speciala de evaluator. Banuiesc ca acuma orice proiectant o poate face.

 74. stoianconstantin Says:

  Salut Catalin,

  Am remarcat activitatea ta pe blog! Esti binevenit pentru consilieri.
  Succes!

 75. Maria Says:

  Revin. Raspunsuri la intrebarile mele nu stie nimeni? Sincer, am vorbit cu mai multi ” profesionisti” , dar raspunsurile concrete nu le am nici acum. Maria

 76. stoianconstantin Says:

  Salut Maria,
  Neplacuta situatie cand nu suntem inspirati la momentul oportun! Cosnider ca resposabilitatile partilor trebuiau sa faca obiectul unor prevederi ale constractului de inchiriere. Oricum este necesara cooperarea. Daca exista buna credinta din prtea fiecarei parti lucrurile sunt inca rezolvabile. Trebuie intocmit un plan de protectie comun cun delimitarea responsabilitatilor si cu detalierea interventiei in caz de incendiu pe scenarii de loc de aparitie si ora.
  O alta cale de a vedea ce si cum trebuie facut ar fi de exemplu sa demarati actiunea de asigurare impotriva incendiilor. Din conditiile impuse de asigurator va rezulta ce trebuie facut.
  Ar fi interesant de stiut si ce tipuri de asigurari au masinile din parcul auto si ce consecinte naste afectarea lor de un incendiu provenit de la una din cladii si evident reciproca afectarea cladirilor de la un incendiu provenit de la una din masini.
  SGC

 77. Catalin Samoila Says:

  Pt Maria,
  Incurcat, se mai poate eventual face un act aditional la contract care sa prevada atat partea de PSI cat si de securitatea muncii desi sunt sub 10 persoane angajate.
  Pt responsabilul PSI trebuie sa existe Planul de interventie care se inttocmeste pe baza Scenariului de siguranta prin care cladirea are drept de functionare. Parerea mea e ca multe cad in sarcina proprietarului.
  Planul de interventie cuprinde si vecinatati care pot fi restul cladirilor, terenului. Cred ca delimitarea exista la fel ca intre doua societati ce functioneaza in cladiri diferite.

 78. Maria Says:

  Multumesc de raspunsuri. Revin

 79. eugenu Says:

  imi spuneti va rog normele de intretinere si pornire ale ATI 19. 256……. consumul de combustibil, lucru cu pompe, in km, daca se poate…. timpul de pornire ale motorului in 24 de ore…..

 80. stoianconstantin Says:

  Salut Eugeniu,
  Nu inteleg intrebarea. Poate detaliezi putin si explicitezi si prescurtarile.
  SGC

 81. Incze Andras Says:

  S-ar putea sa fie vorba despre ceva autospeciala de pompieri la Eugenu.

 82. voicu57@yahoo.com Says:

  buna seara
  ma numesc voicu virgil locuiesc in slobozia ialomita intocmesc evaluari pe domeniul ssm
  dar nu am intocmit nici un dosar de situatii de urgenta.daca nu cer prea mult va rog trimiteti ca model un dosar SU complet pentru o firma oarecare.

  va salut cu repect
  virgil v slobozia .

 83. stoianconstantin Says:

  Salut Virgil,
  Daca solicitarea ta ma vizeaza pe mine scap usor: nu am! Poate totusi mai citeste cineva mesajul tau si vei obtine modelul cautat!
  Succes!
  SGC

 84. Maria Says:

  Pentru „voicu57@yahoo.com”
  Daca nu este prea tarziu eu pot sa-ti trimit o documentatie . Deciziile, teste, temetica.( personal Tesa sau muncitori)

 85. Maria Says:

  Eventual poti sa te documentezi si de aici :
  http://corosdan.wordpress.com/situatii-de-urgenta/
  Multumim danixweb.

 86. stoianconstantin Says:

  Salut Maria,
  Multumesc pentru oferta ta de ajutorare a dlui Voicu75
  SGC

 87. NICU Says:

  Nu am găsit răspunsurile la chestionarul test, vă rog dacă puteţi să le trimiteţi pe adresa de e-mail.

  Vă mulţumesc!

 88. stoianconstantin Says:

  https://stoianconstantin.wordpress.com/2007/12/02/raspunsuri-la-chestionarele-test/

 89. Irina Says:

  Buna ziua

  Am o mare, mare rugaminte la dumneavoastra. Sunt administrator la o scoala si de curand m-au numit cadru tehnic PSI. Si de parca asta nu era suficient, sa anuntat si control de la ISU. A-si avea nevoie de cateva norme generale de prevenire in atelier de tamplarie si atelierul mecanic al scolii. Va rog mult sa ma ajutati sa nu incasez vreo amenda. Eventual si cateva teme de instruire. Am cautat dar cred ca m-am incurcat mai tare…. Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Irina,
   O sa incerc sa te pun in legatura cu cineva priceput. Poate ai noroc!
   SGC

  • stoianconstantin Says:

   Salut Irina,
   Un coleg specialist in problematica ISU iti comunica:
   „Trebuie să respecte legile nr.481/2004 şi 307/2006 cât şi documentele normative care rezultă din acestea. Sunt foarte importante ordinele de ramură pe care le poate obţine de la cadrul tehnic PSI din Inspectoratul Şcolar.”
   Succes!
   SGC

 90. Irina Says:

  Multumesc mult, voi inceca sa ma descurc cumva… sper sa nu ma desfinteze controlul acesta.

  va doresc toate cele bune
  Irina

 91. Constantinescu Carmen Says:

  Buna ziua,
  As dori daca se poate sa ma ajutati cu o procedura pentru SITUATII DE URGENTA”, daca stie cineva de unde pot lua macar schema sau ceva de genu……
  Este urgenta
  Va multumesc anticipat

 92. marcosanu iuliana Says:

  Am si eu o situatie mai speciala. Daca ati putea sa ma ajutati..
  Sunt responsabil SSM, PSI, ISU la o scoala generala cu program 8 -14. Dupa amiaza spatiul scolii il avem inchiriat unei postliceale particulare. Eu nu raspund de aceasta dar raspund de spatiu. Ni s-a spus sa facem un act aditional la contractul de inchiriere …. dar nu stiu cum sa il concep . Ei sunt direct raspunzatori de folosirea spatiului comun dupa-amiaza.
  V-as ramane recunoscatoare daca m-ati ajuta!
  Multumesc anticipat!

  • irina lassel Says:

   Buna ziua  Actul aditional il intocmiti  simplu: Act aditional la contractul de inchiriere nr. …. incheiat intre …. proprietar si ….. chirias. Se modifica sau se completeaza, se adauga la articolul …. chiriasul are obligatia sa respecte norele PSI impuse de legislatia in vigoare, de regulamentul de ordine interioara a institutiei, de deciziile date de conducerea unitatii de invatamant.  Specificati faptul ca sunt direct raspunzatori de orice fapta ce contravine normelor PSI in vigoare.Actul  trebuie semnat de ambele parti. Nu am gasit un model care sa corespunda dar trebuie facut simplu. Sper ca am reusit sa va ajut.   Week end placut Irina    

Lasă un răspuns la stoianconstantin Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: