Chestionar Legea protectiei civile nr 481/8.nov.2004


SGC 2002          Recomand   lecturarea articolului: „asupra nevoii de instruire la schimbarea legislatiei „   pentru a se intelege ce aspecte  am avut in vedere la intocmirea chestionarului            Un alt aspect il constituie necesitatea de tehnoredactare inainte de listare pentru ca editorul de texte pe care il ofera blogul schimba unele din optiunile initiele de tehnoredactare pe care le-a avut fisierul initial pe care l-am transferat pe blog           Raspunsurile se gasesc aici.   Daca sesizati vreo inadvertenta va rog sa mi-o comunicati pentru a face corectiile necesareNumele si prenulele___________________                                                                           Compartiment________________________                                                                                                             Functia______________________________                                                                                                             Semnatura___________________________                                                                                                             Data________________________________   CHESTIONAR TESTprivind legea protectiei civile Legea 481/8.nov.2004 

(1)    Care sunt atributiile protectiei civile?

a    identificarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice de pe teritoriul României;

b    culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea şi analizarea datelor şi informaţiilor referitoare la protecţia civilă;

c    informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotectie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenta;

d    organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenta şi a celorlalte organisme specializate cu atribuţii în domeniu;

e     înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţiile de urgenta;

f      protecţia populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi arhivistice, precum şi a mediului impotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;

g     asigurarea condiţiilor minime de supravietuire a populaţiei în situaţii de urgenta sau de conflict armat;

h     organizarea şi executarea intervenţiei operative pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenta civilă şi pentru reabilitarea utilităţilor publice afectate;

i      limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor şi a efectelor atacurilor din aer pe timpul conflictelor armate;

k     asanarea şi neutralizarea teritoriului de munitia rămasă neexplodata din timpul conflictelor militare;

l       participarea la misiuni internaţionale specifice;m    constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice 

(2)    Cine asigura indeplinirea atributiilor protectiei civile:

a)      tot omul

b)      serviciile de urgenta publice sau private profesioniste si voluntare

c)      agentii economici de stat 

(3)    Care sunt termenii definiti in mod explicit in Legea 481/2004 a protectiei civile?

a)   dezastru – evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generator de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului şi care, prin amploare, intensitate şi consecinţe, atinge ori depăşeşte nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenta, elaborate şi aprobate potrivit legii;

b)   situaţie de protecţie civilă – situaţia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a conflictelor militare şi/sau a altor situaţii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun în pericol sau afectează viata, mediul, bunurile şi valorile culturale şi de patrimoniu;

c)   înştiinţare – activitatea de transmitere a informaţiilor autorizate despre iminenta producerii sau producerea dezastrelor şi/sau a conflictelor armate către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie;

d)   avertizare – aducerea la cunostinta populaţiei a informaţiilor necesare despre iminenta producerii sau producerea unor dezastre;

e)   prealarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare către autorităţi despre probabilitatea producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

f)    alarmare – transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populaţiei despre iminenta producerii unor dezastre sau a unui atac aerian;

g)   adăpostire – măsura specifica de protecţie a populaţiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale şi de patrimoniu, pe timpul ostilităţilor militare, impotriva efectelor atacurilor aeriene ale adversarului. Adăposturile de protecţie civilă sunt spaţii special amenajate pentru protecţia personalului în situaţii de urgenta, proiectate, executate, dotate şi echipate potrivit normelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor;

h)   asanare – ansamblul de lucrări şi operaţiuni executate pentru înlăturarea sau distrugerea muniţiei neexplodate şi dezafectarea terenurilor, altele decât poligoanele de trageri ale structurilor de apărare, ordine publica şi securitate nationala. 

(4)    Care sunt capitolele legii 481/2004 a protectiei civile

a Cap. 1 Dispozitii generale

b Cap.2  Organizarea protectiei civile

c Cap.3  Drepturi;e si obligatiile cetateanilor

d  Cap.4  Atributii si obligatii privind protectia civila.

e            Sectiunea 1 – atributii ale autoritatilor administratiei publice

f            Sectiunea 2 – obligatiile conducatorilor institutiilor publice , agentilot economici, proiectantilor, constructorilor, beneficiarilor si salariatilor.

g    Cap.5 Pregatirea pentru protectia civila

h    Cap.6 Protectia populatiei si a bunurilor

i            Sectiunea 1 : Instiintarea,avertizarea si alarmarea

j            Sectiunea 2 : Adapostirea

k            Sectiunea 3 : Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata.

l            Sectiunea 4 : protectia nucleara,radiologica,chimica si biologica.

m            Sectiunea 5 : Evacuarea.

n    Cap.7 Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civica

o    Cap.8 Asigurarea materiala si financiara

p    Cap.9 Contraventii si sanctiuni

q    Cap.10  Dispozitii finale

 (5)    Agentii economici au obligatii privind protectia civila

a)      DA

b)      NU 

(6)    Cine asigura managentul protectiei civile ?

a)      cei nominalizati

b)      cei aflati in cauza

c)      componentele sistemului national al situatiilor de urgenta asa cum sunt definite in O.U. 21/2004 

(7)    Care sunt obligatiile cetatenilor in domeniul protectiei civile?

a)   sa respecte şi sa aplice normele şi regulile de protecţie civilă stabilite de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de conducătorii instituţiilor publice, ai agenţilor economici ori ai organizaţiilor neguvernamentale, după caz;

b)   sa ducă la îndeplinire măsurile de protecţie civilă dispuse, în condiţiile legii, de autorităţile competente sau de personalul investit cu exerciţiul autorităţii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;

c)    sa informeze autorităţile sau serviciile de urgenta abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminenta producerii sau producerea oricărei situaţii de urgenta

d)    sa informeze serviciile de urgenta profesioniste sau poliţia, după caz, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre descoperirea de munitie sau elemente de munitie rămase neexplodate;

e)    sa participe la pregătirea de protecţie civilă la locul unde îşi desfăşoară activitatea;

f)     sa participe la întreţinerea adaposturilor din clădirile proprietate personală şi, în caz de necesitate, la amenajarea spaţiilor de adăpostire din teren;

g)    sa-şi asigure mijloacele individuale de protecţie, trusa sanitară, rezerva de alimente şi apa, precum şi alte materiale de prima necesitate pentru protecţia familiilor lor;

h)    sa permită, în situaţii de urgenta civilă, accesul forţelor şi mijloacelor de intervenţie în incinte sau pe terenuri proprietate privată;

i)     sa permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau aparţinând asociaţiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plata, precum şi accesul persoanelor autorizate, în vederea întreţinerii acestora;

j)     sa accepte şi sa efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit măsurilor dispuse şi aduse la cunostinta de către autorităţile abilitate;

k)    sa solicite avizele şi autorizaţiile privind protecţia civilă, în cazurile prevăzute de lege. 

(8)    Care sunt obligatiile conducatorilor institutiilor publice , patroni si manageri , agentilor economici, indiferent de forma de proprietate .

a)   asigura identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;

b)   stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

c)   organizează şi doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta, servicii sau formaţiuni proprii de urgenta şi stabilesc regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora;

d )   participa la exercitii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi inlaturare a urmărilor situaţiilor de urgenta desfăşurate de unităţile proprii;

e)   asigura gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenta echipamentele, substantele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;

f)     organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în munca privind protecţia civilă;

g)    asigura alarmarea populaţiei din zona de risc creata ca urmare a activităţilor proprii desfăşurate;

h)    prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă;

i)     înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnaleaza, de îndată, cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situaţii de urgenta civilă la nivelul instituţiei sau agentului economic;

j)     stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor regulile şi măsurile de protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport şi depozitare;

k)    încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau voluntare;

l)     menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spaţiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adapostirii sau intervenţiei, ţin evidenta acestora şi le verifica periodic;

m)  îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate.


 (9)    Care sunt drepturile si obligatiile salariatilor privind protectia civila? 
a)   sa beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecţie individuală, de tratament medical şi antidoturi, dacă sunt încadraţi la agenţi economici sau instituţii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;b)    sa beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activităţii, impuse de situaţiile de protecţie civilă;c)    sa respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite;

d)        sa participe la instruiri, exercitii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifica.

e)        sa fie recompensati cu ordine si medalii pentru pagubele suferite; 

(10)Ce prevede legea protectiei civile in privinta instruirii salariatilor?

a)         nu prevede nimic:Aceste lucrari se prevad in ROF si ROI

b)            instruirea salariaţilor privind protecţia civilă se asigura sistematic, de regula împreună cu instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenta şi aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.

c)            participarea salariaţilor la instruire constituie sarcina de serviciu. 

(11)Care sunt contraventiile definite de legea protectiei civile?

a)       neincluderea măsurilor de protecţie civilă în programele de dezvoltare economico-socială sau în proiectele de buget;

b)       neorganizarea serviciilor de urgenta voluntare sau neasigurarea inzestrarii şi a pregătirii profesionale a acestora;

c)       neintocmirea planurilor de intervenţie sau a altor documente operative de răspuns în situaţii de urgenta ori neasigurarea punerii acestora în aplicare la declanşarea situaţiilor de urgenta;

d)      neasigurarea înştiinţării, a avertizarii, a alarmarii sau a evacuarii populaţiei în situaţii de urgenta;

e)      neasigurarea identificarii, a monitorizarii şi a evaluării factorilor de risc generatori de evenimente periculoase sau nestabilirea măsurilor de protecţie impotriva efectelor negative ale acestora;

f)      neasigurarea inzestrarii, a dotării şi a echiparii cu mijloace tehnice de protecţie civilă, precum şi nementinerea în stare de operativitate a acestora;

g)      nesolicitarea avizelor, a acordurilor sau a autorizaţiilor privind protecţia civilă ori neîndeplinirea măsurilor şi a condiţiilor prevăzute în acestea;

h)      neelaborarea regulamentelor, a normelor, a metodologiilor şi a dispoziţiilor privind protecţia civilă;

i)      neprevederea în documentele tehnico-economice ale investiţiilor a adaposturilor, a dotărilor şi a măsurilor de utilitate publica privind protecţia civilă sau nerealizarea la termen a acestora;

j)      nementinerea adaposturilor publice de protecţie civilă în buna stare de utilizare pe timpul situaţiilor excepţionale, corespunzătoare destinaţiilor acestora;

k)       neparticiparea la instruirile, exerciţiile şi aplicatiile de pregătire privind protecţia civilă;

l)       neîndeplinirea măsurilor de protecţie nucleara, biologica şi chimica a populaţiei;

m)     neanuntarea sau neinformarea despre evenimentele periculoase produse sau privind măsurile de protecţie civilă luate ori necesar a fi luate;

n)    folosirea în alte scopuri a mijloacelor tehnice de protecţie civilă cu destinaţie publica;

o)    interzicerea accesului personalului şi al mijloacelor tehnice ale serviciilor de urgenta în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale specifice;

p)     neconstituirea rezervelor de resurse tehnico-materiale necesare protecţiei civile, prevăzute în planurile specifice;

q)       neîndeplinirea funcţiilor de sprijin stabilite pe timpul situaţiilor de urgenta;

r)     accesul persoanelor neautorizate pe timpul situaţiilor de urgenta în zonele afectate, interzise accesului şi care sunt delimitate şi marcate corespunzător; 

Etichete: , , ,

10 răspunsuri to “Chestionar Legea protectiei civile nr 481/8.nov.2004”

 1. mihai ciubuc Says:

  m-ar interesa norma dupa care se verifica periodic mijloacele de stingere ca de exemplu stingatoarelesi la cit timp se face aceasta verificare

 2. lili Says:

  Buna ziua, tocmai am avut control psi ,nu exista asa o norma .trebuie sa va uitati pe manometru si daca nu e pe verde inseamna ca e gata.trebuie sa il duceti la umplut

 3. Maria Says:

  Vau! Te rog sa detaliezi putin cum a decurs controlul la voi, ca sa stiu si eu ce mai am de facut.
  Multumesc de raspuns. Maria

 4. livia Says:

  avand in vedere ca vine finalul de an chestionarul este de mare folos pt testele anuale.Multumim de ajutor.Succes pt mai departe.

 5. stoianconstantin Says:

  Salut Livia,
  OK!

  SGC

 6. Catalin Samoila Says:

  mijloacele de stingere ca de exemplu stingatoarele se verifica periodic conform etichetei cu termenul de valabilitate! Se pot verifica de firma producatoare dar si de firme care intretin si asigura umplerea lor. E primul lucru la care se uita pompierii in control. Nu mai zic ca pot intreba pe oricine daca stie sa-l utilizeze si daca nu… e pasibil de amenda 🙂

 7. stoianconstantin Says:

  Salut Catalin,

  Am remarcat activitatea ta pe blog! Esti binevenit pentru consilieri.
  Succes!

 8. Dan Says:

  Nu xista nici o prescriptie legala privind modul de verificare a stingatoarelor. La achizitionarea acestora, producatorul sau cel care vinde trebuie sa va elibereze Declaratia de conformitate si Certificatul de calitate si garantie, unde precizeaza durata medie de utilizare si termenul de garantie. In functie de cerintele producatorului se face apoi verificarea stingatoarelor. Pentru alte nelamuriri, email: pet@ratt.ro.

 9. Nicu Says:

  Bună ziua,
  Dețin toate atestatele pentru SSM, protecție civilă și PSI și aș dori să închei un contract de colaborare pentru o firmă care dorește să-i țin SSM-ul, PSI-ul sau ambele privind documentație, organizare și instructaj personal angajat.
  Vă mulțumesc!
  Telefon: 0769210156
  Email: niculae.dutu@ancom.org.ro

  • stoianconstantin Says:

   Buna ziua,

   Mesajul Dv nu va fi foarte vizibil. Va propun sa concepeti o oferta de servicii & date de contact sub forma unui scurt articol pe care o sa il postez pe blog. Va fi fizibil o perioada destul de lunga de timp figurand in lista celor mai recente articole.
   Puteti include o poza a Dv, scanari ale diplomelor eventual o lista de referinte etc
   SGC

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: