Chestionar legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor


SGC 2002   Recomand   lecturarea articolului: „asupra nevoii de instruire la schimbarea legislatiei „   pentru a se intelege ce aspecte  am avut in vedere la intocmirea chestionarului            Un alt aspect il constituie necesitatea de tehnoredactare inainte de listare pentru ca editorul de texte pe care il ofera blogul schimba unele din optiunile initiele de tehnoredactare pe care le-a avut fisierul initial pe care l-am transferat pe blog          Raspunsurile se gasesc aici. Daca sesizati vreo inadvertenta va rog sa mi-o comunicati pentru a face corectiile necesare

Numele si prenulele___________________

Compartiment________________________                                                                        Functia______________________________                                                                        Semnatura___________________________                                                                        Data________________________________   

CHESTIONAR TEST 

Legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor 

  1)      Este Legea 307/2006 corelata cu Ordonanata 21/2004 in privinta termenilor si expresiilor care definesc situatiile de urgenta ?

a)      da

b)      nu

c)      nu e cazul trateaza un alt aspect 

2)      Definiti pericolul de incendiu .

a)      Situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului , declansarea acestuia fiind posibila in orice moment;

b)      Nerespectarea Legii 307/2006 si a normelor PSI;

c)      Orice situatie periculoasa reclamata ca atare la organele de PSI; 

3)      Definiti planul de analiza si acoperire a riscurilor

a)      documentul PSI intern care da coerenta actiunilor preventive si corective

b)      documentul care cuprinde riscurile potentiale dintr-o unitate administrativ-teritoriala, masurile si resursele necesare pentru managementul acestora;

c)      planul de management al riscurilor de incendiu; 

4)      Ce se intelege prin prevenirea incendiilor?

a)      actiunile PSI corective ;

b)      actiunile PSI preventive

c)      actiunile PSI corective si preventive

d)      totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor de salvarea persoanelor si bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;

 5)      Definiti notiunea de scenariu de securitate la incendiu .

a)      inventarul punctelor tari ;

b)      inventarul cumulativ al punctelor tari si al punctelor slabe ;

c)      documentul care descrie calitativ evolutia unui incendiu in timp, identificand evenimentele cheie care il caracterizeaza si il diferentiaza de alte incendii posibile intr-o incinta. 

 6)      Apararea impotriva incendiilor este o activitate optionala ?

a)      da

b)      da in limita resurselor BVC

c)      nu , este obligatorie stipulata prin lege 

7)      Legea 307/2006 obliga persoanele care au observat un incendiu sa anunte serviciile de urgenta, primariile sau politia si sa ia masuri , dupa posibilitati , pentu limitarea si stingerea incendiului ?

a)      da

b)      aceasta ( anuntarea) este o actiune civica voluntarac)      nu 

8)      Incendiile sunt considerate cazuri de forta majora ?

a)      da

b)      nu

c)      da cu exceptia celor provocate. 

9)      La incheierea actelor de cedare temporara a dreptului de folosinta al unui imobil legea prevede obligatii privind prevederea in mod expres a raspunderii partilor in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor?

a)      da

b)      nu

c)      obligatiile sunt evidente si implicite

 10)  Cui stabileste legea 307/2006 obligatii si competente de aparare impotriva incendiului ?

 a)      persoanelor fizice si juridice

b)      Consiliului Local si primarului

c)      Consiliului Judetean

d)      Prefectului

e)      Autoritatilor Administratiei Publice centrale

f)        Administratorului,conducatorului institutiei si salariatului

g)      Proiectantilor si executantilor

h)      Cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

i)        Ormanizatiilor sindicale

j)        Comitetelor de Securitate si Sanatate in Munca

k)      Organizatorilor spectacolelor cu peste 10000 de participanti. 

11)  Care sunt obligatiile conducatorului institutiei pentru apararea impotriva incendiilor ?

 a)   sa stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare pentru apărarea impotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi sa le aducă la cunostinta salariaţilor, utilizatorilor şi oricăror persoane interesate;

b)   sa asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi sa asigure corelarea măsurilor de apărare impotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;

c)   sa solicite şi sa obţină avizele şi autorizaţiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, şi sa asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării acestora; în cazul anulării avizelor ori a autorizaţiilor, sa dispună imediat sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea functionarii ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor respective;

d)   sa permită, în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspectiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi sa nu ingreuneze sau sa obstructioneze în niciun fel efectuarea acestora;

e)   sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenta;

f)    sa întocmească, sa actualizeze permanent şi sa transmită inspectoratului lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice forma, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substantele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g)   sa elaboreze instrucţiunile de apărare impotriva incendiilor şi sa stabilească atribuţiile ce revin salariaţilor la locurile de munca;

h)   sa verifice dacă salariaţii cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind măsurile de apărare impotriva incendiilor şi sa verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

i)    sa asigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenta privat, precum şi funcţionarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori sa încheie contract cu un alt serviciu de urgenta voluntar sau privat, capabil sa intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;

j)    sa asigure întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;

k)   sa permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi sa participe la exerciţiile şi aplicatiile tactice de intervenţie organizate de acesta;

l)    sa asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;

m) sa asigure pregătirea şi antrenarea serviciului de urgenta privat pentru intervenţie;

n)   sa asigure şi sa pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare impotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenta şi funcţionarea unităţii sale, precum şi antidotul şi medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

o)   sa stabilească şi sa transmită către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor sale regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea produselor respective;

p)   sa informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea şi stingerea cu forte şi mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare sa completeze şi sa trimită acestuia raportul de intervenţie;

q)   sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare impotriva incendiilor, certificate conform legii;r) sa îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea impotriva incendiilor.)

s)            sa numeasca CSSM si sa participe la sedintele de bugetare a activitatii PSI;

t)             sa aloce minim 10 % din cifra de afaceri pentru bugetul activitatilor de aparare impotriva incendiilor. 

12)  Coproprietarii unui imobil trebuie sa colaboreze pentru asigurarea conditiilor de aparare impotriva incendiilor pentru intreg ul imobil.

a)      da

b)      nu

c)      da cu exceptia blocurilor de locuinte

d)      raspunde asociatia de proprietari 

13)  Care sunt obligatiile privind apararea impotriva incendiilor ale utilizatorului unui imobil ?

a)   sa cunoască şi sa respecte măsurile de apărare impotriva incendiilor, stabilite de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator, după caz;

b)   sa întreţină şi sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea impotriva incendiilor, puse la dispoziţie de administrator, conducătorul instituţiei, proprietar, producător sau importator;

c)   sa respecte normele de apărare impotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară;

d)   sa nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;

e)   sa aducă la cunostinta administratorului, conducatorului instituţiei sau proprietarului, după caz, orice defectiune tehnica ori alta situaţie care constituie pericol de incendiu. 

 f)      nu are obligatii . Apararea impotriva incendiilor este sarcina proprietarului cladirii ;

 14)  Care sunt obligatiile salariatului privind apararea impotriva incendiilor ?

a)   sa respecte regulile şi măsurile de apărare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

b)   sa utilizeze substantele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;

c)   sa nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare impotriva incendiilor;

d)   sa comunice, imediat după constatare, conducatorului locului de munca orice încălcare a normelor de apărare impotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defectiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare impotriva incendiilor;

e)   sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atribuţii în domeniul apărării impotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare impotriva incendiilor;

f)    sa acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu;

g)   sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

h)        sa participe la sedintele de instruire PSI

i)        sa participe voluntar la exercitiile de simulare a actiunilor PSI. 

15)  Care sunt obligatiile proiectantilor de constructii,amenajari, de echipamente , utilaje si instalatii in privinta apararii impotriva incendiilor ?

a)   sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General şi sa evalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I;

b)   sa cuprindă în documentaţiile pe care le întocmesc măsurile de apărare impotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate;

c)   sa prevadă în documentaţiile tehnice de proiectare, potrivit reglementărilor specifice, mijloacele tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice;

d)   sa includă în proiecte şi sa predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de funcţionare a mijloacelor de apărare impotriva incendiilor pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora, întocmite de producători;

e)   sa asigure asistenta tehnica necesară realizării măsurilor de apărare impotriva incendiilor, cuprinse în documentaţii, pana la punerea în funcţiune.

   f)        sa supuna proiectele avizarii CTI

g) sa participe la receptii si omologari

h) sa verifice periodic respectarea celor dispuse in documentatie . 

16 Care sunt obligatiile cadrelor tehnice/ personalului de specialitate din cadrul operatorilor economici cu privire la apararea impotriva incendiilor ?

a)             participa la elaborarea şi aplicarea conceptiei de apărare impotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;

b)             controlează aplicarea normelor de apărare impotriva incendiilor în domeniul specific;

c)             propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare impotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea impotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice;

d)   indruma şi controlează activitatea de apărare impotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte;

e)   prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare impotriva incendiilor;

f)             răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;

g)   acorda sprijin şi asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenta în îndeplinirea atribuţiilor.h) sa respecte fisa postului

i)         sa poarte echipamentul individual  de protectie la interventii si simulari

j)         sa fie disponibil 24/24 ore pentru interventii 

 17) Exista prevederi ale lagii 307/2006 privind existenta unei metodologii privind identificarea , evaluarea si controlul riscurilor de incendiu ?

a)   da

b)   nu 

18) Exista prevederi ale Legii 307/2006 privind avizele si autorizatiile de securitate la incendiu ?

a)   da

b)    nu

19) Utilizatorul poate fi sanctionat pentru necunoasterea si/sau nerespectarea masurilor de aparare impotriva incendiilor , stabilite de administrator, proprietar, producator sau importator ?

a)   da

b)   nu 

20) Salariatii pot fi sanctionati cu pana la 2500 lei pentru neandeplinirea obligatiilor legale privind apararea impotriva incendiilor ?

a)   da

b)    nu

Etichete: , , , , , , ,

55 răspunsuri to “Chestionar legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor”

 1. ghita Says:

  buna ziua va rog sa ma ajutati cu ceva material de PSI caci fac un curs si am nevoie la dosar urmatoarele teme:
  CAPITOLUL III – TEMATICA PENTRU INSTRUCTAJ PERIODIC
  1. Acte normative care reglementeaza activitatea situatiilor de urgenta………………………………………….
  2. Obligatiile salariatilor la locul de munca conform legii 307/2006………………………………………………
  3. Reglementari privind fumatul si folosirea focului deschis…………………………………………………………
  4. Masuri de prevenire a incendiilor in institutiile publice
  5. Modul de acordare a primului ajutor in caz de arsuri si intoxicatii cu fum si gaze………………………..
  6. Modul de actiune in caz de incendiu(activitate practica)……………………………………………………………
  7. Organizarea activitatii de PSI la locul de munca……………………………………………………………………..
  8. Cauze potentiale de incendiu specifice locului de munca………………………………………………………….
  9. Mijloace de interventie in caz de incendiu(descriere si mod de folosire)…………………………………….
  10. Masuri specifice de PSI, sspecifice sezonului rece………………………………………………………………….
  11. Masuri de PSI la instalatiile si sistemele de incalzire si instalatiile electrice de incalzire……………..
  12. Recapitularea principalelor probleme prezetate pe parcursul anului si verificarea cunostiintelor pe baza de chestionar

  CAPITOLUL IV – Tematica……………………………………………………………………………………………………..

  CAPITOLUL V – Grafic anual de instruire……………………………………………………………………………….

  CAPITOLUL VI – Chestionar…………………………………………………………………………………………………

 2. stoianconstantin Says:

  Salut Ghita,

  O parte din informatii sunt pe blog. Restul cred ca depasesc nivelul de implicare pe care mi-l pot permite din ratiuni de timp. Este OK daca capacitezi ajutor de la alte persoane.

 3. Miclea Says:

  As dori daca se poate toate documentele necesare intr-o scoala generala sau liceu, sau adresele de unde pot sa le cobor. Eu sunt responsabil psi in scoala si am inteles ca in fiecare an se tot schimba.
  multumesc

 4. stoianconstantin Says:

  Salut Miclea,
  Ai incercar o discutie cu inspectoratul judetean?

 5. Anonim Says:

  nu se mai foloseste termenul PSI conform noiii legislatii ci AII

 6. Gramaticu iulian Says:

  Stimate d-le inginer,
  La tratamentul termic cuptoarele tip Ebner au bai de calire in ulei.Exista indicatia ca pentru baile de calire cu v>2mc sa existe instalatie de evacuare rapida a uleiului.Dat fiind unele noi cerinte de mediu as dori sa renunt la aceasta instalatie.Problema este cum justific :
  – se utilizeaza Illoquech 9 care nu este produs periculos
  -nu sunt indicate pentru acest produs masuri speciale pentru comba-
  tera incendiilor iar ca substante de stingere dioxid de carbon,pulbere,
  spuma sau ceata de apa
  -frecventa unor astfel de incidente este extrem de rara
  -se vor face dotari suplimentare privind mijloacele de interventie
  -se va putea asigura scaderea nivelului de ulei din bai cu ajutorul
  unei instalatii, tip vidanja, mobile
  Puteti sa ma ajutati cu un sfat in acest sens?Care ar fi demersurile
  legale ce trebuie intreprinse . Multumesc foarte pentru atentia
  acordata . Cu respect.

 7. stoianconstantin Says:

  Salut Iulian,
  Subiectul pur si simplu ma depaseste!
  Poate primesti raspuns de la alt utilizator al blogului!

 8. Popa Alexandru - Bicaz/Neamţ Says:

  Mi se pare bine întocmit, dar nu suficient pentru testarea unui candidat la acest post. Părerea mea!

 9. stoianconstantin Says:

  Salut Alexandru,
  Rezon. Se foloseste doar de cei care au nevoie de el. Daca realizezi un chestionar mai bun sunt de acord sa il public sub numele tau!
  Cu stima
  SGC

 10. ghita olimpian Says:

  bun test

 11. stoianconstantin Says:

  Salut Ghita,

  Ok! Esti binevenit si in alte zone ale site!
  SGC

 12. Bogdan Says:

  interesant..destule informatii ajutatoare…multumim…

 13. armin Says:

  Buna ziua,
  Am si eu cateva intrebari sant numit responsabil de protectia muncii la unitatea unde lucrez(institutie publica).
  1.Daca la sefii de sevicii, compartimente sau birouri le trebuie decizie de la administrator ca sa poata sa faca instructaj periodic la subordonati??
  2.In cazul in care am angajati care pleaca in deplasare(la curs in interes de serviciu) in alta localitate trebuie sa le fac ceva instructaj special sau ceva de genul acesta???sau altceva legat de protectia muncii???
  3. Daca pe fisa de ssm este vizat de medicina muncii la rubrica (control medical periodic) trebuie sa fie vizate si la rubrica (testare psihologica periodica)????? -daca da de cine la cine trebuie sa duc fisele spre avizare????
  4. La sefii de servicii, compartimente si birouri inclusiv administrator instructajul periodic il efectueaza responsabilul de SSM din unitate(el semneaza si la- care a instruit si la – care a verificat instruirea????
  Multumesc frumos pentru ajutorul!!!

 14. armin Says:

  Buna ziua,
  Am si eu cateva intrebari sant numit responsabil de protectia muncii la unitatea unde lucrez(institutie publica).
  1.Daca la sefii de sevicii, compartimente sau birouri le trebuie decizie de la administrator ca sa poata sa faca instructaj periodic la subordonati??
  2.In cazul in care am angajati care pleaca in deplasare(la curs in interes de serviciu) in alta localitate trebuie sa le fac ceva instructaj special sau ceva de genul acesta???sau altceva legat de protectia muncii???
  3. Daca pe fisa de ssm este vizat de medicina muncii la rubrica (control medical periodic) trebuie sa fie vizate si la rubrica (testare psihologica periodica)????? -daca da de cine la cine trebuie sa duc fisele spre avizare????
  4. La sefii de servicii, compartimente si birouri inclusiv administrator instructajul periodic il efectueaza responsabilul de SSM din unitate(el semneaza si la- care a instruit si la – care a verificat instruirea????
  Multumesc frumos pentru ajutorul!!! e-mail: durec82003@yahoo.com

 15. stoianconstantin Says:

  Salut Armin

  Ti-am mai raspuns: 3*da!+ la un medic de medicina muncii cu care trebuie sa aveti contract.
  SGC

 16. stoianconstantin Says:

  Bogdan,

  Bineai venit in zona!
  SGC

 17. vaida ioana Says:

  ziua as avea si eu o intrebare: unde putem sa aflam raspunsurile la Chestionar legea 307/12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor?daca se poate

 18. stoianconstantin Says:

  Salut Ioana,
  Sunt publicate pe blog. Cauta-le de ex in pagina de curins. sau cu motorul de cautare accesibil pe prima pagina.
  SGC

 19. George Zaharia Says:

  Pentru Armin
  La punctul (1)- Pentru sefii de birou, servicii, comp.etc nu trebuie decizie angajator ., este prevazut in mod expres in HG 1425/2006:
  ART. 91
  (1) Instruirea la locul de munca se face de către conducătorul direct al locului de munca, în grupe de maximum 20 de persoane.
  (2) Fişa de instruire se păstrează de către conducătorul locului de munca.
  La punctul (2)- In principiu daca este o deplasare normala, la scolarizari, specializari, etc…nu.
  Daca este o deplasare sau detasare undeva la o firma la munca, servicii..da
  Dar daca esti intr-o institutie publica, nu cred ca este cazul…si deci..nu
  La punctul (4)..semnezi numai la persoana care a facut instruirea

 20. George Zaharia Says:

  Datorita faptului ca undeva suntem pe un „camp minat” cu totii, adica SSM si PSI. cred in comunicare, si mai ales din experientele proprii versus organe de control.Cine doreste sa corespondam pe teme de S.S.M. si P.S.I, adresa mea de mail si mess este :george_zaharia2007@yahoo.com

 21. Razvan Says:

  Pentru instructajul la locul de munca(PSI) sunt bune chestionarele pe care le-ati postat dumneavostra?
  Eu lucrez in cadrul unei Primarii si trebuie sa fac instructajul periodic la locul de munca, pt.mine sunt niste lucruri noi eu ma ocup de total altceva si trebuie sa fac si astea si habar nu am cum trebuie facute.

 22. stoianconstantin Says:

  Salut Razvan,

  Sunt foarte bune. Poti sa faci si o selectie din intrebari sau poti sa dai oamenilor chestionarele listate si prelucrezi legea. Intre timp ei pot consemna raspunsurile corecte. La fianal ai si chestionere cu raspunsuri iar oamenii pot avea un rezumat al legii! Chestionarele sunt necesare mai ales daca unitatea are certificat sistemul de management calitatii (daca exista, nefiind obligatoriu) deoarece standardele de calitate prevad ca instruirea sa fie verificata prin chestionare. In rest ele sunt un posibil instrument de consolidare/verificare a cunostintelor.
  SGC

 23. Laura Says:

  Buna
  Am si eu o intrebare: la ce distanta unul de altul se face instructajul PSI intr -o primarie.Se face lunar, sau o data la 3 luni. E corect si in fiecare luna?

 24. stoianconstantin Says:

  Salut Laura,
  E perfect o data pe luna dar ajunge si trimestrial.
  SGC

 25. Laura Says:

  Multumesc.
  O sa continu sa fac o data pe luna.
  Am timp si colegi nu se supara.

 26. BogdanB Says:

  Buna ziua! Instructajul periodic PSI difera ca perioada de aplicare de la o unitate la alta in functie de domeniul de activitate al fiecareia? De exemplu primarii o data pe trimestu, santiere o data pe luna, etc.
  Unde pot gasi informaiile referitoare la frecventa instructajului PSI la angajati in functie de activitatea desfasurata?

  Iar instructajul la angajare trebuie sa contina 8 ore Instructaj Introductiv General si alte 8 ore Instructal la Locul de Munca?

  Cu stima, Bogdan B.

  PS- Felicitari si multumiri pentru blog si timpul pe care il acordati pentru a putea gasi intr-un singur loc cat mai multe informatii din domeniu. Domeniu in care sunt nou si in care deja am observat ca din pacte nu prea se impartasesc informatii intre cei care activeaza.

 27. stoianconstantin Says:

  Salut Bogdan,

  Ai doua surse legea 307 si ordinul 163 Le gasesti pe blog!

  Multumesc pentru aprecieri. Fac si eu ce pot! Unul din obiective era sa capacitez cat mai multi oameni sa sustina cu informatii blogul. Inca nu am reusit pe deplin acest lucru dar inca mai sper.

  SGC

 28. camelia nenu Says:

  care sunt raspunsurile?

 29. Maria Says:

  Raspunsurile: https://stoianconstantin.wordpress.com/2007/12/02/raspunsuri-la-chestionarele-test/

 30. stoianconstantin Says:

  Salut Maria si Camelia

  Multumesc pentru ajutor Maria!

  Exista si un link catre raspunsuri in textul din partea de sus a articolului!

  Succes!

  SGC

 31. cristina Says:

  va rog ajutati-ma ! imi trebuie urgent o evaluare a riscurilor la nivel de primarie

 32. cristina Says:

  mi s-a trecut in fisa postului atributii de protetia muncii , am facut un curs de SSM poe care l-am platit singura nu institutia unde lucrez . Ordonatorul de credite nu vrea sa plateasca o firma specializata sa faca evaluarea riscurilor

 33. stoianconstantin Says:

  Salut Cristina,
  Daca mi-ai lasat un email te contactez in cursul zilei de maine. Daca cumva nu reusesc te rog sa revii ca sa nu uit!
  SGC

 34. Dana Says:

  sunt responsabil P.S.I. intr-o scoala, ajutati-ma va rog daca se poate cu ceva material. Mentionez ca nu am gasit nimic la inspectorat.
  Multumesc

 35. stoianconstantin Says:

  Salut Dana,
  Pai mai vezi si tu pe blog. Daca nu ajug citeste comentariile si incearcasa intri in discutii cu oameni care au preocupari similare, asta daca intre timp nu te contacteaza ati utilizatori ai blogului.
  Succes!
  SGC

 36. nicolae Says:

  unde pot gasi tematici de instruire?

 37. stoianconstantin Says:

  Slut Nicolae,
  Pe blog sunt doar vreo 10 chestionare. Tematica nu am postat.
  SGC

 38. prozatos Says:

  eu am terminat facultatea de instaalatii pentru constructii
  lucrez in domeniul proiectarii.
  imi trebuie sa am atestat sau firma sa fie atestata ca sa pot proiecta instalatiile de hidranti? ca ma tot contrazic cu seful meu. adica eu i-am zis ca imi trebuie atestat.
  daca firma e atestata, eu ca angajat pot face fara sa am un atestat obtinut in urma unui examen ceva?
  multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Salut Prozators,
   Daca vb de circuitul hidraulic nu este necesara o atestare suplimentara. Facultatea e suficienta.
   SGC

 39. Sorin Says:

  Buna ziua! Sunt administrator la o unitate scolara,centrul financiar de care apartinem a incheiat un contract cu o firma de specialitate dar aceasta firma nu se omoara cu treaba. Au numit prin directori responsabili PSI in unitati care nu sunt instruiti si care sunt obligati sa le faca treaba celor de la firma ! Daca este o firma care are contract nu firma aia trebuie sa faca instruirea personalului sa complecteze carnetele psi si sa raspunda ei in fata controalelor facute de catre cei de la pompieri?

  • stoianconstantin Says:

   Salut Sorin,
   Iti recomand sa citesti contractul respectiv si in cazul in care s-au angajat serviciipe care prestatorul nu le onoreaza atunci trebuie sanctionat conform prevederilor aceluiasi contract.
   SGC

 40. Diana Says:

  Buna ziua,

  Multumesc mult pentru acest blog, pentru mine este foarte necesar si important.

  Intrebari referitor la CSSM:
  1. care lege spune care-i numarul de angajati care participa la CSSM (in functie de numarul angajatilor din firma)?
  2. In cazul in care exista Sindicat, reprezentantii angajatilor trebuie sa fie doar dintre membrii Sindicat?
  3. Reprezentantii Sindicatului, care participa la intrunirile CSSM, trebuie sa fie desemnati print-o „hartie”/imputernicire si de catre conducerea Sindicat?

  Multumesc,
  Diana

  • stoianconstantin Says:

   Incearca te rog pe blog sa citesti : Legea 319/2006 legea securitatii si sanatatii in munca – text lege
   Ma bucur ca informatiile de pe blog iti sunt utile!
   SGC

 41. teslovan petru Says:

  Va rog sa ma ajutati cu tematici de instruire personal TESA, multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Petru,
   Te rog sa mai cauti pe blog. Cred ca ai de unde sa alegi!
   SGC

 42. Laura C Says:

  Multumes pentru chestionare si …am o mica intrebare.La un hotel, unde exista o centrala ff veche (care are totusi autorizatie ISCIR) de care se ocupa toti , adica nu exista o persoana angajata (fochist), ce trebuie sa faca o persoana angajata pentru ssm+psi ?ce cereri catre administrator,decizii, solicitare documente, propuneri casare (eventual) trebuie sa faca pentru a se acoperi in caz de incidente nedorite? firma care asigura reviziile are vreo responsabilitate si daca nu, cum poate fi ea obligata sa ia masuri suplimentare de siguranta (la fel ca si admin societatii? degeaba i-am spus eu ca el raspunde in caz de ceva, primeaza suma pe care nu o are de dat acum pe o centrala noua
  ps: centrala este pe gaz, are boiler, motor electric pentru aprindere…mai multe nu stiu deocamdata
  MULTUMESC

  • stoianconstantin Says:

   Salut Laura,
   Nu sunt implicat in probleme legate de centralele termice. Cred insa ca e f important ca exista autorizatia ISCIR. De verificat daca nu e insotita de anumite conditii. Apoi trebuie sa existe o instructiune de exploatare aprobata de conducerea unitatii. Personalul care „se ocupa” de centrala trebuie sa fie instruit periodic cu teste si semnaturi. Ar fi f bine ca in fisele de post respectivele persoane sa aiba consemnate atributiunile legate de exploatarea centralei. In acest caz cine greseste „plateste”, dar poate mai important se previne „plata” si evenimetele prin instruire si autorizare. Atentie ca toate aparatele de masura, control si protectie sa fie verificate si functionale.
   E important sa te protejezi! Insa poate la fel de impurtanta este sa fii creativa si sa te manifesti pe poat organizand activitatile si instruind oamenii!
   Succes!
   SGC

 43. Laura C Says:

  Va multumsc mult, ceea ce ati scris mi-a confirmat pozitia luata deja fata de administratorul firmei, care s-a suparat ca i-am trimis o hartie de informare prin registratura. Nu a inteles ca informarea admin face parte din atributiunile responsabilului ssm. Multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Laura,
   Retine ca te sfatuiesc sa gasesti o solutie sa faci echipa cu administratorul firmei. Nu stiu cum il capacitezi insa e singura solutie ca lucrurile sa mearga evenimetele neplacute sa fie evitate si toata lumea sa fie sub protectia legii.
   Un „razboi” steril cu administratia firmei nu duce la nimic bun!
   Te rog sa utilizezi butonul raspunde de langa numele tau sa grupam discutia.
   Pana se rezolva problemele cu centrala termica poate iti faci timp sa aderi la platforma Win. Am convingerea ca se va dovedi un pas important de care vei fi multumita!
   SGC

  • Laura C Says:

   Buna seara,
   Credeti-ma ca am mai cunoscut persoane care nu intelegeau sau nu doreau sa inteleaga importanta ssm intr-o societate, dar ca aceasta de acum , nu. Am semnat contractul, dar cand i-am pus hartiile in brate sa le semneze in calitate de adm, dorind sa ii explic fiecare etapa, mi -a spus ”nu semnez”.I-am replicat ca altfel nu au valabilitatem,e ca si cum nu le-am facut si va lua amenzi degeaba.Plus ca raspunderea privind ce se intampla in societate e a lui, asa ca mai bine sa le facem si sa instruim oamenii si etc. Cu greeeu l-am facut sa semneze, apoi a reinceput cosmarul: nu am bani de extinctoare, nu am bani de trusa medicala, nu am bani de nimic.Nu, nu le facem, nu cumparam, mai vedem noi ce se mai intampla…I-am facut acea hartie prin care il informam care sunt masurile pe care propun sa le ia , i-am dat-o prin registratura si luni astept reactia. Dar cred ca inainte de toate eu sunt cam hotarata sa renunt la aceasta colaborare, nu pot sta cu frica unui control ssm sau psi si eu sa nu stiu nici macar de unde se da drumul la alarma acustica (este in cladire, dar nimeni nu stie daca e functionala pt ca nu stiu de unde se da drumul).Nu ma sfatuiti sa o iau pe urma firului electric, am facut-o si se duce prin pereti…undeva.Ah, pentru controlul psi anuntat in curand are de gand sa imprumute extinctoare, nu sa le cumpere.Credeti-ma, nu sunt absurda, dar chiar nu vreau sa imi pun semnatura pe ceva doar ca sa iau niste banias prefera sa stiu ca se si face ceva…chiar daca mai incet.Ca nu sunt bani.
   ps:iar acea centrala de care vorbesc este o piesa fff veche, nu exista instructiuni de folosire, desi toti umbla la ea, face zgomot infernal, este un butoi cu pulbere!nu stiu cum de ii mai dau aviz iscir…

  • stoianconstantin Says:

   Salut Laura,
   Ai viata grea. Iti doresc inspiratie, tact si succes in capacitatea resurselor si atentiei managementului pt problemele de SSM&PSI pana la urma sunt convins ca vei gasi un echilibru intre necesitati si posibilitati.
   Putine sunt activitatile din tata asta care finaciar isi permit o aliniere 100% la prevederile legale.
   E si rolul nostru sa gasim solutii rezonabile pentru echilibrul mentionat mai sus.
   SGC

 44. gabrielcaraveteanu Says:

  vreau si eu raspunsurile la test

  • stoianconstantin Says:

   Prietene Gabriel,

   Citeste paragraful de introducere al chestionarului si sunt convins ca vei gasi ceea ce cauti

   Daca mai vb te rog sa utilizezi butonul „raspunde” de langa numele tau pt a mentine discutia grupata. La momentul potrivit poate salvez aceasta dezbatere intr-un articol dedicat care sa aiba o vizibilitate mai buna.

   Poate iti faci timp sa aderi la platforma de marketing oferta Win-4-All pe care eu o sustin.

   SGC

 45. David Mihaela Says:

  Va rog sa-mi spuneti daca la o societate hoteliera cu 10 angajati trebuie un responsabil PSI autorizat si instruit sau se poate numi pur sisimplu un angajat al firmei sa raspunda si sa se ocupe de PSI.
  Va multumesc

  • stoianconstantin Says:

   Cautati va rog pe net persoane care asigura consultanta pe acest subiect. Aici s-ar putea sa nu reusiti sa aflati raspunsul cautat Tematica de baza a blogului este legata de energia electrica!

   SGC

Lasă un răspuns la armin Anulează răspunsul

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat: